Halács János - Szigeti J. József: Az állami pénztárak szervezete (Budapest, 1898)

IV. Hitelügyek

A naplók elküldése. Tiszti biztosí­tékok kelet­kezése. I biztosíték nemes. I biztosíték összege. Ki­kerekítés. Előléptetések­nél leteendő biztosíték. A tiszti biz­tosítékok mi­kénti fize­tése. Összpontosí­tás ■ gyümöl­csözt­etés. Kamatozás. Kamatláb. Tőkésítés I lefizetés. A naplók, az átlyukasztott pénztári jegyekkel együtt, más küldeménytől elkülönítve, minden következő h­a­­­dikáig közvetlenül a hitelszámvevőséghez küldendők. (Központi állampénztári utasitás II. rész 21 — 26. §. és 1870. évi 43,154. sz. rendelet.) 2. Készpénzbiztosítékok. Az 1736. év márczius h­ó 12-én a kincstári hatóság által ren­delet bocsáttatott ki, mely szerint a h­arminczad hivataloknál alkal­mazott tárnok, ellenőr és a jegyszedő köteleztetett a kincstár javára biztosítékot letenni. Szolgálati vagy tiszti biztosítékok azóta különféle módon nyújt­hatók, úgy mint: készpénzben, értékpapírokban vagy ingatlanoknak jelzálogilag való lekötése által. A magyar korona területén levő vagyonkezelő hivataloknál alkalmazott tisztviselők jelenleg kötelesek biztosítékképen rendes évi fizetésük két­harmadát készpénzben letenni. A kétharmadnál mutatkozó krajczárok mindenkor egész forintra kerekíttetnek ki. Előléptetéseknél csak a nyert fizetési többlet kétharmada teendő le készpénzben biztosítékul. A tiszti biztosíték a tisztviselő első felesketése előtt teendő le, ha azonban a letevő úgy kivánja és ezért folyamodik, 12—36 havi részletfizetés is engedélyeztetik. Ezen kedvezmény esetében a rész­lettörlesztés a fizetés első felvételével kezdődik. Előléptetés és kine­vezés esetén az új állomás elfoglalásakor teendő le a biztosíték, vagy pedig részletfizetés kérendő. A készpénzbiztosítéki tőkék a m. kir. központi állampénztár­nál gyűjtetnek össze és helyeztetnek el gyü­mölcsözőleg. Minden biztosíték azon naptól kezdve kamatozik, melyen a m. kir. központi állampénztárnál elhelyezve lett. A kincstár a tisztviselők biztosítéka után 1893. szeptember 2-án kelt 60,363. sz. pénzügyminiszteri rendelet szerint 4°­0-ot fizet. (Pénzügyi Közlöny 1893. évi 23. száma.) A havi részletekben befizetett összegek 50 frtot elérve, tőké­­síttetnek, az 50 frton aluli összegek csak akkor, ha a biztosítók kiegészítésére szolgálnak. A készpénz biztosítékok a m. kir. központi állampénztárhoz a magyar korona alá tartozó pénztárakból vagy közvetlenül folynak

Next