Jelenkor, 1840. január-december (9. évfolyam, 1-104. szám)

1840-07-11 / 56. szám

222 A' pesti m­ű­v­é­s­l­e­t­i e­g­y­e­s­ü­l­e­t­n­e­k f. h. 5—7-en tartatott, köz­gyűlésében tudósításul az abban részt nem vett tagoknak , annak fontosb vég­zései közhírré tétetni rendeltettek. Nevezetesen a' csekélyebb erővel sokféle ezé­­r a terjeszkedés károslétének s az egyesületi pénztár mostani állapotjá­­nak tekintetéből,az alapszabályok ödik pontjának azon része, mellynél fogvást a­ megveendő képek egy negyede alapítandó képtár számára volna fentartan­­dó , el­törlesztetett,; egyszersmind határosstatott , hogy az egyesület által az alapszabályok ládik pontja értelménél fogva , elvállalt kárpótlásból netalán eredhető költségek biztosabb födezhetésire ez idei jövedelemből 400 pen°­ő ft. tétessék félre , melly summa azon esetre , ha az egyesületi év lefolytad­ó mondott czélra nem fordittatnék , kamatra kiadandó , míg a’ nemzeti múzeum felépül ’s ő excitája az egri érsek által a’ hazának ajánlott képtár abban fel nem állittatik , a midőn ezen fenmaradt kamati ’s netalán az ezután alakulan­dó művészeti egyesületnek újabb adakozási által is növekedett pénzmennyi­ség e’ zsenge nemzeti képtár szaporítására lenne fordítandó. Ugyan a’ felem­­h­tett okoknál fogva az alapszabályok 10dik pontja is, mellynél fogvást azon esetre , ha a’ részvényesek száma ezzel felülhaladna, az évi jövedelemnek eggy ötöde régi műemlékek fentartására vagy újak felállítására volna ford­ítandó szinte eltöröltetett, nemkülönben az 13dik pont is, melly szerint az április ut­ol­só napja után befizetők az egyesület hasznaiból ki volnának zárva , erőnélkü­linek nyilatkoztatott, az igazgató választmányra bízatván mind a­ befizetés mind az új tagok beléptetése határnapjának meghatározása. Elfogadtatott ez úttal azon javaslat is, hogy a’pesti művészeti egyesület száz részvényeivel a’ triesztinek ugyanannyi részvényeit cserélje be ’s az ezek után járuló rézmet­szeti példányok s netalán altalok nyerendő kepek is a részvényesek közt sorshúzás utján játszassanak ki. A’ pénztárnoki számadások megvizsgáltatása küldöttségre bízatván ennek elnökévé Fáy András ur , tagjaivá pedig­ Kossuth Lajos , Lukács Móricz , Sár­tory János és Szemere Bertalan uu. neveztettek. Végre Grimm Vincze pénztárnok ur számára példás buzgóságáért ’s tetemes fáradsággal ’s költséggel járó iparkodásiért, miknek nagy részben köszön­hetni ez első kiállítás illy váratlan sikerét, még azon tekintetb­en is, hogy az alapszabályoknál fogva neki ajánlott tiszteletdíjról önként lemondott, érde­mei elismerésének állandó emlékéül az egyesületi pénztár kölcse­in egy kép­nek ajándékul vétele rendeltetett. A­ pesti művészeti egyes. közgyűléséből. Hunyady Mátyás király szobrára 3 á aláirásiven gyűlt adományok mennyisége : Gyűjtő­ Faller Miklós t. b. 2 f. Domaniczky Ferencz t. b. 6f. Jósi t. b. 1 ft. Gyűjtő Reviczky Imréné sz. Orosz 8 f. Eszterházy Pálné sz. gr. Csáky Jozefa 2 f. Jankovich Róza 2 f. Sombori Nina 2 f. Boron­kay N­epo­­muczena 2 f. Szlávy Julianna 2f. Gedeon Karolina 2 f. Baldacci FranciscaFöld­­vári Ferenczné 2 f. Rottenburgi Benzenleitner Fér. pécsi kan. 2 ft. Scitovszky 2 f. Gyöngyösy Pál 2 f. Dókus László 2 f. Villax Ferd. apát 2f.Popol Ngoston­ 2 f. Farkas Imre 2 ft. Szerencsy Anna 2 f. Barcza Etelka Noszlopy Ignáczné 2 f. Jeszenszky János 2 f. Marczibányi Antónia 2 f. Wirkner Lajos 2 f. Gyurcsá­­nyi Gábor 2 f. Niczky János 2 f. Melczer István 2 f. Ocskay Judit született Zer­­dahely 2 f. Fejes Antal 2 f. Laczkovich József 2 f. Halász János 2 f. Bezerédy Miklós 2 f. Szőgyény-Marich Mária 2 f. B. Bémer László Zvir 2f. Szent-Ivány Katalin sz. Jezerniczky 2 f. B. Barkóczy László 2 f. gr. Zichy Domokos *2 f . Rudnyánszky Sámuel 2f. Zalay-Nagy Francziska 2f. B. Dietrich­ Bera 2f Mai­­láth Györgyné 2 f. Szirmay Ádám 2 f. gr. Majláth József 2 f. Ibrányi Antal 2 f Vécsey Miklós 2 f. Ragályi Magdolna sz. Ragályi 2 f. Poszavecz Zimond 1­i Trsztyanszky Terézia sz. Kmosko 2 f. Majthényi Mártonná sz. Gosztonyi 1 f. Szlavy Laszlo 2 f. Az 1840beli 26d évi törvényhallgatók 23 f. egy névtelen 2 f. ÍV" ij­aK"PI*el,?"fílkö n­ kye*kedő. Kapj,el Fridrik 10 f. Vlasic. András 5 f.Wad,a,.erRudolfl6f. Gyjd, t o Tornallyay Antal Eb. If. IFrankóc/.y Sá­­m"­d 20 f. W.­M.klosy Antal 5 f. Fajr Gusztáv 5 f. Kubinyi Ödön 5 f. Kiriny János of­ 1 levessy Bertalan a f. Sarközy Ferencz 2 f. Szent­ách Gyula af. (i.v. 1 Kik­ol/We­sz­ 6 ff. Tornallyay Márton 5 ff. Tornallyay Luczian V­iktor 5 f. Sz.ent­h­anyi testvérek 5 f. Szadvánszky Gusztáv 5 f. Tor­­nallyay Antal 5f. Gyűjtő Csekonics János t. b. Kiss Miklós l()f Op­os Mó­­ricz másod aljegyző 11­ f. Oexel József 10 f. Karácsonyi László 10 f. Marczibá­­ny Lajos »01. Nicola,des Peter 5 f. Lipts­ay Antal 5 f. Csekonics János il) f. 6' • “101 ^kovárvidéki 10 f. Egy kovárvidéki özvegy 10 F. Szamosrev, »1, ver 4 1. Szerencsy Francziska Karolina 3 arany, «w.“«? ^7« l,az J?" *?.% Sándor 1 f. 36 kr. Egy szath.nar.ne­ve, 2 f. .10 kr vak­.Egy valak. Kovarv.dekrol 2 fr. 30 kr. v. ez. Borára Der« 2 f. ^volak. 6 . Mas valak, 1 ft. Egy mas valaki, f. Más is akkor I f. Beren­­cze, Ladre 1 f.Hegyek kozt I f. Ana,I szólni,effyen 2 f. Kővár vidékén »’ Ber­­zov.czm pártján 1 f Kovar ,z,veled­ valaki 1 f. v. ez. Egy valaki adni fog 10 kr. v­ez. Pap Terencz 1 f. K. Monostorral egy valaki adott 1 f. „v ,„as„rai heoy­­alól egy szegény es azok pártfogója If. Russorról egyvalaki 1 f KMnno^r i ni valaki 1 f. Csolti J. Konstant. 1 f. 16 kr. G v ü i t ő \V r ' w ^ t­7­v­w­t­i L ; ^T)llJ'0 '» odianer Sam. n. ke­reskedn .M­odnmer San,. 12f. Jelenity Ag„s­. *f. Gyajto Sy­emere G , t b. 20 f. S.pos János es rodor 4 f Szatm­­ary Király Pál 0 f. Olcsváry t­ábor 1 f. Tomcsanyi Daniel 1 f. Bernat Kunon 2 f.Korláth György \ f Csuha István * !■ NnVAK^‘lf 2 i' Fejérváry Imre 2 f. Lamm Jalfab Józsefi t. G. Torok Napoleon 20 ft. Szőke Zsigmond 1 f. Gyűjtő Gaal Jó­­zseft­ b.Sf .Fabry Ignacz csanád, kanonok ajánl és fizetetté ft. Gábriel Jó­­ va^^&erfrctiío"ieas ws.°' 1 "■ KftiT 'rAc'" rf.Cail‘»f° Já­nos 1l­­ »»Mv* P.Muzs^yW.'K.ert­vélyessy I ft. Ambrossy György 2 ft. Jlotth Sándor 1 ft. Ginka Tivadar 10 ft.Szabó Antal 6 ft. Ormos Antal 1 ft. Schlachta 1 ft. Maveríky Károly 5 ft L­ukacs Ignác­, 1 ft. Ormos Zsigmond 1 ft. Osz­toics Pál 1 ft Dekhán Vilmos 1 ft.Marossy 2 ft. Cabdebo János 2 ft. Doros József 2 ft. Groff Károly 2 ft Radványi Mihály 6 ft. Jablonczay Ádám 1 ft. Arizi Károly 1 ft Punházy Miklós 1 ft. Dessewffy alispán 5 ft. Keszthely Ernészt 1 ft. Podhorán­yi Jó­zsef 1 ft. Osztoics János 2 ft. Ferenczy János 2 ft. Rácz Béla 1 ft Csiky Emanuel 1 ft.Rogina Mihály 1 ft. Karessy Imre 1 ft. Fischer István 1 ft Böjtös Ferencz 2 ft. Deskó 1 ft. Bogma István 2 ft. Bogma Gyula 1 ft. Csiky István 1 ft. Hollósy Mihály 1 ft. Gyika Gyuri 10 ft. Jakobovics András 5 ft. A­ukovics Sabbas 1 ft. Lanits Konstantin 1 ft. Vizkerety József 1 ft. G­y­ü­­­t o Orosz Amália b. Sennyey István özvegye 12ft. B. Sennyey Já­nos 10 IL Zauner Szerény­ko 2 ft. B. Sennyey Francziska 10 ft. Horváth Zsigmond oft. özv. Orosz Károly­né sz. Erős Erzsébet pft. Babics János 5 ft. Sennyey Amália 2 ft. G­y­űíj­tőNyáry Pál p. m. f. jegyző 30 ft Zsido­­vics Ferencz kft. Jankovich Sándor pestmegyei szolgabiró 5 ft. Bereczky Antal pestmegyei alügyész oft. Csemiczky Lajos 5 ft. Döbler Eliza 5 ft Mericzay Antal 5 ft. Vigyázó Antal t. b. 80ft. Gyűjtő B. Bercsényi Já­nos koz. udv.kam. ref. 20f1. B. Bercsényi Pál 2010 Gosztonyi Miklós 2010 (Folytatjuk.) KÜLÖNFÉLE. A­ pesti evangelicum gym­nasiumban dr. Taubner Károly rector-professor buzgósága által keletkezett magyar iskola jun. 27. regg. 12 órakor tartotta első örömünnepét, számos és Válogatott, mind­két nembeli hallgatók koszorújában. Tizenöt növendéke a’ szónoklat-költészeti osztály­nak ez alkalommal lelkes tanítója vezetése’s útmutatása alatt készült részint szónoki, részint költészeti dolgozatit adta elő. Báró Podmaniczky Fridrik nyit­otta meg az ünnepélyt egy beszéddel Vörösmarty e’ themája felett: „Ha­zádnak rendületlenül légy híve a magyar, mellyben a’ hazafi kötelességek közt a’ nemzeti nyelv szeretetét is kitűzte , ’s átmenvén a’kisded egyesület czélaira , azt a’hallgatóság engedékenységibe ajánlotta. Következett Kley­­ber Fridrik egy ódával a’ hazához ; Turcsányi József egy szónoklattal a’ dics­vágy - mérséklésről ; Karafiat Fridrik hasonlóval a’ pénzszomjról ; Kis Mihály ódával a’ szép lélekről; Falk Istv. beszéddel a’ múlandóságról; Osterlamm Ká­roly szinte szónoklattal e’ tárgy felett ; a’ fejdelmek legnagyobb kincsei a’ ba­rátok ; Fleischer Samu egy balladával ; Hunyadi László halála ; Külley Ödön magasztaló beszéddel Mátyás királyról ; b. Podmaniczky Ármin értekező elő­adással a’ honfi kötelességéről a’nemzeti nyelvet tudni; Platthy Gyula ver­ses mesével a’szabadságról; Koppélyi Fridi­­s folyó beszéddel; Zrinyi végsza­va katonáihoz ; Prepeliczay Albert egy ódával Kölcsey emlékezetéről; Bu­­lyovszky Gyula költői elbeszéléssel hexamet. , a’ rabló; Boor Ágoston az ün­nepet, a’ honszeretetről szóló érzékeny beszéddel fejezte be. Olvasóink ez élő­­sorozatból észrevehetők , hogy az előadások részint általán­os erkölcsi, ré­szint hazafiúi téteket tárgyaztak, mihez azt kell adnunk , hogy a’ dolgozatokat különösen helyes elrendelés , szabályosság , nemes érzés ’s jó nyelv bélyegez­ték. Övöz hálát ’s elismerést érdemel azon oktató, ki nemcsak a’ kitűzött isme­retek tanításával foglalkodik, hanem mint nevelő ’s atyáskodó jó barát a’ gondja alá bízott ifjú csemetékbe az erkölcsiség ’s polgári legszentebb köte­lességek érzésit is csepegteti, ki elmét és szívet egyszerre fejteget, amazt ön­munkálkodásra ébresztve, ’s haladásiban intései­ ’s tanácsival támogatva; ezt a’ nagy, nemes és szép szeretetére melengetve. Valóban e’ kedves fiatalokat, a’ mint egymás után a’ tanítói székbe felállva, zsengéiket gyermekded elfogu­latlansággal , ifjúi hévvel ’s elhatározott tárgy-és ügyszeretettel elszavalták , nem lehete édes öröm és megilletődés nélkül látni, hallgatni : náluk , ha még egy ideig hasonló gondos kéz alatt fejthetik ifjúságokat, szív és fej helyén lesz , nekik nem lehet nem jó emberekké , jó polgárokivá lenniök. ’S nem hall­gathatni el, hogy az előadás módját illetőleg is , csak keveset vévén ki, kik talán kevésbbé vannak szónoklati kültehetséggel születve—mert erre születni kell—az maga különös méltánylást érdemelne.E’gyermekek sok időst szégye­­nít­ettek meg az elődási tárgyhoz szabott helyesség,kifejezési tisztaság’s hibát­­lanság által. Pedig tudni kell , hogy a’ növendékek közt több idegen ajkú, sőt zsidó is (Koppélyi) volt. Adja isten, hogy ez iskola, mint legközelebb a’ sop­­ronyi, egykor félszázados, sőt százados ünnepét i­ltje; hogy szerzője dr. Taub­­ner Károly ur, jó munkája folytatásába soha belé ne fáradjon , neki a’ siker, melly a’küszöbön is fényes volt, a’szülék, növendékek, sőt minden jók há­lája bő jutalom leszen. Figy.—Varsolczon (Érd.) nyárelő 23kán 1840. Ha egy pogány százados a’ töredelmes nép synagogáját építve , méltó lett arra , hogy mig az evangyéliom hirdettetik, az ő neve is emlékezetben maradjon, nem fö­lösleg tett. Szilágy egyik polgárjának varsolczi unitus ns Á­c­s János malom­­mester nevét is közönségesíteni, ki nem bőségéből mint amaz, hanem isten di­csősége iránt viseltető t­iszteletből , terhes háznépe szükségei teljesítése mel­lett, nemcsak a’ varsolczi unita egyház ujdon épülésbe indult szentegyháza t­erhét egyedül hordozza, de szives volt a’ varsolczi ev. ref. szentegyház mellé czélba vett uj toronyépítésre is száz váltó forintot ajánlani. Maradjanak emlé­kezetben isten ’s ember előtt tettei a’ hason nemes tettek buzdítására ’s önma­ga és családja sírinneni és túli jóllétére. E. H. — B­aj­a, jun. 20. Századok óta nem sújtott várost borzasztóbb tüz­csapás, mint melly máj.­­­só napján Baját rom­a dönté. Tízezer lakosnál több veszté itt vagyonát el ’s nem nagyítva mondva, örökre mindenét, mi soknak birtokába őseiről jutott örökségül. Ki szemtanúja nem volt a’ret­tenetes napnak, vagy e'szörnyű pusztulást szemlélve, a’ gyászos romok közt nem tévedeze,hasztalan törekvés lenne annak leírni ama’gyászos jele­neteket, mellyek a' szerencsétlen Trója sorsára emlékeztettek. Mit az el­­szerencsétlenültek ínsége ’s kétségbe ejtő sorsállapotja felöl előre jósolni ,lehete, azt naponkint szomorúbb jelenetek tanúsítják. Ha mégis e­ le nem irható tűzveszély iszonyatos első napjait a’jövendővel kapcsoljuk össze, a’ buzgó részvét, jótékony segedelmezés’s nemes emberbaráti kedveskedé­sek fontolatánál vigasztalva bízhatni, hogy valamint az első rettentő na­pokban jótevő adakozás mente meg sokat éhenhalástól, úgy a’télen feleba­ráti szeretet szabadítand ki többet a' megfagyástól, ’s erős törvényes hata­lom óvand a’ félelmetes kicsapongások veszélyitől. Mert füstölgettek még a’ tüzes romok, már támadtak a’ tüzkárvallottak segedelmire siető védan­­gyalok.Ezek közűl szeretve tisztelt főispáni helytartónk almási Budics Jó­zsef ur, ki nemcsak pénzajándékkal kegyes vólt első szükségben segíte­ni ’s a’ megyei KK és RR bizalmát kegyesen elfogadva sietőleg a cs. kir. felségénél honatyai kegyeimért, országunk főleg nádoránál pedig párt­fogó közbenjárásáért a’ boldogtalan tízezer bajaiak fölsegíttetése vé­gett személyesen esedezni ; hanem gondos is a' közcsend-föntartásra ’s megbontakozott rend visszaállítására hathatós rendeletekkel intézkedni, úgyhogy dicsérettel említhetjük, miként e’hallatlan esemény alatt, de az óta is, semmi nagyobb kártét, fosztás, rablás, gyilkosság pedig épen nem történt. Buzgó hála e’kedveskedésekért ! — Csillagként tűnt fel továbbá ő excja Ivlobusiczky Péter kalocsai érsek ur, ki mint a­ bácsi egyházme­gye főpásztora, az elégiek sorsán atyailag fölérzékenyülve nemcsak 360 p. mérő gabnával és 1000 pgó írral kedveskedett; hanem a’ szegényebbek­nek 2000 kéve nádat, kéményépítkezésre 50,000 téglát és számosb kut­­ágast ingyen osztatni, uradalmiban tetemes mennyiségű téglát égettetve, azt készítési áron kirendeltetni, sőt szomszéd uradalmiban a­ tűzkárval­­lottaknak szabad cserép-és téglaégetést, ezertől úri jog fejében fizeten­dő egy kr. díj mellett megengedni kegyes volt. Legforróbb köszönetül a' halandóság leghosszabb határaigi életet rebegnek a’ gyámolítottak e’ ma­gyar egyházi Nesztornak ! A­ nagykegyű jótevők sorában tündöklenek szentgyörgyi Horváth János és József cs. kamrás testvérek is, mint a’ bajai­­irodalom haszon-és zálog-birtokosi,kik bár legtetemesb­b százeze­rén jóval felül sz­ámítható­ kárt szenvedőnek, mégis előbb 1000 pgó írtai segedelmezének, majd haszonjövedelmek áldozatával szabad cserép és tég­laégetést, ezertől egy kr. dij mellett, minden károsultnak i megengedék.

Next