Jelenkor, 1837. január-december (6. évfolyam, 1-104. szám)

1837-02-22 / 15. szám

15. sz Pest, szerda JELENKOR. 1837. F­ Jnniár 23.’ FOGLALAT: Magyar és Erdélyország (kinevezének ; Battler János gr. marmaros-szigethi, és Cserényi Juliánna sárdi alapítványa, aradi egyesület az ínségre jutottak fülsegélésire; sz. udvarhelyi és alvinczi ujdon casinók; sümegi és félegyházi közlemény; pesti különféle; Manch püspök ; a’ kisdedóvó intézet munkálati; in. tud. társ.) Austria, Francziaország (a’ la Baix hírlap; az angol megnyitó b­eszédtüli vélemény; két párisi jogtudós ’s Dupin és Clauzel vitája; ’sa’t) Portugália (Mercier, Meunier és a’ családtársaság , lissaboni ámítás; dulongások; angolellenes hajózati rendelmények.) Spanyolország (elutasítások ;ellen­­mondások; ministerség­ elleni kifakadások.) Anglia (alsóházi indítványok; Vixen hajó elfoglaltatási ügye, ’» Bell és társai ez iránti nyilatkozata ’» a t ) Belgium házassági indítvány.) Törökország. Amerika. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás. M A G Y A R­ és E R D É L Y O R S Z Á G. 0 cs. k. felsége jan­uléről kelt legf. határozata szerint Bajzáth György volt fehérmegyei másod-alispányt kir. tanácsossá; jan. 24 én pedig Kemnitzer Zsigmond és Szegedy Lajos udv. tiszteletb. fogal­mazókat ugyan a’m. k.udv. kanczelláriánál tiszteli), titoknokokká mél­­tóztatott kinevezni. — (­ cs. k. fölsége jan. 28 árol k. legf. határozata által Lang Já­nos Nép. kir. bányatanácsnok, az alsó magyarországi fő bánya-gróf­ságnál táblabiró és selmeczi bányászat-tanító urnák 300 ftnyi éven­kénti dijpótlékot, egyszersmind polg. nagy arany lánczos érdempénzt méltóztatott juttatni. (­ cs. kir. felsége, mult dec. 24-i legfensőbb határozata szerint, brassói kereskedő Cservenvodali Demeter Istvánt, 34 évig kitünő­­leg gyakorlott jóltevősége, különösen pedig szűk termések idején a’ székely határőrséggel közlött bő adakozásiért, szalagon függő polgári kis arany érdempénzzel jutalmazd meg. A cs. kir. fölsége Pauseh Antal Erdélyországba szállitandók 30 szadi áruvizsgálóját Bécsben, 40 évi szolgálatáért, egész fizetéssel nyugalmazni méltóztatott. A’ m. k. udv. kamra bocskói sómázsássá Herchenröther Fer­dinand sugataghi al­mázsamestert, szigetin sómázsássá Pretnesber­­ger János építési felügyelőt, Sugataghra pedig Kratz József ti­­szaujlaki dijnokot nevezte. — Kossuth Miklós rosenbergi só-má­­zsamestert saját kérelme következtében Varasdra áthelyezvén, utódjává Unzeilig János varasdi mázsamestert rendelő. Az érd kir. fő kormányszék, a’ keblebéli lajstromzó hivatalnál Lengyel íjászló halálával ürességbejött lajstromozói hivatalra Mi­ke Sándort és helyébe fizetéses fő kormányszéki írnokká Viski Sándort nevezte. Kolozsvár: Az unitáriusok febr.­ákán tartották az unitaria egyház egyik fő curatora f. fejér megyei főispán Dániel Elek úr elnöksége alatt első rendes ülésüket, mellyben néhai M­o­l­­nos Dávid halálával ürességbe jött história ’s ahoz tartozó segédtu­dományok tanitói székére közegyetértéssel, a’kiadóit becses munkáiról ’s a’ Vasárnapi Újság szerkeztetéséről ismeretes Brassai Sá­muelt választották. Mármaros Szigeth, M. bárdányi Buk­lei* János gr. nemes bőkezűségét, több egyes általa fölsegitett szű­kölködőn ’s a’ Ludovi­­caea intézetre tett jeles alapítványát magában foglaló törvénykönyvünkön kívül több más közintézet jegyzőkönyve hirdeti. Édes kötelességé­nek érzi különösen a’ szigethi reform, lycaeum Máramaros megyében, hogy a’n. gr., tudományos intézeteket gyarapítani’s bővíteni,úgy a’ nem­zeti nyelv mivelődését eszközleni vágyó tiszta érzéstől lelkesítve, az inté­zetben, melly már bölcselkedési ’s vallástudományi tanítókkal bir, a’ honi törvényt’s e’hez tartozó tudományokat magyarul előadó tanítónak é­­venkénti fizetésül járandó ezer váltó forint tőkéjének kézhez küldése által, e’ tanulmányok oktatószékét is megalapitni kegyes volt, a’ nagy­lelkű grófnak ezennel forró köszönetét, és buzgó hálát mondani. Az e’ nagy becsű jótéteménnyel meglepetett lycaeum pártfogósága hála­­datossága némi jeléül azt határozó, hogy a’ soha elnem enyészendő hálaérzet évenkénti tolmácslandása végett, az alapitó gr. születése napján a’ tanulók közül kiválasztandó ifjú üdvözlő beszédet tartson; továbbá, a’ tisztelt gróf képe, életnagyságban, ahoz értő ügyes mű­vész által, önkéntes ajánlások útján begyülendő költségen levétetvén, az iskola könyvtárába tétessék; — végre a’ tanitói széknek most elő­ször leendő betöltését a’ többször tisztelt grófnak kívánta ajánlani. E’ jog gyakorlását azonban­­az alapitó gr., a’ pártfogóságnak már ez úttal örök időkre visszaajándékozni kegyeskedvén­ ehez képest a’ tani­­tó már el is választatott, olly módon, hogy nyilványos tanításait a’ folyó évi septemb.­iséjén, mint az iskolaév eleje határnapján, meg­kezdeni köteles legyen. — Hogy a’ szép nem is képes a’ férfival az erényes tettekben nemes pályát futni, hogy tud igy az emberiségnek barátnéja lenni, ’s tudja közvetőleg jövendőre nézve még a’ nem élőket is az er­kölcsi életre előszólitani, és tud magának a’ hálás szivekben halhatlanitó emlékoszlopot emelni, tettleg is bebizonyító Kénosi Sándor János úr özvegye, szül. Cserényi Julianna asszonyságai 500 forintot, több évre fizetetten kamatjával ajánla a’ sárdi unit. ekklézsi­­ának olly feltéttel, hogy ezen ekklézsia temploma, mellyet nagyob­­bára hold, férjének nagyanyja magos Sándor Mózsesné Fálfi Mária alapított, romjaiból megépíttetnék a’függőben levő kamatból; az ezutáni kamatozás pedig már a’ tőkét nevelvén, abból olly tanuló intézet állíttas­sák, hol minden nemzet - és vallásbeli különség nélkül mivelődhes­­senek a’ vidék minden növendéki. Érd. Hir. Arad: Milly könnyű dolog csekély áldozatokbal, szerencsét­len embertársaink javára, rövid idő alatt kiapadhatlan forrásokat terem­teni elő ott, hol felebaráti részvét ’s a’ nemes czélzatu segédhatásra mindenkor kész akarat otthonos, újdon bizonyságul szolgál az aradi Jóltevő egyesület szilárd állása. Az emberi életben gyakran előforduló szomorú tapasztalás, hogy a­ legbecsületesebb polgárok is önhibájukon kívül meg nem érdemlett sorscsapások által, ínség martaléki lehetnek. Arad városa számos emberbarátját, Markovits Ignácz polg. kereske­dő indítványára, azon czélban egyesité, hogy magok közt társaságot alakítsanak, mellynek feladása olly polgárokat, kik bárm­elly véletlen baleset, koszas betegség vagy elnyomorodás áldozati lettek, ’s élel­mek keresésére azáltal tehetlenekké váltak, könnyű de biztos után gyámolitni , sőt szükséges esetben éltük fogytáig is rendes se­géllyel látni el. — E’ jóllevő egyesület, még 1831 ben össze­­állván, annak tagjai magokat évnegyedenkint 36 v. kr. fizetésére kötelezék; úgy, hogy az adakozások mindenkor a’ cs. k. köz. takarék­­pénztárba tétessenek’s azok kamatja az említett nemes czélra forditas­­eék. Az egyesület 1836diki octoberben tartott nyilványos gyűlé­sében a’ számadások vizsgálatából kitetszett, hogy a’ mondott csekély adakozásokból 5 év leforgása alatt 2966 ft. 27 krnyi tőke alakult vban, melly a’ bécsi takarékpénztárban valósággal már gyümölcsözik is.­­ A’ gyűlés határozati közül, mellyek Heim Domonkos polgár­­mester elnöksége alatt ugyanakkor hozattak, következőket emeljük­ ki: 3dik pont: az évnegyedenként gyümölczözésre adandó tőkének ka­matjai mindaddig a’ takarék-pénztárban fognak hagyatni, mig a’ tőke 10 ezer forintra növekedendik. — 7ik: minden egyesületi tagnak teljes igénye van segélynyerésre, ez iránt azonban folyamodást kell előbb benyújtani. 7ik pont: az egyesület kedvezéseire csak feádhellen életű személyek tarthatnak számot; rész erkölcsű­ek föl nem vétetnek, ’s a’már ben levők is komoly megintés után kitörűltetnek. 9ik. pont: az egyesület tőkéje soha semmi szín alatt meg nem csorbittathatik, sem alapítvánnyal öszsze nem forradhat. — Pénztárnokká Tengg János polgár választatott közegyezéssel. S­z. Udvarhely febr. 5. Mai nap délutáni két órakor nyittaték­­meg ünnepélyesen városunkban a’művelődést, és csinos társalkodást hat­hatósan eszközlő casino, mellyen való köz örömét harmoniás ének, mozsarak durrogásai, ’s az összesereglett részvényesek e’ szép czél iránti élénk érzése sokszorosan emelé. Kir. pénztárnok, Fakót István úr, mint e’ czél létesítésére előbb kezet fogott részvényesek ideigleni elnöke, a’társaság egyszerű kezdetét, de sebes én gyökeres gyarapod­tál röviden elbeszélvén, ’s megtiszteltetés­ köszönete után hivatalát a’ társaságnak átadván, éltal köz felkiáltással közgyűlési elnökké lön, casí­­noi igazgatókká pedig Pálfi Elek, Ugrón István és Szombatfalvi Jó­zsef; titoknokká ügyvéd Keller János; választottsági tagokká: Pálfi János, Eresei János, Ugrón Lázár, Sylvester Dénes, Im­reh György, Ugrón Zsigmond, Ferenczi Pál, Fakót István, Bodor Pál, Szabó Márton, Pálfi Dénes és Hajdú Simon, és pénztárnokká Kis István választattak. Este a’ társaság népes tánczmulatságot ada. Érd. Hir. — Alvinczen is nemzeti casino alapult, s annak ünnepélyes megnyitása jan. 9én tartatott. Laskay József, Kemény Sámuel és Károly bárók , Zeik Antal, Bedő József, Pávay József ’s még több jó honfi alapitá ezen egyesületet. Sümeg. Folyó hó 166n délelőtti 14 órakor végeztetett ki Sümegen (Zala­ megyében) Fekete máskép Sipos Józsi hires rabló, ki, mint a’ Veszprémben mult dec. felakasztatott Milfait Ferkó társa, több megyékben dulongásival, ’s rablásival a’ köz-bátorságot annyi­ra veszélyezteté. —­■ Félegyháza febr­­én.— 16.ISO főnyi népességünket, nagy rémüléssel lepő meg az eddig itt ismeretlen influenza (náthadu­­radlóz) ,s pedig olly mértékben, hogy néhány nap alatt az egész­séges város negyedrészét ágyba dönté.Számos házat találni, hol ő is fekvő beteg van, kicsiny és nagy keverve, de minthogy nem igen veszélyes lábos bélyeget visel, (melly azonban könnyen ideglázba megy át), lobellenes szerek , sőt nagy résznél egyszerű melegben tartás, ’s izzasztó és kigőzölgést előmozdító szerek is se­gítenek. A’ halomásra nincs nagy befolyása, de, kivált a’ kisdedek­nél, csakugyan fogja a’ számot szaporítani, egyszersmind nagyon előmozdítja a’ kora szülést is. Pesti elegy: Városunk nagy részét is meglepte a’ kelle­metlen náthahurut, melly csaknem Európa-szerte uralkodik; a’ kü­lönböző testületeknél mennyi hátramaradást okoz, ítélhetni abból, hogy a’ német színház személyzete közül egyszerre tizenhat beteg volt hirdetve a’ szinlapon. Szerencse azonban, hogy a’ járvány kellemet­len ugyan, de veszélytelen alakban mutatkozik ; halálos esetek ed­dig nem igen fordultak elő. — Az európai hírű fiatal hangművész, Vieuxtemps, már két hangversennyel gyönyörködteté, sőt mondhat­ni, elbájolá a’ pesti hangszerető világ füleit. — A’kisdedóvó egye­sület f. h. Bén 's folytatólag 12én tartá, a’ Casino-teremben nyilvá­nyos közgyűlését, Festetits Leo gróf elnöksége alatt, hol a’hiva­talos tudósítások az intézet czélszerű elrendelését illető tanácsko-

Next