Jelenkor, 1839. január-december (8. évfolyam, 1-104. szám)

1839-05-15 / 39. szám

FOGLALAT: Magyar és Erdélyország (kinevezések; országgyűlési követek; eszéki hírek Zemplény megyei közgyűlési határzatok; bécsi állat­­mutatás; különféle: a’pesti gyermekkórház ügye, hajózási vállalat: Ott folyamon, ’s a­ t.) Ausztria 30 millió pgc forintnyi kölcsön.) Anglia (a‘ ministerség helyzete az izlandi kérdés iránti győzelem után; Talfourd írói tulajdon iránti indítványa az alsóházban; ’s a’ 1.) Francziaor­­szág (ministerségmódositási hírek ’s jóslatok; üdvözlő beszédek a’ király névnapján; Mauguin fölirat-inditványa a’ hosszas ministerségi for­dulat ügyében; politikai nézetek: ’s a’t.) Olaszország. Belgium. Németország. Törökország. Gabonaár. Dunavízállás. Magyarország és Erdély. A’ florenczi ahgnő, ő cs. kir. főhűsége, i. e. ápril 30 án délutáni 3 óra­kor szerencsésen egészséges fimagzatot szült. Az ünnepélyes keresztelés még ugyanazon nap este ment véghez ; a’ ahgi főkamrás, Gh­erardesca gr., Károly cs. fő­hg nevében , keresztvízre tartván az újonnan született kis sliget, ez utóbbi Károly, Salvator, Maria, József, János, Fü­löp, Jakab, Január, Lajos, Gonzaga ’s Rainer, neveket kapott a’ keresztjed­ben. A’ táns, anya ’s csecsemője körülményekhez képest legjobb egész­ségnek örvendnek. ORSZÁGGYŰLÉSI KÖVETEK: é. Zólyom megye részérül máj. Skán m. garanszegi Gé­cz­y István főispán ’s m. k.u. kanczell. előadó tan. ur elnöksége alatt beniczei ’s micsinyei B­e­n­i­c­z­k­y Ágoston első alispán egyhangú felkiáltással ’s osztrolukai O­s­z­t­r­o­l­u­c­z­k­y Mihály má­sodalispán szavazási többséggel választattak meg, a’ megürült alispáni hivatalra pedig az előtt volt kir. tan. első alispán ideigleni helyettesnek (surrogatus); Kom­á­r­o­m­ megyeérül: P­á­z­m­á­ndy Dienes és G­h­y­­czy Ráfael alispánok; Szabadka város­érül a’ beltanács előterjesz­tése következtében a’kültanács útján titkos szavazás útján: Demerácz Aloiz tiszti főügyész és Zom­bort­sevits Ferencz első aljegyző; Zágráb városérül: Bedekovich Ján. főj­egyző, és K­­­o­b­u­c­s­a­r­i­c­s Károly helyettes városbiró; Szathmár megyeérül máj. Gán. kölesei Kende Zsigáimul első alispán és kovácsvágási Botka Imre­­biró Vécsey Miklós b. főispán elnöklete alatt; Tolna megyeérül két nap tartott szavazás után jobbaházi Döry Gábor másod alispán és ifj. bony­hádi Percz­el István tbiró; Somogy megyeérül Somsich Miklós és Szegedi Sándor főjegyző ; Zala megyeérül: Deák Ferencz és Her­telén­dy Károly; B­i­h­a­r megyeérül: Hodosy Miklós és Ber­­náth József; Vas megyeérül: Zár­ka János 2od alispán és Széll József; Fejér megyeérül: Ü­rm­én­yi József cs. kath. és Sárköz­y Kázmér alispánok. Zala Elrdei múlt április utolján számosan összesereglének Kehidán Deák Ferencz urnái ’s elnökjök­edik alispán ur Deák úrhoz köv­­értelmű be­szédet tarta : „Érdemes Hazafi! Megjelentek nálad Zala Rendes tudtodra adni határtalan bízódal­mokat, mellyel múlt országgyűlésen szép lelkeddel’s eszed­del szereztél es megérde­mlettél, ’s jőve m­egnézni téged, hogy mint­ jöven­dőbeli országgyűlési követ, a’ követséget elvállalni méltóztassál.“ Mire Deák úr azt válaszolá: Hogy azon elvek szerint, mellyeket Zala Rendes követének, gyönyörűsége lehetvén követnek lenni, a’ követséget el fogja a’ teljesítendő választáskor fogadni; köszöni addig is a’ Rendek birodalmát, és azt, vala­mint tanácsokkali segítségüket mindenkorra kikéri. Onnan ugyanazok Merte­­lendy Károly úrhoz mentek Tomajra, ’s ezt is a’ követség - felvállalás végett megkérték, ki szinte azt elvállalta. Más­­ékán tartatott közgyűlésben, mellyben legalább 2000 választó jelent meg, 3 perez alatt a’ legszebb renddel, minden ellenzés nélkül, Deák Ferencz és Hertelendy Károly ur, kik a’ matt ország­­gyűlésen is a’ Ködek bizodalmát megérdemelték, ismét a’ jövőre követeknek örömkiáltások közt megválasztalak,’s a’jutalmak legjelesbikével, a’ közbiro­­dalommal, megtiszteltettek. Utána nyomban 6 ifjú­­ ír. díjjal, és öten becsü­letbeliek írnokoknak neveztettek melléjük. Zem­plény megye 1. évi mart. 21 iki közgyűlési jegyzőkönyveinek meghitelesitése után bemutatta főjegyző udvardi Kossuth András a’ közelebb múlt 1­3 iki év végéig tartott gyűlések tisztára írott ’s beköttetett­ jegyző­könyveit, az illető kivonatokkal, egyszersmind, miután öcs. kir. felségének kegy. rendeleténél fogva a’ tiszántúli kerületi táblához jegyzőnek kinevezte­tett, e’ megye keblében részint a’tiszti ügyészi részint a’jegyzői hivatalok­ban már 29dik évre terjedő szakadatlan szolgálatjától legszivrehatóbb be­széddel búcsút vett, főjegyzői tollát, mint azt a’ am. főispánnak is már be­jelentő, tisztelettel teljes hálaérzelmek közt letette , a’ megye levéltárának gon­­viselése alá bizott kulcsait visszaadta’s illy módon a’ megye kveitől , előlülő alispántól, s minden tisztviselő társitól érzékeny búcsút vevén , eddig tartott tiszti székéből kilépett. Erdődeinek , kik e’ megyében szinte hiv szolgálatokat tettek, úgy saját szolgálatba tekintetéből is a’megyének vele éreztetett párt­fogását fiára Antalra, ki most a’ törvénytudományi pályát végzendi, annak idejében terjesztetni kérvén. Mellynek folytában előlülő m. alispán Szentivá­­nyi ur a’ megye Rédeinek kebléből szólva, adá szinte igen érzékeny vála­szát a’ búcsút vett főjegyzőhöz , kinek zemplényi érdemeit a’ megye levél­tára a’ késő unokáknál is örökíti , ’s ennek emlékeül mostani búcsúbeszéde, úgy szinte az elnök alispánnak erre adott érdekes felelete is a’ közjegyző­­könyvvel a’ megye levéltárába tétetni határoztatott. Eszterházy Pálig az Eszterházy-sorsok kijátszatásabeli létto­­hozásban 120 ezer pengő forintot nyert, ’s e’ mennyiséget alapitvány­­tőkepénzül szentelte saját uradalmi tiszteinek nyugalmaztatási díjul szol­gá­land­ólag. — Az idei bécsi állat mutatáson részt vettek következő ma­gyarországi uradalmak: Károly főlig magyar-óvári uradalma 13, Hunyady József gr. örményi uradalma 4, Hunyady Ferencz gr. somogyi urad. 4, ’s Károlyi Lajos gr. tótmegyeri urad. 8 darab legfinomabb szőrű kos és birkával. KÜLÖNFÉLE : A’ gyermekkórházat létesítői szándékozó egyesület tagjai Pesten már 400ra mennek, ’s igy az intézet rövid idő múlva tett­­leg fog életbe léphetni. E’ nagyhasznu vállalat olly szép siikerültét leg­inkább Ürményi Ferencz titkos tanácsos emberbaráti buzgalmának kö­szönhetni, ki néhány nap alatt igen számos taggal szaporitá e’ zsenge intézetet, ’s azonkal az előző ülésekben is mindenkit hathatósan buzdita e’ czél minél előbbi létesithetésire. — Kassán a­ dologházban jelenleg 60 szegény talál munkát ’s kenyeret pokróczok, vászon és ezérna-készités­sel. — F. hó okén délutáni 4 órakor gyűlést tartván az otthajózási társa­ság N. Szebenben a’ városház termében, h­atározá, miszerint még e’hó másodfelében két terhelt hajót kühlend biztos vezérlet alatt Olt folyamon Boithaig Riminikbe (Oláhországba), vagy Szlatinába, sőt egészen a’Du­­nára is, ha a’fölrakandó áruk és szállitványok tulajdonosi kívánnak. Min­den valódi honbarát, ki a’ hazai iparelőmozditást óhajtja, örömteli ke­bellel tekint e’ társaság buzgó törekvésire, mikkel Erdélyt részesitni kí­vánja azon üdvös következményekben, mellyek a' dunai kereskedés vi­rágzó állapítja által egyéb tartományokra naponkint nagyobb mértékben áradoznak. Erdélyre e’ vállalatból annál több jó fog háramolhatni, mivel a’ szomszéd fejdelemségek minden vállalatot nyílt karokkal fogadnak, melly által közelebb vélnek juthatni az európai műveltséggel rokonulás­­hoz. — A’ kolozsvári czéklaczukorgyárhoz a’ választottság teljes megelé­­gü­lését bíró gyárigazgató érkezett; a’ gyár épülete már megkezdetvén, az legnagyobb sikerrel szakadatlanul foly, a’ belkészületek iránti egyezé­sek ’s a’ czukorczékla-termesztésrőli rendelkezések is megtétettek, ’s az e’ tárgyban­ munkák gyorsan haladnak elő. A’ gyár emlékkövének ünnepé­lyes letétele f. évi jun. 13án fog megtörténni, a­ mikor tartandó közgyű­lésre a’ részvényesek tisztelettel meghivatnak, ’s néhány, ki még rész­vényárját be nem fizette , annak pénztárnok Szábel Menyhárt keze alá befizetésére az irt határidőig felszólittatik. Végre hogy e’ hazai első köz­­vállalatban több is részt vehessen, még néhány részvény kiadatása hatá­roztatott, a’ szándékozók illető pénztárnokhoz utasíttatnak, hol is f. évi július lükéig, tüsténti fizetés mellett, azon néhány részvényből vehet­nek. E. H.—N. Károly­ban máj. 5én szép tánczmulatságot tartottak a’ házi koldulás megszüntetése végett, száz mű és himvarrási darab állítta­tott ki ezer sosjegy általi kijátszatásra. Itt Szatmár­ megyében az őszi vetés részint kiázva, részint a’ görös (rögös, göröngyes) vetésből egér által elemésztve kopár, a ’ tavasz jól indult.—Hamburgi f. máj.­ikai levelek szerint a’ gyapj­u ára javulni k­e­zd, ezt állítja még az ágost. Alig. 7. is.—A’ gőzhajózást Triest, Corfu, Athene, Syra, Smyrna és Konstantinápoly közt f. he­lykén nyitá meg Szeri-Pervasz gőzös. A’ Bécs-Linz közti közle­kedést fentartó „Maria Anna44 több rajta történt czélszerű javítás után e’ tért már most két nap alatt haladja át, ’s e’ szerint csupán egy éjét kény­telenek hajón eltölteni az utazók. A’ feldunai gőzhajózásra nézve igen örvendetes következményű lehetem­ egy felső-ausztriai társaság munkál­kodása kőzszénbányák felfüdözése iránt. Losenstein vidékin olly gazdag érre találtak, melly évenkint 20 ezer mázsát fog gyümölcsözhetni. Még há­rom a’ Dunához közel fekvő hely­en akadtak már kőszén nyomaira, ’s igy rövid idő múlva szükségkép tetemesül alább szálland­ó’ tüzelékszer ára. — Slaulik György zágrábi megyés püspök a’ varasdi jótékony egyesüle­tet 100 égc forinttal kegyeskedék gyámolitni, miután múlt évben már ugyananyit külde oda szegények ’s betegek fölsegéllésire. E’ közhasznú intézet folyvást gyarapul ’s napról napra több szegényt részesíthet jó­tékony gyámolitásban. — Eszék, april 2­5-án: Verőcze megyének régóta hüvelyben heverő jog­pallosa ma vérbe mártatott. Knezicsics Orzse gauskinczei pórnő a’ diá­­kovári járásban több ideig szolgájával Boszancsics Miklóssal házasság­­törő fertelemben élvén, e’ két gonosztevő végre arra vetemült, hogy férjét, ’s illetőleg gazdáját megöljék, eltökélett bűnös szándékjokat végrehajtaniuk, napot, órát jelölnek ki, a’hűtlen szolga este gazdája hálókamrájába lopódzik, ’s­ a’ kálhazugolyba rejtekezik, követi a’ gazda gonosz nejével, ’s kevés vártat­ra elszunnyad, jelt ad a’ fertelmes nő, ’s mind ketteje az elszunnyadt szeren­csétlent megragadja, a’ szolga torkán , az ocsmány nő közép tetemeinél’s erő­szakkal addig fojtogatják, gyötrik, m­ig nyoszolyájából földre terül, o­tt térd­del tapadják ’s nyomorgatják , míg a’ szegény boldogtalan, máskép izmos vas­kos férfi, kihörgötte utolsó leheletét. Ezen házasságtöréssel egy részről, más oldalt szolgai hűtlenséggel párosult orgyilkosság minden törvényszék ál­al ha­lálos ítéletet vona maga után , ’s a’ két gonosztevő legfölsőbb helyen sem ka­pa életkegyelmet. A’ némber befogatása után néhány hónapra gyermekszülési fájdalmak közt kimúlván, méltó világi büntetését megelőző, a’ gonosz gyil­kos szolgát pedig mások rettentő példájára ma végezték ki az eszéki gyepen. — Időjárásunk valódi áprilisi, változó, de inkább téli mint tavaszi, ha pár nap van is verőfényünk, borúra fordul napunk’s hüvesek éjjelink. A’ tavaszi ve­tések igen elkéstek, csak midőn április Sdikán az idő derülni kezde, lehetettt zab alá szántani, de ezt sem mindenütt, mivel a’tömérdek martziusi ’s ápri­lisi havak és szüntelen esőzés véget­len telket borítottak viz alá, annyira, hogy zabot itt vagy alig vagy épen nem lehetene vetni. A’marhadög Verőczében, ’s hivatalos jelentések szerint, a’szomszéd Somogyban is egészen megszűnt, mégis a’ széna szűkében alig emlékezhetni, hogy az eszéki sz. györgyi so­­kadalomra valaha annyi eladó szarvas-marhát hajtottak volna, mint az idén , ’s a marha csekély ára mellett a’ marhahús fontja 10 váltó ki. Azonban a’ pénz szűke mindenszerte érezhető , a’kereskedés pang ; ha van is eladó , nincs ve­vő s a’ kalmárok szomorúan térnek honjokba vissza, a’ nem rég jó hírben állott eszéki évi sokadaknak szembetűnő csökkenést tapasztalnak ’s a’t. A­usztria. (30 millió pgc forintnyi kölcsön.) Ez uj kölcsön főkötelezvénye igy hangzik: ,,A’ cs. kir. közönséges udv. kamra résziről legf. határzat ’s ő cs. ’s ap. kir. föls. f. e. ápril­­sesei meghatalmazása következtében jelen főkötelezvény által nyilványittatik, miszerint Arnstein és Eskeles, Gey-

Next