Jelenkor, 1833. január-december (2. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

122 árendálni kívánók 40 pengő forint bánatpénzzel felkészülve­ hivatalosak. Az árenda fel­tételeit addig is naponként megtudhatni Kap. Megyeren a’ tiszttartói Izószobában, Gyálon pedig a helybéli tiszt urnák (3) Tudósítás. Alól irt tisztelettel bizodalommal jelentem, hogy Egyházi Munkáimat Világ eleibe bocsátani szándékozván; az első darab, melly XVIII. Közön­séges Halotti Predikátziókat, ’s ezeknek különös alkalmaztatásait, — és még toldalé­kul a­ Közönséges Halotti Textusoknak ’s Matériáknak Gyűjteményét, ’s két Közön­séges Halotti Imádságokat foglal magában, a’ sajtó alól már kikerült, — ’s [főképen Pesten Eggenberger József, Veszprémben Vázsonyi István Könyváros Uraknál árultatik. Az ára egy forint pengő pénzben. — Vámoson aug. Adikén 1833. Pap István, ez előtt a’ Vilonyai, most a’ Vámosi Ref. Ekklézsia’Prédiká­tora, ’s a’ Vallási Egyesülés Ideájának szerzője. (2) Müller könyvkereskedésében Pesten az uri-utcza kezdetén Ser­viták monostorának áltellenében, több más uj jeles magyar és német könyvek, kalendáriu­mok, földabroszok ’s a’ t. kívül legújabban még következendőket is megszerezhetni. A’ Magyar Házi-Barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendárium 1834 közöns. évre. Szerkezteté Staut József. Kassán. Kemény borítékba kötve nyomtatott irópapiros­­sal közben rakva. 1 ft. ezüst p. A’ magyar Szépírásnak példái tanítók ’s tanulók számára. Vorácsek Antal Pozsonyban. Fűzve 1 fz. e. p. Trattner és Károlyi nemzeti kalendáriuma 1834. esztendőre. Kötve 14 kr. Tinka vagy a’ férjfi-próba. Lafontaine után, 1833. 2 kötet kötve 2 fr. peng. Vörösmarty Mihál kisebb hős költeményei. Pesten 1833. kötve 2 fr. peng. Rövid oktatás a" Földleírásban gyermekek számára kérdésekben és feleletekben. Kassán 1833. Bekötve 48 kr. peng. Mulattató. Szép literatúrai gyűjtemény. Szerk. Harsányi Pál. 1833. 12 kötet. Fűzve 4 fz. Csokonai Vitéz Mihály nevezetesebb poétái munkái két kötetben a’ szerző képével együtt. Kiadta Márton József. 2 fz. peng. Ugyan Müller könyvkereskedésében kaphatni: legjobb fajta fekete krétát és ezerusszákat, patent ostya-lapocskákat, himzés-mustrákat és sors-czédulákat a’ Bécsben leg­közelebb, azaz f. észt. oct. 26kán húzandó nagy lotteriára. (2) (3) A’ nagymélt. m. k. helytartótanácsnak f. eszt. aug. 6káról 20,983 sz. alatt kelt rendelése következésében. Ungvár vmegyében keblezett ’s a religioi fundushoz tartozó jószág Mocsár, a’ hozzájáruló Barát-erdő nevű erdőséggel együtt, f. 1833 novemberelse­jétől kezdendő 3 egymásutáni esztendőre, ugyan f. észt. sept. 28-án reggeli 10 órakor Budán a’ m. k. helytartó-tanácsi épületben tartandó árverés utján haszonbérbe fog adatni. Ennek föltételeit, valamint a’ jószág állomány-részeit, és becsű szerinti jövedelmét, ugyan a’ m. k. Helytartóság kegyes-hagyományi számvevő-hivatalában, vagy az illető ’s úgy ne­vezett Mislye kerületi praefecturatusban ’s helybeli uradalmi tisztnél naponként meg­tudhatni. — Budán aug. lőkén 1833. (3) (2) Pest sz. k. városa telekbirói hivatala közhírré teszi, hogy a’ Leopoldvárosban helyzeti ’s a’ fel­dunasoron a’ szarka- és szélutczára szögellő. Fezís János György féle, 30 szám alatti ’s az előbb­i Deron most Nákó ház átclienső irányában fekvő Ács-tér (Zimmer­­platz) az örökösek kívánságára e. f. auguszt. 30-án négy házhelyre osztva árverés utján el fog adatni. Pest aug. 19kén 1833. (3) Dunavíz - állás a’ budai vizmérték szerint : Augustus’ 22dikén 10 láb. 9 hüv. 3 von. Augustus’23dikán 10 láb. 9 hüv. 0 von. Augustus’ 2 lélken 10 láb. 11 hüv. 0 von. (() felett.) * Budai lotteria augustus’ 21kén 78. 53. 77. 49. 37.

Next