Kárpáti Igaz Szó, 1996. április-június (77. évfolyam, 39-71. szám)

1996-04-04 / 39. szám

Regionális megállapodást írtak alá A megyei állami adminisztráció­­és a megyei szakszervezeti tanács elnöksége immár ötödik alkalom­mal írta alá a regionális egyez­ményt, melyben különböző köte­lezettségeket vállalnak magukra gazdasági, pénzügyi és szociális té­ren. Az 1996. évi okmány valame­lyest eltér a korábbiaktól: míg az előzőkben az állami és a szakszer­vezeti szervek megosztották a fela­datokat egymás között, most a megállapodás valamennyi pontjá­nak teljesítéséért közösen viselik a felelősséget. Szerhij Usztics, a megyei köz­­igazgatás elnöke az aláírás előtt ki­fejtette: az egyezményben foglal­tak végrehajtása nem könnyű, de törekedni fognak arra, hogy a kitű­zött feladatokból minél több meg­valósuljon. A jelenlegi helyzetből egyetlen kiút van: a gazdaság fel­lendítése — mondotta —, s rövi­den vázolta, milyen intézkedéseket tettek a közelmúltban ennek ér­dekében. Szólt az erdő-, könnyű-és élelmiszeripar fejlesztésének perspektívájáról, a Kirovográd me­gyével és Kijevvel kötött szerződés­ről, mely a többi között lehetővé teszi, hogy a Kirovográd megyében kijelölt földterületeken a kárpátal­jaiak búzát, cukorrépát ter­messzenek, építőbrigádjaink pedig részt vegyenek ottani objektumok építésében. Ivan Korol, a megyei szakszer­vezeti tanács elnöke elmondta: az eddigi regionális egyezményeknek korántsem minden pontja teljesült, ez mégis egy szükséges okmány, mert cselekvésre készteti az állami és a szakszervezeti szerveket egy­aránt. Szólt arról, hogy az elnökség egyetért az adminisztráció irányvo­nalával, s támogatja a megye veze­tőit a kitűzött feladatok valóra vál­tásában. Egyúttal felhívta figyelmü­ket néhány fontos kérdésre: a gye­rekek nyári üdültetésének megszer­vezésére, a szubvenció megadási mechanizmusának egyszerűsíté­sére, a megye határain túl dolgozó kárpátaljaiak szociális védelmének biztosítására, s egy önálló munka­­védelmi felügyelőség létrehozására. A regionális megállapodást a me­gyei közigazgatás részéről Szerhij Usztics, a megyei szakszervezeti tanács elnöksége részéről Ivan Ko­rol látta el kézjegyével. B. L. Markovics Mátyás felvétele az egyezmény aláírásakor készült. Húsvét előtt egymás tisztelete és megértése jegyében — tanácskozás a megyei állami adminisztrációban — Mint a találkozón is elhangzott: ilyen jellegű és méretű eszmecse­rére még nem volt példa a megye életében. Hasznosságát és fontos­ságát pedig jelzi: úgy a meghívot­tak, mint a vendéglátók kinyilvání­tották azon akaratukat, hogy a jö­vőben évente legalább két ízben igénylik a hasonló, érdemi eszme­cserére lehetőséget biztosító együttlétet. Hétfőn a megyei állami admi­nisztráció egyik reprezentatív ta­nácstermében Szerhij Usztics, a megyei közigazgatás és tanács elnöke, az Ukrán Legfelső Tanács képviselője a megye vallási fele­­kezeteinek egyházi és világi veze­tőit fogadta. A majd kétórás meg­beszélésen többek között részt vett: Majnek Antal, a Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóság, Gulácsy Lajos, a Kárpátaljai Re­formátus Püspökség, Jefimij, a Munkácsi-Ungvári Pravoszláv Püs­pökség, Ivan Szemedi, a Munkácsi Görög Katolikus Püspökség, Mefo­­gyij, a Huszti-Nagyszőlősi Pravosz­láv Püspökség püspöke, Nemes István, a baptista, Ivan Hripta püs­­ök, az evangélista keresztény egy­­áz, Ivan Vukszta, a metodista egy­ház, Vaszil Rajcsinyec, az ukrajnai szabad evangélikus egyház, Vaszil Mondics, a szombatista egyházak nemzetközi egyesületének, Ivan Kucij, a szombatista keresztények nemzetközi egyesülete, Hja Percsak, az adventisták megyei vezetője, más egyházi és világi tisztségviselők. A megyei állami adminisztráció és a megyei tanács részéről a tanács­kozásban részt vett: Czurkó János, a megyei tanács elnökhelyettese, Volodimir Prihogyko, a megyei álla­mi adminisztráció elnökhelyettese, Volodimir Burkalo, a megyei álla­mi adminisztráció elnökhelyettese, Omeljan Matyij, a megyei állami adminisztráció nemzetiségi, mig­rációs és vallásügyi főosztályának vezetője. Az újságíró máris magyarázattal tartozik az olvasónak, hogy miért is sorolta fel ilyen tételesen a részt­vevőket, ahelyett, hogy a tanács­kozás érdemi részét adná közre. Nos, mindenekelőtt azért, mert , mint a bevezető sorokban is jelez­tem, hasonló összejövetelre koráb­ban még nem került sor, tehát a jelenlevők névsora (s még így sem mindenkit említettem) önmagában is jelzésértékű. Jelzi az állami köz­­igazgatás azon szándékát, hogy nyílt és korrekt kapcsolatot kíván tartani a bejegyzett egyházak veze­tőivel, nem diszkriminál, nem tu­lajdonít előjogokat egyik egyház­nak, hitnek, felekezetnek sem. Ez, véleményem szerint, tiszteletremél­tó hozzáállás. Ezek után, igazán csak címsza­vakban, essék szó a megbeszélésen elhangzottakról. Szerhij Usztics rövid bevezető­jében a keresztény egyházak egyik legszebb ünnepe közeledtének al­kalmából üdvözölte az egyházak, hitközségek képviselőit. Többek között elmondta, a megyei tanács tisztában van a vallási közösségek gondjaival, s azokon, lehetőségei szerint, igyekszik segíteni. Az admi­nisztráció partner valamennyi fel­merülő kérdés megvitatásában és rendezésében. A megye vezetője köszönetet mondott azért a karitatív munkáért, melyet az egyházak fej­tenek ki az arra rászoruló polgárok megsegítése érdekében, azért a se­gítségért, melyet a megye egészség­­ügyi intézményeinek nyújtanak a gyógyszerellátás, s egyéb gyógyá­szati eszközök biztosítása terén. A megjelent egyházi vezetők felszólalásaikban több olyan kérést, elvárást mondtak el, melyek telje­sítése nem csupán a vallásos em­berek számára előnyösek, hanem minden itt élő érdekeit is szolgál­ják. Ezek sorába tartozik például a külföldről jövő humanitárius segé­lyek határon való szabad átjövete­­lének biztosítása, az egyházak által fizetendő adók méltányosságból történő elengedése, az egyházi ja­vak egy része visszaszolgáltatásá­nak meggyorsítása. Felmerült annak igénye is, hogy a leendő alkotmányban kapjon na­gyobb hangsúlyt a fiatalok vallásos nevelése. Ezzel kapcsolatban Szer­hij Usztics megjegyezte, hogy az igényt, mint képviselő, továbbítja az illetékes szervekhez. Gulácsy Lajos református püspök felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az esztendőben a millecente­­nárium és a református világtalál­kozó rendezvényeinek résztvevő­jeként több ezer külföldi keresi majd fel Kárpátalját, üdvös és hasznos lenne, ha határon való át­kelésüket megkönnyítenék. A megyei állami adminisztráció elnöke ígéretet tett arra, hogy ez esetben a ki- és beutazásokat a pápa korábbi magyarországi látogatása­kor már gyakorolt módon oldják meg. Czurkó János, a megyei tanács elnökhelyettese arra kérte a megje­lent egyházi vezetőket, hogy a vi­dékre érkező gyógyszerek elosztá­sában vegyék igénybe a szakem­berek segítségét, hiszen csak így biztosítható, hogy az orvosságok valóban az arra rászorulókhoz jut­nak. E tevékenység koordinálását egyébként több egyházi vezető is fontosnak minősítette. A felekezetek vezetői a közelgő húsvét szellemi üzeneteként a meg­békélést, a békességet, az együtt­érzést, a megértést hangsúlyozták, s ezek jegyében kívántak kellemes ünnepet mindenkinek. Horváth Sándor A passzív dohányzás veszélyei Németországban évente átla­gosan négyszáz ember halálát okozza a passzív dohányzás — állapítja meg tanulmányában a heidel­ergi rákkutató központ. A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal megbízásából végzett e­­lemzések alapján a kutatók meg­állapították, hogy 30—40 száza­lékkal nő a rákos megbetegedés esélye azoknál az egyébként nem dohányzó személyeknél, akik a családban vagy a munkahelyen dohányosok füstjét kénytelenek beszívni. Németországban évente 35 ezer ember hal meg tüdőrákban és 85 százalékuknál a halál fő oka az aktív dohányzás. A kutatók vizsgálták azt is, hogy a levegő radontartalma, illetve az ivóvízben található nitrát mennyi­­ben növeli a megbetegedések számát. Megállapították, hogy a ra­don csupán a nyugati tartományok­ban évente átlagosan kétezer em­bernél okoz tüdőrákot. Az elem­zések azt a feltételezést nem iga­zolták, hogy összefüggés van a víz nitráttartalma és az agydaganatos megbetegedések között. Kannibál oroszlánmama Katarina, az oroszlán félrelépett, de a jelek szerint megbánta: a követ­kezményként született két csíkos csöppségből az egyiket nyomban felfalta, s a másikat is csak az em­beri beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni. A dolog a németországi Neustadt­­ban történt, nevezetesen a Carl Busch cirkusz állatseregletében. Az Amant nevű szibériai tigris — a kis tigránok papája — Katarinával és három másik oroszlánnal a cirkusz egyazon számában "dolgozik". A cirkusz munkatársai szerint a tigris több mint hét évig várt, amíg elszánta magát arra, hogy kikezd­jen az egyik oroszlánhölggyel. A mindössze 350 grammos kis tigrán­­nak most dadát keresnek. Ősember a furulyával? Nem kizárt, hogy az ember már a neandervölgyi időkben is ismerte a furulyát. Erre következtetnek a régészek egy új leletből, amelyről úgy vélik, hogy Európa legrégebbi hangszere lehet. Szlovénia nyugati részén, a Div­­je Babe barlangban találták meg egy barlangi medve combcsontját, amelyen egy primitív furulyának megfelelő furatok vannak — közölte a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia. A vélt hangszer mellett kőből készült kaparószerszámokat és fúrókat találtak. A leletek korát a rendkívül precíz rádiókarbonos módszerrel 45.100 évben határoz­ták meg, ami azt jelenti, hogy az eszközök a mintegy százezer-har­­mincezer évvel ezelőtt élt neander­völgyi emberek korában készültek. Múmia egy asszony hasában Egy 62 éves brazíliai asszony, Antonia dos Prazeres hasfájásról panaszkodott. Kiderült, hogy leg­alább tíz év óta mumifikált mag­zat van a hasában — jelentette az AFP francia hírügynökség. Az asszonynak méhen kívüli ter­hessége volt fogamzóképes ko­rában — jelentette ki Recife város egyetemi klinikájának egyik or­vosa, Dr. Edmundo Ferraz. A mag­zat körvonalait rádiófelvétel kimu­tatta. Antonio dos Prazeres, aki 25 év óta özvegy, kijelentette, hogy nem volt szexuális kapcsolata férje halála óta. "A magzatot műtéti úton hamarosan eltávolítjuk" — mondta az orvos. A magzat mind ez idáig nem okozott panaszokat az asszonynak, mert mumifikációs folyamaton esett át, amelynek során minden folyadék eltávozott. Ezáltal az asszony elkerülte, hogy fertőzés lépjen fel. 1996. április 4. «cütörtök Magyar-ukrán vegyesbizottság alakult A Képviselői Irodaházban mega­lakult a magyar—ukrán parlament­közi gazdasági vegyesbizottság magyar albizottsága. A hattagú tes­tület elnökévé az alakuló ülésen Puch Lászlót (MSZP), alelnökké Rusznák Miklóst (KDNP) választot­ták. Az albizottság legfontosabb idei feladatául a magyar—ukrán gazdasági és kereskedelmi kapcso­latok fejlesztését tűzte ki, s tájékoz­tatót hallgatott meg az Ipari és Ke­reskedelmi Minisztérium, valamint a Külügyminisztérium értékelésé­ről. (MTI) A Letartóztattak 11 iszlám szélsőségest A palesztin biztonsági hatóságok letartóztattak 11 iszlám szélsősé­gest abból a 13-ból, akiket Izrael leginkább köröz - közölte Mo­hammad Dahlan ezredes, a hatóság vezetője a Jerusalem Post című na­­ilapnak adott, s nyilvánosságra azott interjújában az AFP szerint. A palesztin hatóságok még min­dig keresik azonban Mohammad Difet, a legfontosabb olyan szélső­ségest, aki az Izraeltől kapott körö­zőlistán szerepel. Dif a Hamász tit­kos fegyveres szárnyának, az Ezze­­din al-Kasszámnak (Iszlám Ellen­állás Mozgalma) a feltételezett ve­zetője. A titkos szárny egy másik tagját, Jehja al-Gult is keresi a pa­lesztin hatóság — mondta Dahlan. Elrabolták az OAS főtitkárának testvérét Elrabolták Kolumbiában Juan Carlos Gaviriát, az Amerikai Álla­mok Szervezete (OAS) főtitkárának, César Gaviriának testvérét — jelen­tette a Reuter. A bogotai rendőrség szóvivője nem volt hajlandó rész­leteket közölni. A Radio Caracol rádióállomás ar­ról számolt be, hogy az áldozat el­hagyott kocsiját Risaralda tarto­mány egyik útján találták meg. Kolumbia az emberrablások szá­mának tekintetében a világlista él­vonalához tartozik. A latin-ameri­kai országban naponta átlagosan négy ember válik emberrablók ál­dozatává. Igen sok emberrablást gerillák követnek el, azzal a céllal, hogy a befolyó váltságdíjat tevé­kenységük fedezésére fordíthassák. Horvát—szerb fogolycsere A boszniai horvátok és szerbek összesen 22 foglyot bocsátottak szabadon — jelentette az AFP a Vö­röskereszt Nemzetközi Bizottságá­nak zágrábi irodájára hivatkozva. A horvát hatóságok 1­5 szerb fog­lyot engedtek szabadon a horvát— bosnyák határon lévő Davorban. Ugyanott a boszniai szerbek 6 hor­vát foglyot helyeztek szabadlábra. A hetedik horvát fogoly a Bosznia északkeleti részén lévő Bijeljinában nyerte vissza szabadságát.­­ ч Az április 2-i számunkban Kínaiul beszélnek a Mir űrállo­máson címmel megjelent hír­anyagunkat tekintsék tárgytalan­nak — áprilisi tréfának.___________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék