Kárpáti Igaz Szó, 1994. augusztus-szeptember (75. évfolyam, 71-95. szám)

1994-08-02 / 71. szám

A MEGYEI TANÁCS ÜLÉSSZAKÁN A MUNKA ELKEZDŐDÖTT A megyei tanács első ülésszaka csak akkor akarta folytatni munkáját, amikor a parlament már elfogadta a helyi tanácsokról szóló törvényt. Csakhogy a Legfelsőbb Tanács a vitát ebben a kérdésben szeptemberre halasztotta, így mit volt mit tenni, a megye hatalmi szerveinek struk­turális felépítéséről anélkül kellett dönteni a képviselőknek, hogy ehhez felsőbb útmutatással rendelkeztek vol­na. A vb osztályainak, főosztályainak megalakításával azonban már nem lehetett tovább várni, hiszen olyan súlyos a gazdasági helyzet, hogy a javítása érdekében foganatosítandó intézkedések nem tűrnek halasztást. Ennek illusztrálására hadd említsek meg két tényt: Kárpátalja az »elíté­kelő« második helyet foglalja el Ukrajnában az ipari termelés üte­mének csökkenése terén, s harmadik a mezőgazdasági termelés visszaesése tekintetében. A helyi hatalom külön­böző ágainak tehát minél előbb mun­kához kell látni, hogy megállítsuk a hanyatlást. A múlt hét péntekjén a képviselői testület mindenekelőtt a tanács ál­landó képviselői bizottságait alakította meg és megválasztotta azok vezetőit. A mostani választási ciklusban NYOLC KÉPVISELŐI BIZOTTSÁG fog tevékenykedni. Ezek a követ­kezők: 1. A házszabály és a képviselői etika kérdéseivel foglalkozó bizottság. Elnöke: Mihajlo Horba, az 57. sz. viski választókerület képviselője. 2. A gazdasági reformok, a ter­vezés, a költségvetés, a pénzügyek kérdéseivel és a privatizáció vég­hezvitelének ellenőrzésével foglalkozó bizottság. Elnöke: Szerhij Ratus­­nyák, az 5. sz. ungvári választó­­kerület képviselője. 3. A törvényesség és a jogrend kérdéseivel foglalkozó bizottság. El­nöke: Ivan Korol, a 36. sz. pe­­recsenyi választókerület képviselője. 4. Az agráripari komplexum, a földtartalékok és a falu szociális fejlesztésének kérdéseivel foglalkozó bizottság. Elnöke: Pavlo Fedikovics, az 54. sz. szerednyei választókerület képviselője. 5. A lakosság szociális védelme, az egészségügy, az anya- és gyer­mekvédelem kérdéseivel foglalkozó bizottság. Elnöke:­­Volodimir Bohá­­csik, a 45. sz. bástyaházai válasz­tókerület képviselője. 6. A szellemi fejlődés, a közoktatás, a tudomány, a kultúra, az ifjúság, a sport és a nemzetiségek közötti kapcsolatok kérdéseivel foglalkozó bi­zottság. Elnöke: Volodimir Sziivka, a 23. sz. volóci választókerület kép­viselője. 7. Az ökológia és a természeti erőforrások ésszerű kihasználásának kérdéseivel foglalkozó bizottság. El­nöke: Anton Fedurcja, a 29. sz. mizshirjai választókerület képviselője. 8. A báziságazatok és az infra­struktúra kérdéseivel foglalkozó bi­zottság. Elnöke: Sztepan Filip, a 44. sz. técsői választókerület képvi­selője. (Befejezés a 2. oldalon.) TALÁLKOZÓ A TURUL­EMLÉKMŰNÉL Sem a kánikula, sem pe­dig a fölöttébb nehéz köz­lekedési viszonyok nem je­lentettek akadályt, pontosab­ban nem tartotta vissza az embereket attól, hogy Ti­­szaújlakra zarándokoljanak és részt vegyenek a ma­gyarság összetartozásának jelképévé vált Turul-ünnep-­­ ségen. Mert ezúttal is so­kan, nagyon sokan eljöttek, hogy jelenlétükkel járulja­nak hozzá e nemes hagyo­mány folytatásához, annak továbbéléséhez. Hogy aztán az ünnepségre invitáló fel­hívás, vagy pedig a belső kényszer szólította-e az em­bereket az útrakelésre, il­letve a kettő közül melyik volt a hangsúlyosabb, végül is ez csak másodlagos kér­dés, ám tény, megyénk leg­távolabbi zugából is el­küldték képviselőiket és ál­taluk a »lélekben együvé tartozunk« szép üzenetét azok is, akik azt személyes jelenlétükkel nem tudták ki­fejezni. Az ünnepséget megnyitó Fodó Sándor, a KMKSZ el­nöke a megjelentek szívélyes üdvözletén túlmenően első­sorban azt hangsúlyozta, hogy ez a rendezvény sokkal több a Rákóczi-szabad­­ságharc egyik győztes csa­tájára való megemlékezés­nél. Az ma már a kárpátal­jai magyarság egységének, együvétartozásának szép jel­képe is, amely azt fogal­mazza meg, hogy csakis együtt, erőnket tömörítve tudjuk megőrizni a kárpátal­jai magyarság számára azt a számunkra a szűkebb szü­lőhazát jelentő földet, ame­lyet apáink hagyományoztak ránk. Sajnos, vannak fele­lőtlen emberek, állapította meg Fodó Sándor, akik ezt az egységet igyekeznek meg­bontani. A KMKSZ-t ez esetleg megrezgeti, de a fa­lak nem repednek meg. A Megyei Tanács vezető­sége nevében Czurka János elnökhelyettes köszöntötte az egybegyűlteket, fejezte ki afölötti elégedettségét és örömét, hogy a kárpátaljai magyarságnak ezt a szép hagyományőrző ünnepét ezút­tal is oly sokan személyes jelenlétükkel tisztelték meg. Ünnepi beszédet Vári Fá­bián László költő, a KMKSZ alelnöke mondott. (Ezt lapunk második olda­lán teljes terjedelmében kö­zöljük). Az Ungvári Magyar Főkonzulátus nevében Mono­­ri István főkonzul tolmá­csolta üdvözletét, megálla­pítva, hogy mi valamennyien, akik itt együtt vagyunk, egy dologban egyetértünk: ez az emlékmű, ami itt áll, s ami viseli a magyarság nagysá­gának, győzelmének, még ha akarjuk, vereségeinek is az emlékét, ez az, amit őriznünk kell, mint egy olyan hagyo­mányt, amely járjanak bár­milyen idők is, építkezésre sarkall bennünket. Ahhoz azonban, hogy ezt megtehes­sük, mindenekelőtt összefo­gásra van szükség, hiszen ma a magyarság legnagyobb rákfenéje az, hogy nem tud összefogni se itt, se máshol. Ha tehát valamit kívánha­tok, akkor az csakis az le­het, hogy ez az összefogás mégis megtörténjen, azoknak a feladatoknak az érdeké­ben, amelyek előttünk állnak. Mert ha lesz összefogás, akkor lesz kilábalás a prob­lematikus helyzetekből, a szegénységből. Az ünnepség a magyar és a székely himnusz eléneklé­­sével ért véget, majd ezt követően a jelenlévők elhe­lyezték koszorúikat és virá­gaikat a Turul-emlékmű ta­lapzatán. —eg— Közéleti lap A PRIVATIZÁCIÓT FOLYTATNI KELL Vitalij Maszol, Ukrajna miniszterelnöke arra szólította a parlamentet, hogy ne vezessen be moratóriumot a privatizációra. A Legfelsőbb Ta­nács ülésén felszólalva kijelentette, hogy foly­tatni kell az egész szolgáltatói szféra privati­zációját. Ugyanakkor a miniszterelnök szerint nem kell elsietni az ipar báziságazatainak pri­vatizálását. Maszol kijelentette, hogy a kormány a közeljövőben számos intézkedést tervez az adó­politika liberalizálására és a valutaszabályozás­ra vonatkozóan. Szavai szerint ez év első felében Ukrajnában a nemzeti jövedelem a múlt év meg­felelő időszakához képest 28 százalékkal csök­kent. Maszol azt is közölte, hogy a kormány határozatot készített elő a szeszes italok fogyasz­tási adójának 10—30 százalékos csökkentéséről. MEGHATÁROZTÁK AZ IDŐPONTOT A Központi Választási Bizottság ösz­­szegezte az ukrajnai képviselői pót­választások végleges eredményeit. Ivan Jemec, a Központi Választási Bizottság elnöke közölte, hogy abban a 112 választókerületben, ahol március-április folyamán nem került sor a választá­sokra, vagy ha sor került is, de senkit sem választottak meg, július 24-én 880 jelölt indult. A szavazásra jogo­sultak listáján szereplő több mint 9 millió állampolgár közül a választá­sokon 4 millió 700 ezren vettek részt, azaz a választásra jogosultak 51,12 százaléka. A választásokra 66 választókerületben került sor. A vá­lasztások óta eltelt 10 napon belül a Központi Választási Bizottságnak meg kell vizsgálnia az összes hozzá címzett anyagot, beadványt és panaszt. Ezek után hoznak döntést a megfelelő számú szavazatot kapott 20 jelölt Legfelsőbb Tanács képviselőjévé tör­ténő beregisztrálásáról. Abban a 46 választókerületben, ahol július 24-én nem került sor pótvá­lasztásra vagy érvénytelennek tekin­tették azt, a Központi Választási Bi­zottság határozata értelmében novem­berben újabb fordulót tartanak. KERESIK A KIUTAT Ukrajnában az iparcikkek körülbelül 20 százalékát a gépipar és a védelmi komplexum termékei alkotják. Manap­ság azonban a gépgyártókra is nehéz idők járnak. Az első fél évben a gépipari termékek termelése a múlt év megfelelő időszakához képest kö­rülbelül 52 százalékot tett ki. A gépipar időszerű kérdéseit és a vál­ságból való kilábalás hatékony útjait vitatták meg az­ ágazat dolgozói a napokban Kijevben megtartott első kongresszusukon. Viktor Petrov, a gépgyártással, a hadiipari komplexummal­ és a konver­zióval foglalkozó miniszter beszámo­lójában számos javaslatot tett arra, hogyan lehetne a vállalatoknak pénz­hez jutni, nyersanyagot, alapanyagot szerezni. A kongresszuson felszólalt Vitalij Maszol, Ukrajna miniszterelnöke. AZ UNGVÁRI VÁROSI TANÁCS KÉPVISELŐINEK FIGYELMÉBE! A városi tanács első ülésszakának második ülését augusztus 5-én tart­ják meg 9 órai kezdettel a városi tanács nagytermében a következő napirenddel: 1. A városi tanács és a végrehajtó bizottság struktúrájáról, az általános létszámról és a munkabéralapról. 2. A városi tanács elnökhelyet­teséről. 3. Az állandó bizottságok lét­rehozásáról és elnökeik megválasz­tásáról. 4. A népképviselők városi taná­csának végrehajtó bizottságáról. 5. Egyéb: Szerhij Ratusnyák, az ungvári városi tanács elnöke V_____________________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék