A Jövő Mérnöke, 1973 (20. évfolyam, 1-40. szám)

1973-04-02 / 11. szám

Április negyedike előestéjén M­i örököltük az ünnepein­ket. Az ünnepeket kiböjtölő, az ünnepeket megteremtő idők letisztultak már. Napjaink mindennapok, a munka nap­jai. Rajtunk múló ígéretek és feladatok testesülnek meg bennük. Ünnepeinken az erre kapott lehetőség előtt tisztel­günk újra és újra. Először külsőségeikben fog­nak meg minket. Ki ne látná maga előtt gyermekkora tág­ra meredt szemét, az önfeledt, magával ragadó örömet az em­berárban, a léggömbök erde­jét, a madarakra emlékeztető zászlók szárnyas seregét, a nagyréti játékokat, a céllö­völdét, a virslit, az először kiérdemelt kortynyi sörhab keserű-fullasztó, felnőtté avató boldogságát. De ahogy öreg­szünk, felnő bennünk lassan a felszín alatt a tartalom is. M­egérezzük, hogy minden vagyonunk ez; kimondat­lan és el nem tékozolható. Mert az ünnepek háládatlan földön is megélnek, mint az évelő növény, mely új ta­vasszal mégis újra kihajt. Ám, mint minden birtok, csak jó gazdák, jó gazdálkodók keze nyomán válnak termő­világ­gá, a mi ünnepeinkké. Ne­künk kell megdolgozni értük, nekünk kell megváltozott éle­tünk tartalmával kitölteni őket, fogalmak tisztázódnak, kelhetnek életre bennük. Rajtunk áll csak, hogy a szabadság napja a mi szabad­ságunk örök emléke legyen, hogy a munka napja a mi munkánk becsületét hirdesse a világnak. M­i örököltük ünnepeinket, és elégedettek lehetünk: gazdag, termékeny tavaszaink voltak. Minden újabb tavasz­­szal gyermekkorára emléke­zik napjaink világa. Azóta más generációkat hord, más rendet hirdet, de tovább él ünnepeiben. Tovább kell él­nie, mert így élünk mi is to­vább. Ez a szép és nehéz fel­adat vár reánk, melyről egy­szer számot kell majd ad­nunk. Papp Mária Forradalmi ifjúsági napok FEJÉR LÁSZLÓ RAJZA TDK-előzetes Az idei országos TDK-konfe­­rencia marxizmus—leninizmus szekciója üléseit Debrecenben tartja április 5—6—7-én, a közgazdasági szekció pedig Za­laegerszegen lesz lebonyolítva május 3—4—5-én. A számítástechnikai és auto­matizálási szekció Kecskemé­ten, a Gépipari Automatizálási Főiskolán április 12-től 14-ig tartja üléseit, a kémiai szek­ció Budapesten, az ELTE Ter­mészettudományi Karán április 26-tól 28-ig, a műszaki szekció szintén Budapesten, a Bánki Donát Műszaki Főiskolán, áp­rilis 27-től 29-ig. Bár az idei országos TDK-konferencia csak egy év munkáját foglalja össze, egyetemünk hallgatói a műszaki szekcióban több dolgozattal vesznek részt, mint egy évvel ezelőtt. Egyetemi tanácsülés A Budapesti Műszaki Egyetem tanácsa április 2-án ülést tart. Az ülés napirendjén a következő témák szerepelnek: ja­vaslat az oktató-nevelő munka értékelési rendszerére (elő­adó: dr. Lásztity Radomir rektorhelyettes); tantervek jóvá­hagyása (előadók: a dékánok); jelentés az 1972. évi KK-mun­­kák forgalmáról és a belső utasítás módosításának tapaszta­latairól (előadók: dr. Kézdi Árpád rektorhelyettes és dr. Orosz Zoltán gazdasági főigazgató). Végül személyi kérdéseket tárgyal meg az egyetemi tanács. ­ Tájékoz­tató Március 23-án a Művelődés­­ügyi Minisztériumban Kancz­­ler Gyula főosztályvezető tájé­koztatót tartott az egyetemi és főiskolai felvételi vizsgák 1973. évi rendjéről és a felvételi az MM-ben vizsgákon bevezetésre kerülő kísérletekről. A tájékoztatón elhangzottak­ról lapunk következő számá­ban részletes tájékoztatást adunk. m­m­s Világ proletárjai, egyesüljetek!a kuvoMÉRNÖKE A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM LAPJA XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1973. ÁPRILIS 2. T­anácstag jelölt Hetenként összeülnek az emberek hol itt, hol ott, vitat­koznak, tanakodnak a válasz­tókörzetekben. Tanácstagot jelölünk az áprilisi választá­sokra. Valamennyien részesei vagyunk ennek, hiszen az egész ország választásokra ké­szül. Felelősséggel teszünk ja­vaslatot a jelöltekre, mert megválasztásukkal évekig hozzájuk fordulunk majd ügyes-bajos dolgainkkal, és jó, ha úgy választunk, hogy megbízatásuk hosszú időre szóljon. Olyan embereket kell jelölnünk, akikben megbí­zunk, akik működésük során törvényes érdekeink képvise­letével előmozdítják az állami feladatok megvalósulását, akik méltán képviselik a tanácsban körzetüket. Olyan magatar­tást kell hát tanúsítaniuk, mely méltóvá teszi a válasz­tók bizalmára, példát kell mu­tatniuk a közéleti fegyelem megszilárdításában, a köteles­ség teljesítésében. A jelöltek közt még kevés a nő, de egy­re jobban bebizonyítják, hogy hiánytalanul ellátják fel­adatukat, hiszen korunk ideál­ja a tevékeny nő, akinek szá­mára a munkalehetőség je­lenti a szabadságot. Egyetemünk egyik tanács­tagjelöltje Medvigy Mihályné főelőadó, aki tizenkét éve dol­gozik az egyetemen, intézi a jóléti ügyeket. Most először tanácstagjelölt a XI. ker. 17. sz. körzetében. Valamennyien jól ismerik őt a körzetben, hi­szen gyermekkora óta ott él, dolgozik. Megható volt számá­ra, amikor abban a teremben egyhangúlag javasolták ta­nácstagjelöltnek, amelyben hajdan érettségizett. Javasla­tot tett jelölésére egykori osz­tálytársa, alapszervezeti párt­titkára az egyetemről, és mindazok akik ismerik őt. Szorongva ment a gyűlésre, hiszen elődje tizenhat évig vé­gezte a tanácstag feladatát. Akkor ő tett javaslatot a párt­­szervezet megbízásából, most az előző tanácstag javasolta — méltán őt. Medvigy Mi­­hálynétól nem idegen a társa­dalmi munka, hiszen régóta párttag, dolgozik a szakszer­vezetben, lakóbizottsági tag, és hat évig volt abban az isko­lában a szülői munkaközös­ség elnöke, ahol most tanács­tagnak jelölik. Nagyon örül a bizalomnak, hiszen tudja, sok munka vár megoldásra a ke­rületben, hogy minden em­bernek megvan a maga gond­ja, és jó, ha segítenek néha, különösen az idős emberek­nek. Jó, ha az emberek türel­mesek egymáshoz, ha jobbak az életkörülmények, hiszen így eredményesebben tudnak dol­gozni. Ezt kell szem előtt tar­tani az elkövetkező évek mun­kája során. A választók tud­ják, hogy a jelölt olyan em­ber, aki eddig is segített min­denkinek, akit érdekel kerü­lete gondja-baja. Ezért is bíz­nak benne, ezért javasolták egyhangúlag erre a feladatra. Ilyen emberek dolgoznak egyetemünkön, büszkék lehe­tünk rájuk, és köszöntjük mi is mint tanácstagjelöltet! Dr. Boldizsár Mária Szocialista szerződés Miskolc városával A Budapesti Műszaki Egye­tem és Miskolc megyei vá­ros szocialista szerződését írta alá március 23-án dr. Perényi Imre, az egyetem rektora és Bárczi Béla, Miskolc városi tanácsának elnöke. A megálla­podás 1973. január 1-től 1975. december 31-ig szól. Mindkét fél számára kölcsönös előnyö­ket jelent: Miskolc többek kö­zött várostervezése korszerű módszereinek kialakítását, a belváros közlekedése fejlesz­tésére ajánlott javaslato­kat, a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem sportlétesít­ményeinek fejlesztési ter­veit, a lakásberuházások­ra rendelkezésre álló ösz­­szeg hatékony felhasználását biztosító terveket vár a Mű­egyetemtől. Az egyetem alko­tó, tudományos-kutató és ok­tató lehetőségeinek jobb ki­használását jelenti má­sfelől a szerződés: a hallgatók évközi, komplex és diplomatervei ke­retében mód nyílik miskolci témák, a 4. ötéves terv ottani gyakorlati feladatainak meg­oldására. Emellett Miskolc vá­ros Tanácsa a diplomatervek jutalmazására évente megha­tározott összeget biztosít. Az oktatók és hallgatók részére tanulmányi és tapasztalatcse­re-látogatásokat szervez, va­lamint a város problémáinak megoldásában részt vett okta­tók és hozzátartozóik számára Tapolcán és Bükkszentkeresz­ten önköltséges üdülést tesz le­hetővé. Április 4-e megünneplése HUSZONNYOLC ÉVE SZABADULT MAGYAROR­SZÁG A FASISZTA ELNYOMÁS ALÓL. HUSZON­NYOLC ÉVE, HOGY A SZOVJET VÖRÖS HADSEREG AZ UTOLSÓ ELLENSÉGES CSAPATOKAT IS KIVER­TE AZ ORSZÁG TERÜLETÉRŐL. AZ ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL ÁPRILIS 2-ÁN 12 ÓRAKOR EGYETEMÜNK ÁLLAMI VEZETŐI ÉS MOZGALMI SZERVEZETEI MEGKOSZORÚZZÁK AZ EGYETEM PARKJÁBAN LEVŐ SZOVJET HŐSI EM­LÉKMŰVET. AZ EGYETEM KÖZPONTI FELSZABADULÁSI ÜN­NEPSÉGÉT ÁPRILIS 3-ÁN TARTJÁK MEG A MA­DÁCH SZÍNHÁZBAN, AHOL SOR KERÜL KITÜNTE­TÉSEK ÁTADÁSÁRA IS. AZ ÜNNEPI BESZÉDET DR. BÉDA GYULA EGYETEMI TANÁR, TANSZÉKVEZETŐ. A GÉPÉSZMÉRNÖKKAR DÉKÁNJA TARTJA. EZT KÖVETŐEN A PÉCSI BALETT MUTATJA BE MŰSO­RÁT. A KÖZELMÚLTBAN KÉSZÜLT EL EGYETEMÜNK PÁRTBIZOTTSÁGI TANÁCSTERMÉBEN NAGYSZABÁSÚ FAINTARZIÁS FALIKÉPE, AMELYET EG­YETEMÜNK A KÉPZŐMŰVÉSZETI ALI AJÁNDÉKBA. (FOTÓ: LADÁNYI GYULÁNÉ)

Next