Kárpáti Igaz Szó, 1994. október-december (75. évfolyam, 97-133. szám)

1994-10-04 / 97. szám

Ukrán—Izraeli külügyminiszteri megbeszélések Hennagyij Udovenko, Ukrajna külügyminisztere, aki az ENSZ- közgyűlés 49. ülésszakán részt vevő ukrán küldöttség vezetője. New Yorkban találkozott Simon Perez izraeli külügyminiszterrel. Az ukrán külügyi tárca vezetője tájékoztatta kollégáját az új ukrán vezetés terveiről, a kor­mány bel- és külpolitikájáról. Hennagyij Udovenko leszö­gezte, hogy Ukrajna változatla­nul ragaszkodik a demokratikus reformokhoz és az ország szu­verenitásának megszilárdí­tásához. A miniszterek véleményt cseréltek az ukrán—izraeli kap­csolatok helyzetéről. Simon Perez izraeli látogatásra hívta meg Hennagyij Udovenkót, amit az ukrán külügyminiszter köszönettel elfogadott. 50 százalékos vitelég-emelés Az Ukrán Állami Vasúti Egyesülés tájékoztatása szerint 50 százalékkal emelik a nem­zetközi személyvonatokon a viteldíjakat. Erre a lépésre azért­ volt szükség, mert Oroszország szeptember derekán minden előzetes tájékoztatás nélkül megemelte a vonatjegyek árát, s emiatt az Ukrán Állami Vasúti Egyesülést az elmúlt két hét folyamán óriási veszteségek érték. Ukrán—líbiai együttműködés Ukrajna és Líbia jelentős táv­latokkal rendelkezik az együtt­működést illetően. Ukrán tu­dományos körök szerint hazánk berendezéseket szállíthatna Lí­biának a tengervíz sótalanítá­­sához, valamint segítséget nyújthatna vasútvonalak és au­tósztrádák építéséhez. A maga részéről az arab ország kőola­jat, élelmiszercikkeket, sző­nyegféléket, bőripari ter­mékeket szállíthatna Ukraj­nának. Amint azt Líbia kijevi nagykövetségén közölték, az érdekelt partnerek között no­vemberben tárgyalásokra kerül sor az együttműködés meg­szervezése érdekében. Pedagógusok tiltakozása Kijevben Vasárnap Kjevben az oktatá­si dolgozók helyi szakszerve­zete az oktatási dolgozók nap­ja alkalmából a népek Barát­sága árkádok alatt nagygyűlést szervezett. A fórumon az ok­tatásügyet sújtó problémákról esett szó. A szónokok többek között rámutattak: a pedagógu­sok, óvodai és bölcsődei dolgozók alacsony bére ahhoz vezet, hogy a vezető szak­emberek megválnak az állami oktatási rendszertől. A nagygyűlés résztvevői az ok­tatásügyben fennálló válság mielőbbi leküzdését köve­telték. A Kárpátaljai Magyar Képviselők Tanácsának alakulóülésén Még meg sem alakult, máris kettészakadt?... Beregszászon a járási tanács üléstermében tartották meg a Kárpátaljai Magyar Képviselők Tanácsának alakulóülését. Összesen mintegy ötven képvi­selő jött el, túlnyomórészt a be­regszászi járásból. Dr. Kovács Elemér, a KMKSZ nagyszőlősi Kovács Miklós, az ungvári járási szervezet elnöke, Orosz Ildikó, a KMKSZ elnöke. Milován Sándor, a KMKSZ elnökhelyettese a gyér részvé­tel miatt megkérdőjelezte az ülés érvényességét. Azt ajánlot­ták, most csak egy szervezőbi­zottságot hozzanak létre, amely kellőképpen előkészíti a maj­dani közgyűlést. Kifogásolták azt is, hogy a Kárpátaljai Ma­gyar Képviselők Tanácsa Alap­­szabályzatának tervezetét két nappal az ülés előtt csak a Be­regi hírlap tette közzé, így a más járásokban élő magyar képviselőket megfosztották at­tól a lehetőségtől, hogy be­hatóan áttanulmányozzák azt. Sok képviselő meghívót sem kapott a rendezvényre. Tóth Mihály parlamenti képviselő, Kiszely Tihamér, az Ungvidéki Magyar Szövetség ügyvezető társelnöke, az ülésen elnöklő Lőrincz Tibor, a Bereg­szászi Járási Tanács képviselője Cs.Cs. ... '­­ • ..' • és mások viszont úgy vélték, az alakulóülést le kell vezetni, meg kell vitatni az Alapszabály tervezetét, ügyvezető elnök­séget választani, amely majd egy későbbi időpontban össze­hívja a közgyűlést. hosszas, néha szemé­lyeskedéssé váló meddő vita után végül is szavazásra bocsá­tották a kérdést. 33-an a gyűlés levezetése, 14-en annak el­halasztása mellett voksoltak. Az ülés levezetését ellenző 14 képviselő a szavazás után el­hagyta a termet. A teremben maradt 33 képviselő némi tanácstalanság után folytatta az ülést. Kisebb módosításokkal jóváhagyták a Kárpátaljai Magyar Képviselők Tanácsának Alapszabályzatát, ügyvezető elnökséget választot­tak, melynek elnöki tisztét ideiglenesen Lőrincz Tiborra bízták. A kialakult helyzet korántsem egyértelmű. Egyrészt formálisan megalakult a Kárpátaljai Magyar Képviselők Tanácsa, másrészt viszont nem tudható, elfogad­ja-e ezt a döntést megyénk ma­gyar képviselőinek többsége. Új KMKSZ-alapszervezet alakult A nagyszőlősi járási Csorna- Ré­seletei Ilonát, elnökhelyet­­falván 21 taggal megalakult a tessé Kiss Valériát, titkárrá Sán- KMKSZ-alapszervezet. Elnök- ta Máriát választották. Megkezdődött a bábszínházi fesztivál Magyar, szlovák, lengyel, román, amerikai, francia és más zászlók díszítik e napokban a Megyei Bábszínház homlokzatát, jelezve, hogy különféle országok képviseltetik magukat a III. nem­zetközi Bábművészeti Fesz­tiválon. A nyitórendezvényre a Színház téren került sor. Méltatták az ese­mény jelentőségét és üd­vözölték a vendégeket Vaszil Haborec, a Megyei Művelődési Főosztály vezetője, Sztepan Szember, az ungvári polgár­­mester első helyettese. Üdvözlő levélben tolmácsolta jókívánsá­gait a résztvevőknek Szerhij Usz­­tics, a megyei tanács elnöke. Ebben többek között hangsú­lyozta, hogy az immár harmadik ízben megrendezett fesztivál kul­turális életünk üde színfoltja, a népek barátságát és megértését, a nemes érzések fejlesztését­­szolgája egy olyan vészterhes időszakban, amikor a világban sokfelé dörögnek a fegyverek és gazdasági válság uralkodik. Vidám dalokkal, szép tán­cokkal, illetve látványos bábje­lenetekkel köszöntötték a vendégeket a különféle iskolák műkedvelői: a szakszervezeti ház 'Kárpátok gyöngyszeme' diáktáncegyüttese, a Beregszent­miklósi Művészeti iskola balett­csoportja, az Ungvári 2. Sz. Középiskola bábcsoportja. Másnap megkezdődtek az előadások, immár benépesült a bábszínház is. A nagyrészt gyer­mekekből álló közönség tetszés­sel fogadta a Kijevi Marionett Színház produkcióját, "A kisgó­­lya és a madárijesztő" c. mese­játékot. E társulat jó hírnévnek örvend országszerte, és számos fesztivál díjazottja. Említésre méltó, hogy rendezője, vezető színésze, báb- és díszletter­vezője egy személyben Mihail Jaremcsuk, aki tulajdonképpen egy saját színházat hozott létre az elmúlt években. Sikere volt az ivano-frankov­­szki bábosok bemutat­kozásának is, akik az ukrán nép­mesemotívumok alapján készült "Ivan Holik" c. darabot adták elő. A fesztivál folytatódik, napon­ta átlagban három színház várja­­előadásaira a közönséget. Igaz, az előzetes program némileg módosult a kolerajárvány miatt. Határzárat rendeltek el a török hatóságok, így nem jöhetett el az Isztambuli Bábszínház, s le­mondta szereplését a járvány­veszély miatt a nyíregyházi és a békéscsabai társulat. (bar£t) Fotó: Markovics Mátyás KÖZÉLETI LAP ,1994. október 4., kedd , 97. (15 015.­ szám T ■ SZABADÁRAS ! NYILATKOZAT Mi, alulírott magyar képviselők, nem értünk egyet a Kárpátaljai Magyar Képviselők Tanácsa megalakulásának mód­jával. A gyűlés előkészítése hiányos volt: 1. A szervezők nem hirdették meg a megyei sa­jtóban a gyűlés időpontét. 2. Az érdekeltek nagy része nem kapott meghívót. 3. A gyűlés szombati időpont­ja a tanácselnökök számára nem megfelelő. Orosz Ildikó, a megyei tanács tagja Milován Sándor, a megyei tanács tagja Halász József, a megyei tanács tagja Tóth György, Csap tanácsel­nöke Balogh Alice, Csap városi képviselő Kovács Miklós, az Ungvári Járási Tanács képviselője Dr. Kovács Elemér, a Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője 4. Az alapszabálytervezet meghirdetését a megyei saj­­lóban elmulasztották, csak a Beregi Hírlapban közölték. Mindezen okok miatt nem ve­hettünk részt a gyűlés munkájában. A továbbiakban is támogatjuk egy olyan szervezet mega­lakulását, amely képes lenne összefogni az érdekelt több száz magyar képviselőt és tanácselnököt, amelyre a most megalakult 36 tagú testület nem illetékes. Beregszász, 1994. október 1. Gorzó Jenő, a Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője Szabó Károly, a Nagyszőlő­si Járási Tanács képviselője Hadar Vince, a Munkácsi Járási Tanács képviselője Tóth Sándor, a Beregszászi Járási Tanács képviselője Szanyi Ilona, Palágykomoróc tanácselnöke Bilakovics Sándor, nagyge­­jőci tanácselnök Puskár Árpád, Szűrte ta­nácselnöke NYILATKOZAT Mi, a Negyszőlősi Járási Tanács alulírott képviselői be­jelentjük a magyar képviselői csoport megalakulását. Célunk az általunk képviselt válasz­tópolgárok érdekeinek, gaz­dasági, kulturális és nemzetisé­gi jogainak hatékonyabb képviselete, ezen cél érde­kében kifejtett tevékenységünk Dr. Kovács Elemér, Mindák Imre, Váradi József, Barta József, Gorzó Jenő, Balogh összehangolása, egyeztetése. Csoportunk nyitott mindazon képviselők számára, akinek választókörzetében je­lentősebb a magyar lakosság számarányossága, és aki cél­kitűzéseinket magáévá teszi. nagyszőlős, 1994. szeptem­ber 29. Árpád, Bocskor Gedeon, Ambrus Lajos, Tóth József, Szabó Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék