Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

agyobb hasonló, kényelemre é­s díszre alkalmas többet ígérőnek, kész fizeté­s mellett, eladatni Szerekkel es eszközökkel. [2] , fognak. [3] [1] Mélt. gr. Károlyi István tiszttartósága által köt. hírré tétetik, hogy ns Csongrád vmegyében Holdmező-Vásárhelyi határban a’ Czibaki utón levő úgy nevezett Újvárosi nagy vendégfogadó, jövő 1836 esztendőtül kezdve újabb 3 esztendőre nyilvános árverés utján haszonbérbe adandó. Az italok szabad mérésén kívül még 168 hold szántó- és kaszálló­­földek úgy nem különben tágas szabad legelő van ezen vendégfogadóhoz szabva. A’ bérleni szándéko­zók 100 pengő fr. bánatpénzzel fölkészülve meg­hivatnak Belső-Derekegyházán f. észt. septemb. 28i-án a’ tiszttartói irószobában tartandó árverésre hol a’ többi föltételeket addig is mindenki meg­tekintheti. [3] [1] Gulya-barom eladása. T. Fejér vármegyében helyhezett Sár-Szent- Miklósi uradalomban, e’ folyó észt.septemb. 28dikan gőbölyre vert. 70 tehén, 18 negyedfű, 16 harmadfa 14 másodfű üsző, úgy 9. üsző-borjú, helyben tar­tandó árverés útján a’ többet ígérőnek eladatni fognak. [3] 12] Vászon-áruk „a' Sziléziainál“ (Pesten Maroshit/,­u­tcza 290 sz ) Alulirt ajánlom tisztelettel a’ magas Nemes­ségnek 's tisztes Közönségnek legújabban érkezett­­nagy mennyiségű ’s legszebb fejérséget ’s igen jele® minéműségű vászon-áruimat igen jutalmas szabott áron; ugyszinte ajánlom figyelmükbe valódi runs­­burgi g­y­o­l­c­s­a­i­m­a­t, mellyek kitűnő minősége megérdemli, hogy a' runstankok­ lejtjelesb kész.itvé­­nyek soraba számláltassék F.zen gyolcsok közt készí­tettem 2 '’s 21 rőf s'élességűeket is lepedőkre összevarrás nélkül, mellyek igen ajánlhatók; vala­mint a' következő jeles minőségű áruk u. m. 1 és 7 szélességű hollandi, fejérezérna és 38 rőföa bőr­vásznak (Creas) egyébnemű mindenféle sziléziai és házi vásznakkal együtt; kamuka (damaszk) asztalneműk mind garnitúrákban 6 — 36 személy­re, mind végszámra 45 és 30 rőfr isre, hasonló ne­mű törülköző-és asztalkendők tuc­at vagy rőfszám­­ra , legújabb divatu szélékességü dessert- és ká­véskendők,­­s mindenféle közönséges asztalnemű­­készület akár garnitúrákban akár rőfszámra; — továbbá igen sok­féle csikós brabanti valamint fejérezérna gradsi (csinvat) és kanavász ágyneműk­re 's igen jeles sárga és f­­jer nanguinak ágybo­ritékukra . Willis és Ryan és téli piquetek, csíkos és sima nyers barchensek. Hogy bizonyságát adjam, mennyire becsülöm­­, ez. Vásárlóimnak i­ányani olly sok­oldalulag ki­tüntetett birodalmukat, 's mennyire törekszem azt áruimnak jelessége ’s azok lehető legjutalmasb árai által még inkább megérdemleni, minden vá­szon- áruimnak mind valódiságokrul, hogy t. i. pamuttal keverve nincsenek, mind pedi­g a’ró’smérték pontosságárul minden darabra nézve jót állok és kezeskedem , ha így meménylem hogy mindenki kívánságának megfelelendők. Tisztelettel Weiss Adolf. díj Sertvcs-ní­ ríj eladása. Adony mvárosában az uradalom részéről folyó észt. aug. hónap 17dikén ez idei tarlók megfutta­­tásával feljavított 20 öreg herést góbé, 4 öreg kan , 9 öreg ártány, 40 südó ártány 18 südő em­se, 66 ártány­­a emse malacz, árverés útján, a* tu­fa-kereskedések haszonbérbe adása. T. Fejér vármegyében keblezett Adony m. mvárosában , Duna partján levő két fa-kereske­dés, mellyek, több t. szomszéd vármegyére kiter­jedők, nagy vidékjeire és a’ számos vevők gyüle­kezeteire nézve, elegendőkés ismeretesek, jövő 1836diki sz. Györgynaptól kezdve, három egymást követő esztendőre, a’ többet ígérőnek, akar egyen­ként, vagy ha kivántatni fog egyesülve is e folyó észt, novemb. 3dikán bérbe adatni fo­gnak. A’ ki­­bérleni kívánók , szándékok kinyilatkoztatása iránt, az adonyi tiszttartói hivatalhoz ezzel meg­­hivatnak. [3] [1] Esterházy hűsági uradalmak igazgatósága ré­szérül ezennel köz­hírré tétetik , hogy az Ozorai ménesből eladásra kiállított lovak, jelesül 1 négyesztendős heréit, 5 háromesz­tendős hereit, 4 négyesztend kancza, 14 három­eszt. kancza, és 4 kétesztendős kanczacsikó kellően idomitta 's illetőleg nyereg alá tanítva, f. eszt. sept. Mikén nyilványos érvéres utján azonnali kész­pénz fizetésért eladatni fog. Venni szándé­kozók a* mondott napra O­ora mvarnsba (Tol­nában­ a’ ménesi udvarba megirhalnak. Kismarton július 30- 1835 12] * 1 2 3 4 [1] JELENT­ÉS A’ helybeli kir. haszonvételek ki­bérlése iránt fensőbb helyről uj árverés rendeltetvén , ezennel jelentetik , hogy ezen árverés Mezőhegyesen f. 1835 septemb. 7ikén fog tartatni. A’ bérbe kiadan­dó kir. haszonvételek következők : 1) Egy nagy emeletes vendégfogadó elegendő pinczékkel és istállókkal , továbbá egy kereskedési bolttal az úgynevezet uj épületben. 2) Egy korcsmaház, árusbolttal és pinczével az úgynevezett ó épületben. 3) A’ mészárszéki jog, ahhoz kivántató hajlék­kal, mellyel egy rét is, mintegy 500 holdnyi korul, járul. 4) A’ zsemlyesütés , ’s ahhoz kivántató haj­lék. E’ haszonvételek bérlése ideje 3 esztendei lesz, u. m. f. 1835 novem­. Elejétől kezdve, 1838 October utoljáig, ’s mindenik külön külön adatik ki. Bérleni kívánók a’ korcsmákra 200 fr., a’ mészárszékre 100 fr. ’s a’ zsem­lyesi­tésre 20 fr. pengő bánatpénzzel föl­készülve a’ mondott napra és helyre meghivatnak, olly megjegyzéssel, hogy ez árveréstől ’s illetőleg kibér­léstől az izraeliták kirekesztve vannak. A’ szerződés

Next