Kárpáti Igaz Szó, 1995. április-június (76. évfolyam, 36-68. szám)

1995-04-01 / 36. szám

|-----------------------------------------| Nyíregyháza kiemelt | | övezetében, a Korányi | | kertvárosban két csa- | | lád részére is alkalmas | | családi ház eladó. Ér- | |­deklődni a helyszínen, | | Leffler Sámuel u. 5. | | Hétköznap 17 óra után, | | hétvégén egész nap. |-----------------------------------------1 ^ Hirdetésfelvétel ^ a szerkesztőségben hétfőn, szerdán, pénteken 8­16117 óráig ! wjr­a » Megnyílt az értékpapír­­aukcióközpont Március 29-én nem minden­napi eseményre került sor me­gyeszékhelyünkön. A Ciril és Metód tér 1. sz. alatt ünnepé­lyes külsőségek között meg­nyílt a Regionális Értékpapír­­aukcióközpont. Itt válthatók majd be egy teljes hónapon keresztül a Takarékbank helyi kirendeltségein kiadott priva­tizációs vagyonjegyek, vala­mint a későbbiek során a betétkönyvön tartott pénzünk indexált összegére kiállítandó értékpapírok. Az ünnepélyes megnyitón jelen voltak az Ukrajnai Álla­mi Vagyonalap és regionális részlegek, pénzügyi társasá­gok képviselői, a privatizá­landó vállalatok vezetői, a já­rásokból meghívott vendégek. Ivan Ivancso, a megyei ta­nács helyettes elnöke megnyi­tó beszédében kifejezte azt a reményét, hogy a központ biz­tosítani fogja a privatizációban való széles körű lakossági részvételt és sok sikert kívánt az új létesítmény mun­katársainak igen nehéz teen­dőik ellátásához. Ezt követően átvágta a piros szalagot. Görög katolikus és pravo­szláv szertartás szerint meg­szentelték a Regionális Érték­­papír-aukcióközpont vala­mennyi helyiségét. A megnyitót követően tartott sajtótájékoztatón megtudtuk például azt is, hogy minden járásban nyitnak értékpa­pírátvevő kirendeltségeket. Mind a Központban, mind a kihelyezett részlegeken az ál­lampolgárok részletes tájékoz­tatást kapnak azoknak a válla­latoknak a pénzügyi hely­zetéről, rentabilitásáról, ter­mékszerkezetéről, amelyek­nek részvényeit a privatizációs vagyonjegyekért majd cserébe felajánlják. A központ térítésmentesen nyújtja szolgáltatásait és ápri­lis 28-tól várja ügyfeleit. /­kökényesi/ Titkos akták feltárása Lengyelországban Andrzej Milczanowski lengyel belügyminiszter engedélyt adott arra, hogy a nyilvánosság szá­mára is hozzáférhetőek legye­nek a titkosrendőrség által 1956-ig készített akták —jelen­tette a­ UPI. Az akták a világháborút köz­vetlenül megelőző időszaktól kezdve tartalmaznak adatokat a lengyel lakosságról. A doku­mentumokhoz mostantól a bí­róságok, ügyészségek, történé­szek és — a miniszter írásos engedélyével — maguk az érin­tett személyek is hozzáférhet­nek. A belügyminiszter, aki döntését történelmi jelentőségűnek ne­vezte, elmondta: az 1957-1966- ban készült aktákba várhatóan eszik a jövő évtől engednek betekintést, ezek a dokumen­tumok ugyanis még rendezésre várnak. Jelenleg az akták 25 száza­léka hozzáférhető. Milczanowski ugyanakkor leszögezte, hogy a belügyminisztérium nem vállal felelősséget az aktákban szereplő adatok hitelességéért. Világbank-hitel Üzbegisztánnak A Világbank összesen 160 millió dolláros hitelt nyújt Üzbe­­gisztánnak a gazdasági re­formok támogatására. A szovjet utódállam ezáltal finanszírozni tudja az égetően fontos impor­tot, amire egyébként a szűkös devizakészletek miatt nem lenne módja—indokolta a hitel­nyújtást a nemzetközi pénz­intézet. A DPA tudósítása szerint a hitelt Üzbegisztán ötéves türelmi idő­vel húsz évre kapja, változó ka­mattal, amely jelenleg 7,09 százalék. A volt szovjet köztár­saság 1992 óta tagja a Világ­banknak. Felső-egyiptomi összecsapások A felsőegyiptomi Mínja kor­­mányzóságot sújtó erőszak­­hullámban életét vesztette egy polgári személy és öt iszlám szélsőséges — közölte a rendőrség. A Dzsamáa Iszlámija szélsőséges aktivistái a Kairótól 300 kilométerre délre lévő Mellávi piacán feltehetően egy rendőrt akartak lelőni, de célt tévesztettek, és támadásuknak egy járókelő esett áldozatul. A rendőrök valamivel koráb­ban a városhoz közel egy házban iszlám fundamentalistákkal csaptak össze, akik közül öttel végeztek. A szélsőségesek rej­tekhelyén lőfegyvereket és robbanóanyagot találtak. ­V­ ___ ^■g | *_____ _____ ___•__ X. C­laudia I Umtmmmit mm I vegytana Claudia illatszerek, I Arix dezodorok, Sekret desodorok, háztartási mosogatók. ■ Claudia 112 Ft-tól Arix 112 Ft-tól Sekret 125 Ft-tól. I After shawe. ff legolcsóbban a nagy-­­ kereskedőtől. Nyíregyháza—Oros ■ Kezdő út 58. Nagykereskedőket is várok,­­ (sportlehetőség. Tel.: 8■10-36-30450-757. I­V:________________| A Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülése (Befejezés) A Magyar-Ukrán Vegyes Bi­zottság V. ülésének jegyző­könyve három részből áll. Az elsőben a felek áttekintik a nemzetközi és az európai kisebbségvédelem időszerű kérdéseit. A másodikban értékelik a IV. ülésen elfogadott ajánlások teljesítését, felsorol­ják a végrehajtott és a nem tel­jesített célkitűzéseket. Végül új ajánlásokat fogalmaznak meg a két kormánynak a kisebbségi jogok biztosítása terén foly­tatandó államközi együtt­működés fejlesztésére. A két fél a nemzetközi kisebb­ségvédelem kapcsán egyebek között üdvözli az Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyez­ményének megszületését. Fon­tosnak tartják az ET parlamenti közgyűlésének 1201. számú ajánlásában szereplő elvek érvényességét. Célszerűnek tart­ják továbbá az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez csato­landó kulturális kiegészítő jegy­zőkönyv megalkotását az előbbi ajánlás figyelembevételével. A jegyzőkönyv rögzíti: Magyaror­szág támogatni fogja Ukrajna felvételét az Európa Tanácsba. A vegyes bizottság 1994 ápri­lisi, IV. ülésének ajánlásait ko­rábban mindkét ország kormá­nya elfogadta. Mint a vegyes bi­zottság ukrán és magyar tagoza­tának elnöke kijelentette, a tavalyi ajánlások közül néhá­nyat nem sikerült végrehajtani, ami mögött nagyrészt anyagi ne­hézségek húzódnak. A bizottság újabb ajánlásokat fogalmazott meg az oktatás, a kultúra és egyéb területeken. A felek kötelesek biztosítani a kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiához való jogát, meg­akadályozni a nemzeti kisebb­ségek által lakott területek etni­kai összetételének szárnnyá hátrányos megváltoztatása A két fél továbbá megvizsgálja egy­­ termelésorientált munkahely­teremtő vállalkozásfejlesztési alap létrehozásának lehető­ségét Kárpátalján. Az ukrán kor­mánynak gondoskodnia kell a beregszászi kórház építésének befejezéséről is. Sulya minisz­ter az ukrán gazdasági helyzet­re hivatkozva egyébként nem tudott konkrét határidőt mon­dani ezzel kapcsolatban. Gazdasági együttműködés a határon innen és túl A szülőföldön való boldogulás érdekében a magyar kormány meghatározónak tartja a határon túl élő magyarok eg­zisztenciateremtését, gazdasági felemelkedését, polgárosodását — jelentette ki Tabajdi Csaba államtitkár csütörtökön az anya­ország és a szomszédos álla­mokban élő magyar kisebbség gazdasági együttműködéséről szóló kétnapos, budapesti kon­ferencia megnyitóján. Tabajdi Csaba kulcsfon­tosságúnak nevezte a kisebb­ségek számára hátrányos gaz­dasági intézkedésekkel szem­beni fellépést. Úgy vélte: a ma­gyar kormánynak figyelemmel kell kísérni a szomszédos országokban zajló privatizációs folyamatokat. A jövő szem­pontjából ugyanis kiemelten fontos az, hogy a kisebbségben élő magyarok csupán munkavállalók lesznek-e vagy pedig vállalkozni képes polgárokká válnak. Az államtit­kár szerint új kisebbségpoliti­kai szemlélet kialakulására van szükség. Ez elősegíthetné azt, hogy a hazai társadalom számára a határon túli ma­gyarok nem mint gyámolításra szoruló szegény rokonok jelen­nének meg, hanem mint gaz­daságilag is egyenrangú felek. A budapesti vezetés az országhatáron túl élő magyarok támogatását gazdaságilag ésszerű, hosszú távra ható finanszírozható rendszerbe képzeli el — hangoztatta Tabaj­di Csaba. Hozzátette: fontos az, hogy ezek az elképzelések a partner országok számára is el­fogadhatóak legyenek. A konferencián elhangzott: Magyarország elsősorban gya­korlati ismeretek átadásával, kereskedelmi információs rendszer kiépítésével, fokozott banki szerepvállalással, vala­mint beruházásvédelmi megál­lapodásokkal segítheti a szom­szédos országok magyar üzlet­embereit. Nagy erejű robbanás egy orosz lőszerraktárban Az orosz Távol-Keleten egy tüzet követően felrobbant egy lőszerraktár. Az első, nem hi­vatalos jelentések szerint 200 vagonnyi lőszer repült a leve­gőbe a kínai határ közelében, a habarovszki területen fekvő Taloje település mellett. Az első beszámolók szerint nem volt vegyi fegyver a töltetek között és a baleset nem követelt ál­dozatokat. A reaktív lőszerek mintegy 10 kilométeres sugarú körben szóródtak szét, de egy-egy töltet 25 kilométeres távolságra repült. A környező települé­sekről kitelepítették a lakos­ságot. A mentési munkálatok összehangolásaira a helyszínre utazott a tengermelléki terület kormányzója, Jevgenyij Mazdra­­tyenko. A mostani eset kevesebb mint egy évvel azután történt, hogy ugyancsak a tengermelléki terüle­ten felrobbant a csendes-óceáni flotta egyik lőszerraktára. A Vlagyi­vosztok térségében fekvő Mo­­ronyezsino melletti robbanásso­rozat olyan erejű volt tavaly má­jusban, hogy a detonáció keltette lökéshullámokat földrengésnek vélték Vlagyivosztokban. Az utóbbi időben szinte min­dennaposak voltak Orosz­országban a katonai bale­setek. A hét elején Kraszno­­dar mellett egy vadászbom­bázóról szabadult el néhány rakéta, ezt megelőzően, három hete a novovoronyezsi atomerőműtől 4,5 kilométerre csapódott be egy gyakorlatozó repülőgépről indított levegő­föld rakéta. A minap kudarcot vallott egy hadászati rakétából űrrakétává alakított hor­dozórakéta-kísérlet és nem sikerült emiatt pályára állítani két külföldi műholdat. Ferry Kijevbe érkezett Kijevben kezdett tárgyalá­sokat pénteken William Perry amerikai védelmi miniszter. A politikus elsősorban a leszere­léshez megszavazott amerikai pénzügyi támogatás felhasz­nálását, illetve a hadiipar békés célú átalakításával kapcsolatos amerikai rész­vételt vitatja meg. A kijevi amerikai nagykövet­ség kiszivárogtatott értesülése szerint Perry tisztázni kivágja, hogy pontosan mire költik a többszáz millió dolláros segélyt. Washington ugyanis az eredeti egyezmény értelmében csak az atomrakéták leszerelését támo­gatja. Ukrán katonai források mindazonáltal pénteken sejttet­ték: az amerikai miniszter eset­leg hajlandó némileg módosí­tani ezt az álláspontot, s így le­hetőség nyílik arra, hogy a pénz egy részét a nyugdjas katona­tisztek lakásainak építésére fordítsák. Perryt a nap folyamán fogatyja Leonyid Kucsma elnök, Valery Smarov védelmi miniszter és Gennagyy Udovenko külügymi­niszter, majd felkeresi az atom­rakétáikat tá­roló 43-as szá­mú alakulatot. Ott szemtanúja lesz, hogy miként várják ki az SS-19- es rakétákat, később pedig ellá­togat abba a hadiüzembe, ahol eddig hajóalkatrészeket gyártot­tak, ám ma már porszívókat állítanak elő. Perry mostani kjevi tárgyalá­sainak rendkívüli jelentőséget tulajdonítanak az ukrán főváros­ban, mivel egy hónap múlva Bill Clinton amerikai elnök is ellá­togat Kijevbe. A Szabadság Rádió előzetes kommentár­jában megjegyezte: az ukrán vezetők kihasználhatják, hogy Washington és Moszkva viszo­nya elhidegülőben van, már­­csak az orosz—iráni atomerő­­műügylet és a csecsen válság miatt is. Ebben a helyzetben kitűnő alkalom kínálkozik arra, hogy szorosabbra vonják az ukrán—amerikai szálakat és talán növelni is lehet az ameri­kai pénzügyi segítséget Ukraj­nának — vélekedett a rádió.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék