Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

31. sz. ÉRTESÍTŐ. April. 18. 1835. 2) Több más magyar uj munkán, földabro­szok, h­imzési mustrák, iráspéldák, imádságos és levelező-könyvek, ifjúsági irományok, utazási­­leírások, gazdasági és szakács-könyvek,romá­nok, játékszini darabok és költemények, ’s e­­gyéb hasonlókon kívül Müller könyvárosnál Pesten, az uri-utcza kezdetén Serviták klastroma átellenében, még következő legújabb könyvek találtatnak : u. m. Ném­et Grammatika ahoz való gyakorlások­kal német olvasókönyvvel és szókönyvvel együtt. A’ németül tanuló magyar ifjúság számára készítette Márton József Bécsben. 1835. 1 fi. 12 kr. — be­kötve 1 fi 24 kr. — Extractus Benignarum Resolutionum Regia­rum, pro Magistris Opificibus, corundera Sodalibus et Tyrollibus, Cedalibus eque Regni Hun­gariae Contuberniis praescriptarum, concinnati et e­­diti per Ignatium Kassics. Viennae 1835. 3 fi.— Schematismus inclyti Regni Hungáriáé, Budáé 1835. Compactum, 1 fi. 36 kr. Kotzebue Ágoston jelesb színdarabjai, 36 kötetkében, ékes kőmetszvénnyel, fordítva több , bektül. Kassán 1835. A’ 8dik kötet már épen meg­jelent. Előfizetési ár 20 kr. Mezei Gazdaság’ kézikönyve. Irta Bur­ger János, Kassán, 1835. 2 kötet, kötve 4 fl. — Militär Schematismus des österreichischen Kaisertumes. Wien, 1835. kötve 2 fl. 48 kr. — Csokonai Vitéz Mihály nevezetesebb Poétái Munkái két kötetben a­ szerző képével együtt. Kiadta Márton József. Bécsben 2 kötet, kötve 5 ff. — 2) A’Balaton-Fü­redi Savanyuvizről. Fürednek a’ múlt nyáron elégett épületei nem­ csak hogy már újra fölépültek, hanem jobbára egy emelettel följebb is vétettek , úgy hogy az eddigi al­kalmaztatásokon kívül jelenleg hetven tökéletesen fölbutorozott nagyobb kisebb szobánál több áll készen az ide vágyó Vendégek befogadására, mellyek iránt előre rendeléseket tehetni a’ földes uraság részérűl közelebb kinevezett épületi gondviselő­n. Étsi László urnál, úgy szinte Glazer Lipót vendéglőnél, a’sava­nyú vizes üvegek töltögetése tárgyában pedig Kunczy János gyógyszerárus fog az őt megkeresőknek akár tust­uli szolgálattal módban hagyásához képest, a­ múlt évi mostanra is meghagyott árszabás szerint e­­leget tenni. Ez­úttal köztudomásul létezik még az, hogy az uraság a­ hideg fürdőket is három új hajlékkal sza­­porittatta meg. Mindezek mellett a’ szobák és fürdők bére meg­­marad az idénre is a’ tavalyi mód szerint, ugymint: Egy fölbutorozott nagyobb szobáért ma­ kr.­p.­jus és június hónapokban ’s augusztus löké­sűl fogva , ágybéli ’s gyertya nélkül naponként Egy kisebb szobátul a’ feniit időszakban, azon módon Egy elsőbb rendbelitől julius hónapban augusztus középéig Egy másik rendbelitől ugyan ez időben a’ feljebbi módon naponként Meleg fürdők: Egy külön fürdőfül a* felső sorban — — — az alsó sorban — — Egy közönséges fürdőfül hol 6 kád vagyon — — — 20 kád vagyon — — Mi a’ kosztot, alkalmaztatást, hideg és melegí­tett tóvizi fürdést, savanyuvizes üvegek töltögetését é s több eséseket illeti, ezek iránt helyben a’ savanyu­­vizen , bővebb értesítést adand, az e’részben uradal­­mi pecsét alatt kiadandó ’s nyilványosság végett ot­tan kitűzendő árszabás. Költ Tihanyban az uradalmi i­ószobában martz 31. 1835. 3­­24 l) HIRDETÉS. Sz. kir. Szeged városa polgár­­mesteri hivatalában f. észt. junius 16ikán reggeli 9 óra­­kor el következő haszonvételek adatandanak 3 egymás­után következő esztendőre árverés utján haszonbérbe, u. m. 4) Helyben a’ serfőzés jusa, hozzá kivántató épűletekkel és eszközökkel. 2) A’ mészárlás jusa ki­lenc­ székkel, vágóhíddal, ’s a’székekben megkiván­­tató eszközökkel, ’s a’ Körös víz mentében helyezett 1000 holdból álló pusztával. 3) Az élés házi kik, 5ik, 6ik, 16ik, 12ik, és 13ik számú boltok. 4) Tek. ns Toronto­ vmegyében kebelezett Uj-Szeged mvárosá­­ban a’ mészárlás jusa. 5) Tek. ns Csongrád vme­gyében helyezett. Kis-Telek helységében a’ portékás bolt, 2 szobábul, egy konyhábul, egy kamarábul, istállókbul ’s pinczébül álló épülettel. G1­ Nagy ven­dégfogadó, melly 7 szobábul, ’s konyhábul, 2 kama­rábul, 2 pinczébül, 1 szinbül, 1 3 istállóbul, 1 ham­­bárbul ’s mészárszékből áll 7) 80 hold allodialis föld. — A’ föltételeket a’ polgármesteri és szám­vevői hivatalban bővebben megtudhatni. 2) 1) Sz. kir. Szeged városa utczainak kővel leen­dő kirakatásához magkivántató 25 jakubik­us kövek­nek törett­etése ’s hely­beszállitta­tása iránt a’ polgár­­mesteri hivatalban f. észt. augusztus 3an reggeli 9 órakor árverés fog tartatni mellyre a’ vállalkozni kí­vánók szükséges bánatpénzzel megjelenni ezennel föl­szólít­ta­tnak. 2) 1) Mélt gróf Izige Lajos ur ő nagysága Tisza- Kürthi tiszttartói hivatala részérül ezennel közhírré tétetik, hogy f. észt. május 8ikán teké­nt Heves vme­gyében, a’ Tisza mellett, Czibakháza szomszédságá­ban fekvő Tisza-Kürt­ helységében, több haszonver­delő iármos ökör, gulyabell tenyésztésre alkalmas bikák, fijas és meddő tehenek, 4, 3, 2,1 esztendős Lapk és üszők, a­ többet ígérőknek .reggeli szokott órák. 18 36 24 19­ 141 n 2) Heckenaszt Gusztáv, pesti könyvkereskedő­nél épen most jelent meg, és találtatik, ezen czimű könyv: Pesti levelek irta Vajda Péter. Srét Kassán 1835. Velinpap. 148 lap csinosan fűzve 1 ft. pengőben. 3)

Next