Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

1835-03-04 / 18. szám

egyéb révekben híjában keresték, mert nem talál­ták sehol. Többnyire azt hiszik, Spanyolország vagy Portugália felé szállott hajóra. — A’ Courier ki­mondja egyenesen, hogy olly orvostól hallá a’ki­rályné terhességét, kinek helyzeténél fogva hi­telt adhat. Azonban a’ Standard, melly majdnem legharsányabban kürtőlé előbb azt, most e’ hirt visszahúzza’s fölhatalmazottnak nyilatkozik, azt hamisnak hirdetni. — A’titkos tanács febr. -én föl— jebbvitel utján törvényszolgáltató sajátságában a’ jamaicai sziget ügyésze dolgában biráskodik a’ keletindiai kárpótlási alap biztosai ellen. Az ültetvény-birtokosok t.i.azt állítják hogy mórjaik 12 millió font sterlinget érnek, mihez képest illetősé­gi részök nem elég magasra van számítva . Né­hány nap előtt az ideigleni új alsóház majd ismét lángok martalékja lett. Néhány munkás füstöt lát a’ biztossági szobák egyikéből gomolyogni, mi­re föltörték a’ bezárt ajtót,’s a’ szőnyegeket mind lángban lelték. Megint a’ csők szerfölötti fütteté­­sét okolják.—­Február 20 án Tullamore viscount lord bevádoltatott némi hitelezője által 1300 ft. sígért, mellyel tartozik neki, ’s e’ vádra be is fogatott. Ő urasága azonban királyi kamarássága kiváltságával mentekezik, melly megójalt a’fog­­lyoskodástól. A’ tisztviselő ez ürügy­ét nem akarja elfogadni, azért is őadós lordságának kezest kelle állítania, mielőtt kibocsáttaték. Elfogatása West­­ministerben történt, hol a’ király febr. 3kán tartoz­­kodék.4kén a’us lord törvény utján a’kezesség visz­­szaadatását ’s a’ vádló elmarasztalását kéré az elfogatás által okozott költségekben ’s azt nyil­­ványitotta,hogy dec. 30kán 1000 ft. stg fizetés­sel kamarásnak neveztetett, ’s így minden pilla­natban kir. parancsot várhat, melly őt szolgálat­ra híja a’ király személye körül. A’ vádló ügyvé­de azonban azt válaszolta, hogy elég kamarása van a’ királynak ’s valódilag közülök mindig csak egyre van szüksége maga körül , de továb­bá elfogatása előtt Tullamore lord a’ törvényszol­gának személyi kiváltságáról jelentést sem tett.Feb. 1 Okén (tehát a’ vád után hetedik napra) a’bí­ró azt ítélte, hogy a’ lord kiváltságát,mint a’ki­rály előjogaiban foglaltat, a’ királyért, ’s nem azért, hogy megmentessék szolgáji közül vala­melyik, tisztelni kell,a’ vádló mindazáltal a’költ­­ségekben nem marasztatik. — A’ Standard febr. 12k én a’Timessal czivakodván czikkelyt közle az angol kabinet kül­politikájáról, mellyet az Ostr. Beok. igen megtámad. A’czikkely így szól: „Ha Sir R. Peel politikáját jól értjük, az, ellenzéke a’ szent szövetség (heilige Allianz) rendszerének minden tekintetben. A’ szent szövetség alapja ’s fő elve: Egyesülés a’ beavatkozás érdekében; Sir R. Peel politikájának alapja pedig: teljes függetlenség az önálló statusok részire.“ Mire az Őst. B. a’ szent szövetség politikáját ’s rend­szerét magyarázva védi ’s védelmét azzal rekesz­ti, hogy a’ szent szövetség (Ausztria, Porosz és Oroszország) politikája szoros és kölcsönös barát­sági viszonyokon alapszik ugyan, de nem idegen statusok ügyeibe avatkozáson,’s a’ szent szövet­ség propagandismusa illy értelemben csupa kép­telenség ’s a’ t. A’ rendkívüli alkalommal érkezett febr.Loki­­. de Paris következő telegraphi hírt közöl: „Lon­don febr. 19 és Calais febr. 20 án, délben. A’fran­­czia követ a’ külministerhez. Az alsóház épen most választa meg elnökét (speakerét). Aber­­cromby az 622 szavazó közt 316 szózatot nyert, és speakernek kiáltatott ki. Sir Ch. Manners- Sutton pedig 306.—A’ londoni csarnokon már meg­­jelentek az O’Connell által fölállított izlandi nem­zeti bankjegyei. Folyó év jan. 26ról kértek azok ’s igy hangzanak: „Én a’ birtokosnak kívánságára 1.1. Carrick on Suirban fizetni ígérek“ A’jegyen se a’ sterling szó, se annak ismeretes L. jele nem látszott; ’s így nem tudták, font sterlingben vagy régi izlandi pénzben fogé a’ fizetés történni? — A’ jegyeken háromféle diszitvény szemlélhető; közepett Hibernia van korona nélkül hárfára tá­maszkodva ’s mellette izlandi farkasfaju kutya;— hát-alagyon áru-kötegek (Waarenballen), ga­bona, szántóvető szerszámok, ’s egy elvitorlázó hajó; a’ hárfa kardon nyugszik, vagy régi izlandi gerelyen, markolatja kereszt. Jobbra más hárfa Ir­land czimerével, de fölötte korona helyett sisak, millyet Irland visele még néhai külön ország korában. A’ czimerbeli szarvas nyugszik, nem ugrik; balra lóhervirág koszorúban rózsa és tö­vis nélkül I. látszik, ’s fölül: „Irland nemzeti bank­ja.“ Alul: „Carrick on Sub­bankja“ aláírása pedig: „A* társaság igazgatója.“— Barnes alesperesnek Barnstapleben adott conservativ lakomakor tar­tott beszédében következő helyet is olvashatni , melly elég tanú arra, mi javítást vár, és enged ezen párt: „Mi készek vagyunk másításokra, ha t. i. hasznosak és létesíthetők azok, azaz ha egy­házunk tanításai tisztán, és tulajdonunk, bármi nagy irigységet gerjesszen is az, sértetlenül fen­tartatnak. Az egyházi javakat nem szabad más czélokra fordítani, mint a’ mellyekre ajánltattak. De ha történhetik ollyas, mi által jövedelmink, névszerint a’ tized behajtatása könnyíttetik ’s biz­­tosittatik ,már akkor hasonló czélt előmozdító má­­sítások ellen nincs ellenvetésünk. Mi a’ többi, intézvényink ellen gördített panaszt illeti, különö­sen a’ dissenterekét, az vétessék illő figyelembe, de csak úgy, hogy az országos egyház érdeke ne szenvedjen alatta.“ — Jamaicai hírek szerint a’ szigeten tökéletes csönd uralkodik. Különösen nyugalmason múlt el a’ karácson-ünnep, mellyen

Next