Kárpáti Igaz Szó, 1994. október-december (75. évfolyam, 97-133. szám)

1994-10-04 / 97. szám

Szlovák választás A szlovákiai választás első hivatalos eredményeinek köz­zététele után, az előzetes — még nem végleges — számí­tások szerint a Meciar vezette Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (HZDS) és a vele választási koalíciót alkotó Földművesek Pártja (RS) 60 képviselői helyet foglal majd el a parlamentben. A balolda­li erőket tömörítő Közös Választás Koalíció (SU) 18, a Magyar Koalíció szintén 18 mandátumhoz jut. A Ján Carnogursky vezette Keresz­tény­demokrata Mozgalom (KDH) 17, Jozef Moravcíkék Demokratikus Uniója (DU) 15, a Szlovákiai Munkások Szövet­sége (ZRS) 13, a Szlovák nem­zeti Párt pedig 9 helyet foglal­hat el, nem jelentős mérték­ben, de ezek a számok még módosulhatnak. Az új szlovák parlament hét frakcióból áll majd. Túszszedés Bakuban Egy fegyveres csoport Ba­kuban, Azerbajdzsán főváro­sában megtámadta a fő­ügyészség irodáját és több személyt túszként foglyul ejtett — jelentette a Reuter vasárnap este, a Turan hivata­los hírügynökségre hivatkoz­va. A biztonsági erők a kör­nyéket lezárták, a közeli kor­mányépületek védelmét meg­erősítették. A Turan szerint a túszejtés közben több lövés is eldördült. Zsiiinovszkij Phenjanban Phenjanba érkezett hétfőn Vlagyimir Zsirinovszkij, az oroszországi Liberális Demok­rata Párt vezetője, hogy meg­beszéléseket folytasson az észak-koreai vezetőkkel. A KCMA hivatalos észak-koreai hírügynökség jelentése sze­rint Zsirinovszkyt megérkezé­sekor Hvang Csang Jop, a Ko­reai Munkapárt Központi Bizottságának titkára és Pek In Csun, a parlament alelnöke fogadta. Megfigyelők elképzel­hetőnek tartják, hogy az ultra­nacionalista nézeteiről ismert politikus Kim Dzsong Illél, Észak-Korea kijelölt veze­tőjével is találkozni fog. Litván kormányfő Izraelben négynapos hivatalos láto­gatásra Izraelbe érkezett Adol­­fas Slezevicius litván kor­mányfő. A tervek szerint a mi­niszterelnök találkozik Jichak Rabin kormányfővel, majd a litván vendéget fogadja Ezer Weizman elnök is. A balti ország kormányfője találkozik Seva Veisszel, a kneszet elnökével és Benjamin Metán­jat­­uval, az ellenzéki Likud tömb vezetőjével is. A két ország képviselői várhatóan kulturális együttműködési szerződést is aláírnak. A litván kormányfő egy héttel ezelőtt a vilniusi gettó lerombolásá­nak évfordulóján bocsánatot kért a balti Köztársaság zsidó lakosságától a deportáláso­kért, a tömeges gyilkossá­gokért, amelyben több száz litván közvetlenül is részt vett. Új temploma lesz Tiszacsomának! Tiszacsoma a beregszászi já­rásban nem tartozik a nagy­köz­ségek közé. Lakosainak zöme görög katolikus vallású. A falu kis temploma már szűknek bi­zonyult a hívők befogadására, nagy fába vágta a fejszéjét az egyházközösség, amikor úgy döntött: íj templomot építenek a hívők adományaiból. Alapja már elkészült, vasárnap pedig sor került az alapkő megszen­telésére is. A templomban tartott isten­­tiszteletre nem csak a csornaiak jöttek el, hanem a beregdé­­daiak, macsolaiak is. A hívők fele sem fért el a templomban, az emberek zöme az udvaron hallgatta a misét, melyet Ho­­lovács József püspök celebrált. A mise után több százan indul­tak el templomi zászlók alatt, harangzúgás közben oda, ahol néhány év múlva az íj templom áll majd. A mai nehéz gazdasági hely­zetben merész vállalkozásnak tűnik templomot építeni egy olyan kis faluban, mint Tisza­csoma. De mint Holovács József püspök megjegyezte, hinni kell abban, hogy Isten segítségével és a hívők áldozatos munká­jával valóra válik a csornaiak álma és néhány év múlva ismét eljöhetünk majd ide, az új temp­lom felszentelésének ünnepére. A templom ma nagy össze­tartó erő, mondotta az alapkő felszentelésén Ortutay Elemér aranymisés lelkész, néhány év­vel ezelőtt a görög katolikusok nem gyakorolhatták szabadon hitüket, papjaikat börtönbe ve­tették. És íme ma hatalmas tömeg állja körül ezt a szent helyet, együtt örülhetünk an­nak, hogy részesei lehetünk ennek a megható ünnep­ségnek. Szabó Konstantin paróchus meghatott szavakkal mondott köszönetet Holovács József püspöknek, lelkész testvérei­nek, akik eljöttek megosztani a csornaiakkal az új templom alapköve letétele és felszente­­ lése feletti örömét. Isten áldá­sát kérte az egyházközösség áldozatos munkájára. Az alapkő alá elhelyezték a templom alapító okiratát, az egyháztanács tagjainak névso­rát és a hagyományhoz híven az aznapi újságokat tartalma­zó fémszelencét. A templom építése előreha­ladott állapotban van, alapjá­nak nagy része már elkészült, rövidesen hozzá lehet látni a falak felhúzásához. A cso­rnaiak készek az anyagi áldo­zatokra, de szükség van más szervezetek támogatására is. Az ünnepségen részt vevő Tóth Mihály parlamenti képviselő, Badák Sándor tanácselnök, Picur Ferenc, a helybeli iskola igazgatója és mások megígérték, hogy min­den tőlük telhető módon segí­teni fogják az íj templom építését. Az önkéntes felaján­lások befizetésére az egyház­­közösség rövidesen számlát nyit a bankban. (Csanádi) Egyiptom: társadalmi tiltakozások Miután az egyiptomi rendőr­ség megszállta az Al-Ahrar isz­lám ellenzéki párt kairói székhá­zát, a párt orgánumának 15 újságírója közölte, hogy éhség­­sztrájkot kezdett tiltakozása jeléül. Közben a kereskedelmi kamarák szövetségének szóvi­vője bejelentette, hogy több ezer egyiptomi kereskedő szom­bat óta sztrájkol azon kor­mányrendelet ellen tiltakozva, mely megköveteli az áru erede­tének igazolását. Az egyiptomi emberi jogok szervezete szerint a biztonsági erők közbelépésére egy kilenc éve húzódó jogi vita után került sor. A disputa az in­gatlan miatt robbant ki az Al- Ahrar és a ház tulajdonosa között, a per vasárnap a párt fellebbezésének elutasításával ért véget. Az éhségsztrájkolók újságírótársaikkal az épületben maradtak. Az emberjogi szer­vezet szerint pusztán polgári ügyről van szó, de úgy vélte: a kormány túl messzire ment az­zal, hogy azonnal élt hatalmával a bírósági ítélet végrehajtására. Kairóban és több vidéki nagyvárosban szombat óta zár­va tart az üzletek többsége, ekkor lépett ugyanis érvénybe az a kormányrendelet, melynek célja a csempészet elleni harc. A rendelet első számú áldoza­tai az elektronikai, az élelmi­szer- és az autóalkatrész-boltok, mivel a nagykereskedők nem adnak számlát, s így a kis üzletek tulajdonosai nem tud­ják árujuk eredetét igazolni. El­lenzéki lapok szerint sok bolt pusztán azért nem nyitott ki, mert félt a rendőrségi kiszállástól. A Mílus deltájában lévő egyik textil- és fonalgyár mintegy 3 ezer munkása szün­tette be a hét végén a munkát, kétezer adminisztrációs munkatársuk elbocsátása, il­letve áthelyezése ellen tiltakoz­va. Három polgár meghalt, 29 pedig megsebesült vasárnap, amikor a textil- és fonalgyár sztrájkolói összecsaptak a rendőrséggel — közölték rend­őrségi források, hozzátéve, hogy 11 rendőr is megsebesült. A rendőrség szerint „baj­keverők,, vegyültek el a ki nem fizetett jutalmuk miatt szombat óta ülősztrájkot folytató munká­sok között, akiket arra ösz­tönöztek, hogy tiltakozzanak és az állam vezetésével szemben ellenséges jelszavakat kiabál­janak. A rendőrség azonnal köz­belépett, s 75 személyt letartóz­tatott, akiket felbujtással vádol. Haiti — terrorszervezetek ■m 0^ * Az amerikai intervenciós erők elhatározták a haiti félkatonai terrorszervezetek lefegyverzését — közölte Stanley Shrager, az amerikai nagykövetség szóvi­vője. Az AFP szerint a szóvivő elmondta, hogy az erre vonat­kozó tervek mindig is meg­voltak, de nyilvánvalóan a pénteki súlyos incidens köz­vetlen hatására hozták meg a döntést. Shrager nem közölt részleteket arról, hogy az ameri­kai erők hogyan kivárják az in­tézkedéseket meghozni, de hangsúlyozta, hogy az akciót „agresszív módon”, fogják végrehajtani. Az első célpont a Front a Haiti Haladásért (FRAPH) nevű szervezet, amely eddig a katonai kormányok és előttük a Duvalier-diktatúra legnagyobb civil terrorcsoportja volt. Pénte­ken ez a szervezet avatkozott be fegyverrel a demokráciapárti tüntetésbe; a zavargásnak öt halálos és harminc sebesült ál­dozata volt. Ezenkívül a rend­őrség és a hadsereg segítőit akarják lefegyverezni, akik a szakértők szerint Joseph Michel Francois, a főváros rendőrfő­nöke ellenőrzése alatt állnak. A Reuter beszámolt arról, hogy Washingtonban John Deutch védelmi miniszterhelyettes be­jelentette: az amerikai egységek meg fogják akadályozni a vérontást a haiti csoportok között, feltéve ha ők maguk nem kerülnek veszélybe és képesek rendet teremteni. A magas rangú Pentagon-tiszt­viselő azonban tagadta, hogy ez változást jelentene az Egyesült Államok haiti politikájában. Szintén Washingtonban Leon Panetta, a Fehér Ház stábfőnöke közölte, hogy Amerika együtt kíván működni a haitiakkal a terrorszervezetek lefegyverzé­sében, de részleteket nem közölt. SZÜRETI BÁL UNGVÁRON Remélhetően nem utoljára... Mi szükség van arra — gon­dolhatná a kedves olvasó —, hogy egy szüreti mulatságnak ekkora jelentőséget tulajdonít­sanak? Elvégre a megye magyar falvaiban rendszeresen meg­szervezik, méghozzá jóformán kihagyás nélkül. Ungvár azonban más ebben a tekintetben. Az itteni — a leg­optimistább adatok szerint is — mintegy tízezernyi szétszórt magyarság a 10 százalékát sem teszi ki a megyeszékhely lakos­ságának. De még lényegesebb: Ungváron több mint fél évszáza­da nem került sor ilyen mu­latságra. Most azonban a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége és az Ungvidéki Ma­gyar Szövetség aktivistái meg­próbálták a lehetetlent, s felnyi­tották a már-már feledésbe merülő hagyományt. Ehhez per­sze szükség volt a megyei nem­zetiségi, migrációs és vallásügyi főosztályra, amely anyagilag tá­mogatta az amúgy jótékonysági rendezvényt (a befolyt összeg a Dayka Gábor Középiskolának lett felajánlva), az estet szpon­zoráló Parabola kisvállalatra, a termet biztosító városi villa­mosművekre és az önköltségi áron játszó Fortuna együttesre. Hogy milyen volt? nehezen in­dult, de végül hajnali négyig tar­tott a mulatság. Izgalmas volt a tombola, és elkelt a nagy ko­szorú, akárcsak a két kisebbik koszorú is. Talán lehettek vol­na többen is. A távolmaradás­nak sok oka lehet, az egyik — miként egy részvevő szo­morkásan megjegyezte —, úgy látszik, csak ennyien akarjuk, hogy végre rendbejöjjön a ma­gyar iskola szénája... Pozitívum? Eleddig nem sok rendezvény volt, amelyik meg­mozgatta volna a fiatalságot. Ezen a napon azonban a rész­vevők több mint fele húszhoz közel álló lány és fiú volt. És ez a jó, hisz ezen az estén nekik, értük szólt a muzsika. (­kő-) Kovács Elemér pillanatképe a csongori szüreti mulatságról készült.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék