Jelenkor, 1838. január-december (7. évfolyam, 1-103. szám)

1838-10-17 / 83. szám

FOGLALAT: Magyarország­ és Erdély­­kinevezések’s előléptetések, megtiszteltetés; budapesti napló, időváltozás , a budapesti hangász-egyesület jelen állapotja, magyar játékszíni előadások; a’ kolozsvári sebészintézeti tanítók beiktatása, ’s érd. adakozások a vizkárosultak számára; ma­­ezonkai tűz ; 's a't.) Amerika (választási készületek az egyesült szabad tartományokban ; egy utazó ítélete Durhamról; ’s a’t.) Spanyolország (Esparteronak Madridba érkezte nem valósult; harcztéri hírek; Alaix nem halt meg; a’ nemzetőrség elég illetlensége ’s Aidama"beszéde ; sa­t.) Anglia (nászhirek a’ királynéról; a’ M. Chronicle nyilatkozata a’ schwveizi ügyről, az el nem ítélt adósok börtönei megnyitva; vélemények Sus­sex hg házi állapotjáról; újfounlandi komoly zavargás; ’s a’t.) Francziaország (törvényszéki jelenet; Gisquet pőre esküttszék elibe jutand; ’s a’ t.) Németország. Schweiz. Belgium. Olaszország. Gabonaár. Dunavizállás. — Magyarorsz­á­g és Erdély. Ö cs. ’s ap. kir. fölsége oct. 5kén délben Velenczébe érkezek. A’ pom­pás rendkívüli fényű bémenet részletes leírása lapokat foglal el a’ Gazzetta di Veneziában. Az ünnepélyt rendkívül emelé a’ gyönyörű idő, melly mintegy kedvezni látszék a’ velenczeiek e’feledhetlen napjának. A’fényes minden karú ’s rangú küldöttség Fusinában fogadá el ő felségét, hol pom­pás födözött it vala készítve az üdvözlési helytől a’ tengerig. Midőn azon, különösen e’czélra a’ velenczeiekről készíttetett, hajóhoz érkezik ő föl­­sége, mellyen az átevezés vala történendő Velenczébe, a’podesta díszes beszéddel üdvözlé ő felségét, mit a’ nép zajos örömkiáltozással kisért. Al­­gvuroláj közt szállá ő föls. hajóra ’s érkezék Velenczébe; partra kelte után pedig mennyezet alatt haladott sz. Márk egyházába, hol a’bibornok-pa­­triarcha hálaáldozatot mutatott be a’ Mindenhatónak. Este az egész város fényesen ki volt világitva. — Azon városokban, mellyeken ő föls. eddig keresztül utazott, mindenütt üdvös nyomait kegyeskedék hagyni atyai jól­­tevőségének. — Ő cs. ’s ap. kir. felsége f. é. május 20ki határzatában Zerdahelyi József cs. kamrást ’s dunáninneni (nagyszombati) kerületi táblai elnököt, magyar kir. udv. tanácsosi czimmel fölruházni; ’s Perczel Imre Tolna megyei főszolgabírót a m. kir. helytartó tanácsnál tiszteletbeli titoknokká nevezni méltóztatott. H­ k. Ugyan ő cs. ’s ap. kir. fölsége f. é. sept. 21 -i határzatában Popo­­vics Bazil nagy-ludasi g. n. e. lelkészt szalagos közép arany érdempénz­zel díszesítni méltóztatott (W.Z.) Budapesti napló. Kellemes időjáratunk rögtön megváltozott, ’s az eddig uralkodott kellemes őszi napok helyettesei, ’s hideg szeles idő kö­szönt be, mi annál kellemetlenebb, mivel számos lakház még csak mostan jut a födél alá, ’s az elkészültekben sincsenek még kályhák.­A’ budapesti hangászegyesület hivatalos jelentése szerint ez intézet állapotja jelenleg kö­vetkező : az egészet igazgatja 1 pártfogó, 1 elnök, 1 alelnök , 1 titok­­nok, 40 tagú nagy tanács; kormányzó biztosság, elnök, alelnök, titok­­nok és pénztárnokon kívül 12 tagból; művészeti biztosság; hangászkar­­ügyelők ; pénztári, jutalomosztó, gazdasági, szegényi’s nyugpénzintézeti, tánczvigalmi biztosságok, és terembiztosak minden műelőadás alatt. Az egyesület jövedelme 193'/s évben 2860 fr. 36 kra ment egőben , a’ kia­dás pedig 2672 fr. 33 kr. p., pénztármaradvány tehát 188 fr. 3 kr. volt. E’ f. évben a’ fizetők száma 217tel csökkent, ’s e’szerint az egyesületi jövedelem is 997 fr. 58 krral kevésbült igőben. Számos bútoron hangszeren ’s t. el. kívül több pénzajándékban is részesült az egyesület, a’mellynek mindenki őszintén kíván virágzást, mert nagyobb erőre jutván igen becses szolgálatokat teendhet a’ nemzeti hangszerzésre nézve hazánkban , melly eddig vajmi parlagul hevert­ pedig nemzeti színpadunk kifejtésére ’s kor­szerű haladására mulhatlanul szükséges, ’s ez okból igen fájlalhatni, hogy a’ fizető tagok száma olly tetemesül csökkent. — Nemzeti színpadunkon f. hó 13kán „Viszonyok hatalma“, szinj. 5 fölv. adalék Robert Lajos után Joannovits Dömötör álal fordítva; 14kén bérszünettel másodszor Gaal Pe­­leskei­­nótáriusa. Az eső egész délután szakadatlanul hullott olly hideg szél kíséretében, hogy számos ember fűtött kályha mögé menekvék, ’s a’ föld­szín, karzat’s­odik emelet mégis tömve volt nézőkkel, mit illy idő’s azon szokatlan körülmény mellett, hogy olly hamar adaték egymásután a’ da­rab másodszor is bérszünettel, valóban csodálni lehete; de azon általányos tetszés, mellyel e darab első előadáskor nyert, igen számos embert indított a’ szerző illő megjutalmazására, olvasható lévén az is a’ játékszíni czédu­­lán, hogy ,,a’ jövedelem egy része a’ szerző jutalma“, ’s ez volt egyik fő oka a’ játékszín illy rész idő daczára megteltének. A’ darabot ismét osz­tatlan tetszéssel fogadá a’ közönség. A’ juhászdalt ’s hölgy karéneket is­mételni kelle. 15dikén „Árkádiás menyasszony“ vigj. 4 fölv., Grammer­­stetter után forditá Balog, jőve színpadra; 16kán pedig „Ismeretlennő“ nagy dalmű. A’ czimszerepben Schodelné újabb diadalt szerze magának.—­A’ m. kir. udv. kamra Fekina Sámuel szomolnoki főigazgatósági pénztár-járulnékot a’ rozsnyai bányásztörvényszéknél jegyzővé; Kard­hordó József ipolysági sómázsamestert khm­orányi ellenőrködő sómázsa­­mesterré; Pöschl József erdőügyelő-hivatali járulnékot királymezői er­dész- és számtartó-hivatali ellenőrré alkalmazd; elődjét Viszauer Józse­fet hasonló minőségben Rahóra tevén által. (O.Z.) Gyer­gyai Sámuel érd. kir. kincstári fogalmazó, ugyanottan titok­nokká; Deák Gábor parajdi alsómázsamester írnokká, ’s Ben­olid Sá­muel gibraltári consullá neveztettek ki. (Érd. Hir.) Kossuth Miklós varasdi sómázsamester f. é. sept. 13-án megha­­tározott. — Kolozsvárott oct. 5kén ment véghez az erdélyi seborvosi inté­zethez ő fölsége által kinevezett hat rendes oktatónak beiktatása. Juden­­hoffer Mihály fr. az elméleti és gyakorlati sebészséget tanitandja; Szőcs József tr. a’ különös gyógytudományt és clinicát; Bruszt Elek sebészmes­ter a’törvényes sebészetet ’s álhalál-és báromorvosi tudományt; Joó Ist­ván tr. a’ természet- vegy- és füvésztant; Szilágyi Miklós tr. az élet- kö­zönséges kór- és gyógy-é s gyógyszertudományt; Szabó József tr. a’bencz­és szülész­tant. A’ beiktató érd. r. kath. püspök, Kovács Miklós ur, velős szónoklatára Judenhoffer Mihály ékes magyarságu beszéddel válaszolt. — B. Szolnok megye 1315 fr. 4 krt kühle­ngőben a’ budapesti vizkárosultak, félsegéllésire; Háromszék pedig újólag 457 fr. 26 krt váltóban.(Érd.Hir.) Maczouka Hevesm­egyében: F. e. oct. Den­ezeu, 1 83(k k.m majd egé­szen tüzáldozattá lett helységben, a’ pusztító elem ismét 5 házat hamvasztott el, ’s ezek lakosinak minden vagyonát, mit csak nagy ipar, és földesurok kegyeskedési által szereztek. Milly részvétet gerjeszt a’ szenvedő emberiség gyámolása , gr. Vay Erzsébet, Gyürky Pál főispán ur hitvese fényes példája mutatja: a’ tisztelt asszonyság ugyanis, tu­szint a’ szerencsétlenség kezde­tekor az érintett faluban megjelenvén, nemcsak lelkesen buzditá a‘ bámész ’s csak ön javaira ügyelő lakosokat, hanem hintós lovait kifogatván, azokon, m­ig csak erejük engedé, a’ tűzoltásra vizet hordatott. Kinek példájától lel­kesít telvén a’tiszt. főispán urnak gazdasági tisztjei is, elszántan igyekeztek elejét venni a’ pusztító elemnek, ’s gátlóji lettek továbbra terjedésének. Em­lítést érdemel a’ szerencsétlenekre ügyelő gazdatiszt is , ki a’ grófnő nemes tettétől indíttatva, ön kocsijából az ülést kihányván, helyébe két vizhordó edényt tétető ’s tulajdon lovain délesti 5 órától egész éjfélig a’ vizet szakadat­lanul hordatá. Amerika. Legutóbbi hírek szerint az egyesült statusokban már mindenki az új választásokról gondoskodik. A’ mostani congressus tagjainak megbízatása ugyanis a’ jövő észt. martz. ékével kitelvén, az uj választásoknak meg a’folyó évben meg kell történniük. Az uj congressus tagjai megbízatásának ideje ugyanegy az elnök (van Buren) hivatal-viselési idejével, vagy is tartani fog 1841 martz. 4keig. Most előleg igen sokat tartanak, mint más­szor is közönségesen — a’két nagy status, Pennsylvania és Newyork, vá­lasztása sikerére. — Egy utazó az éjszakamerikai statusokbul, ki Mont­realban alkalmat nyerek Durhammal közelebb ismeretségbe jutni, e’ ne­vezetes kormányférfiról többi közt illy charakteristikát közöl: Lord Durham külsejére igen egyenes és mesterkélteten férfinak látszik, nincs rajta semmi angolos. Ámbár o­lyannak ismerik, ki külső mutogatásra nagyon sokat tartana, van még is e’ mellett annyi tapintása, hogy ezt csak hiva­tali alkalmakkor gyakorolja. Személyes viseletében nincs semmi, a­­mi gőgöt vagy fényvágyat árulna el. Látszólag hideg és tartózkodó , de sem feszes sem­ nagyravágyó. Az amerikaiak iránt mutatott viselete kitüntető, hogy gondolt azoknak tetszés-nyerésekkel annyit legalább, a’mennyiben azt vendégszeretettel elérhetőnek gondolta. Ezt nagyon észrevevék a’ szenve­délyes toryk Canadában ’s azért becsmérlik olly sűrűn. Fő hibája, hogy nem teszi magát kedveltté a’ benszülötteknél. Igaz ugyan, hogy a’ dolgok helyzetén Canadában, mióta ő viszi az igazgatást, nevezetes javulás tör­tént ’s háborgástól a’tartomány belsőjében többé nem félhetni, de a’ jövendő még mindig komor, meggondolván azon terhes föladást, hogy a’ nép na­gyobb része franczia származású, mellyet iszonyú bajos akármi törvényes állapottal­ is angol ellenőrség alatt kibékíteni. Spanyolország:­ Madrid, sept. 29-én: Azon hir, miszerint Esparterot Madridba mon­dák érkezettnek, nem valósul. Folyvást Pancorvoban tartózkodók­ő tábo­rostul és balszárnyát egész Villarcayoig terjeszté ki. Van Halén kinevez­­tetését fővezérül a’ központi hadseregnél örömmel fogadák a’ föllengősdiek, mivel utóbbi időkben mindig ellenzője volt a’ ministerségnek. — Merino sept. 22-kén 4 zászlóaljjal ’s 400 lóval Balmasedába érkezik, hol rövid idő múlva tettleg szándékozik föllépni az alkotmányosak ellen. Egyébiránt mindeddig semmi élénkség nem mutatkozik a’ hareztéren, ’s Espartero hanyagsága megfejthetetlen rejtvény. A’spanyol nép mindenét föláldozá; az adót egész 1842ig előre lefizeté, fiait hareztérre küldi, ’s még sem boldogulhat! ’S ugyan hol kell ennek okát keresni? Ez olly kérdés, melly­­re igen nehéz vagy épen lehetlen kielégitő választ adni, ’s legkimeritőbb­­nek csak az látszik, hogy mostoha sors csapásinak kell az egész szeren­csétlenséget tulajdonítani. — Saint-Jean de Luzból od­.­lsejérül írják , miszerint a’ trónkövetelő sept. 29kén Balmasedából Zornoza felé visszatért Durangoba, Maroto tá­bornok kisérte őt, ’s mint mondják néhány nap múlva Navarrába vala is­mét visszamenendő , mig a’ trónkövetelő El-Orrioban szándékozók fölütni táborszállását. Espartero ennek következtéiben sept. 27k én Villarcayót el­­hagyá ’s Miranda felé inditá sergeit. Merino ’s Balmaseda Santocildes ’s Frias felé Castiliába fognak nyomulni. A’ trónkövetelő most leginkább Me­rino , Valmaseda ’s Carrion csapatinak kiegészítésével foglalatos, mely­­lyek némellyike 1200 emberbül áll, m­ig a’ többi alig számit 400 fegy­verest, most minden zászlóaljt egyenlőn 800 harczosra szándék emelni, melly esetben az emlitett három carlospárti vezér összes ereje 6 ezer gya­logra ’s 900 lóra fogna menni. Egyébiránt e’ sereg jelenleg még öltözet­tel nincsen ellátva, ’s igy darab ideig tettleg nem is igen léphetend föl. — Azon szerződés, melly által a’kormány öt évre Rothschild-háznak engedi által az almadeni bányákat 40 millió reálért, Weisweiler ügy­viselőnek Ildik Károly rendjelét szerzé meg. Némellyek ebben igen megütköznek, pedig va­lóban kár, hiszen maga Rothschild a’ Krisztus-rendnek is lovagja, még pedig középosztálya. — Santiagoban (Galíciában) összeesküvést födöztek

Next