Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

tői­bi föltételeit a’ gazdasági igazgatóság k­ószobájában előre is megtudhatni. Mezőhegyes julius 29. 1835. 1.3] Buxberg s. k. alezrede­s ]il HIRTETMÉNY. A’ am. m. k. u. kamará­nak rendeléséből ezennel köz­hírré tétetik, hogy folyó augustus hónap 22 én nemes Pest vármegyében helyheztetett szabad kir. Buda fővárosától egy órányi messzeségre fekvő Budaörs nevezetű koro­nás helységben 245 darab valóságos spanyol ere­detű harmad és másfél esztendős hágó kos, 150 üru­ , és 150 darab felesleges legjobb korú, és tenyésztésre tökélletesen alkalmatos anyajuh, a szokott reggeli, és délutáni órákban a’ helybeli juhakorban árverés útján a' legtöbbet ígérőknek kész pénz fizetésért eladatni fognak. — Budán augustus­ban 1835. [■] HÁZ-ELADÁS. A’ tek. Tatai uradalmi tör­vényhatóság által jelentetik, hogy tek. Komárom vármegyében kebelezett Tata mező városának Tóvárosi részében Oczela János posztós, mesternek az öregutczán fekvő háza, mellének első épület­­e áll 3 tévés szobábul (közölök 2 az utczara) és egy nagy konyhabul ; a’ hátulsó épület pedig 1 nagy szobábul, és egy külön konyhabul, a' 20öl hoszu , és 7öl széles udvaron egy kisded kőpinc­­e, az egész udvar kő kerítéssel kerítve, a’ teli uradalmi szék ítélete következésébe­n 3002 sor. 52 -i kr. bécsi vál­tó becsváraig köz árverés által eladatni fog, melly­­nek 2dik árverési határideje f. 1835 julius 31dike, a’ 3dik és utolsó határideje pedig ugyan a* folyó észt augustus 31 di én reggeli 9 órakor leend. [3] SZARV­ASM RUHA-EL ADÁS. A’ nagymélt. és m­élt. Buzini gróf Keglevich nemzetség részéről ezennel köz­hirré tétetik, hogy szeretett Testvé­rük, néhai m­­élt Buzini gr. Keglevich László ur­nak országszerte nevezetes tőke- és üsző­gulyája öszvesen jelesül 117 darab még fajzásra alkalmas tőketehén, 27 darab 4 esztendős és 49 d. 3 esz­tendős, ez idén bika alá jött üsző, 27 darab 2 észt. és 34 d. egy esztendős bika nélkül külön járt üsző. 2 d. még ütésre alkalmas bika, 2 d. 3 esztendős , 3 d. 2. észt . és 10 d. egy esztendős bika, folyó észt. septemb. 31. és következő napjain ,­agy-Kátán árverés utján a’ többet ígérőknek szakaszonkint kész pénz fizetésért eladatnak, addig is a’ venni és megnézni szándé­kozók bővebb tudósitást vehetnek a’Nagy Kátai ura­­dalm­i tiszttartóságnál. [3] Kováiy Mihály tiszttartó, 123 Árverési jelentés. Réhai mélt. Tihannyi Tamás cs. kir. udv. tanács­nok és főispán úr örökösei részéről köz­hírűi léte­tik, hogy a tek. Bihar vármegyében Debreczen és Várad közt fekvő Monostor és Hoszszu Pályi , Köbölkút, V­értés és Sváb Olaszi helységben­, nem különben Kis-Fehértói Kecskeháti és Reszegi pusz­­tákban levő részjószágaik,mellyeknek nyilvános árve­rés által leendő kibereltetése iránt ezen hírlapokban e' i. e. julius 13 ik napjára hirdetett határidő, az akkor jelen volt Callicitansok kívánságukhoz képest, i. e. October 7ik napjára tétetett által — az ezen utóbbi határnapon, az az folyó 1835 észt. October 7dikén délelőtti órákban, Monostor-Pályiban az urasági tisztartószálásán tartandó nyilvános árverés útján a’ legtöbbet ígérőnek hat egymásután követ­kező esztendőre és pedig mindjárt az árverés után, haszonbérbe fognak kiadatni. Melly végre a’ bérle­ni szándékozók at fen kitett napon ég helyen, a szükséges bánatpénzzel ellátva ezennel meghivatnak. Előre való tudomás végett itt alább közöltetik azon részjószágoknak és a’ hozzá tartozandó fundus instructusnak kivonatbeli feljegyzése. A’ többi kö­rülményeket és bérleti föltételeket megtudhatni Pesten a’ régi posta-utczában 36 ik­olám­ alatt 2ik emeletben Vrchovszky Mihály ügyvéd úrnál, Mo­nostor - Pályiban pedig az uraság tiszttartójánál. Monostor-Pályiban Hold 1100 öl Marhás Taxások — — 32 Gyalog dio — — 30 Az uraság lakóháza , hozzá tartozó vete­ményes és luczernás kertekkel részen 1., Majorsági szántóföldek: a) jó minémüségiek közbe fekvő kaszál­ókkal . . . . 460 r. b) középszerű m­iném­üségü­­ — öszv szinte fekete szántóföld. 94’-i; « c) homok szántóföldek, mellyek két esz­tendőben pascuumnak használtatnak és igy .­ része vetőben vagyon, öszvérén 2., Kaszálók: a) első miném­üségümajorság kaszáló....................... l­)341* 142 b) középszerű minémüségü, nádi ással együtt c) mindenféle minémüségü, az erdők között találtató li­getekkel együtt . . 3., Erdők: a) Vargafának való erdő 20 Sectio 720^ b) fenálló köszv. erdő 40 „ 728) Hoszszu-Pályiban L­ibam­aliter regulázott marhásTaxás. 22. „ „ gyalog „ 30. Egy lakóház fundus, két száraz malom és egy bolt majorság szántóföldek és forgó kaszálók öszvesen a’ három fordulóban.................................. Fehértói- pusztán Majorság szántóföld jó minémüségü . .. kaszálók és vízállások öszvesen Sváb-Olaszi és Vértes helységekben Marhás egy gyalog Taxások öszvesen 16, a’ kik uraság földjeit bírják . Köbölkút helységben és Kecskeháti Pusztában Marhás és gyalog Taxások­ 10. Majorság földek kaszálók és fundus .­­ ., szólók két darabban 170 kapa alja.­­ Ezeken kívül a., a’ fen emlitett hét határban szélesen kiterjedett legeltete­s , b. Regale Beneficiumok e's fixus jöve­delmek tesznek 2866 ft v. ez. c., szára* malom vagyon Hoszszu-é's Monostor-Pályiban 5. d. Kecske* háton egy hasznos vizi malom a’ Beretyón. — e., a­ feneralített nádlás több ezer kévére való. 41 TI 3621’ 281* 118* 555­* 154 133 3881? 1448

Next