Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

30. sz. ÉRTESÍTŐ. April. 15. 1835. 1) Heckenaszt Gusztáv, pesti könyvkereskedő­nél épen most jelent meg, és találtatik, ezen czimű könyv: Pesti levelek irta Vajda Péter. Srét Kassán 1835. Velinpap. 148 lap csinosan fűzve 1 sz. pengőben. 3) 1­) Több más magyar uj munkán, földabro­szok, himzési mustrák, iráspéldák, imádságos és levelező-könyvek, ifjúsági irományok, utazási­­leirások, gazdasági és szakács-könyvek, romá­nok, játékszini darabok és költemények, ’s se­­gyéb hasonlókon kívül Müller könyvárosnál Pesten, az uri-utcza kezdetén Serviták klastroma átellenében, még következő legújabb könyvek találtatnak : u. m. Német Grammatika­­hoz való gyakorlások­kal német olvasókönyvvel és szókönyvvel együtt. A­ németül tanuló magyar ifjúság számára készítette Márton József Bécsben. 1835. 1 fi. 12 kr. — be­kötve 1 fi. 24 kr. — Extractus Benignarum Resolutionum Regia­­ruffi , pro Magistris Opificibus, eorundem Sodalibus et Tyrollibus, Cedalibusque Regni Hun­gáriáé Contuberniis praescriptarum, concinnati et e­­diti per Ignatium Kassics. Viennae 1835. 3 ff.— Schematismus inclyti Regni Hungáriáé, Budáé 1835. Compactum, 1 fl. 36 kr. Kotzebue Ágoston jelesb színdarabjai, 36 kötetkében, ékes kőmetszvénnyel, forditva töb­­bektül. Kassán 1835. A’ 8dik kötet már épen meg­jelent. Előfizetési ár 20 kr. Mezei Gazdaság’ kézikönyve. Irta Bur­ger János, Kassán, 18­35. 2 kötet, kötve 4 fl. — Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthumes. Wien, 1835. kötve 2 fl. 48 kr. — Csokonai Vitéz Mihály nevezetesebb Poétái Munkái két kötetben a­ szerző képével együtt. Kiadta Márton József. Bécsben 2 kötet, kötve 5 fi. — 2)­szen találtatnak többféle műszerek; u. ill. egy ló e­­rőre készült akármiféle gabonát őrlő malom , széna­vagy szalma,vágóval együtt, mellyen mind a’ kettőn egyszerre is dolgozhatni; 2) lineator, cultivator, exstirpator és többféle ekék. A’ cultivator, vagy ku­koriczát és burgonyát (krumplit) feltöltő eke egy lóval és két emberrel annyit dolgozik egy nap mint 42 ember kézzel dolgozhatik; továbbá ezen gazdasági műszerek nem csak szemre vagy valami különös mechanismussal, hanem a’ legegyszerűbb és minden faluhelyen használhatólag és további tartós­ságra készíttetnek. Ajánlja végre alulirt hogy, vala­mint eddig úgy ezentúl is minden megrendelt munkát a’ kitűzött időre, minden kifogás és halogatás nélkül elkészít. Lakása és műszereinek raktára van Pesten a’ Kerepesi­ úton gróf Beleznay-kert épületben 1311 szám alatt. Szijj Sámuel erőművész. 1) Tiszta bükkönyt, luczernát, és styriai ló­­hermagot, valamint mohar-magot a’ legjobbat ’s leg­­illendőbb áron kaphatni Pesten Preusz J. Andrásnál a’ Leopold-városban 3 korona-utczában 3) Kerestetik egy gyógyszerészi practicans nem mes­sze Pesthez egy gyógyszertárba, elfogadható föltéte­lek alatt. Közelebbrü­l értekezhetni Pesten Julier Mihály úrral a* kigyóutczában a’ gyógyszertár ár­­ellenében. 1) Bo­zsókon az uradalmi i­ószobában r­­észt. május Ilikén délelőtti órákban tartandó nyilványos árverés utján, ugyan Bozsók helységében a’ szeszes italok szabad mérési jusa, valamint a’ pálinka-főzés, és ettűl járuló úrbéri üstpénzszedés , az uradalmi vendégfogadóval együtt 3 esztendőre u. m. e’ f. eszt. novemb.­lsejétül egész 1838 octobere utoljáig, ha­szonbérbe kiadatni fognak. 3) Jelentés gazdasági műszerekről. Jelenti alulizt, hogy nála mindazon gazdasági mű­­szerei, mellyek már sok helyen fölkapattak ’s igen kedvező sikerrel használtatnak , ismét megjobbitva és olcsóbb áron találtatnak más többféle tulajdon us ta­lálmányival együtt, mellyek közt nevezetesb : 1) a’ kukoricza-morzsoló, mellyen 12 óra alatt 3 ember munkája által 60 pozsonyi mérő csutkáról leszedett és külön választott szemes kukoriczát morzsolhatni; 2) egy úton talált daráló, mellyet két ember forgat, és 12 óra alatt 12 pozs.­mérő kukoriczát vagy más akármiféle gabonát megdarál; 3) többféle széna- vagy szalma­vágók; 6) burgonyát, répát , és tököt aprí­tó többféle műszerek; 5) gyalogmalom; 6) só­őrlő­malom ; 7) szőlő­malom; 8) mindenféle gabonát tisztitó vagy választó rosták. Járójószági erőre is ké­­ lladó m­aj­or Budán a’vár alatt, Nagy-Rochus-utczában 323 szám alatt. Áll kertből, melly 1475 - ölre ter­jed , csinos lakó házat 7 szobával, üvegházzal, és egy góth csarnokot; udvarból melly szint, csűrt, is­tállót, 3 szobát, egy konyhát, 's pinczét foglal ma­gában, és egy 30 hold­nyi kétszer kaszálható rétből A’ feltételekről értesít hites ügyvéd Szányi János Pes­ten , Dunasoron Almásyházban 31 sz. alatt. 3). 1 1) HÍRADÁS. A’ nagymélt. Árvai Közbirtokos­ság részéről tudomásul létetik, hogy r.­észt. május 14kén is Árva vármegyében , Árva-V­áralján , az ár­vai Uradalomhoz tartozó királyi haszonvételek , úgy­mint pálinka-égetési és serfőzési jog, nem különben, pálinka, bor, és sermérés, és mészárszékek, négy tökéletesen elrendelt pálinka és serházzal, ’s hozzá kapcsolt szántóföldekkel é­s rétekkel együtt folyó észtén. October tőjétől kezdve, több egymásután kö­­vetkező esztendőre öszvesen, vagy kerűletekenként , bérbe fognak kiadatni. A’ bérleni kívánók ezennel a’ mondott napra illendően meghivatnak. Árva-Váral­ján april­ikén 1935. 3)

Next