Kabdebó Lóránt szerk.: Irodalomtörténet, 1995. 26/76. évfolyam

Tanulmányok - Nagy Miklós: Mit üzent Kossuth Lajos? Jókai és Móricz művei Kossuth Lajosról 348–356. p.

NAGY MIKLÓS Végül is elmondhatjuk, hogy Kossuth aránylag gyakori modellje írói te­remtményeinek, ám azok csupán egyetlen mozzanat erejéig rokonulnak vele. Emlékezzünk Baradlay Ödönre, aki hozzá hasonlóan nagy tetszéssel foga­dott beszédet tart 48 márciusában a szabadságtól mámoros bécsieknek. De utalhatunk az Egy az Isten főhősére, Adorján Manasséra is. Az ő kínzó töp­rengései arról, milyen veszélyeket idézhet föl 1859-ben az esetleg újra fel­lobbanó függetlenségi harc, nemzetiségi lázongás, bizonyára nem lehettek ismeretlenek a volt kormányzónak s az emigráció többi vezetőjének.­ ő még egy más világnak volt harcosa 1927 novemberében - állítólag 33 esztendei huzavona után - felállították Kossuth és minisztertársai szobrát az Országház közelében. Móricz Zsig­mond szavával „bánatba merülve és magába süppedve" tekintenek mind­nyájan a XX. század magyarjára, mint akik önvádat éreznek. A kor vezető értelmiségeinek jelentős része elfordul a liberalizmustól, Szekfű Gyula ösz­tönzésére Széchenyiben ismeri fel keresztény konzervativizmusának eszmei előfutárát. Az sem egyértelműen jó ajánlólevél a turini remetének, hogy mindvégig kitartott a függetlenség eszméje mellett. Hát nem volt jobb a dualista házban élni, mint szembenézni a Kisantanttal, vagy megsejteni az ébredező német és orosz támadókedvet? Móricz Zsigmond nem sírja vissza a közelmúltat s a kisállamok nacionalista nyomorúságából ismer kivezető utat: két hírlapi cikkében­ is a Duna-konföderációt ajánlja gyógyszernek a régió sokféle bajára. Ennek a nemrég még oly bizalmatlanul szemlélt, sőt magától a Függetlenségi Párttól is agyonhallgatott kezdeményezésnek a két világégés között már vannak tekintélyes méltatói - ha kevesen is. Móricz azonban mélyebben gondolkozik annál, hogy csak az időszerűt pillantsa meg e géniusz életművében. Túllépve a Széchenyivel, Görgeyvel történő -már-már elkoptatott - szembeállításon, eddig alig leírt tételt állít fel: Kossuth számára nem létezett még osztálytagozódás, csak nemzeti. „Ő még nem tudott, vagy számára nem volt fontos és működő a szociális gondolat. Ő még egy más világnak volt tudósa és harcosa."( Higgadt, történetírói hűvösséggel megfogalmazott megállapítás. Még nem érezhető benne a hibáztatás, a szélesebb körű átértékelésre érlelődő szándék. Egy évvel később sem gondolhatnak effélére olvasói, amikor a Nyugatban közzéteszi Görgey Artúrról szóló esszéjét.­ Móricz nem árulással vádolja a fő­vezért, hanem szinte ennél is rosszabbul: „Leteszi a fegyvert, de hogy teszi le. Leteszi mint katona s mint a politika analfabétája." [Saját kiemelésem. N. M.] 350

Next