A Jövő Mérnöke, 1995 (42. évfolyam, 1-32. szám)

1995-12-07 / 31. szám

Egy Pro Urbe-díjas üzenete Időtálló stílust kell teremteni László György valószínűleg azért olyan op­timista, mert hosszú életét valódi, értékes tartalommal tudta megtölteni. A századik életévéhez közeledő mérnök - aki az első világháború után nyolc esztendőt töltött szibériai hadifogságban - a főváros építé­szetéért, a szakemberek és mérnökök kép­zésében, továbbá a tudományos ismeret­­terjesztésben végzett munkájáért, vagyis életműve elismeréseként idén kapta meg Budapest egyik legnagyobb elismerését, a Pro Űrbe díjat. A múlt század végén, 1896-ban született mérnök az őt köszöntő ünnepi ülés után ­­rácáfolva hazánk jelenlegi pesszimista köz­hangulatára - Tolnay Klári egyik kedves, őszinte sanzonjával kezdte villámnyilatko­zatát: „Én nem emlékszem a rosszra, csak a jóra, arra, ami sikerült nekem”- Legalább még egy évet szeretnék élni, hogy átvehessem a vasdiplomámat, amit évfolyamtársaimhoz képest nyolc év késés­sel kapok meg - szólt egyik vágyáról László György, akinek rövid szakmai önéletrajzá­ból kiderül: 1957-es nyugdíjazásáig Buda­pest különböző részein mintegy kétszáz la­kóépületet, üzemet és közintézményt ter­vezett, épített. Azért a Budapestért dolgo­zott, amelyiket a szintén idén Pro Űrbe díj­jal kitüntetett Hanák Péter történész-aka­démikus elpusztíthatatlan városként jel­lemzett. László György a második világháború után, 1945 és 1949 között Rákospalota mű­szaki tanácsnokaként tevékenykedett, majd éveken keresztül meghívott előadója, később tanszékvezető docense volt a Buda­pesti Műszaki Egyetemnek. Több tanköny­vet és mintegy negyven publikációt írt. Sze­rinte új építészeti stílus van kialakulóban Budapesten. Ez az új irányzat, amely először Párizs külvárosaiban volt látható, hamarosan meg­jelenik majd Európa csaknem összes nagy­városában - mondja. A fiatal építészekről úgy vélekedik, hogy fogékonyak az új stílus­ra; csakhogy vigyázniuk kell, mert fogékony­ságuk mellett túlságosan könnyen befolyá­solhatók is. Mintegy három esztendeje a pa­nelházak elejét úgy díszítették, hogy egy fer­de síkkal megtörték azokat, ma már jobb ter­vező nem tesz ilyet - figyelmeztet a mester. A hóbortos divatok jönnek-mennek, de csak az marad meg, ami értékálló. A jövő építé­szének pedig az a legfontosabb feladata, hogy új utakat találjon, és időtálló stílust teremtsen. László György maga is ezen munkálkodott. Az ő nevéhez kötődik az el­ső héjkupolás templom tervezése; s még nyugdíjazása után sem pihent: egészen 1990-ig magántervezőként dolgozott. A szakmai körökben jólismert mérnö­köt most a város is elismerte, rövid időre reflektorfénybe helyezte. Az ünnepi köz­gyűlésen két festőművész, egy akadémikus, egy zongoraművész, valamint egy oktatási intézmény mellett érdemelte ki a város ki­tüntetését. S ez vélhetően nem lepte meg azokat, akik ismerik kiemelkedő munkás­ságát; vagy azokat, akik vették a fáradságot és megnézték egyszer a Gellért-hegyi víztá­rolót, a lipótvárosi Főnix-épületet, az Ár­pád Kórház rekonstrukcióját, a kelenföldi Erőmű lakótelepet, a Szondi utcai templo­mot, vagy ellátogattak a kertvárosi kápol­nába és megcsodálták a Prohászka emlék­templomot. Fazekas-Ruck L. Élménybeszámoló egy diákkonferenciáról Múlt héten ünnepelte ötödik születésnap­ját a Menedzser-mérnök Hallgatók Euró­pai Szövetsége, azaz az ESTIEM (Euro­pean Students of Industrial Engineering and Management). Ez a nemzetközi szak­mai diákszervezet azokat a hallgatókat tö­möríti, akik mérnöki tanulmányaik mellett az ipari menedzsment témaköre iránt ér­deklődnek. Egyetemünket a BME Management Szakkollégium (MSZK) képviseli az ES­TIEM szervezetében. Az MSZK tartja a kapcsolatot az ESTIEM nemzetközi veze­tőségével, szervezi a budapesti hallgatók külföldi szemináriumokra utazását, vala­mint a külföldi hallgatók magyarországi programjait. E cikk szerzői részesülhettek abban a szerencsében, hogy a szakkollégium - és ezen keresztül Budapest - képviseletében részt vegyenek az ESTIEM XI. konferen­ciáján, Hamburgban. Az egyhetes rendez­vényen Európa 23 országából 42 egyetem képviseltette magát, s mint az ilyen esemé­nyeken általában, itt is igen jó hangulat uralkodott. A feszített napközbeni progra­mot minden este „szervezett kikapcsoló­dás” követte, ezért alvásra alig-alig jutott idő. Az esti bulikat „aktív” kapcsolatépí­tésre használtuk fel, így most számos bará­tunk akad szerte Európában, Lisszabontól Stockholmon keresztül Szentpétervárig. Az utazás nyelvgyakorlás szempontjából is igen hasznos volt, hiszen az iskolai nyelvó­rák során ritkán esik meg az emberrel, hogy hirtelen kezébe nyomnak egy mikro­font, és 120 ember előtt kell angolul bemu­tatnia városát és egyetemét. A konferencia során bepillantást nyerhettünk más orszá­gok, régiók kultúrájába, gondolkodásmód­jába, oktatási rendszerébe. Maga a konferencia két részből állt. Az egyik a közgyűlés volt, amelyen szavazás döntött az új vezetőség összetételéről, új tagegyetemek felvételéről, valamint be­számolók hangzottak el az elmúlt év mun­kájáról. A konferencia másik része az ES­TIEM tevékenységének fejlesztését szol­gálta. A főbb tevékenységek a következők: TIMES (azaz Tournament In Manage­ment and Engineering Skills): ez egy éven­te megrendezett többfordulós verseny, amelyen négy fős csapatok valós vállalatok életéből merített problémákat oldanak meg. A megoldásokat a vállalat vezetői ér­tékelik. Idén a selejtezők február közepén lesznek, ekkor választják ki minden ESTI­EM tagegyetemen azt a csapatot, amely­nek tagjai kiutazhatnak a keleti régió elő­döntőjére, Berlinbe. A továbbjutó csapat számára az utazás és a berlini tartózkodás ingyenes lesz. A négy régió két-két legjobb csapata ke­rül be a helsinki döntőbe. A továbbjutók jutalma természetesen itt is ingyenes repü­lőjegy és a költségek fedezése. A döntő nyertesei pedig - azon túl, hogy önéletraj­zukban Európa legjobb ipari menedzsere­iként tüntethetik fel magukat - finnorszá­gi ösztöndíjat nyernek a Nokiától. A VISION olyan szeminárium-sorozat, melynek minden évben más a témája. Idén a logisztika volt, ’96-ban pedig az informá­ciótechnológia alkalmazása a menedzs­mentben. Ezek a szemináriumok 2-7 na­posak, amelyeken minimális részvételi díj ellenében meg lehet ismerkedni a legfris­sebb nyugat-európai szakmai irányzatok­kal. Jövőre 15 egyetem szervez VISION szemináriumokat, amelyekre szívesen lát­ják a BME hallgatóit is. Az ESTIEM egyik fontos projektje az áprilisban megrendezendő kelet-európai tanulmányút. Ez a (főleg nyugat-európai hallgatóknak szánt) utazás Magyarország­ról indul, érinti majd Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Romániát és a balti államokat. A résztvevők cégeket láto­gatnak meg, vezetőkkel beszélgetnek, ta­pasztalatokat gyűjtenek a régió vállalati szférájéról, üzleti lehetőségeiről. A körút budapesti programját a Management Szakkollégium szervezi. Kórász Tamás -Traub József BME Management Szakkollégium 1995. DECEMBER 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék