Kanadai Magyar Munkás, 1929-1930 (1. évfolyam, 12-51. szám)

1929-10-03 / 12. szám

VOL. L—ÉVFOLYAM No. No. 12 MONTREAL, HAMILTON, TORONTO, ONT., October 3rd, 1929 .«gjjfr.! EGYES SZÁM ÁRA 5 CENTS. JBSXSSSÍSÍXXJCXSÍXJSXJÖÖSSÖSXSOíSa««****5****^«********»^^ Hétről-Hétre József-ucca 3. szám alatt lakik Bölcsházi Béla kiszolgált tábornok­orvos Budapesten. Mint jó vörösbugyo gós és aféle kiszolgált hadvezér, há­borúsdit játszott a József-ucca 3. szá mu lakóival, mindenekfölött pedig Hoshauer házfelügyelő nővel. Az első határvillongások akkor törtek ki, mi­kor a hadvezér ur kiadta a paran­­átadására. Mintha valami várkulcs csőt a házmesternének a pincekulcs átadásáról lett volna szó, oly kemé­nyen nyomta meg a szót a derék vi­téz. S mivel a házmester-asszony nem vala elég gyors a kulcs átadásában, a hadfi a káromkodások pergőtüzével támadt az asszonyra, aki nem vala rest, s minsen kapott disznóságra a maga szakkifejezéseivel felelt és vé­gül is visszaküldte a tábornokot a születéselőtti állapotába. A nagy lár­mára a ház lakói is csatasorba fejlőd tek és a legmodernebb nyelvtechniká val visszavonulásra kényszeritettték a tábornokot. A Harcnak folytatása lett. Kölcsö­nös feljelentések alapján becsületsér­tés és rágalmazás miatt állottak a bíróság elé: a tábornok és a háziéi ­­ügyeiono. .a taoomo«. ur szeges er te az ügyet, s mint magasrangu kato­nai személyiség a “közrend megóvása érdekében” zárt tárgyalást kért. Ké­relmét azonban nem teljesítették s igy nyílt tárgyaláson mondotta el Bölcsházi ur, hogy azon háborodott fel, hogy ővele, mint tábornokkal, egy ilyen szemét házmesterné ki mert kéz deni. Ezért meg is Ígérte az asszony­nak, hogy. képentörli. “PÉLDÁT KEL LETT STATUÁLNOM, — jelentette ki — nem engedhettem meg, hogy rangommal packázzanak. Kemény em bér vagyok, kérem, állandóan töltött lavorverrel járok, ismernek már és ezért rendeltek ki annakidején a Mar git körúti fogházba, ahol nyolc kom­munistának kivégzésénél asszisztál­tam”. A rézangyalát, hát valóban? És még büszkének is teccik lenni erre a pribékségre? Úgy látszik, a József­­ucca 3. szám lakói még nem felejtet­té kel magának Görcsházi ur véreng ző szerepét és ezért seeretik annyira, hogy le is köpték. A ház lakói egytől­­egvig kijelentették a bíróság előtt, hogy micsoda finom jószág az ur. Csakhogy a burzsuj bíróság előtt be^­­szélhet a proli, ha olyan vitéz hadve­zérről van szó, akik munkások kivég zéséné lasszi'sztáltak. Egy házmester rel szemben csak magának lehet iga za. Eljön még azonban az idő, mikor szeretné majd letagadni kigyelmed a hóhérkodást, csak nem lesz rá ideje. Mint kegyed mondotta: PÉLDÁT STATUÁL A MUNKÁSSÁG IS. Vitéz törzsőrmester ur, Kolosi S' muel megparancsolta Ignácz József­­közhonvédnak, akivel a nyírbátori ál­lomás előtt találkozott, hogy egy gaz dátlan kocsin heverő szűrt -lopjon el, mert arra neki szüksége van. Ugyan csak Nyírbátoron Boncsi Károly köz­honvédnak azt parancsolta, hogy lop­jon néki deszkát s mivel a közkatona nem akart engedelmeskedni, agyba­­főbe verte addig, mig meggyőzte a katonát arról, hogy a fölebbvalói pa­rancsot nem lehet . . . Vitéz törzsőr­mester ur az igy ellopatott fából fi­nom, csinos bútort készíttetett magá-Uj lendületet vett a Steel Car Co. munkásainak sztrájkja Négy hete annak, hogy Hamiltonban, a National Steel Car Co. üzemé­ből kijöttek a munkások sztrájkba. Azóta a kompánia minden lehetőt el­követ, hogy a munkások az általa bérlevágást elfogadjál; és rábírja a sztráj kólókat, menjenek vissza munkába. Az elmúlt hét folyamán, mondhatjuk, az utolsó kártyáját játszotta el, amikor a sztrájkoló munkások sorait azzal próbálta megbontani, hogy ha Murphit, a sztrájk vezetőjét rábírják, hogy elhagyja a várost, akkor megadja a munkások követelését és szerződést köt másnap. A Murphi eltávolításával egyetemben azt követelte még, ha szerződést akarnak, mint másnap, kötni, ne legyen pácét reggel a gyár előtt. Murphi elhagyta a várost, leszögezve azt, hogy ez a kompániának ugrasztása, de ő nem akar akadály lenni. Ezzel egyidejűleg a kompánia ki­adta a jelszót: vége a sztrájknak, gyertek munkába! Sok sztrájkoló, abban a hiszemben, hogy a szerződést tényleg meg fogják kötni, munkába állt és amikor a sztrájkvezetőség megjelent a kompánia irodáján, a gyárvezetősége kijelentette, hogy szóba sem áll a munkások küldötteivel ,hivatkozva arra, hogy töb bmunkás vissza ment dolgozni. Tévedett a kompánia, hogy ha azt hitte, hogy megtört a sztrájk, mert a munkások, akik visszamentek, világosan látták, hogy igy akarják megtörni harcukat éjs válaszuk az volt, nemcsak ők, de több munkást, akik eddig dolgoztak, kihoztak sztrájkba és egységesen határozták el, hogy a harcot folytatni fogják a győzelemig Mur­­phival az élükön. Intézkedés történt segélyalap gyűjtésére. Elhatározták, hogy 2 napos tagdayt rendeznek Hamiltonban, de gyűjtést rendeznek az egész ország­ban. Két hatalmas népgyülést tartottak a sztrájkolok a rí ..ült szombaton és vasárnap, hogy megismertessék helyzetüket a többi üzemekben dolgozó munkásokkal is. Az egyik gyűlés a Wood-parkban, a másik a Market Skua­­ren volt megtartva. A szónokok között ott volt Dohány József munkástárs is, aki magyar nyelven ismertette a sztrájkolok iielyz ^ és támogatásra ’ :-’x ?*'■-■’ > ’•v-Forvi}!* L Ah a "thbU iv,,. * Feihivjuk az egész kanadai magyar munkásságot, ho<y nyújtson támo­gatást a hősiesen harcoló munkásoknak, juttassa el adományát lapunkhoz, mely továbbítani fogja a sztráj bizottsághoz, hogy tudjanak segítséget nyújtani a sztrájkban álló munkások éhező családjainak Uj támadásra készülnek a szövőbárék Castoniá­ban Castoniában uj támadásra készül a szövőbárók hada. Castonia County 105 szövőgyárának a tulajdonosa, titkos értekezletre gyűlt össze Gardiner kormányzónál, ahol elhatározták hogy ezután az államgépezetük hatalmá­val és annak végrehajtó közegeivel, nyíltan fogják terrorizálni a szövőmun kásokat és annak szervezetét, a National Textile Workers Uniót. Felkészül tek a szervezkedési jogok ellen és a 23 vádlott kivégzésére. Főjelszavuk az: “Nem engedjük, hogy a vörösek gyökeret verjenek ezen a vidéken.” Mert akkor a munkásokat nem lehet korlátlanul kizsákmányolni. A National Textile Workers Unió szervezői az életük feláldozásával ott vannak a munkások élén és vezetik a harcot a szövőbárók terrorizmusa el­len és ugyanakkor szervezik a védőgárdákat a munkások soraiból gyűléseik és szervezeteik megvédésére a kapitalista csőcselékkel szemben. MEGEGYEZÉS JÖTT LÉTRE USSR ÉS ANGLIA KÖZÖTT London, szept. 29. — Az angol kor­mány és Dovgalevski szovjet követ nyilatkozatot adtak ki, amely szerint előzetes megegyezés jött létre a diplo máciai viszony helyreállítására. Az an goi kormány kénytelen volt teljesíteni a Szovjet-kormány követeléseit.........------o-----­LEÉGETT SZENTPÉTERFA KÖZ­SÉG Budapest, szept. 29. — Szentpéterfa határmenti község majdnem egészen leégett. Ezer lakos maradt hajlék nél­kül. Egy gyermek elpusztult a tűzben. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSäSSSSSSSSSSSSSSS nak. De a finomlelkü zupás néhanap­ján szomjas is volt. Észrevette, hogy Hanaufer Sándor gyalogos a katona­ládájában pálinkát rejteget. A kato­nát két hatalmas pofonnal beszélte -Ú hogy megkínálja őt egy kupicával. A törzsőrmester ellen végül annyi pa nasz érkezett, hogy haditörvényszék elé állították. A tárgyalás még most folyik és az Ítéletet még nem ismer­jük. Azt azonban megtudtuk, hogy miként vitézkednek magyar honban a vitézek. A NEW YORKI ÖBÖLBEN RÁLŐT­TEK EGY KANADAI HAJÓRA A New yorki kikötők közelében US prohibiciós ügynökök az üldöző hajóról ágyúból lőttek rá a Scharo­­netz Friadi nevű hajóra. Az ügyből újabb bonyodalom lehet US és Kana­da között. KÉT BÁNYÁSZT MEGÖLT A ROB BÁNÁS Powhatan, szeptember 29. — Az it­teni bányában robbanás történt. Két bányász meghalt. A National Miners Union harcot indított a fokozottabbb biztonsági intézkedések megtételére.--0-YERA CRUZBAN MEGÖLTEK 130 EMBERT Mexicoban, a jalapai választások most zajlottak le. A választások elkel mával a különböző pártok választói összeverekedtek. A verekedésből való ságos csata fejlődött ki, melyben 130 embert megöltek és több százat meg­sebesítettek. ÉPÍTSÜK naggyá a kanadai magyar MUNKÁST Október 7-től November 7-ig egyhónapos előfize­tési kampányt nyitunk Tudás a hatalom. Ezzel minden józanul gondolkozó munkás tizsában van. Tisztában van azzal is, hogy a munkás osztály fegyvere az állig fel­fegyverkezett uralkodó osztállyal szemben a munkás-sajtó. A- munkás-lap az, mely feltárja a munkásosztály sérelmeit, harcol a kizsákmányolás ellen. A munkás-lap az, mely lerántja a leplet az uralkodóosztály háborús készülő­déseiről, harcol az uralkodóosztályt szolgáló polgárilapok butítása ellen. A munkáslap ott van mindenkor a munkásosztály harcainak élén és tiszta be­csülettel vezeti azt a felszabadulás felé. A Kanadi Magyar Munkás a munkásosztály lapja, a kanadai magyar munkásság harcos fegyvere. A legélesebb harcot folytatja a magyar mun­kásság érdekeinek védelméért, a Horthyzmus itteni különítménye ellen.. Harcol a magyar munkásság osztályharcos szervezetbe való tömörítéséért.. Minden héten a lap papírra vetett hasábjain minden betű a munkásság ér­dekeit szolgálja. A munkásság érdeke tehát ,hogy lapunk mentői hatalma­sabb legyen, mentői több magyar munkás kezébe jusson el tanító, felvilá­gosító szavaival. Ennek az érdekében nyitunk egyhónapos előfizetési kam­pányt Október 7-tőll November 7-ig. Hogy minden munkás egyéves előfize­tője lehessen lapunknak, Előfizetési dijunkat leszállítjuk az egyhónapi idő­tartamra $2.50 centre: a féléves előfizetés a kampány alatt is $1.50 lesz. A kampány alatt előfizetési versenyt is nyitunk. Ebben az előfizetési versenyben részt kell venni minden előfizetőnek. A Győztesek részére három hasznos dijat txzünk id. Az első dij 12 darab könyv; második dr darab könyv; harmadik dij 4 darab könyv. A könyvek neveit, valam könyv í- r*i*' 1 mee-yn-ELSŐ DIJ: Minden magyar munkás kezébe oda kell juttatni lapunkat az előfize­tési kampány alatt! Föl a versenyre, építsük naggyá fegyverünket, a KANADAI MAGYAR MUNKÁST! Kik lesznek az elsők, akik előfizetőket küldenek lapunkhoz?? 3000 MOHAMEDÁNT ÖLTEK MEG CHIAN­GÉK cansuban Ichang mellett Chang Fah Kwei lázadó csapatai visszaszorítják Csiangékat SHANGHAI, Kina. — A tábornokok háborúja teljes erővel indult meg Kínában. Ichang mellett Chang Fah Kwei győzelmet aratott a nan­­kingi csapatok fölött. A Jangtzekiangon Csíangék csapatokat akartak szállítani, de Chang Fah Kwei ágyutüze lehetetlenné tette ezt. Cantonban Nanking hived óriási rémületben vannak. Biztosra veszik, hogy a lázadók elfoglalják a várost. Az élelmiszerárak egyszerre harminc százalékkal szöktek fel. Kansu tartományban a nankingi kormány úgy akarta elejét venni a lázadásnak, hogy 3000 mohamedánt kivégeztetett. Tárgyalás címén tőrbe csalták az áldozatokat és azután kíméletlenül felkoncolták őket. De ez csak olaj lesz a tűzre és a lázadást nagyra fogja növelni. Az imperialisták magatartásából egyelőre nem lehet megállapítani, kitartanak-e Csiang mellett, illetve azt, ki támogatja Chang Fah Kweit. De az biztos, hogy kezük benne van a játékban. V j Badapest, Hungária, S838SS8SiSSS2SSS2S;-SSÄS?3gS?SSS?SSSSSSSSSJSSS8S888eS — Europa. Sp^S8SS8S8S8SS^mSSS8S888?S^^ 1 ■* f l/flnadai I I HARCOLUNK j ® j: CÉLUNK I | Az uj Világ Háború e’len! | ^ I S g A Szervezetlenek I fassiimus ellen | lm/B W I l^J I 1 am—i lvM U J^J 1% /m | | felszabaditássáért politikai nevelése 1; 1§§Í) I CANADIAN H U N (3 A R I A 8>lO R K E R | HŰ) PSSSSSSSSSS^SSSS^^SSSSSSSSSÍSSSSSSSSSSSSSSSSS^-____________________________________________________________________________________________________________-----------------------------------------------------------------------------------SS8SSgS?SSSS2SSgSSSS2SSSÍSSSSSS8SS88SS8?SSSSS88S88l ; Tőke............................_......................................................_... Marx Károly W. I. U__________________„_____________________________ Lenin Magyar proletár forradalom ______________________ Szántó Béla Tömeg-sztrájk ...................................._...................... Róza Luxenburg Terrorizmus-Kommunizmus _______________________ Leo Trocki Jövő embere _______________________________________ Bölsche Béta ....................................................................................... Bálint Imre Máglyák énekelnek ............................................................ Kassák Lajos Cári család vége ........................................................................ P. Bikov Az én hazám ...................................................................... Gábor Andor Mária Nosztra_________________________________ Magyar Lajos Hidat vernek —______________________________ Gergely Sándor. ( MÁSODIK DIJ: Európa történelmi válsága ________________________________ Polgárháború Franciaországban __________________ Morx Károly Polgárháború Franciaországban __________________ Marx Károly Szerelem zarándokutja _______________________ Uptlon Sinclair Halottak arcai ...................................................................... Gábor Andor Mária Nosztra ________________________________ Magyar Lajos. HARMADIK DIJ: , Marx és Engels levelezései ________________________________ Vörösek és Fehérek ................................................................. Rácz Béla Cári család vége ...................................................................... P. Bikov. Máglyák énekelnek ............................................................. Kassák Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék