Jelenkor, 1832. január-december (1. évfolyam, 1-104. szám)

1832-07-07 / 54. szám

té poharát el, mit több más, elmés és szives ’s az ünnep alkalmához illő áldomás követett, viszon örömm­vadással ’s együttérzéssel fo­gadva. Ebéd után következett aztán a’ ren­des czéllövés, a’ legelsőt báró Orczy Lőrincz mint legfőbb Lövészmester tevén, ’s őt a’ többi lövész s lövészet baráti vidám , egész estveli 9 óráig tartó mulatozások között kö­vetvén. Pest derék példájára szomszéd testvére Buda is elsilalmazá az utczai koldulást, melly mióta Pesten meggátoltatott, Budán annál in­kább kezde divatozni és hatalmasodni. Ezt tehetné minden város, minden helység, ön­­kebelebéli ügyefogyotti ’s nyomorékiról kel­lőleg gondoskodva. A J­ G L I A. A’ felsőház jun. 18diki ülésében kérelme­ket ada be lord King a’ tized ellen s újólag kérdé, mennyire van már a’ tizedbill. Most , minekutána a* reformbill törvéni­ élén s ezál­tal annyi visszaélés forrása betömetett, re­ményleni lehet, úgy mond, hogy ezentúl a’ status jövedelmei csak a‘legjobb czélokra fog­nak forditlatni. Nem csak a’ statusügyekben kell a’ romlottságnak véget szakasztani, ha­nem szintannyi okkal az egyháziakban is. Az egyházi jövedelmek igazságtalan esosztatások égbe kiált, Ts­ó már adott erre a‘ minap ne­hány példát; most újabbat mondhat egy be­­neficiatusról Lincolnban, ki egy ottani plébá­niából 6—700 font sterlinget (6—7000 pen­gő forintot) húz évenként s a’ valóságos ple­­banusnak, ki az egyházi tiszt egész terhét viszi, nem ad belőle többet 30 fontnál.­­ Az alsóház ugyanazon napi ülésében­­ Connell ada be néhány kérelmet az iránt, hogy Iz­land, politikai tusaira nézve, egyenlővé té­tessék Angliával; beszéde folytában hevesen összekapott a­ szónok Peel úrral, személyes érintések végett. Miután , az izlandi reform­bill lővén ismét szóba,­­ Connell úr a’ vá­lasztói censust (adósummát) Irlandban 5 font sterlingre kívánta leszállittatni, mivel úgy­mond Irlandban 10 font, (mennyi t.i. most az angol választóktól kívántatik) annyi mint An­gliában 20, ’s némelly grófságokban a’ 10. font census által héttől egész háromszázig ol­vadna le a’ választók száma. Ajánlatát a’ ház 177 szóval 44 ellen félre veté. A’ király élete veszélyben forgott. Ő Fel­sége jun. 19-ikén Ascotban volt lóversenyen ’s épen a’ számára készített logó ablakánál ál­lott , midőn egy mankós (falábú), rongy­os gu­­nyáju, czondráju ember egy köveccsel hom­lokban dobá ’s csakhamar egy másikat is röpített ellene, de azzal nem talált. Szerencsé­re a’ király föltett kalappal volt, ’s a’ kövecs, melly ezt épen előszéle vagy ernyője (ellen­zője) felett találó , sebet nem ejthető. De még is első ijedtében ezen szókkal: Istenem­ , meg vagyok ütve ! két vagy három lépést hátra ha­nyatlott Ő Felsége ’s lord Fitz­ Clarence által (írja a’ királynak) ki épen mellette állott, egy székhez kísértetett. A’királyné, lady Er­rol (a’ király leánya) ’s az egész lege magán kívül volt ijedtében. De csakhamar levevén kalapját . Felsége ’s kezével homlokát, ho­vá a sajtás esett, érintvén, mosolyogva mon­­dá, nincsen semmi baja, ’s felmenté a’ királyi házat nehéz aggodalmából. A’ legszivesb ö­­römnyilatkozás a’ királyné ’s minden körül­­álló részéről követé ezen pillanatot, csak la­dy Errol sirt ,s nem bírta elhinni, hogy fel­séges atyját többé veszély nem fenyegeti. Aza­latt a’ népség összetolonga, é s midőn Ő Fel­sége egy két percczel a’ tett után az ablaknál ismét megjelent, a’legharsogóbb , legszivesb, legközösb, háromszori éljen kiáltás fogadá. Megújult ezen Örömszózat a’ királyné ’s lord Fitzclarence megjelentével ’s a’ szeretet ’s kódolás kifejezése e’ kiáltozásokban olly for­ró , olly igen általányos, olly kétségtelen volt, hogy a’ király csak alig, a’ királyi hölgyek épen nem nyomhaták érzékeny kényeiket el. — A’gonosztevőt azonnal elfogák, ki is min­­gyárt az első zaj után kérdőre vonatván eze­ket vallá : ő Collins Dienes, corki születés (Izlandból) , ‘s mint matróz több ideig szol­gált a’ hajóseregnél. Egy baleset által a’ ha­jón egyik lábát elvesztvén a’ greenwichi ápo­ló intézetbe jutott, de innen 18 hónap múl­va egy fenyitéki csíny miatt elbocsáttatott ’s nyugpénzét elveszté. Adott ugyan be kérel­met az admiralissághoz az intézetbe újabb föl­­vétetése végett, hanem ez megtagadtatok, s

Next