Jelenkor, 1840. január-december (9. évfolyam, 1-104. szám)

1840-11-21 / 94. szám

IPOCIK­AXA­X : Magyarország és Erdély; budapesti napló: leopoldnapi sokadalom sikere, időjóslat, irodalmi újdonságok ; nemzeti játék­szín ; ’sa’t. ; pesti művészeti egyesület; magyar viszonyok és állapotok ; Deák Ferencz megtiszteltetése Liptó megye által; agarász-társa­­ság: debreczeni és szabadkai hírek; Czeczilia-tennep Budapesten; békésmegyei nászhirek ; pécsi hirek ; ipar-’s tőzsérrigy ;­­sa’t.) Anglia (O’Connell izgatása fenyegetőbb kezd lenni; elegy; ’s­a’ t.) Francziaország (Orleans hgnő fiat szült; béke-kilátások; elegy; ’sa’t.) Török­ország (a’ Nilus pusztítása, ’sa’t.) Olaszország. Svédország. Németország. Gabonaár. Pénzkelet. Vasutrészvény. Dunavizállás. Lotto. _ Magyarország és Erdély. Budapesti napló: Leopoldnapi sokadalmunknak vége, ’s most már elmondhatni sikeréről, miszerint az előtte uralkodott baljósla­tok nem épen mindenben teljesültek, mert az eredmény, a­ mostani általá­nyos fordulathoz mérve,nem volt olly igen mostoha némi czikkekre, mint tu­lajdonkép félni lehete.K különösen néhány honi termékünk( p.o. fagygyu, méz, viasz, repereolaj, gubacs, kőrösbogár, pályinka, melleket jó áron vettek, kelet-élénksége tűrhető vala, kivévén a’ talán túlzott remények­kel magát kecsegtetőknek nem. Mi az úgynevezett gyalogvásárt illeti, azzal eleinte nem voltak ugyan megelégülve a’ kereskedők, de utóbb annyira szaporodott mégis a’ vidéki vevők száma , hogy erre nézve sem szólhatni határzottan egészen rosz sikerről, ’s nem ok nélkül remén­yl­­hetni, miszerint a’ szilárdabb béke-kilátások jövő évben földeritendik a’ kereskedési láthatár borait, mellyeket főleg a’ pénztőzséreknek hábom­­­félelemtül elapadt, v. igen szűkmarkúlag óvakodó hitelezése, szóval a’ hitel-apály és vállalat-csökkenés okozott. Az adásvevést könnyité a’ majd tavaszi­as időjárat, melly az egy-párszori esőzés okozta sarat leg­alább a’városban csakhamar fölszikkasztá. Egyébiránt honi termékink divatáról bővebb utasítást nyújt az alább közlött általányos vásári árke­ret. A’ rendkívül lágy időjárásra nézve megjegyzést érdemel a­ salz­burgi lap következő jóslata, octob. elejéről: „Novemberrel olly lágy idő­­járat állami be, hogy a’ fák virágzani fognak. Köpenyeg és bunda nél­külözhető leszen ’s ezek helyét napernyő és nyári öltönyek foglalandják el.“ Az öreg kertész kudarczot vallott tavalyi időjóslata igen csök­kenté ugyan az időjósok hitelét, de e’ salzburgi próféta szavai nov.20kaig annyira teljesültek itt legalább Pesten, hogy becsületjük tán ez által va­lamennyire emelkedni fog. E’meleg napjaink bármi kellemesek külön­ben , mégis sokan vannak, kik nem igen szeretik azokat, 's ezek: a’ ha­za minden részeibül nagy számmal összesereglett ügyvédek , kik a’ vál­­tójogbul censurát tesznek, ’s e’ miatt két oldalról izzadnak. — Itteni né­met lapok panaszkodva említik, hogy a’német színház még egy vásár alatt sem volt olly kevéssé látogatott, mint e’ sokadalom alatt; nemzeti színházunkat ellenben alig látogatá más vásárkor nagyobb számú közön­ség , mint most, ámbár semmi csőditő látványos mutatványok nem adat­tak,hanem csak egyszerű ’s jó izlésű­ művek kerültek színpadra,melly be­bizonyult izlés-tisztulásnak méltán örvendhetni. — Az országosan kine­vezett színházügyi küldöttség Teleki József gr. koronaőr, ’s a’t. elnök­lése alatt tegnapelőtt (49 ikon) nyitá meg ölésit a’ magyar tudós társa­ságtermében­ annyi jeles férfinak olly lelkes és minden valódi jóért buz­gó elnök alatt egyesülésétől legbiztosb reménynyel várhatni, hogy nem­zeti színészetünk ügye a’ nemzet méltóságának ’s czéljainak megfelelő­­leg fog elhatároztatni. — E’ napokban hagyá el a’ m. kir. tud. egyetem sajtóit kolgyári Császár Ferencz,váltói feltörvényszék ülnökének ’s a­ t. magyar váltójoga­­ik kötete „Alaki váltójog“, nov. 174.1. borítékba fűz­ve ára 1 fr. 30 k. p. p.­ nézetinket e’ nagy hasznú munkáról már érintők az első kötet megjelentekor, ’s akkori ajánlását ez úttal ismételjük. — Ugyanott jelent meg, Vajda Péter „Magyar nyelvtan“ kik füzete „Szó­kötés.“ ellenben­ álló magyar és német nyelven, a’ két füzet ára 30 kr. p. p.­ tanító intézetek számára a’ szerzőnél százra negyven példány ada­tik minden füzetből kamatul. Példák világossága ’s értelmes rövidség egyaránt ajánlják e’ nyelvtani munkát mindkét nyelvű tanulók számára. Az első kötet példányinak kelete tanusitja, hogy a’ munkát gyakorlatilag használhatónak találta az oktató és tanuló közönség. — Nemzeti színpa­dunkon f. hó 1 Tikán „Lear“ adalék. Bartha az óriási czimszerepnek le­hetőségig megfelelt, ’s leginkább csak azt ajánlhatni neki, hogy a­ fo­­kon kint emelkedő indulatkifejezést czélszerűbben törekedjék kiszám­ítni. 1 Tikén „Norma“, leikén először „A’móri vásár“ ingj. 3 felv., Blum Károly után magyarosító Kiss Iván a’ magyar tudós társaság költségin ; e’ darab a’ nagyszámú közönséget igen jól zaulattatá, mit egy részben méltán tulajdoníthatni az igen czélszerű szerepkiosztásnak. Lendvayné, Szentpéteri és László leginkább kitűntek, és Szentpéteri (­Gyökünké) több jelenetben hogarthi stúdiumul szolgálhatott volna, 16 ikán „Az őrült gyermeke“ , 17 ikén bérszünettel „Borgia Lucretia“ dalmű egy felvoná­sa és Lewy család zeneversenye; 18 ikán„Ördög Róbert“, 19 ikén má­­sodszor „A’ móri vásár“, ez este Lipcsey Klára, mint nemzeti színházunk újonnan szerződött tagja lépett föl. N. 1. A’ mai napon végire jut­ott leopoldnapi sokadalomban hazai term­ényinkre nézve a’középár következő arányzata volt: Timsó (fehér) mázsája 6fr. 30 fr., ánizsé 14 fr. 30 kr. — 10 fr., Pályinka, gabna , közöns. alvója 0 fr. 24 kr.—0 fr. 36 kr., erősdnek foka 19—20 kr., bánsági szilvapályinka akója 7—1 fr., s­.e­rémié 8—12 fr.,32—35 fokú borszesz foka------, Körösbogár fontja 1fr. 30 kr., Toll mázsája, ágyi fosztatlané 15—70 fr., foszlotté 30—140 fr., pehelyé 110—160 fr., írótól I ezre 1 fr. 12 kr. — 1 fr. 24 kr., Bőr párja , borjúé 2 fr.1­3 fr. 36 kr., birkáé 1 fr. 20 kr.—1 fr. 30 kr., magyar juhé 3—3 fr. 15 kr., gida V. gödölyebőré 1 fr. 2 kr., nyulbőr szára 36—42 fr., ökörbőr párja 20—28 fr., tehéné 14—19 fr., lóé 6 fr. 30 kr.—7 fr., Tapló mázsája 20—36 fr., gallesé 6 fr., sárgitófáé 3 fr. 30 kr., Gabna, pozs. mérő, bánsági tisztabuzáé 2 fr. 4 kr.—2 fr. 12 kr., közöns. tisztabuzáé 1 fr. 56 kr.—2 fr. 20 kr., kétszeresé 1 fr. 40 kr. — 1 fr. 44 kr , rozsé 1 fr. 36 kr. — 1 fr. 40 kr., árpáé 1 fr. 20 kr. — 1 fr. 24 kr. zabé 1 fr. 4 kr.—1 fr. 6 kr., kölese 1 fr. 4 kr.—1 fr. 12 kr., Rongy mázsája, kö­zöns. 2 fr. — 2 fr. 30 kr., jobbféleé 3 fr. 30 kr.—6 fr. 30 kr., Kenderé, apatini nem gerebenzetté 7 fr. 30 kr. —10 fr., Mézé , bánsági fehér 16—16 fr. 30 kr. sárgáé 15 —15 fr. 30 kr., barnáé 14—14 fr. 30 kr., sonkolyodé 13 fr. 45 kr. — 15 fr., rozsnyaié 17—20 fr., Szarv, szarvasé (száza) 36—44 fr., ököré 25 30 fr.,tehéné 9—12 fr., szarvcsucsé 6—7 fr.,Gubacs­ó első rendű köble (120 font­jával) 10 fr. 52 fr.—11 fr , másodrendűé 9—10 fr., harmadé 8 fr., uj elsőren­dűé 10 fr. 36 fr., másodr. 8 fr. 30 fr., Szarvas-tövisbogyó mázsája 15 fr., Kö­ménymagé 9—8 fr. 30 kr.,Asztalosenyvé 26—27 fr., vetett repezeolajé 15 fr. 7 kr —15 fr. 45 kr., tisztázotté 17—17 fr. 30 kr., vadrepezeolajé 13 fr. 45 kr. — 14 fr. 30 kr., lenolajé 15—17 fr.,Paprikáé 9—12 fr., Hamuzsiré (fehér) 9 fr. 30 kr----; 9 fr. 45 kr., kékesé 8 fr. 30 kr. — 8 fr. 36 kr., kéké 8—8 fr. 12 kr., Ló­szőré , főzött 42—45 fr., fonotté 44—45 fr., nyers hosszúé 60—80 fr., rövidé 37—38 fr., luezernaé 16—17 fr. 30 kr., vadrepezemag pozsonyija 1fr. 12 kr.— 1 fr. 15 kr., vetett tavaszi repezemagé 2 fr. 12 kr. — 2 fr.15 kr . téli repezema­­gé 3—3 fr. 12 kr., Gyapjú egynyiretű mázsája legfinomabbé 115 fr., linómé 60—85 fr., középfülömé 50 — 60 fr., közönségesé 31 — 45 fr., kétnyiretű téli linómé 48 —54 fr. , középfülömé 38 — 45 fr., közönségesé 28—34 f., nyári linómé 50—54 fr., középf. 40—46 fr.,közöns. 32—38 fr.,báránygyapjué 45—115 fr., bőrrül nyitotté 50—95 fr., timárgyapjué 29 — 47 fr., erdélyi ziga­­ráé 42 fr., bánsági kézzel mosotté 32—38 fr., kézzel mosott magyar gyapjué 26—30 fr., úsztatotté 24—20 fr., feketéé 18 fr., Cserhéjé 3 fr IS krT.4 fr. 48 fr., Zsíré 20 fr , hájé 22 fr., durva selyem fontja 8 fr. 30 fr., —9 fr., Szap­panmázsája , szegedié 14—15 fr. 12 kr., közönséges'feketéé 14 fr.' 48 kr._ 15 fr. 12 kr., finom sziksóé 13—14 fr., közöns. 8 fr. 30 kr., szalonnáé 17 fr. 12 kr. — 17 fr. 24 kr., Dohányé, debrői elsőrendű 15—18 fr . másodr 11__14 fr. harmadr. 6—8 fr., debreczeni elsőr. 7—9 fr. 30 fr., pécsi elsőr. 8—10 fr., má­sodr. 7—8 fr., harmadr. 5—6fr., szegedi elsőr. 10—14 fr., másodr. 8 9 fr. harmadr. 5—8fr., tiszamellékié 7—16 fr., tekercsé 3 fr. 30 fr., olvasztatlan Lagygyué 17 fr., olvasztotté 20—22 fr., Viaszé, sárga rozsnyai 75—77 fr., bán­ságié 74—75 fr., Bor, tokaji aszú átalagja 50—120 fr. ménesi aszú akója 30— 60 fr., budai ó veresé 6—12 fr., újé 2 fr.— 3 fr. 30 fr., budai fehér óé 5_8 fr., újé 2—3 fr., pesti kőbányai óé 6—10 fr., újé 2 fr. — 3 fr. 30 kr. hegyi veres v. fehér óé 6—15 fr.,újé 3 fr. 36 kr., sikföldi fehér és vörösé 1 fr. 36 kr.__2 fr. borkő mázsája, fehéré 16 — 17 fr., veresé 14—15 fr., ab­anagyökeré 3 fr. 6 kr. — 5 fr. 30 kr., aszalt szilváé 6 fr. 30 kr. — 7 fr. 30 kr.. Összehasonlítván e’ vásári árt a’ minapi, azaz augusztusi sokadalmival, kitetszik, hogy most az ak­­korihoz képest árban emelkedett: timsó, ánizs, ágyi fosztott toll, pehely, borjúbőr, tisztabúza, kétszeres , rozs és árpa, lóbőr, ökörszarv, és szarvcsincs , mindenrendű és osztályú­­ és új gubacs, köménymag, minden nemű repete­ és lenolaj, hamuzsír, selyem, rövid lószőr, cserhéj , szappan és sziksó; csök­kent pedig : valamennyire a' gabnapályinka, k­ótoll, nyűlebőr , tapló, papri­ka, főzött lószőr, minden rendű és fajú 's nyireta téli 's nyári gyapjú és háj. Sok szarvasmarha kelt el jutalmas áron. — A­ pesti műegyesület Fáy András közfelkiáltással elválasztott egye­sületi elnök előlülte alatti, hó 8, 9 és 14én tartván közüléseit, ezekben tisztviselőségét 184°­­­tdik évre következőleg választotta­ meg : egyesü­leti elnöknek : Fáy András; választmányi elnöknek : Wagner Sándor ; alelnöknek : Kossuth Lajos ; pénztár-igazgatóknak: Hengelmüller Mi­hály és Rotth Ignácz; levelezésre ügyelőknek: Hajnik Pál és Iszer Vil­mos ; anyagi-igazgatást kezelőknek : Mühr Antal ’s Walthier Ágoston; egyéb választmányi tagoknak: Barabás Miklós, Chriszaár Ferencz, Eckstein Fridrik , Eötvös József báró , Ferenczy István, Fröhlich Józs., Grimm Vincze, Heinrich nép. János, Karlovszky Zsigmond, Kiette Ká­roly, Koszgleba János, Lukács Móricz, Mátray József, Máy József, Memlauer János, Mihályfy Antal, Müller János, Nachtigall Jakab, Né­­metszeghy Benedek, Pfeffer Ignácz, Rosti Albert, Rupp János, Sártory János György, Schedel Ferencz , Szalay László, Szekrényesy József, Tasner Antal, Trefort Ágoston,Walzl Ágoston, Weide Vilmos és Zlinszky János ; titoknoknak : Szekrényesy Dániel ; pénztárnoknak : Wagner József választattak meg. 2) Megállapíttattak a’ lényeges változásokat szenvedett alapszabályok, mellyek, valamint az igazgató tisztviselők ré­szére választmányilag kidolgozott és közülésileg elfogadott utasítások is , külön fognak nyomtatásban megjelenni. 3) Volt egyesületi pénztár­nok Grimm Vincze úr múlt évi számadása megvizsgálására kiküldött vá­lasztmány jelentése olvastatott­­ fel, mellybül e­ következő eredmény tűnik­­ elő : Bevétel.................................7664 ft. 8 kr. Kiadás I.­ az egyesületi képre .... . 1678 ft.9% kr. 2. ) ügyviseleti költség (Ilegie Spesen­ 179 ft. 29­­ 3.) Nyomtatási és könyvkötői költség 380 ft. 25 „ 4.} szállítás- és vámbér . . . . . 788 ft. 33 °° V 5.) műkiállitási költség...................... 583 ft. 53 „ A­­ megvett képek ára............................4007 ft. 36 „ Összes kiadás 7618 ft. 5% kr. Pénztár-maradvány 46 ft. 2M» kr. 4.) A’ műkedvelő közönségnek tudtául adatni rendeltetett az alapszabá­lyoknak azon leglényegesb változtatása, miszerint kik három egymás után következő évre és ollyképeni maguk lekötelezésével lépnek az egyesületbe, hogy az első évre járó részvénydíjt beléptükkel, a­ legkö­zelebb évre járót pedig a’ lefolyt évi műlap kézhezvételekor lefizetik, az

Next