Kapu, 2015. augusztus (27. évfolyam, 8. szám)

KULTÚRA - Orbán Éva: Kelj fel a sírodból Petőfi Sándor!

irodalom nagyjainak minősítésében is ők a meghatározók. Ez a helyzet pedig döntően befolyásolja az oktatásügyet is. Ahogy az igazságszolgáltatásban, úgy az akadémiai tagságban sem történt rend­szerváltás 1990-ben. Az igazságszolgál­tatás és a tudomány templomában is ott maradtak a „farizeusok”. Elhatárolódott a Bizottság meghívójá­ban leírtaktól a Magyarok Világszövetsége is, bár hosszú idő óta együtt­működtek. Közleményükben leszögezik: „ezt az eseménysort sem elv­ben, sem részvételünkkel nem támogat­juk’’. Az MVSZ nem vonja kétségbe, hogy Barguzinban Petőfi földi maradvá­nyait találták meg, de a temetéssel kap­csolatban történt információk alapján azt a nagy költőhöz méltatlannak, nem kellően ünnepélyesnek, és „ál­temetés­nek” tartják. Indoklásukban többek között kétségbe vonják, hogy Petőfi minden földi maradványa a szarkofág­ban lenne. Valamint plakáton szereplő hibás idézetet is szóvá tesznek. „A Magyarok Világszövetsége továbbra is követeli a nemzet nagy költőjének valódi temetését a Hősök terén létező hősi sírba, a méltó végtisztesség adást a magyar nemzet egésze által.” Fel kell hívnom a figyelmet arra a tény­re, hogy a Hősök terén a Hősök emlék­köve található, ami jelképes, szimboli­kus emlékmű, nem valódi sírhely, és mely alatt soha nem nyugodtak a névte­len hősök. Nem lehet elhallgatni, mert tény, hogy a Megamorv-Petőfi Bizottság Egyesület ellehetetlenítésére, és a kutatásokat finanszírozó Morvai Ferenc anyagi, fizi­kai, és megítélésbeli tönkretételére és megfélemlítésére megdöbbentő dolgok történtek a kutatások kezdete óta, támogatás helyett. Mindezek ellenére A Megamorv-Petőfi Bizottság 2015. július 17-ével lezártnak tekintette a több, mint negyed százada húzódó ügyet. Eltemették a nagy költő földi maradványait, és nagyszabású emlékmű­sorral emlékeztek rá. Minden jelenlévőt megajándékoztak a Petőfi-kutatás hite­les dokumentumainak másolatával. A temetésről és a megemlékezésről hír­zárlatot rendeltek el. Egyedül az ATV készített Morvai Ferenccel beszélgetést. Ha valamely beszélgető műsorban - Lánchíd rádió, Lecsó - betelefonálók netán szóba hozták, a téma heves ellen­állást váltott ki. De miként juthattunk el az elmúlt 26 évben idáig? Kérdéseket tennék fel, hogy az olvasó maga válaszoljon rá, és alakítsa ki véle­ményét: - Miért nem vett részt a kutatá­sokban többszöri kérés ellené­re sem a MTA? A sír feltárását követő 2 napon belül (1989. júl. 19.) tudományosan hogy állapítha­tó meg egy fényképről, a cson­tok megtekintése nélkül, hogy a csontváz női csontváz? Az MTA miért nem végzett DNS vizsgálatokat? - Miért nem vett részt az 5 tudo­mányos konferencia egyikén sem? - 1868-ban hogy kerülhetett haza orosz hadifogságból 205 személy, ha nem vittek el sen­kit? - Miért nem támogatták a magyar kormányok a Petőfi kutatást? Miért kérte a Magyar Kormány a Burját Kormányt, hogy ne engedjék Petőfit itt­hon eltemetni? Miért zavarná azt a demokratikus átalakulást? Illetékesek miért építettek be informátorokat, akiket azután busásan megjutalmaztak, a kutatásban való részvétel helyett? Miért figyeltették meg, hall­gatták le telefonjait, miért bántalmazták anyagilag, erköl­csileg, sőt durva fizikai bántal­mazással és családjának megfe­nyegetésével egy nemzeti ügyre áldozó magyar embert, Morvai Ferencet? Jogosan merül fel a kérdés, a Megamorv-Petőfi Bizottság mivel bizo­nyítja állításait? 1989. július 23-i jegyzőkönyv orosz, magyar, amerikai, svájci antropológus- és régészprofesz­szor aláírásával. Orosz, magyar, amerikai, ant­ropológus professzor 1989. július 23-i szakértői nyilatko­zata, miszerint hagyományos módszerekkel a megtalált földi maradvány Petőfi Sándoré. Burajev burját antropológus jelentése, miszerint a megta­lált földi maradványok Petőfi Sándoré.­­ Svájci archeológiai intézet vonatkozó jelentése. 2008. 03. 25-én kelt közjegy­zői okirat a Magyarországon élő rokonok által adott vér­­kontroll anyagról. - A Kínai Igazságügyi Minisztérium DNS vizsgálati eredménye, mely 99,2-99,9 százalékos egyezést mutat a csontmaradványok mintáival. - Csank Csaba, a bizottság tör­ténészeinek összefoglalója az 1849-es magyar hadifoglyok Szibériába történt elhurcolá­sáról.­­ Varga Béla régész kimutatása: Miért Petőfi? (a felsoroltak a Bizottság által köz­readott dokumentumok) A megemlékezésre és „csellel” történő temetésre 2015. július 17-én került sor. A Papp László Budapest Sportaréna előtt a makói Forgatós Táncegyüttes előadásban 11 órakor kezdődött a “Petőfi visszatér” táncjáték bemutatása. Nagyjából azonos időben zajlott a teme­tés a Fiumei úti nemzeti sírkertben a tájékoztatás szerint. A megemlékezésen jelen voltak a Burját Köztársaság szakemberei, az Orosz Kormány képviselői, a Kínai Igazságügyi Minisztérium szakértői és képviselői, a Petőfi Bizottság tagjai, valamint a meg­hívott vendégek. Egyetlen párt sem képviseltette magát. A stadionban - ahol csak a küzdőtér telt meg a részt vevőkkel, némi késéssel kez­dődött a Kormorán együttes koncertje “A költő visszatér” rockoperából. * 2015.08. KAPU XVII. évfolyam

Next