Kárpáti Igaz Szó, 1995. január-március (76. évfolyam, 1-35. szám)

1995-01-05 / 1. szám

■ 1995. január 5., csütörtök 1. (15 052.) szám SZABADÁRAS 1995-re ígérik a pénzcserét Ukrajnában idén bevezetik az ír nemzeti valutát a hrivnyát — jelentette be Leonyid Kucs­ma államfő, aki látogatást tett az ukrán nemzeti bankban. Az elnök megnyugtatta az ukrán lakosságot, hogy a pénzcseré­vel nem „kobozzák el,, az em­berek megtakarított pénzét. Viktor Pinzenik miniszterel­nök-helyettest bízták meg a pénzreform végrehajtásáért felelős munkacsoport veze­tésével. Az ukrán államfő 1994 no­vemberében előterjesztett re­­formprogram­jában helyezte kilátásba a hrivnya bevezetését, azonban konkrét időpont megjelölése nélkül —jelentette az MTI, a D­PA,hű­rügynökség köz­lésére hivatkozva. A hírügynök­ség szerint nyugati tanácsadók óva intik Ukrajnát attól, hogy az árak tejes felszabadítása és az infláció megfékezése előtt hajtsa végre a pénzreformot. Miért fáznak az ukrajnaiak? Cáfolta az ukrán külügyminisz­térium több kijevi lapnak azt az állítását, miszerint azért fáznak lakásaikban az ukránok, mert Oroszország kevesebb földgázt szállít — jelentette az ITAR­­TASZSZ. A kijevi külügyminisztéri­um közleménye szerint a Gaz­prom orosz gázipari vállalat nem kevesebbet, hanem éppen ellen­kezőleg, a tervezettnél sokkal töb­bet szállít: a napi 85 millió köb­méter helyett 170 milliót. A közlemény leszögezi: az ál­lampolgárok hideg lakásaiért nem külföldön kell keresni a felelőst, hanem az ukrán illetékesek kö­zött, akik a korábbi évekkel el­lentétben nem készle­tettek ele­gendő nehézo­íjat a téli idő­szakra. zy békés karácsonnt kívánunk minden ,most ünnepiő olmsónknak! A munkácsi görög katolikus egyházmegye püspökének KARÁCSONYI ÜDVÖZLETE Főtisztelendő Atyáknak, szerzeteseknek, apácák­nak, az egyházmegye hí­veinek és minden jó akara­tú embernek KRISZTUSBAN KEDVES TEST­VÉREK! Mindennapi imáinkban Jézus Krisztust Isten Fiának valljuk, aki­t értünk, emberekért, a mi üd­vösségünkért leszállott a menny­ből. Megtestesült a Szentlélek ere­jéből Szűz Máriától és emberré lett". Ily módon minden szentmise alkalmából megemlékezünk azon eseményről, amelyet az Anya­­szentegyház megjelenít, elsősor­ban az Angyali híradás ünnepén, de különös módon az Úr Jézus Krisztus test szerinti születése napján. Ez nagy örömünkre van, mert az Isten kinyilatkoztatta magát nem mint elérhetetlen, hanem látható emberi alakban. Az Isten emberi természetet öltött, hogy az ember az isteni életben részesüljön. Ez az értelme az evangélium eme szavainak: "Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete le­­gyen"/Ján 3,16/. A karácsony az emberek iránti isteni szeretet ünnepre. Ezért mi is szeretettel tartozunk Isten és az emberek iránt. Mily módon fe­jezhetjük ki manapsság Isten iránti szeretetünket? Elsősorban Krisz­tussal való állandó egyes­üléseink által, amikor örömeinket és ne­hézségeinket Vele közöljük, amikor életünket, jövőnket az is­teni gondviselésre bízzuk. De fon­tos, hogy tud­juk felismerni Krisz­tust minden felebarátunkban, nemzetségre, vallásfelekezetre való tekintet nélkül. Üdvözítőnk az egymással való békés együtt­élésre tanít minket, mondván: "Úgy bátyátok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bárjának" (Lk 6,31). Amikor te­hát Krisztus születésével az Isten­nek a történelemben való jelen­létét ünneplejük, tisztelnünk és szeretnünk kell az Isten jelenlétét minden felebarátunkban. Ezen isteni parancs ortodox pravoszláv hittestvéreinkhez való viszonyunk felülvizsgálását is sürgeti. Ismeretes, hogy a dik­tatúra s ateizmus birodalmának megszűnése után az emberi jogok — a nemzeti öntudat s vallásfelekezeti hovatartozás — szabadságát élvezzük. Fellen­dülőben van a hitélet. Ugyan­akkor ennek akadálya a mai napig is tartó szembenállás a görög katolikus és pravoszláv hívek között, amit a régi idők­ből keserű hagyatékként örököltünk. A keleti bizánci és nyugati latin Egyházak közötti 1054-beli sza­kadás következtében ezen Egy­házak között a kapcsolat meg­szűnt, mi több, a gyűlöletig és kölcsönös kiátkozásig fajult. De az emberek szívében az egyesülés reménye mindig megvolt A Lioni (1274), valamint Ferrara-Firenzei (1439) uniós zsinatokon a püs­pökök és hittudósok megegyez­tek az egyesülés feltételeiben. Ezután voltak megkötve a Breszti (1596), majd az Ungvári (1646) uniók, amelyek megkötését az elmúlt korszak fejlődése, valamint az akkori egyházon belüli súlyos állap­atok sürgették. De a remélt tejes egyházközi egyesülés nem jött létre, többek között azért is, mert az akkori egyházi unió formáit az ortodox­ pravoszlá­­viának a latin katolicizmus előtti kapitulálásának tartották. A későbbi időkben az unió más formáinak a kidolgozása vált szük­ségessé. Ezen törekvések köze­ptette történelmi jelentőségű ese­ménynek számít VI. Pál piápia és Atarragorasz konstantinápolyi or­todox pátriárka találkozása és az 1054-beli kiközösítések kölcsö­nös érvénytelenítése. Ezzel véget ért az ezer éve tartó ellenséges állapot a két Egyház között, sőt, az ellentétek nagyobb része is elsi­mult Azóta megszűntek a keleti Egyház hívei visszatérítésére irányuló törekvések, az egyesültek újrakeresztelése, újraszentelése. Ne feleljük, hogy minden tévtanítás vagy szakadás bizonyos méretben az Egyház vereségét je­lenti az ördögtől, akitől minden gőg és gyűlölet ered. A Gyermek­ Jézus kegyelme és szeretete járja át lelkünket és szívünket hogy együtt haladjunk az úton, amely Krisztus végaka­ratának megvalósulását jelenti: "Szent Atyám, tartsd meg őket nevedben, amelyeket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi" (JanTz.II). Az 1995 Új évben kívánok min­denkinek békét, boldogságot és örömet az Úrban. KRISZTUS SZÜI­­ÉTI KI DICSÉR­JÉTEK ön Krisztusban szeretett Atyá­tok Szemedi Iván munkácsegyházmegyei görög katolikus püspök Petőfi Sándor születésnapján Beregszászon már sok éves hagyomány, hogy január else­jén, Petőfi Sándor születésnapján összegyűlnek a nagy ma­gyar költő tisztelői, hogy leróják kegyeletüket a szabadságharc dalnoka, a nagy magyar lírikus emléke előtt. Fél tizenkettőkor több százan jöttek össze a költő emlék­táblája előtt, sokkal többen, mint ezelőtt bármikor. Az emlék­tábla megkoszorúzása után nemzeti színű zászlók alatt a Rákóczi téren álló Petőfi szoborhoz vonultak az ünnepség résztvevői. A Himnusz eléneklése után dr. Balogh József tartott ünnepi beszédet, majd Komári Éva, a Kossuth Lajos Középiskola diákja szavalta el Petőfi Sándor "Magyar vagyok" című versét. A református templom férfikórusa és a Petőfi Nyugdjasklub kórusa szép műsorral kedveskedtek a jelenlevőknek. Dalmay Árpád, a Beregvidéki Kulturális Szövetség elnöke köszöntötte a beregszásziakat az Újév alkalmából, tolmácsol­ta a Szolyvai Magyarok Kulturális Szövetsége, az ungvidéki, a técsői városi testvérszervezetek, a munkácsi Rákóczi Kör, va­lamint dr. Torgyán József, a Független Kisgazdapá­rt elnökének a beregszásziakhoz intézett jókívánnságait. Kerényi Gyula, a Petőfi Nyugdjasklub elnöke Szabad György­nek, a magyar parlament képviselőjének leveléből idézett, majd tolmácsolta a kisvárdai, a fehérgyarmati, a p­aksi, a szécsényi és a budapesti nyugdjasklubok újévi üdvözletét. A részvevők megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát, majd elénekelték a Szózatot. Tudósítónk Érvényüket vesztik a betétlapok A megye számtalan lakosa for­dul azzal a kéréssel a belügy­minisztérium megyei főosztá­lyának nyilvántartási szolgálatai­hoz, hogy külföldi útlevelükbe ra­gasszanak betétlapról. A megyei belügyi főosztály a felettes szer­vektől a nap­okban azt a hivatalos tájékoztatást kapta, hogy azok a külföldi útlevelek, amelyekbe betéti apuikát ragasztottak be, nem felelnek meg a nemzetközi szab­ványoknak. Viszont a belügy­minisztérium és Ukrajna Állam­határvédelmi Bizottsága belee­gyezésével azok 1995. február 1-ig még felhasználhatók. E határidő után azonban nem enge­dik át a határon azokat az állam­polgárokat, akiknek útlevelükben betétlapok vannak beragasztva. Ezzel kapcsolatban az állam­polgároknak a lakóhelyük szerint illetékes városi, járási belügyi osz­tályokhoz kell fordulniuk útle­vélügyben. A megyei belügyi főosztály tájékoztatási központja Köszönet a kubai kormánynak Olekszandr Morca, az Ukrán Leg­felső Tanács elnöke szerdán fogadta a Kubai Köztársaság ukraj­nai rendkívüli, meghatalmazott nagykövetét. Az eszmecsere során érintették az ukrán—kubai gaz­dasági, kereskedelmi, pénzügyi kapcsolatok időszerű kérdéseit Az ukrán p­arlament elnöke őszin­­te köszönetét fejezte ki a kubai kormánynak azért a segítségért, amelyet a Csernobili baleset követ­keztében egészségkárosodást szenvedett ukrajnai gyermekek gyógykezeléséhez nyújtottak. Ed­dig mintegy 13 ezer ukrajnai gyer­meket gyógykezeltek Kubában. A nagykövet kubai látogatás­ra hívta meg az Ukrán Legfelső Tanács elnökét. Rendeletek Emelik a nyugdíj­akat A Miniszteri Kabinet még ta­valy decemberben határozatot hozott arról, hogy 1994. decem­ber 1-től 448 ezer karbovanec megélhetési segély jár azoknak a munkaképtelen állampolgá­roknak, akiknek családjában az egy főre jutó havi összjövede­lem az előző három hónap alatt nem haladta meg a 940 ezer karbovanecet. Az alacsony jövedelemmel rendelkező munkaképtelen ál­lampolgárok havonta kérhetnek pótlólagos segélyt a Miniszteri Kabinet 1994. október 13-i 708. sz. határozata értelmében a járá­si, városi végrehajtó bizottságok mellett létrehozott bizottságok­­­tól. Ezeknek a segélyeknek az összege maximum havi 550 ezer karbovanec. Ezenkívül a helyi költségvetésből adhatnak egyszeri segélyt tüzelő, élel­miszer vásárlására. Úgyszintén a Miniszteri Kabi­net tavaly december 26-i hatá­rozata rendelkezett a nyugdíjak 1994. december 1-től történő 20 százalékos emeléséről, akár­csak a diákok ösztöndjának, valamint a költségvetési intéz­mények, a szociális-kulturális szféra dolgozói fizetésének 20 százalékos emeléséről. Arról már korábban is szó volt, hogy az állam részben megtéríti a lakosság megnövekedett re­zsiköltségeit. 1994. december 1-től a kormány határozata értelmében maximum 325 ezer karbovanec rezsitérítést kaphat­nak azok a családok, ahol az egy főre eső havi összjövedelem nem halad­ja meg a 940 ezer karbovanecet. Sajtótájékoztató Aktív külpolitikai tevékenység Államunk az új év első nap­­jaitól kezdve intenzív külpoliti­kai tevékenységet folytat — hangzott el a külügyminisztéri­umban rendezett sajtótájékoz­tatón. A napokban Kijevbe várják az Európai Unió küldöttségét, akik között ott lesznek Frnciaország, Németország, Spanyolország külügyminisztériumainak politi­kai vezetői mivel jelenleg ezek az államok állnak az Európai Unió kormányzútjánál. A saj­tótájékoztatón elhangzott, hogy Ukrajna érdekelt az Európai Unióhoz fűződő átfogó kapcso­­latok kiépítésében. A jövő héten p­edig Leonyid Kucsma tesz hivatalos látogatást Tbilisziben. Ukrajna a Grúziához fűződő kapcsolatokat külpoliti­kája igen fontos irányának tekinti. A sajtótájékoztatón szó esett az Ukrajna és Oroszország közötti barátsági és együtt­működési szerződés előkészí­téséről. Jelenleg az álláspontok egyeztetése folyik. Amint azt Jurj Szergejev, a külügyminisz­térium sajtóosztályának vezető­je kijelentette, elvi nézetelté­résekről nincs szó. A szakértők azokat a megoldásokat keresik, amelyek megfelelnének mind­két ország érdekeinek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék