Jelenkor, 1833. január-december (2. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

148 Hildán a’ kir. Egyetem könyvnyomtató intézetében épen most jelent meg „C. Julius Cézár minden munkai és háborúi magyarul Szép János által. Első kötet a’ galliai bábo­mról. I. II. HI. IV. Ydik könyv.“Kaphatni majd’minden könyvárosnál. Ara 24 kr. peng. Pesten az urak­ utczája kezdetén a’ Serviták klastromának általellenében Müller könyvárosnál egyéb könyvek, kalendáriumok, földabroszok, filmzés - mustrák, és zsebkönyveken kivil megszerezhető még. Az Isten legtisztább szeretet az én imádságom és elmélkedésem. Eckartshausen, udv. ta­nácsos után Helmeczy.Második megnjitott és bővített kiadás. Pesten, Müller könyv­­árosnál. Nyomtató papiroson szép bőrkötetben 1 fr. 48 kr. — fényes kötetekben 4 fru­d 8 frig peng. p. Estike. 2 kötet, 1833. Fűzve 48, kr. peng. p. Ferencz, Reichstadti Herczeg Napoleon fija, 1833. Kötve 1 fr. peng. p. Magyarország rövid Históriája, irta Spányik Glycerina, a’kegyes iskolákb. történetek prof. és a’ t. 2 kötet, kötve 42 kr. peng. p. Magyar Szótár gyökérrenddel és deákomattal. Készítette Kresznerics Ferencz, kiadták a’ magyar nyelv és a’ szerző néhány barátjai. 2 kötet 1832. Bekötve 9 fr. 48 kr. p. p. Nefelejts. Almanach 1834. Szerkezteté Kovácsóczy Mihály. Kassán. Kötve. Csokonai Vitéz mihály nevezetesb poétái munkái 2 kötetben a­ szerző képével együtt. Kiad­ta Márton József. Bekötve 4 fr. peng. p. Német Gramatika és olvasó könyv. Kiadta Márton József. Tizedik kiadás 1832. bekötve 1 forint 24 kr. Ugyan Müller könyvkereskedésében találhatni magyar nyelven kijött munkáikat: Balásházy, Balogh, Bajza, Döbrentei, Fejér, Fábián, Fáy, Homonnay, Horváth, Igaz, Kisfaludy, Kölcsey, Kazinczy, Kis, Kovács, Kövy, Kresznerics, Kova­csóczy, Las­sú, Lencsés, Mednyánszky b., Márton, Magda, Melczer, Majláth gr., Puky, Pály, Nagy­­váthy, Széchenyi gr., Szalay, Szemere, Szekrényesy, Staut, Toldy, Tessedik, Tsö­­tönyi, Töltényi, S­dvardy, Vörösmarty, Vojdisek, Virág, Zádor,’s több más ma­gyar szerzőnek. (1) Pesten a' szép-utczában Stettner Máté ur házában az egész első emelet, melly­­ben 14 szoba, konyha, éléskamara, ahoz tartozó széna - és más padlás, öt lóra istálló, kocsiszín, fa-és borpincze vagyon, jövő 1834 eszt. sz.György napra kiadható. Többr­it tudósit­hat a­ ház gondviselője. (3) (3) Edictalis meghívás. Ilalbewiesi I-Sumpert János ellen, ki mint kovács legény ezelőtt mintegy 50 évvel hagyta el szülőföldét é s később ausztriai hadiszolgálatba lépett, legutóbb pedig mintegy 43 év előtt Magyarországból az aradi várból külde maga fe­­lől tudósítást, testvérei és testvérgyermekei által kihalása nyilat­koztat­ása miatt kereset in­­dittal­an : ezennel felszólittatik a nevezett Humpert János vagy annak lehető ismeretlen örökösei, hogy kilencz hónap lefogta alatt vagy legkésőbb a’ jövő 1834 észt. april 17-én reggel 10 órakor mint megjelenésre kiszabott végső határidőn, kir. igazság-hivatali köz­­biró Sch­enik urnái magokat személyesen vagy írásban jelentsék, ugyanott további uta­­sittatásukat elvárandok; mivel különben a’ keresett magtalan kihalási nyilatkoztatás elfo­gadtatván, a rea V. reájok esendő 153 tál. 25 e. gr. 4 cour. fil.’s némellyé bútorok’s egyéb ingó javakból álló örökség­­rész, az atyai végrendeletben helyettes örökösül nevezett katonai élelem -tárra szálland. Meschede jun. 21k. 1833. Porosz királyi igazság-hivatal. ^3)

Next