Schnierer Gyula: A jelzálogi- és telekkönyvi rendszerek elmélete (Pest, 1869)

IV. Rész. Hazánk birtok és hitelviszonyai és az azokhoz képest legczélszerübb telekkönyvi rendszer

94 túlságos adó hozatott be. Ennélfogva a föld termelő képességének emeléséro nem csak megfeszített szorgalom, do nagyszerű befek­tetések is kívántainak, és pedig egyszerre az egész országban, mely befektetések nőm azonnal, hanem csak évek múlva hoznak kamatot és képesítik a tulajdonost a felvott összeg visszafizeté­sére . Magyarország a múlt századokban csak birtokot ismert, és csak e század kezdete óta érzi a tőke szükségét. Czélszerütlen kormányzati intézkedések, elemi csapások, egyszerre keletkezett sújtó terhek a tőkeképezést akadályozzák. Annál inkább kereste­tik a hitel. De a földbirtok állandó hitelt kiván, ha nem akar uj mog uj pénzfelvétel által tönkre jutni. A kereskedő rövid ideig tartó hitellel megelégedhetik, mert áruit eladván, az áru hitelét rendesen fedezheti. Nem úgy a földbirtokos, kinek csak évek múlva hoz a befektetett töke a várt jövedelmet. Addig mig virágzó iparra nem tehetünk szert, őstermé­nyeink kivitele vagyonunk főforrása marad. Egalyi és időjárási viszonyoktól feltételeztotik az évi termés. Félórai eső dönti el sokszor az évnek jövodelmét, a földbirtokos fizetési képességét. Az évi jövedelem elmaradása csak a hitel igénybevétele által pótolható. A magánosoktól eredő hitel többnyire mulékony és rövid ideig tartó , a földbirtok igényeit tehát ki nem elégíti. Állandó hitelt vagy az állam nyújthat vagy pedig hitelintézetek. A földhitelintézetek kétfélék: vagy a hitelre szoruló föld­­birtokosok, vagy hitellel kínáló tőkepénzesek egyesületei. Az első nemhez tartozik a magyar földhitel intézet is, mely már 1843. évben terveztetett és melynek fölállítása az 1848 : 14. czik­­kel rendeltetett el, de mégis csak 1862. évben létesült akkor, midőn nélkülözhető alapja a rendszeres telekkönyvek által már be volt hozva. Noha ezen hitelintézet üdvös hatását tagadni nem lehet, sem az, sem a bécsi bank földhitel-osztálya, mely 5000. ft. alatti kölcsönt nem ad; sem a fennálló takarékpe'nztárak nem képesok a hitelt kereső földbirtokosok szükségeit teljesen kielégíteni. Vannak, a kik a birtok terhelését általában károsnak állít­ják. De ez csak akkor volna igaz, ha a fölvett kölcsön inpro­­ductiv kiadásokra használtatnék. Ha ellenben a kölcsön nem rö­

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék