Jelenkor, 1843. január-december (12. évfolyam, 1-104. szám)

1843-10-08 / 80. szám

mellyek honfiusittatása iránti jelentés következtében kijelentetett, hogy a’ követek senki honfiusittatására ne szavazzanak, mielőtt az eziránt általok küldendő jelen­tésre választ nem nyerendnek, a’ honfiusittatandók pedig csak nemesi szabadalmakkal ruháztassanak fel. ’S illy értelemben honfiusitandók: Bombellis gr.és b. Lederer egész taksafizetéssel absque sessione et volo. Pozsega latin szerkezetű levele olvasatlanul visszaküldetett, Győr megyének a’ nemzeti őrség behozatalát ajánló levele, az ezzel kapcsolatban levő tervvel, követeinknek annyiban pártoltatás végett ajánltatott, mennyiben az ott előadot­tak már az 1812. évi országgyűlésből ö fölségének e­­lőterjesztett munkájával megegyeznek.Az országgyűlési költségeket, ’s a’ szállások fizetését megajánlottuk, de meghagyatott követeinknek, hogy igyekezzenek a’ szál­lások fizetését az országos pénztárból kieszközleni, szál­láspénz fejében mindeniknek 12 pert hónaponkint ajánl­­tatott. Hont kösajtó iránti panasza pártoltatást nyert. A’ külföldön huzamosabban tartózkodó egyedek bizonyos sommapénzt fizessenek az országos pénztárba, azokat kivéve kik honunk üdvére leendő tapasztalás kedvéért utaznak. A’kir. intézvények közül kiemelendők: egyik az építendő kálnai hid tervét,’s a’költségek előleges kivetését megküldetni kívánja; két szolgabirónak 150 frt. rendes fizetés fels. helyre történt felterjesztésünkre (a’lévai és kistapolcsányi járásnak) jóváhagyatott. A’ ta­­polcsányi fizetést nyert szolgabiró járandósága önkéntes engedvényböl a’ garami járás szolgabirójával osztatni fog, más k. httap. rendelvény két, helyét vallásra át­menni akaró lévai fehér személy hat heti oktatásáról in­tézkedvén, azon vitára nyújtott alkalmat: váljon ezen k. intézvény végrehajtandó é vagy sem? De győzött a’ szó­nokok kitünőleg tetemes többsége,’s ezen rendelés vég­­rehajtására,’s az illető személyek hatheti oktatása iránti utasításra járási főbiró bízatott meg. A’ kebelbeli bá­nyavárosok fiscusa, régi szokáson alapult, de egy két év óta kérdésbe vont voksolhatási joga iránt szóló, ’s azt újra most már de positivo jussu regio harmadszor mege­rősítő litar.tanácsi intézvény rövid vita után sikeretlenül hangzott el ’s a’ voks ezen túlra is megtagadtatott. Hús ára sept. 15töl. marhahús 10 —11 kr. üruhusé 8—9 kr. Sfajdii-kerü­let (elkésett.) Julius 17kén’s több napjain tartott közgyűlésünk neve­.e­­resb tárgyai valának: 1) A’ nm. m. kir. h. tan. t. in­­tézvénye , m­ellyben a’ kerület azon felirása nyomán , hogy a’ kebelbeli városokbani tanácsnokok számát mezei rendőrségi foglalatosságokkal leendő megbízás végett egygyel szaporítani 'méltóztassék , válaszolta-­­ lék , hogy a'kérés támogatásául az eddigi mezei rend­őrségi biráskodásról vezetett jegyzőkönyvek kivonata terjesztessék föl. Mellyjegyzőkönyvi kivonatnak le­endő felküldetése , azon tekintetek s okok elsorolá­sával , mellyek a’ tanácsnokok számát szaporittatni kívánják , a’ városoknak kötelességekbe tétetett. 2) Más k. intézvény nyomán , m­ellyben néhai Somlay Ferencz vallásos kérdés alatti két lyányira nézve , e­­gyikről, ki az 1841d. é. 22,023. sz. k. intézvényben a’ helvét hitvallás követését megnyerte, a’ kérdés alóli mentesség tud adatik másikra nézve, ki már a’ vallás­választási kort elérte , mennyiben a’helvét hitvallást tovább is követni kívánná, kívánsága vezérokainak megvizsgálására vegyes küldöttség rendeltetett. 3)­­) felségének e’ kerület iránt tanúsított azon atyáskodó kegyelméért, miszerint a’ télebbi években nemesek­re ’s nemesi birtokokra rótt összesen 16,621 pf 62/s krt tevő már ezelőtt kegy. elengedett adóbeli tartozá­soknak legközelebb a’ számításból lett kitöröltetését kegyes intézvénye által tudatja, mint fölebb 1838ban úgy most is hálás köszönet nyilványittatott. a) Ív kerületnek sebészeire nézve hazaszerte megál­lapított halottvizsgálásért járó 12 p.kr. dij csökkenté­se tárgyábani felírására érkezett kegy.­intézvényre , m­ellyben az 1827ik évre 15751 sz. alatt szabályozott halottvizsgálati díj lejebb nem szállithatásának tuda­tába mellett az említett intézvényben kijelölt segéd­eszközök használtatni ajánlatnak , — határoztatok : nehogy a’ meghalt szegények rokonai a’ megvizsgál­­tatásáért járó fizetéssel terheltessenek , ’s ekkép a’ nemfizethetés ’s nemfizetéssel együtt járó kellemet­lenségek kikerű­ltessenek , e’ mellett az orvosok is érdemlett díjaikat megnyerhessék , a’városok felszó­lít­tatnak , hogy a’ halotti vizsgálatot teljesitni köte­les orvossal értekezvén, azok fizetését alku szerint valamelly összeggel neveljék ’s arról, váljon ezt a’ városi pénztárból ’s mennyi részben kívánják teljesíte­ni , jövő közgyűlésre jelentést tegyenek. Mivel pedig a’ halottvizsgálat eszközlése több rendbeli fensőbb pa­rancsok ’s kerületi határozatoknál fogva a’kebelbeli elöljáróságnak kötelességévé tétetett, a’ fenemlitett k. intézvények másolatban ismétt kiadatása mellett u­­tolag az elöljáróknak szivükre köttetik. 5) Közelebbi közgyűlésünkből kell olly tartalmú felírásunkra,hogy a’ kerületen mintegy 30 év óta fekvő kir. biztosi teher alól bennünket ő fels. kegy. fölmenteni méltóztassék, egy újabb k. intézvényben válaszoltatván ,hogy miu­­tán a’kir. biztossági munkálatok folytatása azon fe- f lelte fontos okból rendeltetett el , mert a’ közigazga­tás és a’hadi pénztár kezelési rend e’ kerületben a­­zon fokon, hogy a’ kir. biztosságot nélkülözhetné, nincsen ; ehez képest annak munkálkodása mindaddig, mig az adóügy ’s a’ közigazgatás biztos, lábra helyez­ve nem leend , e’ czélelérés miatt szükségeltetik , ’s a’ kerület oda utasittatik , hogy ő fels. kegy. akarata által kijelölt fentebbi czél elérést közremunkálatával gyorsítani, törekedjék, határoztatok , miután e’ ke­rületnek azon buzgó óhajtása , hogy ő felső trónjához legközelebb juttatott’s honi törvényinken , alkotvá­­nyos szerkezetünkön alapuló kérelme teljesítését meg­nyerhesse ’s ekkép azon szellem­i’s anyagi erőt elzsib­basztó önállástalanságból , tehetetlen ingatagságból, melly a’kormánynak rendes vágásábóli kitételével önkint következik , megmeneküljön ,­­nem teljesült ; nem lát más módot, mint e’sérelme orvoslását az or­szág rendeinél, a’ törvényhozó testületnél keresni, megjegyezvén , mikint a’közigazgatási hiányok, mel­lyek e’ kerületnél netalán létezhettek , e’ kerületben nem hanyagságból, vagy hűtlen, gondatlan kezelés­ből , de a’ sz­ érkezet hiányából; az adószállitás kése­delme is , melly hiedelmünk szerint minden törvény­­hatóságnál megvan, nem szorgalmatlanság ’s kedve­zés , de a’ kerületre rótt kapuszám sokaságból ’s a’ lakosoknak az idő vészes körülményei miatt, misze­rint bőtermés idején geographiai helyzetünk a’ közle­kedéstől távol tartván , termékinknek vevőt, szükség idején pedig eladót nem találunk, szegénységéből e­­redteknek hiszi, ’s ors­gyül. követeit ezennel is em­lékezteti , hogy a’ kerület elrendezését ez újabb k. intézvény felmutatása mellett minden alkalommal, valamint a’ kapuszám kevesbittetését is sürgessék. A­­zon pontra pedig , m­ellyben az adóügy és közigazga­tási hiányok rendbehozása elősegélésére’s buzgó köz­­remunkálásra utasittatik e’ kér. erős meggyőződése van, miként a­ nevezett tárgyakban lelkiösmeretes törekvést mutató igyekezete mind múltra mind jelen­­re nézve e’kir. biztosság által megösmertetni fog, ’s mint eddig minden tapasztalt hiányt pótolni, hibát or­vosiam hatósági kötelességének ösmerte , úgy a’jö­vőre is , mint a’ hon egy alkotó része , fejdelmének tántorithatlan alattvalója mind azt teljesítheti, mire kötelessége vezérli ’s a’ törvények parancsolnak ’s megengednek, teljesitendi is. Következtek több kir. parancs után g) a’törvényhatósági hivatalos levele­zések , mellyek közöl Torontálnak­ a’ pestfiumei út létesítését’s a’ Dunának Eszéknek­ összeköttetését, Pestnek a’ büntető törvény kiszolgáltatása körül e­­gyedű­l saját megyéjére nézve kelt határozatától elül­tetését panaszló ’s e’sérelmét országgyűlésen követei által pártoltatni kérő levele, sz. k. Nagy-Bánya vá­rosnak az uj bányász törvénykönyvnek törvénybe ig­­tatását és más sérelmeinek orvosoltatását sü­rgettetni kérőiei együtt az országgyűlési utasítást készítő vá­lasztmányhoz tétettek át. Gyűlés másodnapján elnök kapitány úr előterjesztvén, hogy a’ tanácskozásokban újólag kinevezett k. biztos benedekfalvi Ditrich Mik­lós tiszántúli ker. táblai ülnök ur , ki tudomás szerint jelen közgyűlést összehívta, résztvenni kíván, meg­­hivására küldöttséget nevezett, mellynek visszaér­kezése után kir. biztos ur is megjelenvén , székét azon nyilatkozattal foglalta el, hogy mzután ő fels. határ­talan kegyelméből a’kir. biztossági munkálatok foly­tatására kirendeltetett, e’ tiszte teljesítésében mind azt, mit ő felsége iránti hűség, honiránti szeretet s e’ kerület java igényelnek , szemmel tartamilag elő­kerülvén jelenleg a’ legfensőbbleg rá bízott tárgyak elintézése, a’közelités kedvéért e’ tárgyak elintézé­sénél jelen lenni kíván ’s buzgó együtttörekvésre ’s munkálat-elősegéllésre a’kerületet felhíja. Mire elnök alkapitány úr a’ kerület érzelmeit tolmácsolólag elő­adta , miként nem titkolhatja e’kerület, hogy ő fels azon kir. parancsa, minélfogva újólag kir. biztosság rendeltetett, váratlanul lepte meg a’ kerületet; mert hibát nem érzett magában , ’s olly hiedelemben volt, hogy kötelességeit úgy fejdelem, mint a’ hon irányá­ban híven teljesiti;’s vigasztalását egyedül abban ta­lálja, hogy k. biztos ur személyében olly bölcs, e­­rénydús , mély tagasztalásu férfiút vala szerencsés nyerni, kinek küzdolgokbani jártasságától ’s bölcse­­ségétől netalán reméllhetni, hogy e’ kerület közkor­mányzási buzgóságát, pontosságát , törvény ’s igaz­ságkiszolgáltatás körüli eljárását éretten megfonto­­landja és méltánylani fogja. Ezek után 7) Felolvasta­tott a’ kir. biztos úr parancsa következtében a’ köze­lebbi közgyűlésből a’ kir. városokra nézve az adó leg­­igazságosb kivetésének kidolgozására rendelt kül­döttség munkálata, melly elvben elfogadtatván, né­­melly szükségelt módosításokra ugyanazon küldött­ség bizatott meg. — [Végeköv.] Aldunai tartományok. (Sándor hg. uralkodni kezd. Bibesco és Stourdza összejövetele ) A’ megerősítő berát kihirdetése után sept. i­dén az ideiglenes kormány Sándor hg. kezébe tet­te le az igazgatást, mire a’ fejdelem nyilványos felszó­lításban hírül adá, mikép­p a’ kormányt már átvette, ’s a’népet hű kötelességtételre szólitá fel; a’ ministerség­­hez rendeletet bocsátott ’s minden szerb számára teljes amnestiát engedett, ki politikai okoknál fogva akár kül­földre menekült, akár nyomozás alatt van vagy már el­ítéltetett, ’s azokon kívül, kiket a’ császárok száműzet­tek, mindnyájan visszajövetre szólittattak föl, hogy jö­­jenek a’haza közboldogságán ők is közremunkálni; sept. 15én a’ nép folytatólag tanácskozott, mi közben Vucsics és Petronievics visszahivatása iránt olly indítvány lé­tetett, miszerint a’ magányosak költségén mind a’ por­tához mind a’ védurhoz követség küldessék. Sept. 16ki tanácskozás tárgyául a’ belügyek rendeztetése szolgált ’s az egyházi ügyekre’s fiúk öröködésére nézve több lé­nyeges határzat hozatott. Sept. 17én Sándor hg., a’ metropolita, Lieven, Yascsenko ’s több főnök társasá­gában a’ népgyűlésbe ment, mindenek elött Lieven en­gedelmességre ’s hódolásra szólitá fel a’népet, ez pedig használván az alkalmat, Vucsics ’s P. visszahivathatá­­sáért esedezett, de Lieven törvényes fejdelméhez utasí­tá őt; Lieven eltávozta után Sándor­ig, hatályos be­széddel szólitá őt hűségre a’ fejdelem, alkotvány ’s tör­vény iránt; 18kán a’ gyűlés eloszlott. — Bukarestből sept. 8áról írják, miszerint Bibesco a’moldvai fejdel­­met Galaczban meglátogatá, ’s ez ismét Bibesconak Brai­­lában adá vissza a’ látogatást’s igen fényesen fogadta­tott. Mi volt a’két fejdelem szóváltásának tárgya? nem tudhatni, fontos nem lehetett, mert Bibesco hoszpodár tiszti mentora az orosz consul Daskoff mindenütt kisére ezt, miként a’ gyermeket szigorú nevelője szokta szem­mel kisérni, nehogy ajka panaszokra nyílhassák. Bi­­bescoval általjában még úgy sincsenek az oláh bojárok megelégü­lve, mikép Ghikával valának. Alig van hata­lom, melly olly ellenkezővé változtathatná ember termé­szetét, mint a’ megválasztatás. Mennyi remény és vá­rakozás volt Bibesco személyéhez csatolva, ’s mind ki­­játszatott! Mit Bibesco mint bojár pártolt, annak most, mint fejdelem , ellensége. A’tisztviselők visszaélései, az igazgatás rendetlen menete mind úgy van, mint Ghika idejében volt, csupán az orosz rendeletek teljesittetnek nagyobb pontossággal ’s buzgalommal.­­Madrid valamennyi kerületében az ellenzék győ­zött. Ütközet a’ zendü­lök és kormánypártiak közt­. A’ madridi 521­7 választó közül már 31­52 szavazott, ’s az ellenzéknek mintegy 300 voksnyi többsége volt; két­séget nem szenved tehát, hogy a’ győzelem tökéletesen részükre fog nyilatkozni. A’ tartományi választások e­­redményire nézve még semmi bizonyost nem mondhatni ugyan , de mégis nagyon valószínű , hogy a’ kormány csakugyan kisebbségben fog maradni. — Sept. 20-án némi kis zavargás volt Madridban ; egy fiatal férfit u­­gyanis, ki Esparteronak éljent kiáltott az utczán, a’ rendőrség börtönbe viteté , a’ nép pedig erőszakkal kiszabaditá. Egyébiránt e’ kis mozgalomnak semmi ko­molyabb következménye nem lett. — St. Andres de Pa­­lomar közelében, mintegy két órányira Barcelonától a’ zendülők és kormánypártiak közt véres összeütközés történt, melly változó szerencsével majd két napig tar­tott. Végre azonban még is a’ zendülők győztek ’s a’ kormánypártiak visszavonulni kényszerültek. Különös kivétel gyanánt kell itt említeni, hogy egyetlen katona sem pártolt egyik résztől a’ másikhoz: Anglia. (Ismét csak Rebekka és O’ Connell. Grey gr. sú­lyosan beteg.) A’ mostani általán­os politikai meddő­ségben , még a’ találékony angol lapok is minden érde­­kes­ tárgyból kifogytak már’s külön levelezőket küldöt­tek Walesbe és Izlandba, hogy Rebekka és O’Connell minden mozdulatjáról hű és hosszas tudó­sításokat közölhessenek. Az apróbb lapok azonban nevetségesnek tartják e’ hirhajhászást, mivel véleményök szerint a’walesi mozgalmak épen szót sem érdemlenek, minthogy a’ kormány egyetlen hatályos nyilatkozatával is végkép meglehetne azokat semmite­­ni, mit eddig valóban megfoghatlan hanyagságból mu­lasztott el a’ministerség. A’mi pedig O’ Connellt illeti, onnan sem igen fenyeget még nagy veszély, mert a’ kereskedés mindeddig szokott állapotban mozog és sem­mi komolyabb rendzavartól nem retteg. Említést érdemel azon ritka körülmény, miszerint O’ Connell egyik roko­nának 22 gyermeke volt, ’s ezek közül tizenegyen 99 esztendősek lettek — Greg gr. ismét megbetegült, még pedig olly veszélyesen, hogy életéhez már kevés re­mény van. — Franchi»oiv«s7.ám (Boyer volt elnök Parisba érkezett. Az elfogot­­tak semmi komolyabb merényre nem czéloztak.) Hayti elűzetett elnöke, Boyer, Parisba érkezett; 80 éves anyja is vele jött, neje ellenben útközben meghalt. — Az elfogottak első vallomásiból kiviláglott, hogy sem­mi közvetlen merényt nem terveztek a’ király élete ellen, ennélfogvást alkalmasint csak rendes törvényszék­ek­be fognak állíttatni. — Garnier-Pages Oranba utazott.— Lajos Fülöp végre csakugyan lemondott már azon szán- 129

Next