Irodalomtörténet, 2017. 98. évfolyam

2017 / 1. szám - TANULMÁNYOK - Fried István: Jókai Mór életrajzai

FRIED ISTVÁN: JÓKAI MÓR ÉLETRAJZAI Jókai-regény megjelenését (1846) kell említeni. Hogy itt valóban függelékként olva­sandó az utolsó két bekezdés, arról a négy ponttal jelzett, az elválasztás funkciójával rendelkező írásbeli utasítás gondoskodik. Az első bekezdés időpontjelöléséről már az előbb volt szó, szöveges jelzésként ekképpen hangzik: „Mikor az első regényemet megírtam, akkor mesélte el ezt nekem édesanyám.” Minden szó megfontolást érde­mel. Tudjuk, Jókai írói pályája nem regénnyel indult. Az elbeszélés, sőt, ha a kisgyer­mekkori „zsengét” tekintjük, előbb jelent meg egy versike, utóbb született színmű, méghozzá Petőfi másolatában, pályaműnek készült. Aztán Jókai engedett volna an­nak a hagyománynak, amely a regényt látta az eposz helyén, azaz a műfajok között az első helyen? Édesanyja értesült az írói kezdetekről, mégis, az első regény írásakor „mesélte el”, hogy eleve elrendelten alapozódik meg az életterv, az előkészületeket követőleg regénnyel, és immár bele kell törődni abba, hogy a szülői sugalmazásra vállalt ügyvédség helyett az elbeszéléssel rokon foglalatosság elől nem lehet kitérni. Tágabb (szöveg)összefüggésben: az anya kezében tartott-olvasott könyv meghatá­rozza a születendő fiú, a sorban a legifjabbik (a legkisebb gyermek!) sorsát. Más Jókai­­művekben idioszinkráziának emlegetik ezt a jelenséget (A Maglay-családban éppen egy ügyvéd ejt erről szót),40 ráadásul nem a magános, meg nem értett költő képét vetíti az anya elé a cigányasszony, nem egy ifjan meghaló költőét (Petőfi: Jövendölés), hanem a termékeny íróét, természeti hasonlattal toldva meg a képes beszédet. Az anya titkolta jóslatát, később, amikor már a jóslat teljesedni kezd, meseként adja elő. A pálya vége felé közeledve, visszatekintve idézi föl a történetet az író, melankóliával vegyes iróniával értelmezve, újramondva, szembesülve a régi történettel, az ismétlés azonosító és eltérítő potenciálját felhasználva, mintegy összegzésül: mi történt a Hét­köznapok megírása-megjelenése és az elbeszélés közötti évtizedekben. Ez az ismétlés, azonosulás és különbözővé térülés, önmagába tekintés és kibeszélés közötti szöveg­térben tartja a történetet, irodalomként megélve és irodalomba rejtve, ami hihetetle­nek látszott, nevetésre adott okot, s végül beteljesült a jóslat szerint. A záró bekezdés­emígy szól: „...Hej, te czigányasszony! Minek volt neked ezt a bolond jóslatot mon­danod? Az a nagy bolond vadkörtefa még most is minden évben újra meg újra virágzik s hullatja az átkozott sok vaczkort...” A négy ponttal beiktatott írásjellel talán a kez­dés és a befejezés pontos jelölhetősége kérdőjeleződik meg; a jóslat szerinti termő vadkörtefa virágzása az idő mélyébe utal vissza, s a beláthatatlan jövő felé tart. Mindez azonban nem végződhet boldog-megnyugtató befejezéssel, és nemcsak azért, mivel a természet „törvényei” nem számíthatók ki, hanem azért, mert a jóslat alapján kije­lölődött egy pálya, melynek lezárulása sem függetlenedhet a jóslattól. Aki közvetíti a történetet, nem maradéktalanul boldog, hogy sorsa már születése előtt megha­tározódott, de nem is törekszik arra, hogy kilépjen ebből a meghatározottságból. A „vaczkor”, mint azt a 19. század mérvadó magyar szótára írja, „a vad körtefának fanyar ízű gyümölcse”.41 A gondos-szenvedelmes kertész Jókai pontosan fogalmaz, hogy jellemzése találó legyen. Szinte nem tesz mást ez a záró passzus, mint a cigány­ 40 Fried István, Egy furcsa Monarchia-történet , VII., Jókai Mórról másképpen, Lucidus, Budapest, 2015, 139-140. 41 Czuczor Gergely - Fogarasi János, A magyar nyelv szótára, VI., MTA, Budapest, 1874, 709.

Next