Jelenkor, 1836. január-december (5. évfolyam, 1-104. szám)

1836-10-12 / 82. szám

815. szám. JELENKO Pest, szerda october 1?. i§13p. F o g 1 a 1 a * : Magyarország, (kinevezés: kisded-óvó-intézet; gőzhajók octoberi hátralevő ütni.) Ausztria, Anglia (O'Connell s’ a’ Times s/.ei­k­es/.toji. Cou­rrier hangja a’ spanyol ügyekben; részvény-bankok? kir. családi házassági törvény­.) Francziaország (a’ fou­r. de Paris nem kormányi lap többe, Nismesben zavargás; a’ király útjai Neuillybe; a’ kamarákról ’s a’ fr. akadémia kétkedése ’s a* 1.) Portugália (az új alkotmány létre hozása ’s az iránti érzelem Angliában.) Spanyolország (Gomez seregei megveretnek ’s Requenna nem vétetett be­) Schw­eiz. Török- és Oroszország. Németül ford. Amerika Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás. M A G Y A N­ Ő It S A Á G. Ő cs. fölsége Ürményi József táblabirót ’s Fejér vmegyé­­nek volt tiszt, fő jegyzőjét cs. kamarássá méltóztatott kinevezni. A’ Kisded óvó intézeteket Magyarországban terjesz­tő Egyesület választottsága örömmel jelenti, hogy mialatt a’részes tagoknak száma naponként növekszik, a’ czélba vett példány-in­tézet épülete is szinte emelkedik, jövősz. József napig tökéletesen elkészülendő. El nem hallgathatja ez alkalommal igazgatójának m. Tolnai gróf Festetics Leo urnak hazafi adakozásával párosított fá­­radhatlan buzgalmát; ’s valamint ezért, ugy m. Tolnai gr. Feste­tics Erészt, Rudolf, és Sándor uraknak abbéli szives részvé­tükért, mellyből az említett példány-intézet minél korábbi fölépül­­hetésére egyenkint külön 6500 darab égetett téglát ajándékoz­tak, szíves köszönetet nyilványit a’ n. t. közönség előtt. Ugyanezt jelenti mélt. gr. gróf Wenkheim Ferencz urnak is, ki a’ válasz­­tottságnak felszólítására Bécsben a’ képviseletet elfogadni, ’s XI számmal jegyzett ivére 100 aláírást szerezni szíveskedett. Ajánl­koztak kívüle aláírási ívért: XII t. Pigay Vintal ur, Pesten, XIII tiszt. Tóth Mihály profess. ur Nógrád vármegyében , XIV. t. Kos­suth Lajos hites ügyvéd, ’s tábld. ur Pesten, XV t. Dengeleghy Károly ur, mélt. gr. Károlyi nemzetség ügyésze ’s tblb. Bereg vármegyében. XVI t. Hengehwüller Mihály h. ügyvéd ur Pes­ten. XVII t. Simon István h. ügyvéd ur Békés vármegyében.­­ XVIII t. Keblovszky Lajos ur, m­. gr. Andrássy György ur titoknoka Gö­­mörügyében kiknél 6 évre mindig aláírhatni. Minthogy végre ezen ívek már 200 aláírásnál többet diszlenek,’s a’választottság óhajtása telje­sülését a’ példány-intézetnek jövő év elején történendő megnyitá­sával tökéletesen reményű, nehogy ennek igazgatása iránt külföl­di kisdedovóra szoruljunk, érdemes hazánkfiai közül mindazok, kik az igazgatóságot szabad lakással, ’s 500 p. ft. évi fizetéssel el­nyerni kívánják, a’ szükséges ismeretek megszerzésére újólag ser­kentetnek. Költ Pesten i. e. October 2 án a’ nemz. Casinoban tartott t. választottsági ülésből. Kacskovics Lajos, egyesületi titoknok. Gőzhajók indulás - napjai oct. 2ik felében: Nádor Pécsből Pozsonyba indul 17 ’s kaikén, Pozsonyból Pestre 18 ’s 26kán, Pestről Pécsbe 20 ’s 28ikán ; —Zrínyi Pestről Zimony­­ba és Drenkovára indul Kilikén, Drenkováról Zimonyba 25ikén, Zimonyból Pestre 2Tikén; — I. Ferencz Pestről Zimonyba és Drenkovára indul 27ikén, Drenkovárul Zimonyba 1Tikén, Zimony­bul Pestre 1­0ikén; — Argó Skela-Gladovárul Galaczra 19ikén, Galaczrol Skela-Gladovára 26kán; — Pannónia Skela-Glado­­várul Galaczra 27ikén, Galaczrol Skela-Gladovára 18ikán; I­I. Ferdinand Galaczrol Konstantinápolyba 17ikén, onnét vissza 26kán; Maria-D­oro­thea Konstantinápolybul Smyrnába és visz­­sza minden héten egyszer Egerben a’ szüret f. h. Ilkán vévé kezdetét. Az idő elein­te borús ’s kissé könyező vala;de majd nyári napok kedveztek, hogy (valamint fagyvette szőlőhegyeinkről igen elmondhatni) a’ sok puszta lomb és lom közül a’ kevés fürtöket gazdáink minél előbb fölbengézhessék. Csak egy igen nagy rivancs (jégeső, grando) koppasz­­hatta volna meg igy dús gerezdeiktől a’ szőlőtőkét, mint az idén megdermeszté a’ mostoha május hidege. Azért kinek egri bor kell, ha eddig nem vett, most vegyen, mert későbben, kivált az IS34 kit, csalhatatlanul borsosabb áron lesz fizetni kénytelen. A U S Z T K 1 A. A’ nagy ur részéről az ausztriai cs kir. udvarhoz kineve­zett követ­­­érik Ahmed Fethi basa, Pécsben 1. hónap titkán tet­te ő cs. kir. fölségénél első udvarlását, melly alkalommal bizo­­mány-levelét átnyujtá. Utóbb császárné - királyné ő fölségénél is udvarlásra bocsáttatott. Báró Waldstätten vezér őrnagyot, Izachichnál a’ török-bos­­nyákokkal történt utóbbi ütközet jeles vezérléséért, ő cs. kir. föl­­sége, legfensőbb megelégülése jeléül, az ausztriai császári Leo­­pold-rend kis keresztjével méltóztatott megajándékozni. A’ jénai septemb. 23-i ülésben a’ természetvizsgálók jövő 1837-i gyülésök helyévé Prága városát határozták. A­NGLIA: A’ belgák királya sept. 21én ért Doverbe , hol Welling­ton hg. tette neki udvarlását, sept. 22én pedig a’ király ismét hajóra szállott visszatérőleg. Tauntonban bizonyos fényes reform lakomakor Sanford, a’ megye egyik követe, világosan a’ felsőház-javitás ellen szólott , ’s minthogy e’ beszéde a­ hallgatók közt mozgást okozott, nyilványitotta, hogy parliamenti helyét ezennel a választók rendelése alá bocsátja. Leader ellenben, Bridgevater követe, kereken a’ felsőház javíttatása mellett szólott, de a’ királyról valamennyi szónok nagy tisztelettel beszélt. — Wickloryban a’ fő sherif hitt vala össze hasonló gyü­lekezetei, mellyben Fitzwilliam gróf indítványai elfogadtatlak.­­A hozott végzések roszalják a’ lordok viseletét , s támogatják az elvetett izlandi hatósági érvényt. A’ tizedekről is hathatós határozá­sokat tettek. — Brougham lord még folyvást mezei lakán Brougham­hall­­ban tartózkodik. Egészsége sokkal jobb ugyan, de mind a’ mellett jövő tavasz előtt még sem fog Londonba menni. — O’Connell minap azt ígérte, hogy Lyndhurst lordról, ki az izlandiakat idegeneknek nevezé, életirási rajzot közlend;a’ Times er­re azzal fenyegetőzött, hogy, ha O’Connell Lyndhurst lord ma­gányos életébe bocsátkozik „ a’ háború szövétnekét Derrynane lakába (O'Connell hajlékába) lökendi , ’s az egész O'Connell ha­dat lerajzolandja. “ E’ nyilatkozásra O'Connell választ bocsátott, melly példánya lehet az angol tollnak szidalmazás! szempontban, melly tekintetben pedig az angol nyelv majd minden más nyelvet felülmúl ezer alakú ’s változatú darabosságával. „Természetesen, igy ír O’Connell Barneshez és Baconhoz a’ Times szerkesztőjihez, nem szándékom gáncsoló szókkal vagdalnom olly teremtménye­ket, kik a’ természettől olly annyira meg vagynak vetve, mint ti Barnes és Bacon. Gazságtok könnyen megvásárolható. Személyes czudarságból nincs benne több,mint a’mennyi általjában szükséges olly lényekre nézve, kik lelkeiket toll­ általi gyilkolásra eladják,’s kik valóságos gyilkosak fognának lenni, ha olly időszakban élnének, melly­ben illy nemű czinkosok jutalma arányban állna azon bérrel, mellyel ti más rút tett által arattok, melly csak annyiban különbözik amattól hogy vért nem ont. Csak háromfélét akarok nektek most jelenteni: s­ hogy én mind saját nevemben, mind azokéban, kik „Derrynane és Dub­lini lakomban“ vannak, valamint „az egész O’Connell had öreg s fiatal“ nevében teljes megvetéssel­­s egész telkemből daczolok ve­letek ronda gonosztévőkkel. Mi engem személyesen illet, rám nézve teljes büntetlenséggel hazudhattok. Én sem törvényes sem egyéb eszközt nem fogok arra fordítani, hogy, a’ mennyire engem ér­dekel, gátoljalak, vagy meglakoltassalak, sem annyira nem fogok lealacsonyulni, hogy csak egy betű hazugságtokai is, mellyet ró­lam irtok, megczáfoljam. Mi családomat illeti, azon tekintetben is hasonlag daczolok veletek, hogy mutassatok csak egyetlenegy tettet elő, melly becsületjöket vagy emberségöket megtámadná. Ez Istennek hála! olly szeplőtlen mint közszeretett!. Dacz, h­asány és haragos dacz legyen rátok sújtva nyomom eszközök s azok­ra is, kiknek béresei's lekenyerezettei vagytok! 2) Mindeddig egy szóval sem kötelezem magamat arra, hogy Lyndhurst lord ma­gányos életébe nem bocsátkozom, de most azt mondom, hogy akkor, ha hitelesen nem győztök meg, hogy Lyndhurst semmi összekö­tésben nincs lapotok ama’ czikkével, felkutatom s kifürkészem minden körülményestül magányos életét. Ádáz párt vagytok ti ’s azon habzó düh, mellyel e’ miatt engem s enyéimet megtámad­tátok, azon méltó gyanút gerjeszti, hogy a’ mostani torypárt főnöke történetében „valami rothadtság van.“ Ha ez valóban ügy van, s e’ rothadás ollyan lenne, hogy képtelenné tenné őt valamelly je­les politikai szerep­játszásra, akkor kötelességem,­­s én szentül is teljesítenem azt, hogy saját, általatok hozzám intézett, fenyege­tését toroljam meg. 3) Forbátlásom (visszatolásom)ne legyen tö­kéletlen. — Barnes és Bacon, bármi pipogya lependékek vagy lók tulajdonképen, még is fényre tárandom saját történeteiteket, urai­tok s mestereitekkel is nyomrul nyomra harczba bocsátkozom. A „nyár utolsó rózsája“ (így bérmálták el Waltert a­ Times egyik fő tu­lajdonosát, mivel utolsó volt azok közt, ki Stanley pártjából a’ reformeri padot elhagyta, ’s tory zászlóhoz szegődött) ne álljon soha „egyedül virítva“, s mihelyt nektek tetszik , ingerlékeny tár­satokat saját saratokkal ’s iszapotokkal fogjátok látni befenve. Az alsóház által kinevezett biztosság tudósítása a’ részvény­bankok állapotjáról közre tétetett. A’ Courier abban újólag erősítve látja, hogy nincs haszontalanabb , összeférhetlenebb s mocskosabb akár a’ kormányra akár a' közönségre nézve, mint a’ részvény­bankokat tárgyazó törvény ’s azok intézete és készülete; s hogy semmiben sem szükséges a’ gyökeres javítás annyira, mint ebben. „Vagy folyvást ki kell magunkat tűznünk, úgy mond a’ nevezett lap, rontó ingadozások szünetlen meg-megújulásinak a’pénz mind mennyiségére mind értékire nézve; vagy egyedül az angol bankot kell fölhatalmaznunk, hogy olly papirospénzt adhasson ki, mellyet előmutatásakor azonnal ki kell fizetni. Valóban nem is képzelhetni nagyobb fonákságot, mint a’ most létező angol 500 bankban szint annyi pénzverő intézetet, s valamenyit magányos társaságok által igazgatva, mellyek csak saját czéljaik előmozdításával foglalatosak s így 500 olly műhelyt megszenvedni, hol papirospénz készíttetik, mint ezekben

Next