Bóka László szerk.: Irodalomtörténet, 1957. 45. évfolyam

Tanulmányok - Szekeres László: Jókai és Petőfi szakítása 413–452. p.

nésznő szépsége annyira elbűvölte Jókait, hogy az egybekelés — melyet Petőfi az író élet­tragédiájának tekintett — elmaradhatatlan. Előbb személyesen próbálja lebeszélni Jókait, majd közös barátaik meggyőzésével kísérletezik. Miután egyik sem használ, „kétségbeesett levélben" Pestre hívatja Komáromból Jókai édesanyját és Eszter nővérét, hogy „segítsenek neki egyetlen barátját olyan veszedelemtől megmenteni, mely annak egész életét tönkretevés­sel fenyegeti". Jókai anyja is úgy látja, hogy Móric fia „raffinált kezek által szőtt hálóba keveredett". Hiába mutatják be azonban Jókainak a színésznő leányát, hiába ígértetik meg vele, hogy elhagyja a „vén személyt", a fiatal író a svábhegyi nyaralóból Piliscsabára szökik Laborfalvi Rózával, s tüstént meg is esküsznek. Szigligeti Ede küldi utánuk a házassághoz szükséges iratokat, majd hamarosan visszatérnek a Hatvani utcai lakásba. Hiába ígéri közben Petőfi, hogy „amint előkerül Marci, azonnal megyek én vele Komáromba, bármily nagy szükségünk volna is reá itt Pesten".3 A fiatal házast már csak Jókai édesanyja szeretné ezután elválasztani.­ Petőfi nem azért avatkozik be Jókai házasságába, hogy ürügyet keressen az össze­veszésre. Jókainak is megmutatja az augusztus 27-én (s nem 21-én, mint Mikszáth írja)­­kiadott Vörösmartyhoz címzett költeményét, melyet az augusztus 21-én a hadsereg magyar lábra állítása ellen szavazó nagy költő ellen írt. Jókai tiltakozik a vers megjelentetése­ellen, Petőfi azonban — szerkesztőtársa távollétében — egyedül állítja össze az Életképek augusztus 27-i számát s közli is a költeményt.­ Szeptember elején még Jókai anyja is Petőfitől érdeklődik fia iránt s a költő szeptember 6-i válaszlevele számol be a szakításról.A Jókai Pestre érkezve valóban ürügyet keres a baráti viszony megszüntetésére. Visszaemlé­kezései, illetve Petőfi fennmaradt levele és szeptember 10-i hírlapi „fölszólalása" is ezt bizo­nyítják. Örökre végeszakad a barátságnak Jókai két Petőfi-ellenes nyilatkozatának közzé­tételével. A polgári irodalomtörténetírás leszűkítve tárgyalja a szakítás létrejöttét. Minden Jókai monográfia foglalkozik ugyan ezzel a kérdéssel, gyakran az író szabadságharcos szerepé­nek jelentős hányadát kitevő terjedelemben, de a megnyugtató megoldás mindig elmarad. Elsősorban azt kutatják, hogy kinek volt igaza az összekülönbözésben s végeredményben sajnálják, hogy Petőfi ilyen lényegtelen ügy miatt fordult szembe egyik legjobb barátjával. Az első jelentősebb Jókai monográfia összeállítója, Szabó László 1904-ben nem foglal állást, hanem Jókai kései emlékiratai alapján összegezi az eseményeket s röviden megemlíti : „Az igazi ok az volt, hogy Petőfi látta, hogy Jókai el akarja venni Laborfalvi Rózát, s ezen nagyon fel volt háborodva, Jókainak meg nagyon fájt az, hogy még legjobb barátja is oly szörnyű módon fölháborodik a tervezett házasság miatt."8 A centenáriumi ünnepély évében „Az igazi Jókai" c. tanulmányában már jól átgondolt elvi fejtegetések közt kísérli meg a prob­léma megoldását.9 Véleménye szerint a meghasonlás közvetlen kirobbanásakor „Jókai kereste az ürügyet, hogy Petőfivel szakítson". Még Petőfi „gorombaságait" figyelembe véve sem tartja elfogadhatónak, hogy „Jókai, a komáromi kurtanemes úrifiú, odavágja a nyilvánosság előtt 3 Váli Mari : Emlékeim Jókai Mórról. Bp. 1955. 52. 1. —Jókai Mór levele anyjához.. 1848. június 15. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. (A továbbiakban OSZK). 167. 1. —Hegedűs Sándorné, Jókay Jolán : Jókai és Laborfalvi Róza. Bp. 1926. 12. 1. — Laborfalvi Róza levele Jókai Mórhoz. OSZK — Az Est Hármaskönyve. Bp. 1925. 135—136. 1. — Tábori Kornél : Jókai regénye. Bp. 1925. 28—31. 1. 5 Mikszáth Kálmán i. m. 182. 1. 6 Életképek 1848. aug. 27. 271—272.1. — Petőfi Sándor összes művei (a továbbiakban Petőfi DM.) III. 100—101. 1. 7 Petőfi levele Jókai anyjához. 1848. szept. 6. Jókai Mór levelezésének kiadásához készült anyaggyűjtemény. OSZK- Fol. Hung. 2261. — Az Est Hármaskönyve. 136—137. 1. 8 Szabó L. i. m. 108. 1. 9 Az Est Hármaskönyve. 206—209. 1. — vö. Krúdy Gyula : Jókai boldog ifjúsága-OSZK. Quart. Hung. 2637. 1.

Next