Jelenkor, 1839. január-december (8. évfolyam, 1-104. szám)

1839-12-07 / 98. szám

FOGLALAT: Magyarország és Erdély (országgyűlési hírek; kinevezések; budapesti napló; időjárat; pesti magyar színház, ’s a’t. különféle: ’sa’t. a’ pesti megyei takarékpénztár részeseinek névsora; ’sa’t.) Amerika, Spanyolország (két új minister; a’kormány katonaságot öszpontosit Mad­ridban, a’cortes föloszlatva; ’s a’t.) Anglia (nagy titkos tanácsi ülés; Wellington hű beteg; nyilatkozat a’keleti ügy helyzetéről ’s a’ t.) Franczia­­ország (Palmerston irata a’ párisi ministerséghez a’ keleti ügyben; franczia foglyok Szibériában; elegy, ’s a’ t.) Németország. Törökország, Olasz­ország, Gelgium. — Mag­yarország és Erdély. () cs.’s ap. kir. felsége N­aram.uisztek József zágrábi kano­nokot triszkai czím­. apáttá méltóztatott kegy. kinevezni; továbbá () cs. k. fels. legfenső­bb határozata által Schroott Placzid kapisz­­trani sz. Ferencz rendű áldozópapot az eszéki gymnasiumban 30 évig foly­ton buzgó tanítása ’s a’ tanuló ifjúság példás igazgatása által szerzett ér­demei jutalmazása fejében saját kértére nyugalmazni ’s nyugdíjjal és veres szalagon függő nagy arany érdempénzzel; Diens. Lajos bajor király pe­dig Hohenlohe Sándor hg nagyváradi diák szer. káptalan­beli nagypré­postot tudom; érdemei tekintetéből Sz. Mihály - rend közép - keresztjével megajándékozni kegyeskedett A’ amélt. m. k. udv. kamra a’ szeredi megürült k. szárnoki tiszt­ségre Eckmayer Józsefet, az eszéki k. sóhivatal ellenőrjét; ennek helyébe Nagy Jánost a’ bajai k. sóhivatal ellenőrjét; végre a’ bártfai megürült k. sóárnoki tisztségre Pauer Károly gácsi ellenőrködő k. só­­mázsam­estert alkalmazd. Pozsony, nov. 28 án. Teg.­ap mindkét tábla orsz. ülést tartott, melly al­kalommal a’ Kir. és Hitől köv. két üzenet küldetek át a’ Fő-RRhez: I. A’ k. kir. előadások lső csontja iránt tett orsz. felírásra f. h.­­röl érkezett k. kir. válasz tárgyában. Tartalma ez: „Miután az ország RReinek közelebb múlt od­. 3iról tett felírásukban nyilványított abbeli kivánatjok teljesítéséül, hogy a­ fenálló törvények lelke , de az országgyűlési divatozó gyakorlat következ­tében is, a’ katonautonozokban kivánt segedelem - adásra nézve fenforogható szükség voltaképi megtudására vezető eszközök nyugtassanak . a Fels. f. nov. 7ről kiadott kegy. válaszában akkép méltóztatott az ország RR.it értesíteni, hogy a’ kivánt adatok szolgáltatása végett b. Lederer Ignácz fő hadi-kor­mányzó van kirendelve, de hivatalosan értesíttettek a’ RK. és RR. arról is , hogy a’ kirendelt kir. biztos az országgyűlési helyen már jelen van, hogy a’ KK. és RR., képviselői állásuknál ’s küldöikkeli alkotmányszerű egybekötteté­­söknél fogva is , e’ nagy tekintetű tárgyban a’ törvényes utón biztos lépéseket tehessenek, abban állapodtak meg, hogy a’ kérdéses szükséget tárgyazó adatok ez alkalommal egy rendelendő orsz. küldöttség által tudassanak meg , ’s azon küldöttség mindarról, mik nyilványítása a’ közállományra nézve nem káros — az ország RReinek kimerítő tudósítást tegyen. — Ezekben határozódván tehát azok, miket a’ RK. és RR. ez úttal a cs. kir. Főhgségének és a’ mn. Fő-RRnek előleg­es bizodalmasan jelenteni kívántak , midőn a­’ kirendelni szándékozott orsz. kül­döttségnek önkeblükből választott tagjai neveinek följegyzését közölnék, nem kétkednek, hogy a’ m­. főrendi tábla osztván a’ RK. és RR. igazságos néze­teiket és szándékjokat említett küldötteikkel egyesülen­dó küldötteit önrészéről is kirendelni sietend. Ez üzenet egyhangúlag elfogadtatván,­­ cs. k. fensége a’ Nádor által annak következtében küldöttség neveztetett ki, mellynek elnöke: Majláth György, országbirája, tagjai gr. Nádasdy P. Ferencz, váczi püspök; gr. Esterházy Károly, Tolna; Tár­na­y János, Árva; Almásy József, Gömör; Tihanyi Ferenc­, Temes; gróf Szécsőn Miklós, Pozsega vármegyék főispánjai; továbbá: gr. Andrásy György; gr. Károlyi György; gr. Széchenyi István; gr. Almásy Móricz, és gr. Zichy Ödön. A’ Rir. és RR. küldöttsége tagjai köv.: Szerencsy István, kir. személynök; a’ kir. tábla részéről: Ragályi Tamás, alnádor, és Szögyényi László, nádori itélőrmester; Horvátország részéről: Dominich Sándor és Hasán Hermán; az egyházi rendből : Bezerédy Miklós veszprémi, és Kovács Mátyás egri ’s kassai káptalanok követei; a’ megyék részéről: Andrásy József, Esztergom; Luk­a Sándor, Ilont; M­a­r­c­zi­b­á­nyi Antal, Trencsény; Szent­­iványi Anzelm, Nógrád ; Dubra­viczky Simon, Pest; Lipovniczky Vilmos, Bars; Deák Ferencz, Zala; Pázmándy Dénes, Komárom; Zarka János, Vas; Nagy Pál, Soprony; Ü­r­m­é­n­y­i József, Fejér; Bezerédy Ist­ván, Tolna; Zsedényi Eduárd , Szepes ; Palóczy László, Borsod; gróf P­é­c­h­y Emmanuel, Abaúj; P­u­l­s­z­k­y Ferencz, Sáros; Bern­á­t­h Zsigmond, Ung; Szentiványi Károly, Gömör; Klauzál Gábor, Csongrád; Sl­rte­­lendy Miksa,Torontál; Beöthy Ödön, Bihar; Kiss András, Krassó; Vár­­konyi Ádám, Temes; és b. Bánffy László, Kraszna megyék követei; a’ szab. kerületek részéről: Szluha Imre, Jász-Kún kerületi követ; végre a’ szab. kir. városok részéről: flaskó Sándor, Kassa; Hauke Béla, Zombor; Szilber Antal, Szeged; Czech János, Győr; Klobucsarics Károly, Károlyváros; és Nagy Sándor, Debreczen városok követei. — II. Kraszna, Köznép-Szolnok, Zarán­d megyék és K­ő­v­á­r-vidék visszacsatol­­ta­tása tárgyában (az illető felkru­si javaslattal). Ez üzenetben elmondják a’ Kir. és IvR., mikép a’ nevezett megyék ’s vidék az 1836 : 21. tezikk által Magyar­­országhoz teljesen és tökéletesen visszacsatoltatván , már a’ jelen országgyű­lésre n* meghivatni rendeltetnek; ugyanazon tezikk 3. §ánál fogva pedig való­ságos visszacsatoltatásukig mostani állapotokban meghagyatnak, hogy tehát a' ké­tes viszonyok hoszabb időkre kiterjesztéséből közigazgatási ’s egyéb polgári tekintetben a’ Részekre nézve mindinkább káros következések hová hamarabb elháríttassa­nak, fölötte szükségesnek látják a’ KK. és RR., a’ visszacsatolás tekintetéből megkivántató intézkedéseket minél előbb törvényesen elhatározni, ’s ez okból ő Felségét megkérni szándékoznak, hogy a’ visszacsatolásra kiren­delt biztosság munkálatát még ez Országgyűlés ekbe adatai m­éltóztassék, ’s a’ vn. Fe-RRet is megegyezésre szólítják fel. Budapesti napló. Időjáratunk rögtön megváltozott: f. hé­ben ugyanis a’ sok esőzés után végre derültebbé jön az ég ’s másnap reggelre hó boritá el az utczákat, melly még ikén délig folyvást majd sűrűbben , majd gyérebben szállonga, és estig sem olvadt el egészen. E’ változás következtében f. he­vén déltájban már bontani kezdek a’ karfákat dunai hajóhidunkon , ’s igy hihetőleg rövid idő múlva megszünend fővárosink közt a’ kényelmes közlekedés. — Liszt hazánkfia veszélyes betegségbe esett Bécsben?, ’s igy csak huzamosb idő után fogja Pestet meglátogat­hatni , Beriot pedig némelly közbegördült akadályok miatt nem jöhetene Ma­gyarországba. — Magyar színpadunkon múlt hó 30án „Norma“ adalék. E’ napot a’ színi világra nézve igen méltán számíthatni az úgynevezett Csizsó-féle szeszélyes napok közé,mert az operai rendezőség még jóval elő­re hivatalosan tudatá a’ két városi szerkesztőségekkel, hogy Udvarhelyi Miklós jutalmául „Bálés“ fog adatni, egy két nappal ezután, nov. 21-­­kén a’ játékszint ezédután hirdetve volt, hogy „Gemma di Vergy“ fog’ játszatni, azonban 30án „Norma“ jőve színpadra! Az illy gyakor­láltoktat­­gatások ártalmasok az intézetre nézve , ’s a’ közönséget is boszantják a’ szerkesztőségek pedig igen szépen köszönik a’ rendezőség illy figyel­mét, afelly illyes módon mintegy a’ hazai lapok játékszini közleményei hi­telének csökkentésire látszik ezélzaui;úgy hogy e’ miatt a’közönség iránti tiszteletből előbb utóbb kénytelenek lesznek játékszíni mutatványok előre jelentéséiül tartózkodni, nehogy illy mohó változtatgatás miatt legtisztább szándékjok mellett is kudarczot valljanak. F. he­lfén másodszor „Poli­tikus csizmadia“ ; ikán „Örökségi egyezés; 3ikán először bérszünettel Megyeri jutalmául „Tatárfutás“ bohózat 3 szakaszban, írta Gaal, zené­jét Them Károly; sikén „Gemma di Vergy“; öikén „Sevilla Csillaga“ fit­kán „Promperger hangversenye. “ Megyeri szabadsággal elutazott, hir szerint Pécsre, hol a’ magyar Szinésztársaság folyvást kitűnő kegyével dicsekhetik a’ közönségnek. — A’ pestmegyei Takarékpénztár részvényesinek névsora betű rendben ez úttal czimzetek nélkül: Adler Dáv.,Rebly Fer., Alter Antal, Andrássy György gr., Andrássy Ján. kanon., Auer Lázár, Augusz Antal, Austerlitzer Gyűl. és Sám., Balogh József, Barabás Miklós, Bárány Ferd., Bart­kovics-Palásthy Mária, Batta Sám, Bauer Izsák és fiai, Bajza József, Bekella Döme, Belgrády János,Beniczky Ádám, Berisch Kat. Józs. pléb.­ Benyovszky Zsigmond gr., Benyovszky Péter, Bernáth György, Bernáth Lajos, Bezerédy Miklós, Biedermann M. L. és társa 1­0 részv., Biedermann H. fiai 3 részv.,Birisics Fer., Boscovics Emmán., Boscovics Jos. L. 5 részv. Botka Imre, Braun Jakab, Breisach Hermn., Buday Ferencz, Bujanovics Sánd., Cahen M. A., Clementisz Ján., Colin Herrn , Csanády Feri, Csernus Mária, Cebrián Ant. gr., Dapsy Ráf., Deák Ferencz, O. K. Bercsényi Pál b. 2 részv., Döring Józs., Domby Márton, Dubraviczky Simon, 2 részv. Dürr Kár. Ant., ifj. Dumcsa Döm.,Eckstein Rád., Engländer H . Engländer Sal. Enoch Kern Sám. Erbler és Radóczy , Fabricius József, Fáy-Máriássy Ilona, Fáy Józs., Fáy Ign., Fáy Andr. 4 részv., Fest Kár. Laj., Fetter posz­­tó-ker., Földváry-Kubinyi Amália, Földváry Gábor, Fritz Kár. Ant. Friebeisz Istv. Fröhlich Fridr., Fuchs Keresztely és társ.,Fuchs Sam., Géczy Istv. 2 részv. Gh­yczy Ján.,*Götz és Bähr., Goldner Sim., Gombay Menyh., Gombos Bert.,Gosztonyi Lajos, Grabovszky Alban, és Konstant testvérek 2 részv.,­ Grünhut Ján. Kár., Grünzweig 11., Halász Kálm., Halbauer Ján. György, Hangyás Ged., Ilarrach gr. raktára, Hartleben Konr. Ad., Heinrich Sam. Herzfehler Dáv.,Herczka Jak., Hirsch Xav. Fer.,Hochecker Istv., Hollósy Józs. Hyros Ign., Ilkey Sán. Kadisch­ Joach. 2 részv. Kainmeknayer Ant. Kanicz M. L. Károlyi György gr. 4 részv. Karczag testvérek , Kazinczy-Fáy Emilia, Keglevich Miklós gr., Kendeffy-Betlen Borbála 2 részv., Kern Jak. Keszhely F. S. Kilián György, Király László, Kövesdy Fer, Kollarics Fridr, Kollinszky Józs, Kollinszky Zsigmond, Komáromy György, Konkoly László, Koppel Fülöp, Kossuth Lajos, Kovács Istv.,­Kovács Józs.,Kovács György (bicskei) 2 részv., Kovács Zsigm. (kovásznai), Kramm­er Lőrincz, Kubinyi Fer, Kún Sándor,Kunevwalder Jakab, Kunewalder testvérek, Lackenbacher Br.Ladányi Sánd, Ladányi Gergely, Ladomérszky Imre, Laffert Antal b. Lang Mihály, Laski Izsák, László-Szűcs Jozefina, László György, Le­it­­ner Jakab és fia, Lendvay - Hivatal Anikó­, Lerner Ignácz, Lieszkovszky Seyfried, Lóczy Antal, Lövy Hermann, Lövinger Fer­, Madarassy István, Madarassy László, Mandl Joachim, Markos Mih., Maros Istv., Máriássy- Szepessy Mária 2 részv. Martinovics Lukács, Máy József, Majthényi Már­tonna, Megyasszay Istv. Miskey Imre, Mocsáry Borbála k. a., Munkácsy János, özv. Nádasdy-Ráday Anna grófnő , Nagy Elek, Nagy Fer, Nagy Józs, Nagy József, jid.Nedeczky Fer., Nyáry Pál, Ordódy Vincze, Österreicher Dávid, Párniczky Eduárd, Patay Józs. 2 részv., Patisz Károly, Pázmándy Dienes, Pajor Antal, Péchy Fer, Perger és Murmann, Pejácsevics gr.,Pin­­kas Adolf, Podmaniczky Lajos 2 rész., b. Podmaniczky Andor 2 részv./ Polgár Józs, Pollák Márk, Pollak Leo,Pollák b. Pólya-Bánó Kriszt, Pontzerr Abr., Preitner Gásp., Prónay Alb. b., Puky Márton, özv. gr. Ráday Pálné, b. Prónay Anna grófnő 2 részv., Ráday Gedeon gr. és hitvese 5 részv., Ragályi Istv., Rákóczy Endre, Rehák Józs., Reseta Ján., Révay György b . Ribáry Béla, Rósa Ant. RosenfeldM. L. Rosty Albert 2 részv. Rudnyánszky Zsigm. b., Sámson és Preischl, Sárközy Ábr., Schafer Józs., Schedel Fér Schifner Ján, Schedel János és családja 2 részv. Schulhof A. Sebastiani Kár, Sebastiani Fridr., Selig Mandl, Semenicsics Fér , Sinkó Utv Spitzel- Gerzon Steinbach Fér , Stern D. örökösei, Strasser Salamon, Sturmann Márton , Lucerer Miks., Sütő István, Szabó Józs., Széchenyi Istv. gr., Szekrényessy Endre, Szekrényessy Józs., Szemere-Csoma Borbála, Szentendre város kö­zönsége, Szentkirályi Móricz, Szilassy László, és neje 2 részv . Szilassy Fer., Szily Barnabás, Szily Ján.,Svoboda Ján., Tahy Károly, özv. Teleki­ Józsefné, szül. Teleki Zófia grófnő 5 részv., Teleki Józs. gr. 2 részv., Teleki Sámuel gr. 3 részv., Ternyey Istv., Thurn Eliza, Tisza-Teleki gr. Amália, Tisza Lajos 2 részv., Török Pál, Török Fridr, Tolnay János 2 részv., Trsz­­tyánszky István, Tschögi Ján., Ullmann Gábor, Ullmann Sámuel, Unger

Next