Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

georginiák, es amarillisz, nárezisz, jáexint, tulipán­­s t. ef. hagymák ég mindenféle virágmag a leg­­tetszőbb választásig és igen jutás más áron. Száz számá­ra a’ rózsafajok elegyítve is kaphatok. Vidékekre szállításnál fölvállaltatik a’ bepakolás is. A’ nagyméltóságú m. k. u. Kamara rendelésébül a’ Tiszamelléki királyi koronái, és szabad kerület ta­nácsa részéről köz­hírré tétetik, hogy az 181-i ka­tonai esztendőre megkivántató irományokhoz tarto­zó szereknek úgymint 1 hollandiai finóm, nagy me­dian , 52 nagyobb, és 15 kisebb kanczellariai Ösz­vérén 70 Rizraa papirosnak — 24 font spanyolviasz­, 20 tizenketted plaibász, 50 Nemzeti kalendáriom, 15 font kötő zsineg’, továbbá 70 font öntött és 500 font mártott nyolczas, vagy tizennégyes gyertya — nem különben a’ köz szolgálatban lévő cselédeknek öltö­zeteihez szükséges 1330 búzavirág, és 7 fekete röf posztó, 268 röf bélésnek való vászony’1 910 röf borí­tás , 1662 röf sújtás, 24 röf fonás Zsinór, 27 tuczat nagyobb, 25 tuczat kisebb garniturgombok’, egy ejtulet, röf vörös damisz 45 pár czizma 101 lat hal­csont 56 sipkáknak, és csákóknak való a child, végtére 120 öl kemény tűzifának kiszolgáltatása, folyó esztendei October 13-án , Becsén a’ kerületi tanács házban reggeli 9 órakor licitáltatni fog. A’ kik ezen kiszolgáltatás licitatiójába részesülni akarnak mind az irományok szüségeinek, mind pe­dig az öltözetekhez megkívánt portékáknak kimun­kált közép árához irányzott bánatpénzt előre letenni kötelesek lesznek. — a' többi föltételeket a’ kerü-­­­etbeli írnokig úgy szinte a* pénztári hivataloknál előleg is megtudhatni. Budán. sept. 4kén 1935. [3] [3] HASZONBÉRI HÍRADÁS. Ns Soprony vme­­gyei Szili-Sárkányon egy jeles nemes Jószág, la­kóházak é s istállókkal, vendégfogadóval zsidóház­zal hat esztendőre haszonbérbe adatik ismét. Ns. Vas vmegyében Jakfán, Urai-Ujfaluba, Asszonyfán egy jeles nemes Jószág, lakházak is­tállók s vendégfogadókkal és zsidó házzal hat esz­tendőre haszonbérbe adatik. Tek. Nagy Lajos ur kőszegi kerületi Táblánál ügyvéd fogja kiadni a’ szerződést, kinek lakása a' törvénykezés alatt Kö­zegen, egyébként Jákfán. [8] [3] HÍRADÁS. A' nmeit' m. kir. udv. kamara ren­­­delése következésében közhirré tétetik , hogy e’ fo­lyó évi September 17én a­ ménesi szőlőhegyen fek­vő néhai Matsai Csernovits úr örököseitől törvényes executioban által vett szőlőrész , az idei terméssel együtt, nyi­lványos árverés útján felsőbb helyben­hagyás fentartása mellet reggeli órákban hely­szí­nén a­ legtöbbet ígérőnek kész pénzfizetés mellett örökös joggal eladatni fog. A’ venni kívánók tehát elegendő bánatpénzzel ellátva a’ fen kitett napon meg jelenni hivatalosak. Budán aug. 31-én 1835. [3] 2 [2] FIGYELMEZTETÉS. Egy miveltségénél ’s erkölcseinél fogva legjobb hírben levő família, melly­­nél a* társalkodási nyelv német és franczia, jó ház­ból származott egy vagy két leányt nevelés végett ma­ga körébe felfogadni kívánna. Bőveb tudóaitán ada­tik postabértől ment levelekre, m­ellyek A. S. betűk­kel a* pesti szab. Tudakozódó­ intézethez lesznek utasitandók. [2] [2] SZÁLLÁS-KI­ADÁS. T. Perlaki Somogyi Fe­rencz urnak Pesten a’ dohány — utczában 362 u. fe­­lett a pogtasip szomszédságában levő házában, az első emeletben az utczára egy 11 szobából álló szál­lás, konyhával élés és fáskamarával, padlással, bor­­pinczével, 6 lóra istállóval kocsiszínnel minden nap kiadó. — Ezenkívül ugyanazon házban még egy más 8 szobából álló szállás , konyhával, élés-és fás­­kamrával, tágas borpinczével, élet alá kideszká­­zott jó padlásai, 6 lóra istállóval és kocsiszínnel, mellette levő tágas házikerttel jövő sz. Mihály-nap­ra szinte kiadandó.Bővebb tudnaitást a’háznál nyerhetni. [2] A’ Serviták piaczán levő Krachenfels háznak a’ hajó­ utczára szolgáló részén , jövő sz.Mihálytól kezd­ve az lső emeletben egy nem rég egészen újólag hely­re hozatott, 5 szoba, egy előszobábúl, nemkü­­lönben konyha, padlás, és fás pinczébül álló lakás kiadandó lészen. Melly iránt az ottani házmester bővebb tudósítást adand. [3] Sz. Fejér vmegyében helyezett Kis-Hantos pusztán Duna-Pentele és Perkáta helységek szom­szédságában 650 darab hízó ürü úgy szinte 350 da­rab nemesített és tenyésztésre igen alkalmas anya­birka,mint számfölötti eladásra készen találtatik. [ 3] [2] HIRDETÉS A’ n. méltóságú magyar királyi udvari Kamara rendelése következésében köz hírré tétetik, hogy valamint a’ kir. kamarai Diósgyőri, úgy szintén királyi Fiskust illető Cserepi,és Edelé­­nyi uradalmak erdeiben termett idei makk. folyó esztén, sept. hónap 14én Miskolcz városában a’hely­­beli praefectoralis épületnél; — Tokaj királyi ura­dalomban pedig szinte a’folyó esztendei sept. 18dik napján Tarczal mezővárosában a’ helybeli tiszttar­tói hivatalnál — reggeli 9 órakor tartandó szokott árverés utján a’ felsőbb helyben hagyás fentartása mellett kész pénzért a­ többet ígérőnek el fog adatni. Melly árverésre a’ venni szándékozók elegen­dő bánatpénzzel ellátva megjelenni ezennel hivatalo­sak. Budán sept. Zikén 1835 Hs Dunavix-dllás a budai vízmerték txtrint . Sept. 13kán 4 „ 8 „ 6 „ „ 14kén 5 „ 4 „ 0 „ „ 15kén 5 „ 7 „ 9 „ „ f6kán 5 láb. 6 hav. 6 von. Hl Eladandó Vaskereskedés Bécsben. Azon vaskereskedés, melly Bécsben a’ Karinth­­utczában 1077 sz. alatt az „Arany ásó“ czimert vi­seli ’s melly már 1785 esztendő óta fönáll és hold. II. József császár alatt első privát vaskereskedés volt, elvállalható föltételek mellet szabad kézből eladó. Ezen kereskedés Bécsnek legnépesb utczáján és igen alkalmas jól épült házban helyeztetik. A’ venni szándékozók akaratjokat francozott le­veleikben egyenesen ezen czim alatt. ..An die Eisen­­waren Handlung zur goldenen Schaufel. Kärntner­­strasze Nro 107­7. in Wien kinyilatkoztatni kéretnek. [­] Ürük és anyabirkák.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék