Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

A* Serviták piaczán levő Krachenfels háznak a hajó­ utczára szolgáló részén , jövő sz.Mihálytól kezd­ve az lső emeletben egy nem rég egészen újólag hely­re hozatott, 5 szoba, J* egy előszobából, nemkü­­lönben konyha, padlás, és fás pinczébül álló lakás kiadandó részen. Melly iránt az ottani házmester bővebb tudósítást adand. [3] fia HIRDETÉS: M. Nagy-Károlyi gróf Károlyi Lajos cs. k. arany kulcsos és a’ t. ur ő Nagysága Surány- Megyeri uradalma (Nyitra vmegyében) részéről köz­hírré tétetik , hogy a’ f. évi October 19ikén Tót­­megyeri iróteremben délelőtti 10 órakor, a’ követ­kező haszonvételek kótyavetye utján a’ legtöbbet ígérőnek hatévi haszonvételre ki fognak adatni. — 1)A’ Csikei vendégfogadó (az Érsekujvári és Sze­­rádi országút mellett­ 20 hold szántófölddel, és 90 hold részint legelő részint szántóföldei 2} A’ Tót-megyeri két korcsma 20 hold szántó­földéi. — 3} A’ Zsitva-Födémesi korcsma és mészárszék 6 hold .szántófölddel és 5 hold réttel — 4) Az Ondrohoi korcsma 3121567­0 hold szántóföldéi. — 5} A’ pálinka és sörmérés joga a’ Tót-megyeri, — Andódi, Födémesi — és Ondrohoi korcs­mákban, úgy Csikei és Disznós vendég­­fogadókban. A’kibérleni szándékozók jó maguk viseletűkről, valamint elégséges vagyonaikról hiteles bizonyítván­nyal és elegendő bánatpénzzel ellátva a’ seniit nap­ra és helyre meghivatnak. A­ haszonbérlés föltételei az árverés előtt ugyan azon napon fognak kihirdettetni, azonban előre is megtudhatni az uradalmi gazdasági Felügyelő­ségnél. — [3] in Eladandó Vaskereskedés Bécsben. Azon vaskereskedés, melly Bécsben a' Karinth­­utczában 1077 sz. alatt az „Arany ásó“ czimert vi­seli 's melly már 1785 esztendő óta fönáll és bold. II. József császár alatt első privát vaskereskedés volt, elvállalható föltételek mellet szabad kézből eladó. Ezen kereskedés Bécsnek legnépesb utczáján és igen alkalmas jól épült házban helyeztetik. A’ venni szándékozók akaratjokat francozott le­veleikben egyenesen ezen czim alatt. „An die Eisen­waren Handlung zur goldenen Schaufel. Kärntner­­strasze Nro 107­7. in Wien kinyilatkoztatni kéretnek. [1 ] Ür­ük és anyabirkák. Sz. Fejér vmegyében helyezett Kis-Hantosi pusztán Duna-Pentele és Perkáta helységek szom­szédságában 650 darab hízó ürü úgy szinte 350 da­rab nemesített és tenyésztésre igen alkalmas anya­­birka,mint számfölötti eladásra készen találtatik. f 3] [1] HIRDETÉS A’n. méltóságú magyar királyi udvari kamara rendelése következésében két hírré tétetik, hogy valamint a’ kir. kamarai Diósgyőri, úgy szintén királyi Fiskust illető Cserepi,és Edelé­­nyi uradalmak erdeiben termett idei makk. folyó esztén, sept. hónap 14én Miskolcz városában a’hely­­beli praefectoralis épületnél; a Tokaj királyi ura­dalomban pedig szinte folyó esztendei sept. 18dik napján Tarczal mezővárosában a’ helybeli tiszttar­tói hivatalnál — reggeli 9 órakor tartandó szokott árverés utján a’ felsőbb helyben hagyás fentartása mellett kész­pénzért többet ígérőnek el fog adatni. Melly árverésre al venni szándékozók elegen­dő bánatpénzzel ellátva megjelenni ezennel hivatalo­sak. Budán sept. Zikén 1835 [3] [3] HIRDETED. A’ nagymélt. magyar kir. udv. Kamara rendeléséből közhírül létetik, hogy a’ meg­­üresült 't apolezai apátsághoz tartozó szőlőhegyeken közelebb múlt esztendőben termett jó­ininemüségű­ ötszáz gönczi hordó dézma fejér borok, nagyobb vagy kisebb mennyiségben f­­eszti September 14k én Mind­­szenten a’ tiszttartói lakhelyen reggeli 9 órakor tar­tandó árverés mellet kész pénzfizetésért eladatni fognak. [1] [2] HÍRADÁS. Az­emélt m. kir. udv. kamara ren­delése következésében közhírré tétetik , hogy e’ fo­lyó évi September 17én a­ ménesi szőlőhegyen fek­vő néhai Matsai Csernovits úr örököseitől törvényes executioban által vett szőlőrész , az idei terméssel együtt, nyilványos árverés útján felsőbb helyben­­hagyás fentartása mellet reggeli órákban hely­szí­nén legtöbbet ígérőnek kész pénzfizetés mellett örökös joggal eladatni fog. A’ venni kívánok tehát elegendő bánatpénzzel ellátva a’ fen kitett napon meg jelenni hivatalosak. Budán aug. 31-én 1835. [3] ]31 Hirdetés. A’ nagymél. m­agyar k. udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik, hogy jövő Sep­tember 14kén Budaörsön 250 akó ó, 1000 akó uj fehér, és 500 akó uj vörös bor 80 akó pálinkával együtt, ugyanazon hónap 19kén délelőtt a’ Vise­grádi, 's illetőleg a’Nagy-Marosi pinezében 1000 a­­kó uj fehér Bor, délután pedig a’ Bogdányi pinezé­ben 500 akó uj fehér Bor, és 100 akó Pálinka, e­­dény nélkül árverés utján kész pénzbeli fizetés mel­lett eladatni fog. Melly árverésre a’ venni szándé­kozók elegendő banat pénzzel ellátva megjelenni ezen­nel hivatalosak . Budán aug. 26kán 1835. [3] [3] Tettes Nógrád vmegyében Almásy Nemzetséget llető Mátra-Verebélyi I­rodalomban a következő kir. haszonvételek úgymint a' Verebélyi vendégfogadó, & Bormérés és Mészárszék jusaival; a’ verebélyi határban lévő Korcsma, a' szent Kuti pusztában lé­vő Vendégfogadó úgy a’ Fürdőház is 1836ik­észt. januarius első napjától kezdve három egymásután kö­vetkezendő esztendőre. October első napján Verebé­­lyen tartandó árverés utján részenként a többet ígé­rőnek árendába fognak adatni. — Mellyre az akko­ron meghatározandó bánatpénzzel, a’ bérleni kívá­nók, (kivéve az izraelitákat) ezzel meghivatnak. Egyébiránt az árenda feltételei ugyanott Verebélyen az Uradalmi­ Tisztségnél megtudhatók. f* Dunavíz állás a budai vízmérték szerint •• Sept.­lőkén 5 „ 2 „ 6 „ „ ükén 5 „ 0 „ 0 „ „ 12kén 4 „ 10 „ 6 „

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék