Kárpáti Igaz Szó, 1997. január-március (78. évfolyam, 1-46. szám)

1997-01-04 / 1-2. szám

1997. január 4.9 szombat Közéleti lap 102. (15 350—15 351.) szám * SZABADÁRAS Az árutermelők védelmében Szerhij Usztics, a megyei állami közigazgatás elnöke december 30-án munka­tanácskozást tartott helyette­sei és több főosztály vezetője részvételével. A tanácskozá­son arról volt szó, hogy mit kell tenni az egészségügyi, oktatási, rekreációs és üdül­tetési, illetve turisztikai in­tézményeink élelmiszerrel és fűtőanyaggal, energiahor­dozókkal való zökenőmentes ellátása érdekében. Az állami közigazgatás elnökének helyettesei és az illetékes szolgálatok Szerhij Usztics rendelkezése értel­mében kötelesek ellenőrizni ezen ellátási rendszer hely­zetét és az ellátás forrásait, kidolgozni egy konkrét prog­ramot megyénk árutermelői teljesebb védelmének bizto­sítására. A kedvezményes határátlépési engedélyek megszüntetéséről Azon a munkatanácskozá­son, amelyet Szerhij Usztics a megyei ellenőrzőpontok és határátkelők helyzetével kapcsolatos kérdésekről tar­tott, arról volt szó, hogy ezen a téren fontos eredmények születtek. Több új határát­ kelő nyílt, többek között olyanok is, amelyek bizto­sítják az egyszerűsített határ­­átlépést, a volóci és az asz­­télyi határátkelők pedig el­nyerték a nemzetközi státust, és éjjel-nappal működnek. Mindez lehetővé tette, hogy az utazók sokkal rö­­videbb idő alatt lépjék át a határt. Erre való tekintettel 1997. január 1-jétől meg­szűnik a soron kívüli határátlépést biztosító en­gedélyek minden fajtája és formája. A »Betlehem ’97« ünnepség lebonyolításáról A karácsonyi ünnepekkel kapcsolatos népi hagyo­mányok népszerűsítése cél­jából Szerhij Usztics rendel­kezésével támogatást nyert a művelődési főosztálynak az a javaslata, hogy 1997. ja­nuár 11-én Ungváron és Huszton tartsák meg a Betle­hem ’97 elnevezésű, immár hagyományosan megren­dezésre kerülő ünnepet. A járási állami közigaz­gatások, az ungvári és mun­kácsi városi végrehajtó bi­zottságok kötelesek segítsé­get nyújtani a művelődési osztályoknak annak érde­kében, hogy a kántáló cso­portok részt vehessenek az ünnepségsorozaton. A rendelkezés végrehaj­tásának ellenőrzése Volo­ dimir Prihogykóra, a megyei állami közigazgatás helyet­tes elnökére hárul. Fotó: Markovics Mátyás Megtisztelő címet ítéltek oda Az új esztendő küszöbén Leonyid Kucsma elnök ren­deletet írt alá a kultúra és a művészet terén tevékeny­kedő személyek egy csoport­jának Ukrajna megtisztelő címeivel való kitüntetéséről. Az Ukrajna érdemes műve­lődési dolgozója megtisztelő címet érdemelte ki Ivan Bi­­lak, a Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei-Drámai Szín­ház igazgatója. Kontratovics Ernő köszöntése Az új év küszöbén Szerhij Usztics, a megyei állami közigazgatás elnöke műter­mében kereste fel Kontrato­­vics Ernőt, Ukrajna kiváló művészét, a kárpátaljai fes­tőiskola egyik megteremtőjét és a megyei állami közi­gazgatás anyagi segítségét átnyújtva köszöntötte őt az új esztendő és karácsony al­kalmából. További alkotói sikereket és jó egészséget kívánt a művésznek, aki igen nehéz sebészeti beavatkozá­son esett át. A megyei állami közigazgatás sajtószolgálata / IT«/ • 1 •' •• l H Ejevi koszonto Szerhij Usztics, a megyei állami adminisztráció és a megyei tanács elnöke Tisztelt földijeim! Néhány óra múlva átlépjük azt a küszöböt, amely elválaszt bennünket az 1997-es esz­tendőtől. Ahogy az illik, az óesztendő végén és az új év küszöbén az emberek gon­dolatban értékelik cselekede­teiket, dolgaikat, mérlegelik azt, hogy m­it tűztek maguk elé, és mit sikerült elvégezniük, kifejezésre juttathatják óha­jaikat, kívánságaikat a szebb és gazdagabb élet kapcsán. Én is szeretnék néhány ál­talános következtetést levonni azzal kapcsolatban, ami az el­múlt esztendőben történt ve­lünk. Ha általában vesszük és néhány szóban akarjuk tolmá­csolni az esztendő tartalmát, akkor az aggodalom és a re­ménység­ évének nevezném­­azt. Ugyanakkor a leköszönő esztendő egyúttal államunk, vidékünk számára kiemelkedő év volt. Először is méltattuk Ukrajna függetlenségének 5. évfordulóját. Ez az ünnep álla­munkban minden ember lelké­ben és szívében visszatük­­­röződött. Másodszor: nagy történelmi jelentősége van an­nak, hogy elfogadták Ukrajna alkotmányát, független álla­munk alkotmányát. Önök, ál­lampolgárokként és törvényal­kotókként valamennyien részt vettek az alkotmányozási fo­lyamatban. Örömmel nyugtáz­zuk, hogy ma olyan alaptör­vényünk van, amely teljes mértékben megfelel az euró­­­­pai normáknak és jó alapul­­ szolgál az ukrán államiság kié­pítése során felmerülő további tevékenységünkhöz. Ami pe­dig megyénket illeti, a problé­mák főleg a gazdasággal vol­tak kapcsolatosak. A gazdasá­gi problémák a továbbiakban is élesen vetődnek fel. Hiszen évtizedeken át alakultak és éleződtek ki, jelenleg nagyon, de nagyon nehéz megoldani őket. De meg kell ezt tenni, mert ha nem küzdjük le a ter­melési struktúrák deformált­­ságát, ha nem találjuk meg a regionális fejlesztés optimális modelljét, akkor ezek a prob­lémák tovább fognak bo­nyolódni és óriási veszte­ségekhez vezethetnek. Mind emberi, mind morális, mind gazdasági téren. Ma az egyik legnagyobb problémakör az­zal kapcsolatos, hogy Kár­pátalján olyan termelési ága­zatok fejlődtek, melyek szá­mára nem volt biztosított a sa­ját alapanyag-bázis. Másod­szor, nálunk olyan termelési ágazatok fejlődtek, melyek nem állítottak elő vég-, illetve készterméket. És azon felté­telek közepette, amikor megje­lentek az energiaellátási gon­dok, amikor felmerültek a ter­melés kooperációjával össze­függő problémák, oda jutot­tunk, hogy a ter­elés gyakor­latilag zuhanásszerűen vissza­esett. Ez rendkívül bonyolult folyamat, amely érzékenyen érinti az embereket, hiszen százezrek maradtak munka nélkül. Önök tudják, meny­nyire nehéz újjáéleszteni a ter­melést. Olykor a káderkér­désekkel, a vezetők cseréjével egyidőben kell keresni az egyik vagy másik vállalat fej­lesztésének lehetséges módo­zatait, változatait. Nagy meg­elégedéssel jelenthetem ki, hogy az ez irányú munkánk első gyümölcsei már jelent­keznek. Számos alkalommal beszéltünk arról, hogy Kár­pátalja egyik unikális vállala­ta, a taracközi fafeldolgozó kombinát halálra van ítélve. Az embereknek nem volt munká­juk, a kombinátban nem állí­tottak elő termékeket. Ma örömmel konstatálhatjuk, hogy sikerült megtalálni azt a kedvező, megoldást, amely elősegítette a termelés beindí­tását. A vállalat dolgozik, fej­lődik. A kombinát egy olyan rendkívül fontos terméket állít elő, amelyet a megye egész fafeldolgozó komplexumában alkalmaznak. Vagy vegyünk egy másik példát. Még nem is olyan régen aggodalommal be­széltünk annak szükséges­ségéről, hogy hatékonyabban használjuk ki ásványvizeinket. Szó volt arról, hogy e termelé­si ágazat színvonala, termé­keinek minősége nem felel meg a követelményeknek. Kellemes megjegyezni, hogy hála a konkrét emberek erő­feszítéseinek, ma már megje­lentek üzleteink polcain a korszerűen palackozott, kitű­nő kárpátaljai ásványvizek. De­­ ezek csak az első lépések és i­d­én mélyen meg vagyok győ­­ő­kődve arról, hogy ez az egyik olyan erőforrás, amely le­hetővé teszi a megyei költség­­vetés észrevehető megszilár­dítását és az emberek élet­­körülményeinek javítását nemcsak a szolyvai járásban, hanem egész Kárpátalján. És még egy példa, amely úgyszin­tén örömmel tölt el, amikor találkoztunk Leonyid Kucs­mával, Ukrajna elnökével, de más körben is, beszéltünk ar­ról, hogy aggódunk az Ungvári Gázközlőműgyár sorsa miatt, amely a közeljövőben rendkí­vül fontos szerepet tölthet be vidékünk szociális fejleszté­sében. Az a munka, amelyet az Ungvári Gázközlőműgyár érdekében ez idáig végeztünk, már meghozta első gyümöl­cseit, s a jelekből ítélve 1997- ben ez a vállalat jóval több konkrét megrendelést kap majd, mint eddig kapott. Ez pedig azt jelenti, hogy az em­berek munkához jutnak, termékeket fognak előállítani, pénz fogja gyarapítani a költségvetést, s minden jobbra fordulhat. Életünkből még számos po­zitív példát emelhetnék ki, de szeretném kihangsúlyozni, hogy a jelenlegi feltételek között nagyon, de nagyon ne­héz dolgozni. Én értem az em­berek elvárásait, amikor sze­retnék, hogy a gazdaságai cso­da azonnal váljék valóra, hogy eredményei már most érez­hetőek legyenek. Természetes, hogy mi is ezt szeretnénk, és az ez irányú törekvéseket min­denképpen támogatjuk. Ugyanakkor a tapasztalat ar­ról tanúskodik, hogy olyan körülmények között, amikor az államban a pénzügyi és hitelrendszer nem működik kellőképpen, amikor az adó­prés rendkívül kemény, a ter­melés azonnali újjáélesztéséről nagyon nehéz beszélni. Éppen ezért én mindazokat, akik a ter­melésben dolgoznak, arra szólítom fel, hogy mindennap következetesen dolgozzanak, keressék azokat a lehetséges megoldásokat, amelyek le­hetővé teszik a termelés új­raindítását és bővítését. Szív­ből köszönetet mondok azok­nak az embereknek, akik részt vesznek ebben a folyamatban. Mindenekelőtt hálás vagyok azoknak a lelkes embereknek, akik magukra vállalták a felelősséget, s az új piaci feltételek között szívükön vise­lik vállalatuk sorsát, és már megtették első sikeres lépé­seiket. Tavaly sokat beszéltünk mezőgazdaságunkról. Az el­múlt esztede nem volt könnyű, gondolom, egyetértenek ve­lem, de egészben véve nem rossz eredményeket értünk el. Szemes terményekből me­gyénkben bő termést takarítot­tunk be, hektáronként mintegy 30 mázsát. Teljesítettük a ga­bona állami eladási tervét, elvégeztük az őszi mezei mun­kálatokat, bár ez nem volt könnyű. Bízunk abban, hogy jövőre is meglesz a mindenna­pi kenyerünk. Egy másik problémáról is szóljunk, amely igencsak fog­lalkoztatja Kárpátalja lakosait. Ukrajna határ menti régiója vagyunk, Kárpátalján Ukrajna négy országgal határos. A kár­pátaljaikat állandó és intenzív kapcsolat, illetve együttmű­ködés fűzi a határon túli vidékekhez, és igen fontos, hogy a leköszönő évben lényeges áttörés történt , radikális változások mentek végbe az államhatár infrastruk­túrájának kiépítésében. Talán az összes előző évben nem történt ezen a téren annyi min­den, mint az elmúlt eszten­dőben. Itt említhetjük meg a Tiszán átívelő, felújított híd első sza­kaszának átadását és az új határátkelők megnyitását,, többek között a román határon, illetve a Lengyelország és Románia közötti és Ukrajnán áthaladó vonatközlekedés be­indítását, s néhány más konkrét dolgot. Mindezek az esemé­nyek nemcsak az állam szem­pontjából, hanem a régió szempontjából is óriási je­lentőségűek. (Befejezés a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék