Külpolitika - A Magyar Külügyi Intézet folyóirata - 1996 (2. évfolyam)

1996 / 1. szám - DIPLOMÁCIATÖRTÉNET - Gosztonyi Péter: A Szovjetunió és a kölcsönbérleti szállítások

A Szovjetunió és a kölcsönbérleti szállítások Gosztonyi Péter A­z Amerikai Egyesült Államok kormánya 1935-től mind nyugtalanabbul fi­gyelte a vi­lágesemények felgyorsulását és radikalizálódását. Ez arra késztet­te a washingtoni kor­mányzatot, hogy felülvizsgálja addigi külpolitikáját és főleg semlegességi álláspontját. Hitler és Mussolini megerősödése és kardcsörtető po­litikája, a Szovjetunióban lejátszódó tisztogatások és Sztálin Kelet-Európát fenyege­tő politikája, a spanyol polgárháború kitörése mind megannyi építőeleme volt eme új amerikai politikának, amelynek lényege abban nyilvánult meg, hogy az addigi fegy­verembargó törvényeit felülvizsgálták. Ismeretes, hogy az Egyesült Államok az első világháború után izolációs politikát folytatott. Tulajdonképpen addig csak az Új Világ politikai eseményei és ebben is saját államiságának érdekei vezették. A harmincas évek derekán megváltozott ez a helyzet. Roosevelt kiváló politikai ér­zékkel felismerte, hogy az európai jobb- és szélsőjobboldal előretörése, a diktátorok fel­lépése és mind agresszívabb cselekedetei előbb-utóbb fegyveres harcokhoz vezetnek, s ezekből az Egyesült Államok sem lesz képes kivonni magát. 1935-ben sikerült az el­nöknek a két évvel azelőtt törvénnyé emelt semlegességi státuszt egy fontos függelék­kel kiegészíteni. Ez volt az 1937-ben kibocsátott „Cash-and-Carry törvény". Ez röviden annyit jelentett, hogy ha valaki az Egyesült Államokban fegyvereket akart vásárolni, s azokat azonnal kifizette és saját szállítóeszközeivel elszállította, az „bevásárolhatott" az amerikai fegyverpiacon. Persze megválogatták, hogy kiknek engedélyezzék ezt. Euró­pában elsősorban Nagy-Britannia és Franciaország jött számításba­­ az Egyesült Álla­mok régi barátai. London és Párizs élt is ezekkel a lehetőségekkel, jóllehet a kormány­­hivatalokban még 1937-ben is élt a remény, hogy Németországot végül is csekélyke te­rületi koncessziókkal ki lehet elégíteni, s így elkerülhető lesz a háború. Lengyelország lerohanása és felosztása után Washingtonban észlelték az Európá­ban kialakult új helyzet komolyságát és tragikumát. November 11-én Roosevelt elnök a Kongresszusban jóváhagyatta a Cash-and-Carry törvény módosítását. Megszületett a „Lend-and-Lease törvény", vagyis a kölcsönbér­leti szerződés. Ezek után az Egyesült Államokkal barátságban lévő államok minden 1996. tavasz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék