Jogtudományi Közlöny, 1932

Tartalom

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny 1932. évfolyamához. I. Általános tárgyú cikkek. Cikkek. Lap A nagy tisztségről. — Lord Bacon. (Dr. Glatz Ede fordítása.) 1 Goethe kolléga (Halálának századik év­fordulójára). — Dr. Berend Béla .... 77 Az ibolyacsokor. — Dr. Vámbéry Rusztem 97 Rendeletek. — Lorix 109 A gyanú 61. — Dr. Vámbéry Rusztem ... 113 Az igazságügyi tárca költségvetésének vi­tája. •— Dr. Teller Miksa 133 Jus strictum — ius aequum. — Dr. Hor­váth Barna , 165 Változás küszöbén? 209 A jogi ismeretek népszerűsítésének prob­lémája. — Zsoldos Benő 237 Leszállítható-e még az igazságügyi bud­get? — Dr. Teller Miksa 279 -? , V 6 Szent Bürokráciász 59 A népjóléti minisztérium 63 Hegel 71 Revolver 88 Goethe. — w. r 100 Igazságügyi eseményekben 112 A kir. Kúria elnöke 135 A cím 143 A közigazgatási bíróság elnöksége 155 Moratórium és juristitium 163 Raspail 180 A látszatadó 187 A közjegyző 191 A magyar jog Csehszlovákiában 199 Az igazságügyi programm szűkszavúsága 231 Hét kemény pontokban . 236 A német-osztrák jogi közeledés 272 Karácsony 283 Az igazságügyminiszter karácsonyi nyilat­kozatában 288 II. Magánjog. Cikkek. . Az új kamatrendelet. — Dr. Bogdán Géza 2 A keretbiztosítéki jelzálogjog átruházásá­nak kérdéséhez. — Dr. Keresztes Gyula 3 Az ági öröklés és "az özvegyi jog.Dr. ~~ Sándorfalvi Pap István 11 A holtnak nyilvánítás és ezt követően szü­letett gyermekek státusállapota. — Dr. Tóth György .. . .... 13, 26. 54 Az özvegyi jog. — Dr. Sándorfalvi Pap István ... 18 Transfermoratórium és külföldi magánjogi •­­valutatartozások teljesítése. *— Dr. Linksz Jenő . . ." V.V.". .......19 A lakáskérdéshez. — Dr. Tóth László.... 38 A joggyakorlat ingadozása (Örökjégi tanul­mány).— Olchváry Zoltán 41 Mennyiben befolyásolja az 5610/1931. M. ,E. sz. rendelet a késedelmi kamatra vonatkozó törvényes rendelkezések és az 1923 : XXXIX. tc. alkalmazását? — Dr. Gedeon Alajos . 50 A kizsákmányoló ügyletek. — Dr. Szladits Károly 53 Van-e ellentét az 5610/1931. M. E. sz. ren­delet 5. és 14. §-ai között? — Dr. Bogdán Géza 55 A holtnak nyilvánítás. — I. Dr. Bogdán Géza, II. Dr. Szladits Károly 65 Néhány megjegyzés az 5610 1931. M. E. sz. rendelet.. 5. és 14. §-aihoz. — Dr. Gedeon Alajos '.'. ' 68 Vita az új lakásrendeletről. — Dr. Rudolf Lóránt ... Vi........... .. . . . .. 70 Lap A pengővédelmi rendeleteknek magánjogi és eljárásbeli intézkedéseiről. •— Dr. Görömbey Gusztáv 81 Ági vagyon. — Dr. Ludvig Rezső ...... 85 Hozászólás a gyermek törvénytelenítésére vonatkozó jogszabályoknak a Magán­jogi Törvénykönyv javaslatában való szigorítása kérdéséhez. — Nagy Antal . 89 Gazdasági válság és bérszerződések. — Dr. Barsy Károly 103 Iparengedély és ügyletérvényesség. — Dr. Munkácsi Ernő 113 A veszélyes üzemben bekövetkezett bal­esetből származó kártérítés elévülési ideje. — Dr. Makra Lajos 134 Igények halmazata (Veszélyes üzem és el­évülés). — Dr. Lőw Tibor 140 Megjegyzések a gazdamoratórium-rende­lethez. — Dr. Majer László 170 Részletügylet és tulajdonjogfenntartás. — Dr. Grossmann László 179 Uzsorás szerződés és kizsákmányoló ügy­let. — Dr. Almási Antal 181 A perindítás magánjogi hatályai, a Kúria és Magánjogi Törvénykönyvünk javas­lata. — Dr. Tihanyi Lajos 195 Több örökbefogadott gyermek öröklési joga. — Dr. Ábrahám Mózes 198 Átértékelés.­­— Ludvig Rezső 221 A számlakövetelésen alapuló jelzálogjogi előjegyzés egyoldalú törlése. — Dr. Kom­lós Ágost 234 Az új adósvédelmi rendelet. — Dr. Majer László 234 Lehetetlenült szolgáltatás választása vagy­lagos kötelemben. — Dr. Szladits Károly 245 Akarathibás megbocsátás. — Dr. Brat­mann Pál 259 A magánjogi kódexjavaslat társadalom­politikájáról. — Dr. Blau György .... 261 A végrendelet megtámadásának kérdésé­hez. — Dr. Sándorfalvi Pap István .... 273 Birtokjogi kérdések az 1932. év gyakorla­tában. (Törvénykezési Szemle.) — Dr. Munkácsi Ernő 280 Mikor köteles az após fia helyett menyét eltartani? (Törvénykezési Szemle.) — Dr. Kőnig Endre '. . . . ... . .............."., 282 Szemelvények a felsőbíróságok gyakorlatából. «l)evalvációs» kikötés értelmezése 6 Házasságon kívüli gyermek tartása az atya, halála után' ................. ".'i'. .... 6" Házasságon kívüli'gyermek tartásának kor­­­határa ... ... . ........ .6: Ági vagyon bizonyítása ." 6 Kártérítés ........... ... 15, 39 A kártérítés mennyisége 15 Az. 1900 : XXVII. tc. 14. §-a . . ... . . .... 15 A sajtótörvény 60. .­-a' ......'.....'.'.... 15 A megajándékozottak felelőssége a köteles­részért . ... 34 Lemondás az öröklésről és a végrendeleti juttatás elfogadása Y.Y.Y.Y. . . ... ...... 34 A kényszer fogalmához 34 Kárenyhítési kötelesség 34 A veszélyes foglalkozás fogalmához ..... 34 Gazdatiszt hatásköre 35 Hitelbiztosítéki jelzálog 39 Vállalkozási szerződés 58 Baleseti kártérítés • • • 59 A gyámsági­­törvény 71 Rokoni tevékenység ingyenessége ....... 118 Házasság megtámadása .. 119 Nőtartás mértéke • • • 119 Az elhagyás fogalmához 119 Telki szolgalom alapítása 119 A birtokos visszatartási joga 119 Ági vagyon 119 Közszerzeményi jelleg­ ,. . .­ 130 Hozomány ...­­ ................. 130 Lap Teljeskörú házassága 130 Keresethalmazat a házassági perben ..... 130 Kiváltságos végrendelet 130 Özvegyi jog fedezete 130 Megbízott megválasztása 130 Kölcsön átértékelése 130 Növedék 143 Késedelmi kárkamat 147 Gondnokság tékozlás miatt 147 Erkölcstelen ügylet konvalidációja 147 Ellátási szerződés ingyenessége 147 Jóhiszemű beruházások 147 Nem vagyoni kár 147 Bérbeadó szavatossága 148 Hitelkeresetbiztosítéki jelzálogjog törlése­ 148 Kamatát­értékelés 148 Érdekét vesztett eltartási szerződés 148 Sértő kifejezések házastársak között .... 186 Lemondás a követelésről 186 A jelzálogjog egyetemlegessége 187 Kötelesrész kiszámítása 187 Gazdasági helyzet hatása az özvegyi jogon 187 özvegy illő tartása 187 Végrendelet alaki hiányainak érvényesí­tése 187 Hatósági engedély telekeldarabolásnál . . 187 A honorácior fogalmához 187 Ingatlan vételére adott megbízás alakja ... 187 Lelki kényszer 247 Lehetetlenülés 247 Állami alkalmazottak, mint egyesületi megbízottak felelőssége 247 1900 : XXVII. tc. (gazdatiszt felmondása) 260 Szülői felügyelet elmulasztása 287 Tartás tárgyi felelősség alapján 287 Lemondás az özvegyi jogról 287 Végrendelet alakszerűsége 287 Külön vagyon megtérítése 287 Özvegyi jog korlátozása 288 Jászkúnok tömeges öröklése 288 Bérbeadó szavatossága 288 Szecska­vágás, mint veszélyes üzem 288 Adóárverésből eredő kárigény fórumai . .. 288 Tárgyi felelősség terjedelme 288 Szemle. Hatályon kívül helyezte-e és amennyiben a hitelügyi rendelet 24. §-a a Te. 74. §-át? — Dr. Radó Tibor 7 Jogegységi döntvény 131 A kir. Kúria 51. sz. jogegységi döntvénye­­ (perbehívás és- elévülés) ............. 163 A kir. Kúria 52. sz. jogegységi döntvénye (kártérítési­ követelés elévülése) ....... 163 A kir. Kúria 53. sz. jogegységi döntvénye (iparengedély és ügy­let érvényesség).. . . 164 A kötelesrészt az általános gazdasági vál­ság miatt csökkenteni kell 283 III. Kereskedelmi jog, váltó- és csődjog. Cikkek. Hitelvédelmi problémák. — Dr. György Ernő ...... 17, 31 Az alaptőkeemelés egyes kérdéseiről. — Dr. Kokner Artúr...­. 32 Részvénytársaság átalakulása korlátolt felelősségű társasággá. — Dr. Sicher­mann Bernát .... 37 Effektív külföldi valutára szóló tartozások teljesítése. — Dr. Munkácsi Ernő 42 Az osztalékjog és az 1210/1932. M. E. számú rendelet. — Dr. Wiener Miklós Pál ... 62 A belföldi hitelező valutakövetelése. — I. 68 Szükségrendeleteink és az effektivítási klauzula. — Dr. Erdős István 69 Mikor lehet külföldi hitelezőnek fizetni? — Dr. Haraszt Tibor 94

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék