Kapu, 1998. június-július (11. évfolyam, 6-7. szám)

REJTVÉNY

130 REJTVÉNY KERESZTRE7TVÉNY „Rendszerváltás” VÍZSZINTES: 1. Az ismert riporter. Szil­ágyi János megállapításának első része. 2. A vese orvosi neve — spanyol popénekes (Miguel) — azerbajdzsáni vándor énekes. 3. Török város a Köroglu-hegységben — a megállapodás negyedik, befejező része — hasonlító szó, költőien. 4. Az egyik indiai ál­lamhoz tartozó — fűrészes élű maláji tör — a lantán vegyjele. 5. A megállapitás harma­dik része — azon a helyen található (két szó). 6. Népszerű köszönés —..... ki e nevet nem ismeri?" (Petőfi: A tintásüveg) — tej, franci­ául (LAIT). 7. Ady egyik álneve — Így kez­dődik a játék! — erre a helyre — azonos ró­mai számok — Bulgária gépkocsijelzése. 8. A robbanás hangja — ezt kell Váci Mihály egyik versében — kuruc főkapitány (Ádám, 1659-1719). 9. Epés gúny. 10. Azonos betűk — pl. az autókerék anyaga — nem kerül rá sor. 11. Zöldes részlet! — lágy hangnem — szovjet holdrakéta család. 12. Görög betű — dél, angolul (NOON) — Veszprém vize. FÜGGŐLEGES: 1. A hölgy termése — a megállapitás második része. 2. A sav orvo­si rövidítése — lengyel iparváros. 3. Con­certo ...; barokk zenekari műfaj — adúr skála alaphangja — Etelka egyik becézése. 4. Lorca drámája — svájci pszichiáter (Carl Gustav, 1875-1961) — antik pénzdarab. 5. SAKK Grimm Vince (Bécs 1802 — Pest 1872) A Kossuth-bankó tervezője Születésének a pontos évszáma forrá­sonként változó. Némely sakktörténész az előző évszázadra teszi. Azt sem tudjuk, mikor költözött át a Du­na menti birodalmi fővárosból, Bécsből, a másik Duna menti nagy reményű város­ba, Pestre. Előrelátó, gondos szülei jól ismerve gyer­meküket, nagyszerű szakismeret megtanu­lására adtak neki lehetőséget. Ügyes rajz­készsége alapján a litográfus szakmát sa­játította el. Több nyelven tárgyalóképes. Ez kellett a folyamatos üzletmenethez, akár­csak a társadalmi életben való jártasság. Környezete előkelő modorú, lelkes zeneba­rátként említette, aki ügyesen biliárdozik és nagyszerűen mozgatja a figurákat a sakk­táblán. A Világ című népszerű napilap 1843. no­vember 8-i számában tudatja a nagyrabe­­csült olvasóival, az üzletfelekkel: „Grimm Vince úr müárusi boltját (Do­rottya utca szegletén) átengedte Treich-Használt könyvek boltja. 6. Elterjedési terü­let — világsláger a 60-as években. 7. Orr­rész! — “Enni, ... jól tudok” (Petőfi: A ma­gyarnemes)— vidéki leánynév. 8. Mária be­cézése — kacat. 9. Heves megrázkódtatás — ... fene! — odanézz! 10. Pénzt csal ki — olasz elöljárószó (NELL). 12. A gallium vegy­jele — bútortípus — időszak az iskolában. 13. USA-műhold — Videoton, röv. —donor. 14. Nagy semmi — gyalogos katona volt. 15. Zaklatott. Zábó Gyula 12 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 8 ') II) 11 12 13 linger úrnak, s Grimm úr ezentúl egészen kőnyomási intézetének fog élni." A királyi játékban — sakk — szívesen ellenfél, társ és széles körű társadalmi kapcsolatai révén nagyszerű szervező egyéniség. Ezen sajátos játék révén érint­kezésbe kerül a társadalom legkülönbö­zőbb rétegeinek tagjaival, mint Lőwenthal János Jakab kereskedő, Szén József levél­táros, dr. Schenk szakorvos, Lewitschnigg költő, Kossuth Lajos ügyvéd és számos versenyző, kibicelő személyiséggel. A magyar forradalom kitörésekor azon­nal a magyar barátai oldalára áll. Üzemét készséggel bocsátja rendelkezésre és lel­kesen vesz részt az ún. Kossuth-bankó megtervezésében. Az ő nyomdája gyártja és éppen 150 esztendeje— 1848. július 11- én — forgalomba kerül az önálló magyar pénz. Időközben kinevezik a magyar állami nyomda első számú vezetőjévé. Ez akkor a jól ismert invalidusok épületegyüttesében — napjainkban a Budapest Főváros központi önkormányzati régi városháza szárnyépü­letében, Városház u. 9-11. — üzemelt. Ott ma is található nyomda. Tudjuk, a dicsőségesen megvívott sza­badságharc a bécsi császári hadsereget legyőzte, de a hatalmas tömegű orosz cári csapatok ellen reménytelen helyzetbe ke­rült és végül is elbukott. Grimm Vince többezred magával el­hagyta az országot. A török állami ellátás A rejtvény vízszintes 1., függőleges 1., víz­szintes 5. és 3. sz. fősorait kérjük beküldeni augusztus 15-ig. Áprilisi (4.) számunk keresztrejtvényének megfejtése: A választási arénában a neves dezilluzionista is fellép, és nem le. Könyvjutalmat nyertek: Gyuris József — 6721 Szeged (a szellemes körítést külön kö­szönjük) és Szeberényi József, 3078 Bátorterenye. 7 8 ') 10 11 12 13 14 15 igen szerénynek bizonyult, így azt a mai Bulgária területén pénzben való sakkozás­sal egészítette ki. A csoportot később délebbre telepítették. Ez idő tájt kellő tá­jékozódás után, a helyi adottságok előre­látó megfigyelésével áttért a török biroda­lom hitére, az iszlám vallásra. Hamarosan a történelmi Aleppo városában találja ma­gát, a nagytekintélyű török vezérkari tér­képészeti intézetben, ahol őrnagyi rend­fokozatban vezető beosztású tiszti mun­kakörbe kerül Murad bej néven. Korábbi kedvenc időtöltésétől ezalatt sem szakadt el, sőt keresi a külföldi kap­csolatokat. Fennmaradt egy nemzetközi hírnevű angol sakkújsághoz küldött tájé­koztató levele, keltezése: Aleppo, 1850. abcdefgh

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék