Jelenkor, 1836. január-december (5. évfolyam, 1-104. szám)

1836-11-16 / 92. szám

92. szám. JELEN Pest, szerda november 16. I *36. Foglalat : Magyar és Erd­élyország (kinevezések; zólyommegyei uj tisztkari pótlék; kisküllőmegyei gyűlés; Ü­rményi és Somogyi­­*; Ong­ Inovics Kl.fia hagyománya; aradi örömü­nnep; Csokonai Vitéz Mihály emlékoszlopa; m. tud. társaság.) Ausztria. Spanyolország (a’ cortesnyito trónbeszéd vége; c.ortes­­gyű­lési munkálatok; Bilbao osttoma; Quiroga és Escalante; malagai, cadi­i és almadeni hírek.) Anglia (O'Connell és Mortimer Sullhan s­a­t.) f­r­an­cziaország (a* strassburgi foglyok hivószéke; vendomei huszár-zenebona; Cinuzel marsai es a' minist.; Vandamine gr. irományai; e­ cS. ) Olaszország (a br. marinoi resp. és a’ franczia kir.ily.) Belgium. Törökország. Oroszország. Amerika. Elegyhir. Gabona ír. Pénzkelet. Dunavizállás. MAGYAR és ERDÉLYOR­SZÁG. A cs. k. fölsége, liptómegyei főispáni helytartót, Majthényi Antalt cs. kamarássá méltóztatott kinevezni. Oct. 22-én bocsá­tott legfensőbb határozata által Schrott József zágrábi kanonokot pedig belgrádi és szendrői czimzetes püspökké, egyszersmind a’ zágráb­i székes káptalan őr-kanonokává. A cs. kir. főhűsége Ferdinand galicziai főkormányzó, f. h.­lén esti 9 órakor érkezett meg Kolosvárra. Ünnepélyes fogadta­tására az egész város ki volt világítva. Következett napokon az érd. kir. főkormányszék tagjai, a’ katonai tisztikar, kir. táblai ta­gok, vármegyei tisztviselők ’s városi hivatalbeliek, számos fő­­rangnak, ’s külön vallásu papok és tanítók udvarlottak a fensé­­génél. Érd. Hir. ]). Szentmárton oct. 29kén. Ma ’s tegnap járták Küküllő­­megye Rédei szeretett főispáni helytartójok Haller Ignácz gr. ur elnöksége alatt első közönséges gyűlésüket. Hazánk ősi polgári alkotmányát ’s az ebből fejlődő fejdelmi ’s nemzeti jósok sérthet­­lenségét tartván azon egyedüli rendithetlen oszlopnak , mellyhez akaratjokat biztosan támaszthatva képesek lesznek a’ vélemények öszszeütközéseit kikerülni, ezen meggyőződésüket’s bizodalmas előreményeket tetteikkel annyira valósiták, hogy midőn fels. fejdel­­m­ünk uralkodásra léptékül folyó öröm-üdvözlésüket följelenték, tör­vényes érzeteiket is az Ország Rédeinek mennél előbbi össze­­h­ivatásuk ’s egy törvényes főispánnak kineveztetése iránt külön felírásukban a’ f. fejdelemhez köteles hűség és szelídséggel ter­jesztették elő, ’s több nevezetes tárgy fölvétele mellett is gyrás gyűlésünk a’ nélkül folyt le, hogy az egybeütközések kedvetlen hangjai teremünkben hallathattak volna. Hazafi érzést emelő vala szemlélni, hogy akármelly törvényes képzetnek félbe nem szakadó szelídséggel indítványba jötte után— csupán annak további kifej­tése volt — mi az ezt követett tanácskozásoknak ellenül szolgált. Érd. Hir. — Zólyommegyei uj tisztkari pótlék. Jelenkorunk 80 ik számában jelentve volt megyei tisztviselő urakon kívül következők neveztettek ki, ’s erősittettek meg hivatalaikban: Beniczky Lajos 2 aljegyző; Husszágh István főügy.; Hudoba János ali­.; Urbányi József számvevő; Bendik Lajos lev. tárnok; Mihálko György r. és Sparszam Pál tibeli mérnök. Továbbá a’felsőjárásban: Thaisz Márton fő-és Rakovszky Albert al sz. hirákon kívül esküitek: Hudoba Pál és Dobák János; biztosok: Szuh­ay József egyszersmind várnagy, Skultéty József és Károly; sebészek: Lepatsek Mátyás és Perichit Antal. Az alsójárásban Schurmann Gusz­táv fő- és Nándory Imre al sz. kir. kir­il esküitek: Holecz Péter és Li­­bertényi Károly; biztosok: Hudoba Sámuel és Fekete Antal; sebészek Fu­szely János és Fricz Antal. M. Ürményi Ürményi Makszimilián cs. arany kulcsos és kir. tanácsnok ur f. h.­okén életének 63-ik évében 5 napig tartott bélvilázban, utazása közben, Léván, örök létre költözött által. Gyászolják őt számos idegeneken ’s szív és vérrokonain kívül, érdemekkel diszló fiai is, m. Ürményi József ur cs. kamarás, t. n. Fejér vgye első alispánja, ’s t. Ürményi László ur , a’ m­. kir. Helytartó-tanács tiszteletbeli fogalmazója. Pesten f. h. lőkén életének 68 ik évében ragadta el ni. Somogyi Antal kir. tanácsost, és a’Jász ’s Kun és két kerület nádori főkapitányát, ’s több megye táblabiráját, az epelát. Hűlt tetemei a’ nemzetségi sírboltba takarittattak el Petényben Nógrádmegyében. Szabadka nov.­lrén: Özvegy Bajsai Vojnics, született Gugánovics Klára asszony f. nov. 2kán elaggott korátul szárma­zott elgyengülés következtében, élete 95ik évében örök nyu­galomra szenderűlt. Az elhunytnak a’szenvedő emberiség javára tett azon nagylelkű adakozása, melly által Szabadka sz. kir. vá­ros’ kórházának pénzalapját saját keresményéből a’ múlt években több mint 20 ezer vorinttal gazdagitá, őt e’ nemes város lakosi előtt örökre felejthetlenné teszi. Áldás hamvaira! Arad , oct. 20. A’ mai nap örömünnep volt minden mivelő­­dés ’s nemzeti előhaladás barátira, különösen pedig a’ városbeli izraelita közönségre nézve. Ennek magyar-német zsidó tanító in­tézete ugyanis, miután az, az illető hitsorsosak által , elegendő pénzalappal elláttatott, ő fölsége által pedig szabályos fő reál-is­­kolai rangra emeltetett, a’ m. kir. Helytartó Tanács rendelése következtében ma ültette meg fölavatási ünnepét. A’ nagyváradi iskola-igazgatóságon, ’s a’ helybeli városi tisztviselőségen kívül számos főuraság s közelről és távolról sereglett nagy sokaságú nép jelenlétében történt meg azaz igen fényes készületű zsinagógában. Különösen kedveltető volt látni a Steiniczer Farkas mostani egy­­házfelügyelő által fölruházott amaz nemzeti magyar öltözetű 12 árva iskolanövendéket, kik az ünnepélyes tett főszemélyeinek kíséretül szolgáltak. A’ szertartást szívható imádsággal kezdé meg a’ köz­ség tisztelt főrabbija Chorin Áron ur; béfejezésül pedig egy gyönyörű hymnusz ’s a’ „Tartsd meg Isten Ferdinandot enek zengése koronárá. A’ Courier igen sajnálja, hogy Eszterházy h­erczeg, mint mondják, csak azért mene Londonba, hogy magát a’ királynak ’s udvarnak ajánlja, azután pedig Angliát, hol ő husz év óta követ­­kedék ’s magának mindenesetül közös szeretetet s nagyrabecsü­lést nyert, örökre elhagyja. — CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY EMLÉKOSZLOPA DEBRE­­CZEN FÖLDJÉN MÁR FENÁLL, ’s ezen néhány szóban egy nemzeti kötelesség teljesítve, közöttünk a’ szeretet ’s egyetértés boldogító kap­csolata újabb kötésekkel erősítve —van. — Városunk keblében dicső­fű­t Hazánkfija érdemei iránt tartozott hálánk, valamint azon kevélység is, hogy származását nálunk vette, ’s innen lángelme szüleményivel a magyar honra , ’s közelebb reánk is fényt és dicsőséget árasztott , kö­zönségesen érezve volt. — ’S nem a’ hálátlanság, de inkább hálás köte­lességünk teljesítésén eredeti némi vetélkedés, az idők más környülállá­­sival párosítva, halaszták eddig azon Emlék-oszlop létesülését, melly m­­ár ma, nemzeti nagy költőnknek köztünk szendergő hamvai nyugalmát a ván­dorszemei előtt kijelöli, és sik földünkön árnyékot ad , mellyben megpihen­vén, az emberi lángelme munkálatiról, —hazája dicsőségéről néma sírok magányiban gondolkodhassék. — Az emlék-oszlop, városunk úgy nevezett ,,hatvan utczai“ temetőjében, a’ boldogultnak hamvai felett van felállítva. •— Az oszlop nyolcz szegleti­ kúpot (pyramist) ábrázol, egészen öntött vasból mintegy nyolczvan mázsányi nehézségre készítve ’s talpazat-kö­vekre állítva, mellyeken három ölnyi magasságra emelkedik. Fő oldalán az oszlopnak magasdad ’s megaranyozott hetükkel ezen felírás olvasható : CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY SZÜLETETT 1773. DEBRECZEN­­BEN; MEGHALT 1805. —HAZAFIAI EMELTÉK 1836. Más oldalán hasonló magasdad ’s aranyozott hetükkel ki vágynak öntve tulajdon ver­­sezetiből ide igen czélszerüleg választott sorai: ,,A’ Múzsáknak szózatja, A’ sirt is megrázkódtatja, ’s életet fi­val belé.“ A’sdik oldalon, egy asztal­ formán, általa készült, ’s nyomtatásban kiadott munkáji egymásra rakva szemléltetnek azoknak aranyzott czimeik­­kel: Lilla, Tavasz ’sa’t. mellyek fölött egy géniusz által tartott abroszon íme’ felírást olvashatni: ,,A’KÖLTŐ MUNKÁI.“­edik oldalán az osz­lopnak van egy lant két trombitával, ’s ezek fölött egy géniusz, egyik kezében koszorút, másikban olajágat tartó. — Szerkeztetését az oszlopnak Beregszászy Pál rajz-tanitó úr ügyes fáradozásinak, létre ho­zatalát pedig városunk közkedvességü népszszószólója Vecsey József úr munkás­­igyekezetének köszönjük,’s az ő szorgalma, minden sorsa és más különbségű lakosink, szép nemünk, és tanuló ifjaink’ önkény­es adakozási által emelkedéksel közöttünk boldogult honfi költőnk emléke­­­a’mi Csokonaiak hamvai iránt: „Erczben is él már hom­osi bálája , Nyílt födetlen ég, mosoly­og le rája!“ Magyar tudós társaság. — Az academia költségin megjelen­tek: 1) Tudomány­tár, XV. kötet, két kőmetszettel. Tartalma: Ér­tekezések. Az álom philosophiája, Prof. Nyiry Istvántól. Természet­­történeti műszótan és létszerirat, Dr. Pólya Józseftől. Bevezetés a’ nö­vények organographiájába, Brassai Sámueltől. Emlékezet b. Tolt Fe­­renczre, B. Lakos Jánostól. Az angol szépliteratura’ történeteinek vele­je. Eichhorn és Wachler után. Sup. Kis Jánostól. Literatur­a. Ma­gyar bibliographia 1835ről Pótlékok az 1831—4tn­ki magyar bibliogra­­phiához. Dr. Schedel Ferencztől. Báró Hormayr József, Archiv für Geo­graphie, Staats- und Kriegskunst“ czim­ű, bécsi folyóírásában előfordu­ló ’s vagy Magyarországot és nemzetet érdeklő vagy magyar tudósok által irt értekezések. Gyurikovics Györgytől. A’ franczia Szépliteratura 1835 ben. Csató Páltól. Ve­gy­e­s közlések. Romai felírások Soprony­­ban báró Ocskay Ferencztől. Az úgy nevezett pécsi szűz Mária képe a’ sz. István főtemplomában Bécsben, Dr. Rumy Károlytól. A’ lemáso­lásnak egy legújabb módja. Karácsony Lázártól. A’ Xld. és Xld. vagy­is a’jelen évfolyamat harmadik és negyedik kötetei februariusig jelen­nek meg. (Előfizethetni folyvást az academiának ezen encyclopaediai fo­­lyóiratára 4 fttal közöns. 6 fttal finom papiroson; postai küldésért ennek fölötte 1 f. 36 kr. ep. tétetik le). — 2) Eredeti játékszín, kiadja a’ m. t. társaság Vd. kötet. Zsarnok apa. Dráma öt felv. Irta Jakab Ist­ván. ill lap. Ara 32 kr. ez. p. — 3) K­ü­l­f­ö­l­d­i játékszín kiadja a’ m­. t. Társaság XIII. Messzinai hölgy. Szomorujáték, 5 felv. Schillertől. — Ford. Szenvey József. 201 lap. Ára 50 kr. Dr. Schedel Ferencz Pesten, november 14. 1835. titoknak. AUSZTRIA. Görzbül azon tudósítás érkezett, hogy X. Károly franczia ex­­király ott f. h.­ődik és Gika közti éjjel, rövid betegség után meghalálo­­zott. Legfensőbb rendelésre udvari gyász vételik föl érte az ausztriai csász. udvarnál is, melly nov. 11 én kezdődvén, húsz nap, némi változtatással tartand; tizenkét napig ugyanis mély, azontúl fél gyász. A’ gyász szertartások a’ cs. k. udvari egyházban nov.­ilén ’s 12én tartattak. SPANYOL O R S Z Á­G. Folytatása a’ cor les nyitó kir. beszédnek. A figyelem ezen tárgyai közt szembe ötlik a’ nemzeti katonaság, a’ pol­gári jogok védhatalma, a’ szabadság ’s rend bástyája. Ezen intézet te­temesen szaporittatott ’s rendszerében nagy javitásokat nyert, ollyak-

Next