Kakas Márton, 1895 (2. évfolyam, 15-66. szám)

1895-06-09 / 37. szám

II /•­ KAKAS MÁRTON ERDÉLYI BOROZÓ VIII., József-körut 10. Valódi erdélyi hegyi - borok. Különleges­ségeit: Erdélyi túró és húsnemüek, Kenyeres Károly-féle (Brassó) cognac és likőrök. A borozó éjjeli 1 óráig van nyitva. Fényképező-készülékek és azok kellékei a legjutányosabb árakon. Műkedvelők részére, mint kipróbált s legolcsóbb készülékeket ajánlhatom a „Sport“, „Zeus“, „Derbi“, „Merkur“. ..Non plus ultra“, „Monopol“ stb. 6x9 cm. és 9x12 cm. kézi kamerákat 7, 12, 20, 25, 30 és 36 frt árban. EESggST" Ezekről képes árjegyzékem bő felvilágosítással szolgál. Használatra kész oldatokat és száraz lemezeket mint a „Reform“ és „Germania“ gyári áron, tucatját 55 krajcártól feljebb, számítom. Árjegyzéket, valamint magyar uta­sítást a fényképezésről díjtalanul bocsájtok­ rendelkezésre. HATSCHER BÉLA láz- és műszerész Budapesten, IV. ker., Váci­ utca 11. sz. „A IV10 SZEMHEZ.“ Szemüvegek fis látcsövek, rajz- fis rnilie eszközök, tele­gráf, telefon fis villamos műszerek nagy választékban. ORSZÁG-VILÁG legszebb, legtartalmasabb, legdíszesebb, legolcsóbb KÉPES HETILAP. TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTŐ : Dr.VÁRADI ANTAL. MUNKATÁRSAI: Ábrányi Emil, Adorján Sándor (belső munkatárs), Beniczkyné­ Bajza­ Lenke, Bartók Lajos, Beöthy László, Buday László (belső munkatárs), Degré Alajos, Erdélyi Zoltán, dr. Fáik Zsigmond (belső munkatárs), dr. Fekete Ignác (belső munkatárs), Jókai Mór, Kéry Gyula, Kozma Andor, Lauka Gusztáv, Lévay Mihály,Mikszáth Kálmán,Palágyi Lajos, Rákosi Viktor, Satanella (belső munkatárs), Szabolcska Mihály, Szokolay Kornél (belső munkatárs), Szomory Emil (belső munkatárs), Tolnai Lajos (belső munkatárs), Vadnay Károly, Vértesy Gyula, B. Virágh Géza (belső munka­társ), gróf Zichy Géza stb. Előfizetési ára: Negyedévre 2 frt, félévre 4 frt, egész évre 8 frt. Kiadóhivatal, hová az előfizetési pénzek küldendők : Budapest, V., Hold-utca 7. sz. Mutatványszámokat ingyen küld a kiadóhivatal. TÓTH BÉLA TÖRÖK HISTÓRIÁK -----— Ára 1 forint. —-----­Kapható a Budapesti Hírlap kiadóhivata­léiban, 1 frt 15 kr. előleges beküldése mel­lett bérmentve szállitjuk. Székess­­ég Kándor BUDAPEST, VII. ker., Erzsébet­ körút 9/11. Fővérviselet Magyarország és melléktartományai részére. Az országos magy. gyorsíró-egyesülettel együtt gépíró-iskolát alapítottunk, melyben a szükséges sze­mélyzetet kiképeztetjük, hogy az írógéppel együtt a kész írót is ajánlhassuk, a­ki képes diktálás alapján vagy felvett gyorsirászat után a levelezést az írógépen elvégezni. Yost a legjobb amer. Írógép. Az új Yost-gép az összes előbbi írógépek előnyeit bírja és ezenfelül kitűnik új tulajdonságai által is, melyekkel más írógép nem bír. (DB) Közvetetten nyomás fekete betűkkel (Elesik a kényelmetlen festék-szalag.) Legtisztább és legkorrektebb betűírás (Nincsenek szilánkoktól tisztátlan betűk.) ÍME" Legpontosabb sorvezetés, központi vezetés (Soha egyenetlen írás.) EMBI Teknikailag helyes szerkezet (Semmi felesleges anyagszükséglet.) Festékváltoztatás csak félévenkint (Az akadékoskodó szalagbehúzás.) tEMR” Minden rész könnyen kicserélhető, tehát­­semmi kényelmetlen javítás.) EjBHT Legkényelmesebben látható az irás (egyenes testtartásnál.) A gépet és a mimeographot kívánatra személyesen be­mutatjuk. Képes prospektust és irásmintát díjtalanul küldünk. 64317

Next