Irodalomtörténet, 2017. 98. évfolyam

2017 / 1. szám - TANULMÁNYOK - Fried István: Jókai Mór életrajzai

30 TANULMÁNYOK asszony egyes szám harmadik személyű jóslatát alkalmazza, mintha a történet kom­mentátora egyrészt elismerné a jóslat szószerinti igazságát, másrészt a jóslatot önér­telmezésként hitelesítené. Paradox módon a cigányasszony beszéde a tárgyszerűbb, az utolsó bekezdés beszélője elégikus hangoltságot csempész a szavak közé, jelzőivel (bolond, átkozott) némi iróniának is helyet biztosítva. Mária kedélyesen fogja föl a „bolondos jóslat”-ot, ebből lesz a beszélő bolond jóslata, a cigányasszony mellőzi a jelzőket, legfeljebb nagy fát említ, a beszélő írósága segítségével fejti meg az allegó­riát, a jóslat alapján kibontakozó pályát elgondoltatva. A cigányasszony szavaiban élet és irodalom fonódik össze, a fa termést ígér, a beszélő szkepszise a virágzás és vackorhullatás rendjét tudatosítja. A cigányasszony számára az Erbia „csak” könyv, mely újabb könyvek születésének késztetője, az immár első regényét megíró beszélő élete - úgy tetszik - beleveszni látszik a könyvbe, ki van szolgáltatva, azt teszi, amire rendeltetett. Jókai az utolsó pályaszakasz végére ért. Maga sem tudhatta, mennyi ideje van hátra; azzal azonban tisztában volt, hogy létezése elsősorban írói létezés, vele folytatódott valami, ami nagyon régen elkezdődött, s egyelőre maga folytatja, ami eddig teljesült. Ilyen módon van, lehet szó irodalmi sorsról, amely az irodalom sorsa; ebben az elbe­szélésben - megkockáztatom - ott munkál egy írói pálya allegóriája, ezen keresztül az irodalomé. Ehhez hasonló, ám egy szereplő szájába adott „önvallomás” közelebb lép a mesterséghez, így nincs szüksége a természet kínálta példázatra: „Bűnhődésem tetőpontját [...] csak most kezdem eléregetni, a midőn itt ülök az íróasztalom mel­lett és írok és olvasok és gyötröm magamat annak a találgatásában, hogy az ábécé harminczkét betűjét hogy lehessen mindennap más meg másféleképpen összehányni, mely gonosz mulatságot épen úgy kikaczagtam hajdan, mint most kikaczagnak en­gem mások.”42 Jókai annyira sosem volt naiv, amennyire a kutatás egy darabig láttatta. S ha nem is volt állandó és „beleérző” olvasója a közeli múlt és jelene irodalmának, annyi mindenképpen eljutott hozzá, hogy írásmódjától igencsak eltérő irányok törnek át, az irodalom általa gondolt feladataitól nem kevésbé eltérő megfontolások szerint alkotnak bel- és külföldön egyaránt. Erre képes volt olyan elbeszélésekkel és regé­nyekkel felelni, melyek kísérletező kedvről tanúskodtak. Mindennek ellenére joggal érezhette úgy, hogy sikerei ellenére olyat képvisel, mely nem bizonyosan időszerű. A bemutatott elbeszélés egyben számvetés, az Erbia örököseként önironikus megnyi­latkozás, nem utóvédharc, hanem érzékeltetése annak, honnan indult el egy irodalom, és általa hová ért el, még akkor is, ha a teremtés során virágzás és elhullás a sorsa. A minden évben ismétlődő természeti színjátékban az irodalom is ki van szolgáltatva a szerencse forgandóságának. Csakhogy szemlélhető más aspektusból a jóslat viszonya az alkotáshoz. A cigányasszony puszta tényközlése csak közvetve tartalmaz „érté­kelő” mozzanatot. Szó van nagy fáról, minden ágán könyvről, melyet akár vackornak is lehet látni. Az elbeszélő azonban egyfelől említi az időtényezőt, „minden évben”, konkretizál és időtlenít azáltal, hogy az ismétlődést bevonja a jóslatba, majd másfelől újra meg újra megnevezi az elölről kezdés, a megújulás nem szűnő folyamatosságát. 42 Jókai Mór, Rokáczius kalandjai ,­0I6., Van még új a nap alatt. Elbeszélések, Révai, Budapest, 1912,222.

Next