Jelenkor, 1832. január-december (1. évfolyam, 1-104. szám)

1832-07-07 / 54. szám

JELENKOR. 54. szám Pest, szombat, Julius 7. 1832. Foglalat: Magyarország (Fejdelmünk Brixenben. Királyi ’s kamarai előléptetések ’s jutalmazások. Solsicza Temesben kir. adományul Czicco testvéreknek. Turócz vmgye tisztválasztása tisztikara né­vsorával. A’ dunántúli ref. Superintenden­­tia hazafi us határozási ’s kinevezé­si. A’ pesti czéllövész társaság ünnepe. Budán a’ koldulási tilalom). Anglia (a’ felső­ház jun. 18diki ülése. A’ király életveszélye. Wellington ebéde ’s a’ reformi ünneplések). Francziaország Chateaubriand nyilatkozása. Soult, Dupin ’s Talleyrand. 200 fogoly elbocsáttatása. Titkos tanácsi vita. Marnel jutalomkérdés. Gui­­naud és Delessart párviadala. Költött levél. Brüsselben a’ cholera ’s több más). Spanyolország (a’ kormányszék nyi­latkozása portugáliára nézve). Német­alföld (a’ hiresztelt 67 ’s 68 protocollum). China (a’ császár és Sung-Kim­). Hegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár. ______________________________________________________ MAGYARORSZÁG. Uralkodó Fejdelmink jun. 23dikán érkez­tek Brixenbe meg kívánt épségben, hol a’ szá­mos küldöttségek üdvözlő udvarlatinak elfo­gadása után kegyesek voltak más­nap a’siket­némák intézetét látogatásokkal megvigasztal­ni , ’s tőkealapjokat 500 pengő ft. ajándékkal gyarapítani; megszemlélék továbbá az önkény­­tes dologházat, seminariumot, a’ két apácza­­monostort ’s más jóltevő intézeteket minde­nütt a’ nép hódoló Örömzajától kísértetve. Felséges Királyunk az egyesült udv. Can­­cellariához utasított jun. 30diki legfentebb ha­tározata szerint a’ tengermelléki kir. kormány­nál megürült kormányszéki tanácsosságra Be­­niczky Jánost ugyanottan eddigi titoknokot méltóztatott kegyelmesen kinevezni. Koronás Fiunk Czicco Constantin, György, István ’s Endre testvér, zemlini ’s pesti nagykereskedőknek, ’s már előbb elhunyt Péter 5dik testvérök György és András fiai­nak , hazánkra ’s a‘ státusra kereskedésük által származott érdemeikre, példás erkölcsiségök s egyébnemű jótékonykodásikra nézve, az i­­m­ént idézett négy testvérnek ’s testvérök fia­inak ’s fiágon születendő maradékiknak örökö­sen T. Temes vármegyében keblesült Solsicza kam. jószágot kir. elegy adományképen, leány­ivadékaiknak pediglen a’ becsvár ’s javítási summák erejökiglen méltóztatott ajándékozni. Kessely Lantbert urat, a’ nagymélt. m. k. kincstárnál volt jegyzőkönyvi számvevő tisztet, 40 évi hiv szolgálati tekintetéből, ki­rályi Felségünk, egész dijjal nyugalmazni ke­gyes volt,­­ Körmöczön pedig az ezüstol­­vasztásnál megürült próbálói-segéd hivatalra Herbert Ferencz eddig bányapróbálói segé­det, ennek tisztébe viszont Salix Henrik bá­nyatanulót méltóztatott helyezni. Koronás Fejdelmünk legmagasb rendelé­séből ezennel tudomásul adatik a" királyi leg­­fensőbb tetszés azon hazafiaknak, kik 1831ben a’ cs. k. katonaság javát ajánlatikkal gyarapí­tani szíveskedtek. Turócz vármegye jun. 7dikén tartá tiszt­újító székét mélt. báró Révay János örökös főispán ’s kamaragróf előlülte alatt részint szavazással, részint felkiáltással következő rendben: első alispánná lön: Lehoczky Imre; másoddá: Ruttkay Károly, főjegyzővé: Ra­ko­vszky Adolf, állá: Zathureczky László, tiszteletbeliekké: Zathureczky Lajos, ki egy­szersmind levéltárnok , Szmrecsányi Endre és Ruttkay Menyhért; főadószedővé : Jezernicz­­ky István ; főügyvéddé: Újhelyi Lajos; állá: Zathureczky József; tiszteletbeliekké : Vano­­vics József, Lehoczky Pál, Raksányi Lász­ló, Újhelyi Ferencz és Koncsek Lőrincz; út­­főigazgatóvá: Raksányi István; számvevővé: Csepcsányi Albert; biztosakká : Újhelyi Lász­ló és Thomka Pál. — Szolgabiró az első já­rásban: Ruttkay Boldizsár; a’ 2dikban : Ra­­kovszky Ágoston; a’ 3dikban : Raksányi Fe­rencz; a’ ddikben: Lehoczky György; tiszte­letbeli szolgabiróvá lett Szenesy József; ala­­dószedőkké: Sándor Károly, Csepcsányi Pál, Zorkóczy János, és Vladár Jónás; esküitek­ké: Kossuth Lajos, Lamos János, Tomcsá­­nyi Vilmos, Velics Ferencz, Dávid Mátyás, Raksányi Antal, Velics Lajos és Lehoczky Simon. A’ nagymélt. m. k. udv. Kamara munká­csi sóperceptorrá Gundermann Andrást u­­gyan ott ellenőrködő mázsamestert; szolnoki mázsamesterré P­é­t­e­r­f­y Andrást bajai mázsa­

Next