Jelenkor, 1838. január-december (7. évfolyam, 1-103. szám)

1838-01-17 / 5. szám

Pest, szerda,január í^. 1838. 5dik szám. FOGLALAT: Magyarország és Erdély (Fridiik cs. kir. fhg beteg Velcnczébcn; n. szebeai orsz. ülések; rendetlen postajárás; boroszlai gyapjuvásár; különféle: áradás kedvetlen következményi Budapesten, szerencsétlenségek, Kolozsvárott répaczuk orgy ári részvényes társaság; esztergami ren­delet a’ húsvágók iránt és számos rablás, férjmérgezés, Győr-Mécs közti vasút, Miklós ezár Mécsbe készül, Soprony bau kisdedóvó intézet léte­sül, elegy; 's a’t.) Portugália (Lissabonban az Ínség naponkint növekszik; ’s a’ t.) Spanyolország (az alkotmányosak visszanyomják a’zen­­dűlőket a’ castiliai útról; Esparlero a'haditárczát nem fogadja el; ’s a’ t) Anglia (ellenkező hírek a' canadai zendületről; Spring-Mice beszéde a’ cambridgei reformer-gyűlésben, ’s a1 t.)Francziaország (pair’s követkamrai ülések; Orleans hg nyilatkozata házassága iránt; a‘válaszlölira­­tot élénkül vitatják ; Apponyi gr. ’s Dupin iidvezlő beszédeiuj év napján ’s Lajos Fiilöp válasza; Vs’ t.) Görög-Török-Orosz- és Olaszország. Gabonaár. — MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY. O cs. kir. funs. Eridrik fhg, (Károly Lajos fhg. oad szülött fia) Ve­­lenczébenmúlt hó végén csúzosgyomor-lázba esvén, fens, atyja Albrecht legidősb fiával együtt látogatására siete a” föns. betegnek, kinek ál Input­ját némileg aggasztónak mondják a’ megjelent hivatalos orvosi hirlemények. Postáinkat az iszonyú hófuvatagok egészen elakaszták; külö­nösen a’január 13 s 14iki bécsi posta, ’s vele külföldi lapjaink, még máig sem érkeztek meg. Legjáratlanabb az ut mint halljuk Buda és Vörösvár közt elannyira, hogy több sürk értélén próba után végre a’ hóviharban egy bá­tor postalegény, mint gyors hírnök a’ veszélyes útnak indulván, lovastul el­veszett. Sírját lelte é a' fuvatagokban, vagy csak eltévedt? még nem tudhatni. N. Szeben: Mult dec. 21. 22kei ’s f. január 5kei országos ülé­sekben a" sérelmek kidogozására nevezett biztosság munkálatja, ’s azzal összefüggésben levő kérelem-levelek felolvastatását folytaták és az adatokat köziratra adák a’ RR. KÜLÖNFÉLE: Kolozsvárott ez év kezdetén 22 foknyi rendkívüli hideg kezde uralkodni, ennek következtében a’ Kilényi igazgatása alatti színész társaság, melly itt a’ közönséget két hónap óta mulattató, jan. 4kén N. Vá­radra utazott. A’ különben szép alkotásu játékszint futni nem lehetvén a’ nagy hideget sem a’ színészek, sem a’ közönség ki nem állhatta. — Kolozsmegyé­­ben O-Fenesen egy paraszt székelésiül a’közelebb erdőbe magával vivé mint­egy 11 éves szolgáját, ki estve felé visszatérő uljókban a’ kemény hidegben érzékenységit elvesztő , ’s tovább nem mehetvén, gazdája azon kegyetlensé­get követé el, hogy őt már különben is gyámolatlaut a’csikorgó fagy mar­talékaid hagyta. Házához érkezve a’ gyermek atyját küldötte fia felkeresé­sére, ki azt csak hamar egy malom közelében, meddig ti. a’szegény elván­szoroghatott, megfagyva holtan találta. Az embertelen gazda a’ felbőszült atyának lecsöndesítésére ’s a’ gyermek élete megváltására 10 for. ajánlott, ki ezen ajánlatra a’ dolog elhallgatását fogadta. Ez eset tudtára esvén a’ me­gyei tisztségnek, mind a’ két fél befogatva jelenleg a’ megye fogházában várja c’ szívtelenség jutalmát. — Dec. 27dikén a’ hangászati Conservatorium 20 tanitványinak, a’ hangász tagok segedelmükkel tartott közönséges megpró­báltatásukból jött tiszta jövedelem, a’ magokat kitüntetett 12 tanítvány közül sorshúzás által négyük között jutalmul egyenlő mértékben kiosztatott. — Zilah, jan. 1. Rémület lepte meg őszutó I ldik hajnalán az itteni gymnasium növendékeit ’s aggodalom elöljáróit. Egy tanuló szolga gyermeket t. i. a’ gond­talanul, hatodfél órakor, víz után sietőt, véletlenül megrohan» egy dühös eb; ’s mig jajsikoltozásai azuteza közel lakosit védelemre költhetők, ábrázat­­ja ’s mindkét keze «’ bátorság-vesztett, fegyvertelen küzdőnek, véres se­bekkel lön elbontva. A’ kétségbe esett boldogtalan rögtön a’ közép-szolnoki rendes orvos felügyclése alá jutott ’s oily áldott síikénél: hogy a’ gyógyításra kitűzött hat hét alatt, az irtóztató bajnak legkisebb jelenségei sem mutatko­­zának: s ma már, a’ megrémültek ’s kicsiny hitnek által a’szörnyű halál martalékának szánt, közsajnálat tárgya, ez uj év első reggelén, ép testtel ’s józan észszel áldja istenét a’szabadulásért,’s áldást könyörög megmentéire. A már lapjainkban említett rendkívüli vizár következtében a’ budai cs. kir. fő postahivatali épület is sokat sen védett, elannyira, hogy a’szokott hi­vatali munkálat rendes folytatásáról gondolni sem lehete. Végső szükség un­szolásba tehát, hogy a’soha nem pihenő postaügyek folyama föl ne akadjon, a’ hivatali személység jan. 4—5ke közti éjjel egy katonai laktanya-osztályt foglalt el dolgozó-helyül, ÍSothász házban. Mivel azonban ez ideigfeni szállást igen szűknek találók, t. h. lüén a’kapuczinus zárdában bérlett lakosztályba tevék át a főpostahivatal irószobait, hol azóta szakadatlanul űzik rendes munkála­tokat. éS igy a baleset, melly majd minden egyes magányos házban megzavaró a’ szokott életmunkálati rendet, az annyira elágzott’s többnyire sürgetés postai munkálatot nem akasztó meg, mit csupán csak Mir inger M. fő postakormányzó fáradatlan buzgalmának tulajdoníthatni. — Magányos tudósítások mindinkább valóbbszinünek tartják azon darab idő óta szárnyalt hirt, miszerint az orosz rzár s trónörökös még folyó januárban Mécsbe jövendnek. — Most múlt lS36|-iki katonaév végevei hazai tengermellékünk kormányszéke alatt volt: 47 nagy első rangú hajó, tonnaterhök 12,11467j94, legénységünk: 494. Újon an készült közülök 3 összesen 55911 t.teherrel. Közönséges nagyobb hajó 79, tonnaterhök 3431-^, a’ legénység száma 314. Ljonan ezek közül csakl készült, szerződés utján vettek 4et, hajótörést szenvede 1, eladaték 5. Kisebb közönséges hajó 69, összesen 257-1- t.teherrel ’s 164 főnyi legénységgel. E’ szerint tehát a most folyó 1S3'JS katonai évre marad tengermeíléki kormány­székünk függése alatt összesen 195 hajó 15,80 l63|u5 t.teherrel ’s 972 főnyi legénységgel.— 1:. h. elején bokrosán ostorzá testvér fővárosink egyes lakosit különnemű szerencsétlenség. Az árvíz s tartós fagy okozta számtalan kárt nem js említvén, csak más egyes szomorú eseteket szándékunk közleni, mik kifünőleg magukra vonák mindenki figyelmét. Egy belvárasi szabó neje ugyanis néhány nap előtt meghalván, szokott mód szerint kiteritteték; mellette azon­ban alkalmasint nem épen igen kitűnő figyelemmel virasztának, mert a’ ha­lott tejénél égő gyertya feldőlt, ’s oily hamar kezdő lángja emészteni a’ ru­haneműket, hogy a’ holttest is több helyen tetemesül összeégett, mire a’ gyu­­ladást észrevevők a’ lángokat elolthatok. — Szinte múlt héten reggel egy szegény némbert találtak a Duna pesti partján halva, vizputtona még hátán volt a boldogtalannak, miből azt következtethetni, hogy vizet merítvén meg­csúszott s többé fölállni nem bírván megfagyott. — Néhány nappal ez utóbbi baleset után József külvárosban két szorgalmas napszámos házon kívül szokott foglalatossági után látván, a’ dermesztő fagy miatt nem vihetők magukkal gyermekeiket, egy öt éves fiút ’s még kisebb lánykát, hanem az előbbinek gondviselésbe bízván ezt,-mind a’ kettőt bezárák. Történt azonban, hogy a’ leányka tartósan siránkoznék, miként a’ szomszédok beszélik, mit a’ kisfiú legsükeresben akarván megszüntetni, hugocskájának torkát inetszé, ’s mivel rettegő szüléinek haragját, a’ fával rakott kályhába rejtezék. Az anya este elgémberülve napi munkájából lakába térvén, először is a’fát gyujtámeg kály­hájában, ’s a’ szerencsétlen fiú mindaddig hallgatott félelemből a’ kályhában, mig végre a’ legkínosb lűzhalál örökre bezárá ajkit. — A’ répaczukör-termesz­fés naponkint: több kedvelőre talál, igy legközelebb Kolozsvárott is gyűlést tartónak némelly birtokosak, mcllynek következménye részvényes társaság­­alakítás, 500 darab, száz pengő forintos részvénnyel répaczukorgyár-fölállitásra Erdélyben.— A’tél Kolozsvár vidékin is rendkívül zordonkodik: múlt évi dec. fogytán egy fáért erdőbe szánozott fuvarost, miután lovai nélküle tértek vissza házához, megfagyva leltek meg erdőszélen az utána indult keresők.. — 1 • h. llén ,,Mátyás király4, czímii pesti vendégfogadóban igen csinos tánczvigalmat adtak némelly buzgó hazafiak, nemzeti színházunk pénzalapja szaporítására. Pischinger, a’ haszonbérlő, ingyen volt szíves e-’ szép czélra átengedni táncz­­terinét. — Szombathelyen Vas. megyében „Értesítő Intézet44 állott össze ideig­­len bárom évre, mellynck ezé Íja: könnyítése az adásvevésnek , uzsora-eltá­­voztatás, hitel-emelés , ’s egyéb rokonnemü munkálat; az egész pedig egy kormányzó, helyettes, jegyző ’s ellenőr kezein fordul meg. Az Intézet, igen tágmezőt szabott ki magának munkakörül, s igy sok hasznost reményibet tőle Vas ’s némelly szomszéd megye. — Soprony városban közadakozás ut­ján ’s nyilványos tánczvigalom tiszta jövedelmébül kisdedovó intézetet szándék létesitni, minek könnyítéséül a’ várasi tanács minden szükséges épület-szert ingyen ajánlott a’ vállalkozónak. — A’ megszökött tólzendiilt bosnyák kapi­tány, bey Messirewich végre önkényt megjelent a’ bosnyák helytartó előtt két török kíséretében Travnikba. ’S igy már most reménylhetni, miszerint a’ helytartó valahára elvégzendi a’ foglyok pőrét ’s lakhelyükre bocsátandja a’ számos, férjeikkel ’s atyáikkal elfogott nőt ’s gyermeket. —Sina b. már meg­nyerő a’ legfels. engedelmet Győr ’s Mécs közti vasútépítésre, Soprony, Laxeu­­burg, Maden’s Német-ujhelyen keresztül.—Eszterházy hg csak jövő tavasz­kor induland követsógi helyére Londonba.—Esztergomban múlt évi dec. 25én egy 23kán mérgezés következtében elhunyt g. n. e. kereskedőt temettek el. Megmérgeztetését kétségtelenül bebizonyítá az orvosi törvényes vizsgálat, 's mór most csak az vár további fölvilágositást: öngyilkossá lett é bánatában, vagy más követé el a’ gonoszságot ? Az elhunytnak neje ’s házibarátja bör­tönben várják a’ történendőket. Egyébiránt darab idő óta úgy látszik több gonosztevő gazesiny színhelyévé akarja tenni Esztergomot. A lopások ugyanis már majd mindennaposak,’s mi több, már a’ sirkert sem biztos az enyveskezűk iparűzésitől. Mikiósfy káptalani ügyvéd ugyanis múlt őszkor édes atyja, haj­dan megyei alispán, sirja fölött kápolnát emeltetvén, annak alapkövébe szokás szerint néhány darab ezüst pénzt zárt, ’s most valamelly gazfi éjjel kiásván az alapkövet, a’ pénzt elorzá. — Dec. 20—23kan folytatva tartott közgyűlésén a’ marhahúsért 12 krajczárról 14re emelő Esztergám megye, olly föltéttel, hogy a’ mértékben többé kétszeres büntetés alatt ne merészeljenek csalni a’ húsvágók,’s lepényiknek évenkint 100 forintot tartozzanak díjul adni, hogy többé ne legyenek kénytelenek bérhijány miatt csalásra vetemülní. — A’ budai jóltevő asszonyegyesületi ápolóház javára múlt év utolsó felében több nemű adakozáson kívül természetiekben, összesen 603 f. 20 xr. gyűlt össze. Magyar tudós társaság. Emlékezetbe hozatik, hogy a’ VII. nagy gyűlés által kitűzött ezen törvény-tudományi jutalom kérdésre: Honnan vette eredetét az ősi javak' elide géni lésének korlátozása ? int kép gyakoroltatott az korszakonként 's a' polgári társaságra nézve általában mik voltak annak hasznos es káros következései, minden oldalról; valamint a’ termé­szettudományira is: Készítessek bármellyé magyarországi, hozzá kapcsolt tartotnányokbeli, vagy erdélyi,, terjedelmesebb vtde/C természettudományi leírása.; a’ pálya-munkák’ beküldésének határideje, mellyen túl semmi kézirat el nem fogadtatik, folyó évi mart. 19. Miudenik jutalma száz arany. — Továb­bá az idei nagy gyűlés által kiadandó száz arany drámai jutalomra vívandó vígjátékok’ beküldetésének határnapjai’, évi mart. 24. A’ kéziratok idegen kézzel, olvashatólag és csinosan Írva, lapozva, kötve, ’s a’ szerző’ novét rejtő jeligés levélkével ellátva legyenek. ’S ez alkalommal a’ pályázók, a’ múlt Vlüí. nagygyűlés következő végzéseire tétetnek figyelmesekké: I. A’ társa­ság’ mindennemű jutalomtételeire beküldendő pályamunka k’ ügyében illy újabb végzések hozattak: 1) Mind az illető bírálók’, mind a’ társaság’ tekin­tete’ erdőkében a’ pályamunkák’ kéziratai ezentúl ki nem adatás’ esetében is, a’ társaságnál maradnak, a’nélkül természetesen, hogy a’ szerző, munkája’ sajátsági jogát elvesztené. 2) A’ pályamunkák idegen kézzel íratása kikötő feltétel leven, ha a’ jeligés-levél’ felbontatása után kitetszenék, hogy a’ munka saját kezeirása a’ szerzőnek, ez a’ jutalomtól elesik 3) A’ bírákat akár levél által, v. akármi máskép darabjáról értesíteni, tilos; ’s ha a’pecsétes levélkék’ felnyitása után még is kitudódnék a’ levelezés , az illy szerző a’ jutalomtóf hasonlag elmozdítatik. Egyébiránt a’ netalán értesítendő bírálónak kötelessége, történt felszólítatása iránt pecsét alatt a’ kisgyülésnek beadni jelentését, melly a’ jutalomkiosztás esetében lel fog nyittatni. Pesten jan. 10. 1838.D. Schedel Ferencz tiíoknok. Figyelmeztetés. Kénytelen vagyok újra is felkérni mindaz akadémia’ tagjait , mind egyéb hazánkfiát, kik egy közönséges levél’ súlyát meghaladó nyalábot küldenek a’ magyar tudós társasághoz, hogy azt ne postán, hanem magányos biztos alkalom által intézzék az academia’ titoknoki hivatalához (úri utcza, 612. szám, lső emelet): különben, mint már történt, vissza kell utasítani. Magában értetik, hogy, midőn saját ügye lorog fen a’ küldőnek, levele vagy csomója, bérmentesen küldessék, pesten jan. 10. 1838. D. Sche­del Ferencz tiíoknok. GYAPJÚ : A’ boroszlai lap dec. 30ról következő hirt közöl a’ gyapjú­ról: ,,A’ gyapjú-kereskedés, melly a’legközelebb frankfurti vásár óta néni a’ legkedvezőbb, e’ hónap kezdetével nagyobb élénkséget kapott minden vásár­téren ’s igy a’ miénken is. A’ lökést nagyobb részint Anglia adá, hol külön­böző helyeken amerikaiak által mindenféle gyapjú - bizományok rendeltet­tek meg; a’ mull: pénzviszony és kereskedésbeli akadályok miatt nem látták el az angol kereskedők magokat a’ német gyapjupiaczokon annyi mennyiség­gé 1, mint ezelőtt; ’s ez okból az idén igen kevés gyapjuküídemény történt Angliába, ’s innét természetes, hogy többre levőn szükség, nagy a’ tudako­zódás a’ jó gyapjú iránt. Piaczunk is érzi e’ visszahatást, ’s az ezen hónapi gyapjuszállitás nem megvetendő; t.i. angol, németalföldi s hazai kereskedők szép mennyiséget vásároltak össze. — Leginkább keresték az egynyiretü tiszta lengyel gyapjút, mázsáját 82—110 pengő forintig, ámbár az aljasabb gyapjúk is találtak kedvelőkre. Igen csekély mennyiségű sziléziai gyapjú találtatik a’ tárakban ’s legközelebb a’ németalföldiek igen jó áron vittek el egy halmazt;

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék