Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

1835-09-23 / 76. szám

lomra beküldött munkák, mellyek szokott sorsozás utján kijátszattak ’s a’ nyerők közt kiosztattak. — Milly gyönyörű intézetek köszönendik egy­kor ez ártatlan vigalmaknak éltüket! Makón auguszt. 13ikán gutaütés által ki­múlt Kis-Jókai Santor János ur Csanád vmegyé­­nek 32 évig volt főadószedője ’s a’ helv. vall. békesbánsági egyházi vidék segéd curatora. A’ boldogultat, 75 esztendőre terjedt élemedett ko­rához képest is tisztében fáradhatatlan szorgal­mi buzgóság, széles tudományos ismeretek ’s de­rült kellemes lélek tünteték ki. Ő cs.kir. fölsége a’magyar tengermelléki só- ’s 30ad-jövedelem sükeresb igazgatása tekintetéből Fiuméban erre sajátképen egy só- ’s 30ad-fel­­ü­gyelő és segédi hivatal fölállithatását jóváhagy­ni méltóztatott. — A’ am. magyar kir. udv. Ka­mara Ertzl János Buszturán volt első osztálybeli kam. erdöszt Vissóra anyagsáfárrá, Petrovich An­tal Orchovitzon volt ellenőrködő 36adi tisztirno­­kot portorei Soadossá — ’s helyébe Orchovitzra tisztirnokká Adelsfeld Lajos zágrábi 30adi prac­­ticanst nevezte ki. Haagen József szeredi sómá­zsás meghalt. (k. kam. tud.) ANGLIA. Az alsóházban aug. 3lén Morpeth J. Izland főtitkárja kérelmet nyujta be 15,000 yorki la­kostól aláírva, ki többnyire pénzváltó, kalmár’s földes ur a’ megyében. A’ kérelem keményen gáncsolja a’ felsőház által a’ községi törvényja­vaslatba hozott indítványokat, ’s arra unszolja az alsóházat, hogy a’ nép érdekében semmit se engedjen, hanem vesse el az úgy megcsonkított törvényjavaslatot. (halljuk!) Ezenkívül még szá­mos kérelem téteték le a’ ház asztalára hasonló értelmű. Ezúttal Rippon úr jelenté, hogy a’ jö­vő ülésen indítványt teend a’ püspökök kizára­­tásukra a’ felsőházból, szinte Roebuck is, hogy jövő ülésen olly törvényjavaslat­ behozhatásra fog engedelmet kérni, mellyben a’ felsőház vétója (tilalma)törtessék el ’s határoztassék meg, hogy minden, az alsóház által elvileg elfogadott, de később a’ lordok által elvetett törvényjavaslat, ha az alsóházban újra előterjesztetvén ismét el­­fogadtatik, a’ király jóváhagyása mellett orszá­gos törvénnyé lehessen (halljuk!). Kume végre jelenté, hogy jövő ülésen nyomozó biztosság-ki­nevezésre indítványt teend, melly a’ peerek szá­mát, szakadékit, ’s azon módot vizsgálja meg,­nakép teljesítik a’ lordok törvényhozói eljárásu­kat. A’ conservativek e’ jelentésekre nem sokat látszanak hajtani. Oster, Beobachter. — Az al­sóház sept. 3 án elvégzé a’ községi törvényja­vaslat vitatását, ’s el is fogadá a’ már említett módosításokkal, mire választottság neveztetett ki, m melly az okokat fejtse meg a’ felsőháznak, mel­lyek az alsóházat e’ módosításokra bírák. Kö­vetkező O’Connell ur beszéde, mellyet az alsó­­házban 31 kén mondott, midőn J. Russell lord azon indítványt tévé, hogy fogadjon el némelly indítványt ’s módosítást a’ felsőház által a’ köz­ségi törvényjavaslatra tettekből, másokat pedig mellyek a’ törvényjavaslat szellemével ellenke­zők, vessen el: „Világos, úgymond, hogy ösz­­szeütközött v. meghasonlott a’ két ház. Nincs szó többé az egyensúly rendszeréről, mellyet, mint alkotmányunk egy részét, olly gyakran ma­gasztalának ; most nem egyensúlyokkal hanem valódi akadályokkal van dolgunk. — Mert mi­kép ’s miilyennek mutatkozott utóbbi időkben a’ lordok háza, ha nem akadékoskodónak? Ott a’ végrendelés végrehajtását tárgyazó törvényja­vaslat , — becses rendszabály, — mi lett belőle? Nyugalmaztatok. — Az adóssági bör­tönt eltörlő törvényjavaslat? Nyugalmaztatok. A’ vádlottak védelméről szóló törvényjavaslat? Nyu­galmaztatok. Hát az izlandi egyházi törvényja­vaslat, e’ rendszabály, melly legelőször bizonyí­tó ez országban a’ kormány becsületes szándé­kát Izland érdekei előmozdítására, no’s ? gyalá­zatosan, hanyathomlok vettetett félre, (halljuk! halljuk!) A lordságok még azon közönséges il­­ledelemmel sem akartak iránta lenni, hogy czikk­­röl czikkre hányták volna meg, mikép a’ leg­mindennapibb törvényjavaslattal is bánni szoktak, hanem egyszerre 25 czikkelyét vetették el! (hall­juk!) Ott vala továbbá az izlandi rendőrséget tárgyazó törvényjavaslat; megkímélte volna ez a’ költségeket, ’s hazámnak hathatós rendőr-testet adott volna, pipogya helyek, melly csak 48.000 f. sterlingbe került volna évenként; de félrevet­tetett olly okoknál fogva, mellyek miatt minden józan gyűlésnek szégyenlenie kellene magát. A’ kormány hajlónak mutatkozott engedélyeiben olly messze menni, a’ mennyire csak lehet, melly engedélyek, mint méltán tartok tőle , a’ népnek tetszeni nem fognak; még is helyeslem e’ vise­letét, mert óhajtom, hogy mindenek szemei előtt jogban álljunk; mert ha engedélyink mellek is elveték a’ lordok e’ törvényjavaslatot, az egész ország színe előtt meghasonlottaknak nyilványí­­tandják magokat az alsóházzal, ’s a’ nép látni fogja, milly igazságtalanul cselekszenek peerjei. A’ törvényjavaslat azonban mostani alakjában is mél­tó az elfogadásra, mert nem egy visszaélést irt ki ’s a’választás alapját kiterjeszti. Jó kezdet, mert én semmikép sem tartom ezt e’ pontra nézve végső rendszabálynak, (halljuk! halljuk!) A’ free­­manség (szakadékosság) megtartatott benne, ’s mi­ért? mert ez olly hatalom, mellyet megvásárol­hatni ’s vesztegethetni, (halljuk!) Igen is, azért vétettek a’ freemanek, a’ magukat utóbb időben

Next