Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

Altaladatik a’haszonbérlőnek a’fekvájószággal a., mindennemű belső és külső gazdasági eszközök és edények; b., a’ lakóházon kívül többféle jó álla­potú gazdasági épületek u. m. magtárak , juhaklok, pálinkaház, csapszékek, istállók ’s a’ t. c., gulya­­beli szarvasmarha száz darabon felül; — d,juh, egynyirésű mintegy 1800 darab; — e., sertés több száz darabnál;—f., jármas ökör 20; — g., anya méh­kas 20; — h.) az egész őszi vetés elkészítve; — i.) a­ tavaszi vetésre, egy esztendei convencziókra és •’ gazdaság folytatására megkívántató mindenfél gabona, árpa , zab és eleség szám szerint; k.) szük­séges jóféle ó és uj bor 50 cseber. [3] [4] JUH-ELAD VS. A­ Magyar-Óvári főherczeg­­ségi uradalom Igazgatósága ezennel hirül teszi, hogy t. észt. septemb. 1 sején reggeli 9 órakor a’ Mosonyi juhászatban a’ szokott juh-árverés tartatni fog, ’s mintegy 4000 darab mindenféle korú részint anya részint ürü leend eladásra kiállítva; hágókosok pedig nem csak itt, hanem már előbb árverésen kívül is eladandók lesznek. [­1] [4] Ló-ár­ve­rés. Gróf Hunyady’ gazdaságbeli Igazgatósága­ köz hírűl adja, hogy r­­észt. September 9-én délelőtti 9 órakor kezdvén Mezőkeszi, Ürményhez közel le­vő, pusztán Nyitra vármegyében, ugyanazon ura­­dal­om menéséből 120, — gróf Esterházy Mihályé­­ból 50 ló, és pedig az előbbiből: mén-, herész- és kancza csikók idei 25.— esztendős 18. — kétesz­­tendős 24. (mellyek közt nehány telivér­ is) há­­romesztendős 18;— négyesztendős 15; (vagyon köz­tök paripa és kocsi- ló) meg anyakancza 20. — Az utóbbiból pedig idei 7; —esztendős 9; — két­­esztendős 10; — háromesztendős 14; — és Öreg kancza 10. a­ legtöbbet ígérőnek kész fizetés mel­lett eladatni fog. Ürmény julius lőkén 1835. [új Electoral­ kosok. [3] Tek. ns. Sáros vmegyében keblezett Al-Sebesi irodalomban mélt. gróf Hallerhef Haller Ferencz ur részéről Barthels Fridrich osztályozása szerint. szász fajta féle electoral kosok eladók. Venni szándékozók jelentsék magokat a* fentisztelt gróf Al-Sebesi tiszt­­tartójánál Bacinger Károly Zírnál. [3] [3] HÍRADÁS. A’ mn. m. k. u­. Kamarának ren­­delése következésében ezennel közhírré adatik, hogy a’ pécskai királyi kamarai tiszttartósághoz tartozó sző­lőkből reméltendő idei dézmaborok folyó évi august 27ik napján szokott reggeli órákban a’ pécskai kir. kamarai tiszttartóság tiszti lakházában tartandó árve­rés utján a’ legtöbbet ígérőknek eladatni fognak. A’ venni szándékozók a’ fen kitett napon és helyen tar­tandó árverésre elegendő bánatpénzzel ellátva, meg­jelenni ezennel illendően meghivatnak. Budán julius 1-án 1835. [2] 2 [2] SZÁLLÁS - KIADAT. T. Perlaki Somogyi Ferencz urnák Pesten a’ dohányutczában 362 szám alatt, a­ postasip szomszédságában levő házában, egy 11 szobából álló szállás az első emeletben, az utczára, konyhával élés-ég fakamarával, padlással, borpinczével, egy hat lóravaló isttállóval és kocsi­színnel, mindenap kiadandó. — Ezen kivűl ugyan azon házban, még egymás 10 szobából álló szállás, konyhával, élén,­­é­ fakamarával, tágas borpinczével, élet alá kideszkázott jó padlással, egy hat lóra való istállóval, és kocsiszínnel, a' mellette levő tágas házikerttel jövő sz. Mihály napra szinte kiadandó. Bővebb tudósítást a’ háznál nyerhetni. Pesten julius 29én 1835. [3] [2] Lakás-változtatás Pesten. Behorovszky Miklós törv. doc­. ügyvéd és a’ am. magyar udv. Kamara Ágense e f. észt. sz. Jakabtól fogva lakik Dunasoron Tik szám alatt levő Ferdi­­nandi-házban [31 [2] Előfizetési Híradás. A’ szent Bibliára, Kár­oli Gáspár fordítása szerint nagy Sad rét, nagy betűkkel. Két rendbeli híradásunknál fogva, az előfize­tés e’ s hónap végével bérekesztődvén, ezennel fel­szólít­juk azon t. t. urakat, kik az előfizetők szerzését magukra vállalni m­otóztattak , ne terheltessenek a­ jövő pesti augustusi vásári biztos alkalmak által az előfizetési pénzeket hozzánk beküldeni. Előfize­tési ár­­velvi papiroson 8 sor. nyomtató-papiroson 4 for. — Füzetenként velinen 2 for. nyomtató-pa­piroson 1 for. ezüstpénz. A' Biblia sajtó alatt van. Novemberi vásárra az első füzet ki fog adatni. Pesten , aug.­­ 1835. [2] Trattner és Károlyi könyvnyomtat­ók. [3] HIRDETÉS. A’ am. m. k. u. Kamarának rendelése következésében köz­hírré tétetik , hogy i. e. augustus 17én délelőtt 9 órakor Ménesiben al számtartói lakásban a' ménesi uradalmi pinczéből, ’s báró Forraynak ménesi kannája alatt levő kibér­leti pinczéjéből öszvesen 1746 *kó 1­­3 tik esztendei dézma bor,— hordó nélkül —a* legtöbbet ígérők­nek nyilvános árverés útján rászenkint, vagy ál­taljában, a’ felsőbb helybenhagyás fentartása mel­lett, kész pénzért eladatni fog. Melly árverésre a’ venni szándékozók elegendő bánatpénzzel ellátva , megjelenni ezennel hivatalosak. Budán julius 27én 1835. [31 [4] Kos-el­ad­ás. Gróf Hunyady’ gazdaságbeli Igazgatósága köz hírűl adja hogy jövő pesti János - fővételi vásár al­kalmával hágókosok, úgy mint: prima, electa, és superelecta, kosok, üllői­ utczában a’ Gazdasági Egyesület’ köztelkén szabad kézből eladandók len­nek. Ürmény julius 10kén 1835, fől Duna vizállás a budai vixmérték szerint Aug. 6kan 5 láb.2 hav. 3 von.­t* 7ként M 2 0 „ 8kán 5 5 „ 6 „

Next