Jövő, 1921. augusztus (1. évfolyam, 136-161. szám)

1921-08-13 / 146. szám

Szombat, 1921 augusztus 13 j Ö v ó Hogyan nyaralnak a gyermekek Magyarországon 1 A gyemtkvyaraltBtési akció teljes csődje. BOCS, augusztus 12. Érdekes közleményt olvasunk a buda­pesti ,8 Órai Újságában, amely arról szól, hogy hogyan ütött be az egész Kö­­zépeurópa-ezerte szokásossá vált gyermek­nyaraltatási akció Magyarországon Mikor Bernolák Nándor népjóléti mi­niszter átvette , hivatalát, kiderült, hogy elődje, Benárd Ágoston, nemcsak százezer elintézetlen rokkantügyi aktát hagyott hátra, hanem a gyermeknyaraltatási ak­cióra vonatkozóan sem tett semmi intéz­kedést. Az ennek folytán késön megindult akció két irányban mozgott. Egyrészt — főleg az Amerikai Segélyzó Bizottság tá­mogatásával — gyermeknyaraltaté telepe­ket létesítettek, másrészt'pedig a nyara­lásra küldött gyermekeket falusi csalá­dokhoz adták ki. A gyermeknyaraltató telepekre töménte­len panasz érkezett eddig. Ezeken a tele­peken, ahol a gyermekek többnyire ba­­rakokhan vannak elhelyezve, a higiénia minden elemi követelménye hiányzik, a táplálkozás rossz, sok helyen nemcsak fürdő, de ivóvíz sincs, úgy hogy ezek miatt a körülmények miatt a gyermekek egyrésze megbetegedett, egy nagy része pedig megszökött. Ezeket a panaszokat a népjóléti miniszter vizsgálta meg a hely­színén, de a panaszok okait az ó látogatása sem szüntette meg. Az akció másik része a gyermekeknek falusi családoknál való elhelyezése is teljesen csődöt mondott. A Menekül!ügyi Hivatal például, amely szintén résztvett a mozgalomban, húsz gyermeket helyezett el a veszprémmegyei ügod községben, egyes jobbmódu csalá­doknál. Junius végén indult el a csoport. Hatvan napra volt a nyaralás tervbe véve, a húsz gyermek köziil azonban mn, öt hét után. már csak három gyermek van a községben. A fnlusi lakosság a fejletlen pesti gyermekeket nekik szokat­lan testi munkával telhette meg. Emiatt a húsz gyermek közül heten megbeteged­tek, a többiek pedig részben megszöktek, részben pedig szüleik hozták haza őket, A legtöbbnyire 10—12 éves gyermeke­ket hajnalban vertók föl, a mezőre küld­ték ki őket libát, disznót és marhát őrizni, innen napnyugtáig nem volt szabad haza­térniük. Többen az istállóban aludtak, az istállót és az állatokat kellett kipucolni és naphosszat más falusi munkát végezni. A táplálkozás nem volt mindenütt meg­felelő. De nemcsak ebben a községben bán­tak igy a gyermekekkel, hanem az or­szág sok helyéről érkeztek hasonló pana­szok. A népjóléti minisztériumnak ez az ak­ciója tehát épp úgy elhibázottnak és ered­ménytelennek bizonyult, mint a gyermek­nyaraltató telepek létesítése. Újból bebi­zonyult, hogy a gyermeknyaraltatást nem szépen hangzó frázisokkal és jótékonysági akciókkal,hanem hozzá­értő kezekre bízott állami intézménnyel lehet csak meg­valósítani. Ki PEST Magyarországon nem lehet megélni. BéCS, augusztus 12. Ee régi téma, de most újra erősen ak­tuálissá vált. Napok óta irunk arról, hogy Magyaror- zágon rohamosan mennek föl­felé ez élelmiszerek árai, pénteki szá­munkban pedig közöltük, budapesti híradás nyomán, hogy az általános drágulás leg­alább negyven percént. Most már Magyar­­országon is, sőt a budapesti sajtóban, jelentkeznek hangok, amelyek azt mond­ják. hogy minden politikai kérdésen fölül legégetőbb és legkínosabb problémája az országnak, hogy „nem lehet megélni“. „Az Est“ vezércikket kőiül e témáról. Le­írja a drdgaságl hullámot, amely az ezer­szer bejelentett, biztosra vett olcsósági hullám helyett következett be, „olyan drágaság, amely, ha a jó lelkiismeretű, ügyes, emberséges és önzetlen politika meg nem regulázza, válságok tor­­gatagábadobhatjaeztas z«­­roncsét! en országot“. A vezércikk azután igy fejeződik be : Politikus urak ó nagyságaik és ő excellenciáik a fellegekben járkálnak, horizontjukban csak nagy történelmi problémák árnyéka rajzolódott ki, — csak közben úgy ne járjanak, mint a görög bölcs, aki a földi göröngyökön vágódott el. míg a csillagok titkát fürkészte. Lent kell maradni a földön. Itt kell csinálni elsősorban politikát, meg kell oldani — meg kell oldani! — a drágaság problémá­ját, mert enélkül hiába oldják meg akár a legnehezebb politikai problémákat. Kezdenek tehát ráeszmélni a reálpoli­tika szükségességére! Mindig elkésve esz­mélnek rá. azért most is ez a ráeszmóló­­sük a közel jövő végzetességét vetíti előre. Horthy Ünnepelteti magát, Hegedűs zsonglőrködik, a súlyos árny pedig száll lejjebb-lejjebb. ráterül ismét a szerencsét­len országra, agyonnyomja a pompás udvartartást és, _á . hársogó jelszavakat megfojtja . .. Mindig későn! — Ez a szörnyű magyar szerencsétlenség. —Hämisch szeptemberbenmegláf ogatja MasarykoL Prágai tudósítónk jelenti: A „Narodni Demokrata* bécsi je­lentése szerint Hainisch osztrák szövet­ségi elnök szeptember hónap végén viszonozza Masaryk elnök láto­gatását. az elnök lanai nyári kastélyában. Masaryk még e látogatást megelőzően Belgrádba utazik és esetleg ellátogat Pá­­risbá is. — Az eszperantisták elutaztak Buda­pestről. Budapestről jelentik: A prágai eszperantista kongresszus résztvevői, akik közül mintegy hatvanan Budapestre men­tek, csütörtökön elutaztak a fővárosból. Szerdán a Margitszigeten buesubankett volt, amelyen Giessweln Sándor dr. hosz­­ezabb beszéddel búcsúzott el a külföldi vendégektől. Kifejtette, hogy a nemzeti kultúrát meg kell őrizni, de szükség van a nemzetek közötti megértésre is, mert enélkül elpusztul a nemzeti kultúra, amely nemzeti és keresztény elemekből épült. A külföldiek nevében Blaise londoni ki­küldött felelt, aki meghatott szavakban búcsúzott el a fővárostól és megköszönte a magyar vendégszeretetet. A főváros ra­gyogó szépsége megnyerte igaz barátsá­gukat és rokonszenvüket. Megígéri, hogy Angliába visszatérve, mindenütt az igaz­ság h o z hiven be fog számolni és külföldieket fog Budapestre küldeni. S e­­t a e 1 a a jövö évi helsingforsi kongresz­­azusra hívta meg a magyarokat. Végül magyar versek és dalok előadása és az eszperantó himnusz el éneklésével véget ért a bankett. — Károly születésnapja. Bu­dapesti tudósítónk jelenti: Augusztus 17-én a főváros és a megyei székhelyek valamennyi plébániatemplo­mában misét fognak olvasni IV. Károly, Magyarország királya születésnapja al­kalmából. A budapesti szervitatemplom­ban a misén részt fognak venni a kor­mány tagjai és a hatóságok képviselői. (És Horthy ? ... •— A s z e r k.) — Miákits Ferenc betegsége. Közöltük, hogy Miákits Ferencet, akit a zürichi nemzetközi vas- és fémmunkáskongresz­­szusra küldtek ki, Zürichben szélütés érte. Budapesti jelentés szerint már annyira javult az állapota, hogy remél­hetően már legközelebb hazatérhet — Az elővigyázatos zsidó, vagy miért akarják szabadonhocsátani Rum­­bold Attilát. Csütörtöki lapunkban jelen­tettük, hogy a Britannia-ügyből kifolyóan tizenötévi fegyházra ítélt Rumbold Attila ügyében a védőügyvéd pörnjitást kórt. Rumbold tudvalévőén vezetője volt annak a társaságnak, amely, zsidó kereskedőket csalt vagy hurcolt be a Britanniába, hogy ott életveszélyes fenyegetésekkel és bor­zalmas kínzásokkal elszedjók a pénzüket. A védőügyvéd, mint Budapestről jelentik, azon a címen kívánja az ujrafölvételt, hogy az egyik áldozat. Welgz Dávid ön­ként ajánlotta föl pénzét a különítmény­nek. tehát nem kellett azt elrabolni tőle. Annakidején kiszivárgott hirek szerint va­lóban akadt egy károsult, aki ilyen mentő­­vallomást tett Rumbold mellett. Környe­zetének azután bevallotta ez az ember, hogy elővigyázatbél vallott ilyen kedvezően, mert tartott attól, hogy Rumbold úgyis ki­szabadul és akkor bosszút állhat rajta. A szelek változása idején most ez az óvatos gyávaság lehet az oka, hogy a többszö­rös rablógyilkos valóban kiszabadul. A terrornak ez az enyhébb és későbben megnyilvánuló hatása, hogy a bűnösöket még akkor sem Ítélhetik el, ha akarnák, mert az áldozatok — nem mernek rájuk vallani. így azután érthető, hogy a védő­ügyvéd Rumboldnak azonnali szabadlábra helyezését is követelte. Ebbe az ügyész­ség azonban már mégsem ment bele, — Tizenötmillió koronái sikkasztott Budapestről jelentik: A rendőrség letartóztatta Schossberger Annát, a Magyar Jelzálogbank alkalmazottját, aki kedvező valutaüzletek ürügyé­vel tizenötmillió koronát esalt ki hiszékeny emberekből. — A polgármester párisi utjának „sikere“. Közöltük, hogy Sipőcz Jenő, Budapest polgármestere Parisban járt. ahol a kurzuslapok jelentőse szerint, „ki­tűnő sikerrel“ oldotta' meg Magyarország szénnel való ellátását. Viszont most a „Népszaváéban a következőket olvassuk e témáról: „A főváros tanácsa csütörtöki ülésén a párisi kokjsz árát augusztus 1-tól kezdődően métermázsánként 475 ko­ronában állapította meg. Hát a hadi­milliomosok, a schieberek és mindenfajta uzsorások nem panaszkodhatnak. Sipőcz Jenő párisi útja rájuk nézve valóban „sikeres“ volt, ók nem fognak fázni a télen, mert lesz pénzük ahhoz, hogy meg­vásárolják a francia kokszot, amelynek métermázsánkénti ára akkora, mint a legtöbb munkás egyheti keresete. Hogy a szegény emberek mivel fognak a télen fűteni? No, az nem is fontos.“ — Egyenjogú lesz a tanítói oklevél az érettségi bizonyítvánnyal. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A „Néptanítók Lapja“ legújabb száma arról ad hirt, hogy Vass József dr. vallás- és közoktatásügyi mi­niszter egyszakaszos törvényjavaslatot nyúj­tott be a minisztertanácsnak a tanitó ok­levélnek a középiskolai érettségi bizonyit­­vánnyal való egyenlő értékűvé tétele cél­jából. A javaslatot a minisztertanács már el is fogadta és a nemzetgyűlés azt való­színűleg már a legközelebbi napokban tárgyalni is fogja. — A volt királyi udvartartás — privétéletben. Zürichből jelentik, hogy Zita exkirálynő udvarhölgye, Schönborn Ágnes grófnő férjhez ment Borovicsényi Aladár követségi titkárhoz. Az esküvő nngyon szerény keretek között folyt le a Hortenstein-kastóiy kápolnájában. Lako­dalmas vendégek nem voltak jelen, csupán két-két tanú. — Lám, egészen Rendesen tudnak élni, házasodni, gyermeket szülni és bizonyára épp olyan boldogok tudnak lenni, anélkül, hogy egy-egy ilyen aktus kísérő parádéja százezrekbe kerülne — az országnak... — A magyar propagandas prágai sze­nátusban. Prágai tudósítónk je­lenti: A szenátus pénteki ülésén a szlo­vák szenátorok részéről D u 1 a Máté meginterpellálta Benes külügyminisztert, tud-e Magyarországnak Szlovákiában Űzött irredenta propagandájáról, amellyel a kül­földön is teljesen diszkreditálni akarják a csehszlovák állam szlovákiai politikáját. B e n e 8 azonnal válaszolt az interpellá­cióra. Konstatálta, hogy az utóbbi időben valóban erős magyar propaganda fo­lyik Szlovákiában, valamint a külföldön, Angliában és különösen Franciaország­ban is. E propagandát azonban főként felelőtlen elemek és politikai desperádók űzik. Harmad- és negyedrangu újságok és újságírók szegődtek a szolgálatába, akik ennok a propagandának zsurnalisz­tika! részét végzik. Dvorcsák Győző kül­földi szerepét illetően kijelentette Benes, hogy ismeri Dvorcsák működését, amely­nek költségei bizonyára Károly exkirály pénztárából kerülnek ki. „Nekünk termé­szetesen védekeznünk kell, mondotta Be­nes, államunk ellen irányuló eme akció ellen. Magyar szomszédainkkal is szeret­nénk jó egyetértésben élni. a propaganda azonban zavarólag hat a barátságos meg­értésre.“ Végül köszönetét mondott a szlovák szenátoroknak, amiért fölhívták figyelmét az aknamunkára. — Stóla miatt fegyelmi. Buda­pestről jelentik: A békési ref. egyház két lelkésze a stóla-dijak fölemelését kérte a presbitoriumtóL A presüiteriim Szathmáry Gábor nyug. főjegyző indítványára a kért föl­emelést elutasította, mért nem tartotta indo­koltnak a hivek megterhelését akkor, amikor a kérvényezők adómentesen egyenkint 80 hold föld haszonélvezetét bírják s természet­beni járandóságaik is oly nagyok, hogy sor­sakat akármelyik magas állása köztisztviselő megirigyelhetné. Az egyházmegye fegyelmit indított Szathmáry ellen, mert 1 á z i t á 8 t látott abban, hogy a dús javadalmazásu lel­készek kérvényeinek elutasítását indítványozta. — A becsületes megtaláló. A Köln mel­letti Brühten egy vasnái pályaőr a vasútvonalon talált egy bőrtáskát, »melyben nem kevesebb, mint A’/i millió hollandi forint volt. A becsüle­tes német beszállította a kincset a hatóságnak. I Ellenben a vesztes fél eddig még nem jelentke­zett az átvételre. Hírlapok utján kell keresni, 1 hogy ki a tulajdonosa a kincsnek. a — Lakásrekvirálás olasz kar­tatalommal. Budapestről írják: Hogy milyen bölcsen intézkednek a budapesti lakás­hivatal vezetői a jálen Inkái' iwéjbeu. arra nagyon jellemző a kővetkező eset : A buda­pesti lakásliivaíal Binder Mór Molnár-utca 53, IV. emelet 2. ajtószámu négyszobás la­kását mellékhelyiségekkel együtt Schnotzer Oszkár dr.-nak és feleségének Kiima Ilona dr.-nak, aki egyébként a Park-szanátőrium orvosa, Ítélte oda és erről végleges lakás­igazolványt állított ki. Schnetzorék azonban a lakást Dóin foglalhatták el, mert időközben a volt bérlő, aki .Jugoszláviában lakik, az egyik szobába egyik nőrokonát helyezte el, a másik három szobát pedig fölajánlotta az olasz missziónak és a lakás két szobáját Sanmartino kapitány el is foglalta. A harmadik szobában a fölösleges bútorok voltak. Schuetzer erre a lakáshivatal rendelet« alapján végrehajtást foganatosíttatott és augusztus 9-óü bírósági végrehajtó köz ben jöttével a szobát kiürítette és elfoglalta. Sanmartino kapitány másnap fölment egy össze­kötő tiszt kíséretében a Lakáshivatal elnöké­hez és azzal a fenyegetéssel követelte vissza a harmadik szobát, hogy olasz karhatalom­mal töri föl Schnetzer dr. lakását, ha neui adnak neki elégtételt. A Lakásbivatal elnöke erre kiállított neki egy határozatot, amely szerint a hannadik szobába és a fürdőszobába haladéktalanul visszahelyezendő s egy építész­mérnököt küldött ki a biróság végrehajtónak. Sanmartiuo kapitány ma délután megjelent Schnetzer dr. lakásán a mérnökkel, egy rend­őrrel és egy olasz katonával és visszafoglalta a helyiségeket. A Lakáslijratal bölcs intéz­kedése folytán az ólasz kapitánynak van most már három szobája, de Schnetzer doktornak egy sincs. Az ö szobája butorraktár lett; orvosi rendelője és hálószobaberendezése egy­más hegyén-hátán van. Schne*zerék a laká­sukba sem tudtak bemenni és a tanársegéd a klinikán, felesége pedig a szanatóriumban töltötte az éjszakát. — Két román nagykereskedő utazása Magyarországon. Bukaresti tudó­sítónk jelenti: A román lapok a leg­nagyobb felháborodás hangján számolnak be egy esetről, ami nemrégiben játszódott le Magyarországon. Cumpanasu Jón és Demeter, két cralovai nagykereskedő és nagyiparos hetekkel ezelőtt Bécsbe uta­zott, hogy ott vállalkozásaik számára na­gyobb bevásárlásokat tegyenek. Két uj nagy teherautót is vásároltak és elhatá­rozták, hogy az utat Bécsból Romániába ezeken teszik meg, mégpedig Magyaror­szágon keresztül. Á szükséges Írásokkal, útlevelekkel és határátlépő igazolványokkal fölszerelve indultak útnak és sikerült is nekik Szegedig minden baj nélkül eljut­­niok. Itt azonban a katonai ható­ságok letartóztatták a két Cumpanasut, két autójukat pedig elkobozták azzal az indokolással, hogy arra a magyar nemzeti hadseregnek van szüksége. Miután — fe­leletül tiltakozásukra —, alaposan össze­verték mindkettőjüket, fegyveres kísérettel Budapestre szállították őket, ahol a tor­túra élőiről kezdődött. Néhány heti fogva­­tartás és számos jegyzőkönyvfölvótel után a két testvért szabadonbocsátották, de mint alkalmatlan idegeneket fegyveres kísérettel a határra toloncolták őket. Ki­toloncolásuk előtt elfelejtették visszaadni azt a félmillió leit kitevő készpénzt, amit Budapestre való szállításukkor tőlük elvet­tek. Crajovába visszaérkezve, azonnal min­dent megmozgattak, hogy két autójukat visszakaphassák. Megtudták, hogy az autók az egyik békéscsabai különítmény birtokában vannak, mégpedig gépfegyve­rekkel és kis ágyukkal fölszerelve. Cum­­panasuék üzletvezetőjüket elküldték Békés­csabára, hogy az autókat visszaszerezze; de mihelyt a hatóságok megtudták, hogy miért jött, megfenyegettek, hogy mint ké­met letartóztatják, ha a várost azonnal el nem hagyja. Az esotnek minden valósji* nüség szerint már a legközelebbi napok­ban diplomáciai eljárás lesz a következ­ménye. — Leégett négynél hold erdő. Buda­pestről jelentik: Az Eszterházy-hitblzományhoz tartozó Csapod, Vitnyéd, Fertőszentmiklós é* Fertőendréd hatórában elterülő mintegy négy­száz holdat kitevő erdőség szerdán éjjei leégett A tűz keletkezésének okát nem tudják, de va­lószínű, hogy a hetek óta tartó szárazság követ­keztében a Btáraz íü egy helyen kigyulladt, amitől azután az egész erdőség lángbaborult. A tűz továbbterjedését a környékbeli lakosok fáradt­ságos munkája akadályozta meg. A tű* még egyes helyoken tart. — Az Időjárás. A nyugati időjárás lassan­ként közeledik Ausztria felé. Ausztriában tegnap helyenként zivatar volt, kevés esővel. A déli szél njból fokozta a hőséget. A hőmérséklet csaknem mindenütt harminc fokon fölül van. Német­országban és Svájcban már erősebb esőzések voltak. Az esőfelhők ma délben az Arlberg fold közeledtek. Jóslás: Zivatarok, hőmérséklet­­sulyedéssel, később túlnyomóan borús időjárás csapadékkal. Élénk nyugati viharok, szelek.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék