Új Szó, 1968-1969 (40. évfolyam, 1-47. szám)

1968-11-02 / 14. szám

6. oldal ÜZENET LÍRÁNAK Kedves Lira! “Lira” aláírással beküldött le­velét és verseit megkaptuk, és szíves tájékoztatásul üzenjük, hogy nem közlünk írásokat a­­nélkül, hogy ismernénk az író vagy szerző nevét és lakcímét. Beküldött apró költeményei gyermekek számára megjelenő lapba valók. LEVELEK A SZERKESZTŐSÉGHEZ HARC A HATALOMÉRT Tisztelt Szerkesztőség! Szervezetektől távol, magá­nyos életet élek, s a friss híreket főleg rádióból veszek. Hallgatom a híreket a hatalomért folyó küz­delmekről. Amerikában három elnökjelölt küzd hatalomért, melynek birtokában a nemzeti jövedelemmel gazdálkodhatnak. Három elnökjelölt küzd, hogy biztosíthassa az amerikai terme­lés profitját a gyárak, bankok, életbiztosítási cégek és más dön­tő nagyvállalatok tulajdonosai­nak. Három elnökjelölt pályázik arra, hogy vezesse az Egyesült Államok háborúcsináló politiká­ját. Humphrey, Nixon és Wallace elnökjelöltek politikája majd­nem egyformán népellenes. Mind a három a tőkések politikusa és a vietnami nép ellen folytatott háború bajnoka. Egyik sem haj­landó biztosítani a békét az a­­merikai betörők által okozott ó­­riási károk megtérítésével. Mind miiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuii a három azt akarja, hogy rak­ja le fegyverét a vietnami nép és legyen az amerikai tőke rab­szolgája. E célból küldene halál­ba mind a három elnökjelölt még több amerikai fiatalembert. Sajnálatra méltó nép az ame­rikai. Többségében még mindig hisz a tőkés politikusok békejel­szavainak. Az amerikai nép többsége még mindig úgy hisz a tőkés politikusoknak, mint a vallásos ember a papja által hir­detett égi szónak. Dolgoznak, termelnek és elmennek gyilkolni idegen országokba a tőkés politi­kusaiknak engedelmeskedve. Az amerikai nép politikailag oly elmaradott mint volt az eu­rópai nép 1918-ban, amikor ha­dai bevonultak Magyarországra, s a zsákmányolás mellett első dolguk volt, hogy a fiatalokat rablóhadjáratuk katonáivá te­gyék. A kisemmizett nép fiaiból álló hadsereggel raboltatták ki más országok kisemmizett népét. A nép fiai haltak hősi halált az országrabló urakért. Az amerikai népet a politiku­sai és hadvezérei most nukleáris háborúba is hajlandók lennének belezavarni saját életük kockáz­tatásával is, mert látják a latin­amerikai népek zendüléseit és azt, hogy a vietnami nép nem hajlandó letenni fegyverét, az a­­rab államok pedig nem hajlan­dók lemondani elvesztett terüle­teikről. Regélő bácsi KARÁCSONYI ÚJDONSÁG C­IKKA ajándék csomagok magyarorszá­gi szeretteinek. Több csomag és árucikkből választhat. ÚTJ'TZ' A Pénzátutalás Szabadválasztás Propánbután gáztűzhelyek, palackok, motorkerékpárok, kerékpárok, televízi­ók, rádiók, hűtőszekrények, mosógépek, fürdőkádak, stb. DEA Élelmiszer, déligyümölcs és gyermekjáték csomagok. TUZEX Csehszlovákiába. CARTIMPEX vámmentes csomagok ROMÁNIÁBA. PÉNZÁTUTALÁS Romániába 1 US$ . 16.20 Lei. GYÓGYSZERKÜLDÉS. KÖZJEGYZŐSÉG, Fordítások, válóperek, végrendeletek, stb. Kérje legújabb díjtalan árjegyzékünket. KEDVEZMÉNYES ÉS EGYÉNI UTAZÁSOK Karácsonyra BÉCSBE és BUDAPESTRE INDULÁS: December 12, 14, 18 és 21. Útlevelek, vízumok, hotelfog­lalás, autóbérlés, rokonok kihozatala, garancia levelek. UTAZÁSOK: Floridába, Mexicóba, Bahamasba.­­ ITIl IBUSZ és C E­D­O­K FŐKÉPVISELET I il I­V1 LEGNAGYOBB MAGYAR UTAZÁSI IRODA A­GENCY TRAVEL SE­R­V­I­C­E [ 519 BLOOR ST. W. * TORONTO 4, CANADA Telephone: 537-3131 ÚJ SZÓ KEVÉS ÍRÁS SOK PÉNZZEL Tisztelt szerkesztő munkástársak! Kérem elnézésüket mu­lasztásomért, ami nálam már természetes. Utólag most kiegyenlítem hátralé­komat és rendezem előfize­tésemet a csatolt $20-zal, a kampányra pedig mellé­kelten küldök 100 dollárt azzal a kérelemmel, hogy adományom a vancouveri kvótához legyen számítva, mert a vancouveri olvasó­ink közé tartozónak érzem magam. ANDY CSULAK, Moresby Camp, B.C. $21 DETROITBÓL Kedves Munkástársak! Az 1968-as évi kampányfelszó­lítást megkaptam és az október 13-án megtartott gyűlésünkön a következők adakoztak lapunk javára: Rose Lemák $1.00, Kiss N. La­jos $2.00, Ali József $1.00, Hal­­vaksz Sándor $5.00, Csikós Fe­renc $2.00, Peter Elles Sr. $2.00, Spáring Károly $1.00, Tatár Ta­más 91.00, Heck András $1.00, Miklós György $5.00. Az adományokat $21.00 érté­kű csekk formájában melléke­lem. Munkástársi üdvözlettel: Miklós György, Detroit, Mich. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii Wellandi kampányhír Tisztelt Szerkesztőség! Október 21-én tartottuk meg első gyűlésünket kampányunk érdekében, s ekkor határoztuk el, hogy november 2-án este ban­kett megtartásával kezdjük mun­kánkat. Ekkor határoztuk el azt is, hogy egy későbbi rendezvé­nyünkre meghívjuk Kenyeres Samu kitűnő zenekarát. Nem hallgathatom el, hogy meglepetéssel olvastuk Neuwald “Csehül állunk” c. cikkét. Meg­fosztott bennünket ez a cikk nyugalmunktól. Nem csoda,hogy az Újdemokrata Párt (NDP) úgy az izraeli d arab, mint a csehszlovák eseményekre vonat­kozóan ellenszenvet tanúsít a Szovjetunió és a vele szövetsé­ges szocialista államokkal szem­ben, amikor még egy olyan ha­ladó lap is, mint az Új Szó, he­lyet biztosít kételyt keltő cikk­nek. Jobban éreznénk magunkat, ha Neuwald cikkét nem olvas­tuk volna el. Schaeffer Konrád, Welland, Ont. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll CHATHAMI LEVÉL Tisztelt Szerkesztőség! Küldöm előfizetésem megújí­tását az Uj Szóra és a Világszö­vetség lapjára. A többi adomány a kampányra. Mellékelve $15 ér­tékű postai Money Order. Németh Dezső, Chatham, Ont. 1968 november 2 KIK ÁLLNAK CSEHÜL? Tisztelt Szerkesztőség! Csehül állnak azok, akik az oroszok kukáján keresnek cso­mót vagy a Varsói Szerződésben, de szem elől tévesztik az ag­resszív természetű NATO-t, a­­mely 6 évvel a Varsói Szerződés előtt lett összeállítva. Csehül állnak azok, akik a nyugat-német revansistákat bá­ránybőrbe bújtatják. Erről e­­szembe jut Hitler, aki szintén szocializmusról beszélt mielőtt megragadta a hatalmat. Nemze­ti szocializmust hangoztatott, hogy megtévessze a munkásosz­tályt és hol van garancia arra, hogy a mai fasiszták kevésbé ve­szedelmes őrültséget követnének el hatalom megragadása után? Vagy milyen garancia van arra, hogy az amerikai héjják vissza­táncolnának a szakadék széléről és nem rántanák bele a világot harmadik világháborúba? A háború utáni években közöl­te a sajtó, hogy az amerikai kor­mány évi 100 millió dollárt for­dított kémszolgálati célra. En­nél nagyobb összeget nyújtanak a monopóliumok kémkedésre, a szocialista államok elleni bujto­­gatásra. A kémszolgálati pén­zeknek sok közük volt az 56-os magyarországi eseményekhez is, nemcsak a csehszlovákiai ellen­­forradalom előkészítéséhez. Nagy az izgalom, amikor ezek terveit leleplezik és meghiúsít­ják. Nagy volt az izgalom az im­perialista körökben amikor Ku­ba rakétákkal is készült megvé­deni a társadalmi és gazdasági átalakulást, s amikor a rakétá­kat eltávolították, az imperialis­ták nagy győzelmének tüntették fel. Azt azonban, hogy a szov­jet—török határon is fel kellett szedni a rakétákat, azt persze igen kis hírekben közölték. Amikor az oroszok kutyát küldtek a világűrbe, akkor is nagy volt a felháborodás, hogy állatot kínoznak. Ezek jobban szere­tk volna, ha kutya he­lyett Hruscsovot lőtték volna be­le a világűrbe. Mihelyst Ameri­ka is űrkutató lett, azonnal meg­szűntek a tiltakozások. Túlzás azt állítani, hogy Sztá­lin a legjobb katonatiszteket ki­végeztette. Aki ezt állítja, an­nak tagadnia kell azt, hogy Ki­rov gyilkosa japán ügynökökkel cimboráit. Ha Sztálin kivégez­tette a legjobb szovjet főtiszte­ket, akkor mi volt például Cser­­nyakovszkij, aki csapataival el­sőnek hatolt német területre. Ő is zsidó volt. Amikor Tukhacsevszkij mar­­sallt halálra ítélték, a nyugati lapok oldalakon át méltatták ér­demeit. Megemlítették, hogy­ cá­ri tiszt volt, csatlakozott a Vö­rös Hadsereghez és a forradalom alatt a hű cári tiszteket amikor elfogta, egy jó szóra szabadon engedte őket. Én nem sok köny­­nyet hullattam érte és el tudom képzelni, hogy­ mennyivel na­gyobb áldozatot kellett volna hoznia az orosz népnek a fasiz­mus leverésében, ha az ilyenfaj­ta “jó” tábornokok a második világháború alatt eregették vol­na el az ellenséget. Jók voltak ők, de kiknek? Trockij előtt és óta is sokan lettek földönfutók. Eladták ha­zájukat 30 ezüst pénzért vagy csak egy tál lencséért tagadták meg elvüket, hazájukat, szülőt, testvért, barátot. Én végtelenül sajnálom őket. L. Gy., Avening, Ont. ★ ★ ★ Szerkesztői jegyzet: Tudomá­sunk szerint még ma is vita tár­gyba, hogy­ Kirov japán és né­met ügymökök áldozata lett, va­lamint az is, hogy Tukhacsev­szkij áruló lett volna. Köszönettel vettük L. Gy. 1 30 értékű pénzutalványát, melyet 2 előfizetés megújítására és kam­pányunk támogatására küldött. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviniiiii "SOKRA NEM FUTJA" Tisztelt Szerkesztőség! Mellékelem előfizetésem meg­újítását fél évre és egy dollárt a kampányára. Sajnálom, hogy többet nem adhatok, de az Old Age Pensionból többre nem fut­ja. . . Előfizetésemet minden félév­ben szoktam megújítani, és min­den fél évben szoktam küldeni adományt is. Tiszteletem küldöm az Új Szó szerkesztőségének és az olvasó tábornak. Mrs. G. Horváth, Castlegar, B. C. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiinm VÉDI KÜLMUNKATÁRSAINKAT Tisztelt Szerkesztőség! Köszönettel vettem, hogy la­punk szeptember 21. számában közölték levelemet, melyben Rév, Gross és Neuwald külmunkatár­­sakról azt írtam, hogy megér­demlik megbecsülésünket, mert tehetséges és nemes szándékú emberek. Nagyon rosszul esett, hogy le­velem mellett megjelent Ustor Jenő második hosszú támadása éppen a nevezett két munkatárs ellen. Ustor elismerte Dr. Rácz kül­­munkatársat és belátta, hogy helytelen volt az első durva tá­madása és indokolatlan is. Úgy látszik, hogy Ustornak mindig kell támadnia valakit, akár van rá oka, akár nincs. Meggyőződésem, hogy alapta­lan támadásoknak, durvaságok­nak nincs helye lapunkban. La­punkat tanításra, felvilágosítás­ra kell felhasználni. Ezt teszi Gross, Neuwald, Rácz, Eörsi, Kristóff és Schubert. Sajnálom Ustort. Először ta­nuljunk s csak azután próbál­junk tanítani. Kérem Ustort, olvassa szor­galmasan a fentnevezett írók cikkeit, amelyekből sokat tanul­hat. Szabó János, Trenton, N. J. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii FELESÉGE EMLÉKÉRE Igen tisztelt szerkesztő mun­kástársak, itt küldöm előfizeté­sem megújítását egy évre, úgy­szintén az óhazai képes újság­ra, 3 dollárt szeretett feleségem emlékére, aki 1966 október 15-én hagyott minket hátra örökre, de emléke kitörölhetetlenül él ben­nem és gyermekeimben. Mellékelve Money Order for­májában $15. Frank Horváth, R. R. 2, Welland. Ont.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék