Kárpáti Igaz Szó, 2000. október-december (81. évfolyam, 141-188. szám)

2000-10-21 / 150-151. szám

6, Kárpáti Igaz Szó Életképek Történelem és gépzene — Mit tegyek fel?—nézett rám kérdően S. M., és felso­rolt három vagy négy angol nevű zenekart. Én erre legszí­vesebben azt feleltem volna, hogy »Egyiket sem«, és nem csupán azért, mert ezek — a beavatottak fülében bizonyá­ra jól csengő — nevek nekem nem mondtak semmit, hanem azért is, mert sejtettem, hogy az én nemzedékem számára túlságosan hangos és harmó­niáikban nehezen követhető együttesekről van szó. Hanem az udvariasság más választ csalogatott a számra. »Mind­egy« — mondottam. Útitársam egy ideig—elég­gé ügyetlenül — félkézzel ve­zette az autót, a másikkal a kesztyűtartóban kotorászott, kereste a megfelelő kazettát. Engem jócskán idegesített a­ dolog. Szédületes sebességgel húztak el mellettünk — oly­kor szinte a sárhányónkat sú­rolva — a türelmetlen jármű­vek. Csak az hiányzik, egy baleset! No de megvolt a ke­resett szám, bekerült a kom­binált rádió-magnóba, és fel­­csendült a zene. Olyan, ami­lyentől tartottam. * * * S. M.-et, akinek most elég­gé óvatlanul beültem a kocsi­jába, itt, Kárpátalján ismertem meg. A hetvenes-nyolcvanas években egy akkori társadal­mi megbízásom keretében olykor feladatul kaptam ma­gyarországi hivatalos küldött­ségek kalauzolását. S. M. is egy ilyen kis, három tagú de­legációt vezetett. Az én gon­dom volt a nekik szánt prog­ram összeállítása is, de — per­sze — nem hagyatkozhattam csak a saját elképzeléseimre: tanácskoznom kellett az ille­tékesekkel. Néhány nehezen keresztülvihető vagy szerintük nem túlságosan célszerű do­logról le is beszéltek, egyva­lami mellett azonban kitartot­tam. Tapasztaltam, hogy a ko­rábban itt járt anyaországi küldöttségekre milyen óriási benyomást gyakorolt, milyen megható élmény volt számuk­ra a dolhai harcmező megte­kintése és annak az emlékosz­lopnak a fölkeresése, amely a falu főterén az 1703. június 7- én lezajlott kuruc csata hősei­nek emlékét hirdeti. Ide ezt a delegációt is el kell hogy hoz­zam! A hivatalos szervek ak­koriban nem túlságosan lelke­sedtek a magyar történelmi emlékek felelevenítéséért, de addig nyüstöltem őket, míg ráálltak. Hát, irány Dolha! Persze, akkor mindennek megvolt a maga protokoll sze­rinti rendje. Először a község­ben gazdálkodó kolhozt kel­lett meglátogatnunk. Itt dísze­béd, pohárköszöntők (kicsit több a kelleténél) — bizony, későre járt már, mikor tulaj­donképpeni célunk felé elin­dultunk. De még nem volt ve­szélyes a dolog. Mikor az em­lékműhöz érkeztünk, még alig alkonyodott. A nagyobb hatás kedvéért egy neves történész-barátomat is magammal hoztam, ő tar­tott nagyon érdekes kis előa­dást arról, hogy volt, mint volt azon a századokkal azelőtti csatanapon. A küldöttség két tagja feszülten figyelt, feltett néhány kérdést is, de S. M.­­en látszott, hogy alig jut el a füléig, amit hall. »Igen, igen...«—mondta néha a rend kedvéért, közben türelmetle­nül topogott. »Most pedig átmegyünk a csatatérre, itt van, öt percnyi­re« — szólt a történész-pro­fesszor, az ajánlatot azonban S. M. udvariasan elhárította; nem, nem, talán fölösleges. Inkább induljunk el mielőbb, talán még nyitva lesz Ilosván az áruház, ő még nem tudta a beváltott pénzét elkölteni. Lát­szott, hogy a többiek elmen­tek volna a csatamezőre szí­vesen, de S. M. volt a főnök. Visszafelé az utat hallgatva tettük meg. Én önmagam és történész-barátom előtt res­telltem magam. Talán kelle­metlenül érezte magát a kül­döttség két közrendű tagja is. No de S. M. azért az akkori programért — nyilván más pontjaiért — nagyon hálás volt, a továbbiakban igen kö­tötte a barátságot, s most, hogy a városában jártam, egysze­rűen nem tehettem meg, hogy föl ne keressem. Ő meg rábe­szélt erre az autós­ kirándulás­ra, de talán csak azért, hogy új szerzeményét, ezt a mé­regdrága japán autórádió­magnetofont produkálja előt­tem. Hanem a zeneszám lejárt. — Most mi legyen? És megint elhangzott né­hány együttes neve. Ismét bólintottam, hogy mindegy. S. M. újfent a kesz­tyűtartóban szerencsétlenke­­dett fél kézzel, közben újra adódott veszélyes helyzet, s ő kapkodta a kormányt, de azu­tán is nagyon figyelmetlenül, idegesen vezetett. Velem egykorú ember lé­vén, nyilván rettenetesen za­varta a hangos, vad ritmusú zene. Balla László A fiatalasszony holttestét a hajnali járókelők fedezték fel a megyeszékhely egyik park­jának bokrai között. A külső szemlélődő számára is egyér­telmű volt, hogy valaki külö­nös kegyetlenséggel ütlegelte halálra a szerencsétlent. A helyszínre kivonult nyomo­zóknak csak néhány órára volt szükségük ahhoz, hogy őrizet­be vegyék a gyilkosság elkö­vetésével gyanúsítható Vaszil Karavajevet... Hideg tekintetű fiatalem­bert vezettek be a bírósági tár­gyalóterembe. Fegyveres őrök kísérték az acélráccsal körül­vett vádlottak padjához. A szi­gorú őrizet nem volt indoko­latlan, mert különösen kegyet­len emberölés bűntettével gya­núsították. Lekerült a mind­össze 21 éves férfi kezéről a bilincs, mögötte csikordult a zár. A fiatalember egykedvű közönnyel viselte a körülötte zajló eseményeket. Olykor­olykor felvillanó, metszően hideg pillantásai becsmérlően pásztázták végig a bíróságot, a teremben helyet foglalók mindegyikét. Arcán, viselkedé­sén a legkisebb jele sem látszott a megbánásnak, a saját továb­bi sorsa miatti aggódásnak. A bűnügy előzményei évek­re nyúlnak vissza. Karavajev­­nek nem volt gyerekszobája, de tulajdonképpen gyermek­kora sem. Alig múlt hatéves, amikor szülei sok-sok civódás után elváltak. A gyenge fizi­kumú gyerek sokat volt kény­telen nélkülözni a testi táplá­lékot és az anyai szeretetet is. Félénk, visszahúzódó gyerek volt, akinek a lelkét egyre in­kább az eltorzult vonások, sá­táninak mondható tulajdonsá­gok uralták. Karagajev már az iskolában is egyre inkább örömét lelte ab­ban, ha a nálánál kisebbeket, gyengébbeket bántalmazhatta, gyötörhette. Valódi sikerél­mény volt számára, ha halálra kínozhatott egy állatot. Levág­ta például a foglyul ejtett ga­lambok, verebek lábait, s élve­zettel figyelte haláltusájukat. A szülők válását követően anyjánál helyezte el a fiúcskát a bíróság. Az őt világra hozó nőtől azonban nem sok jót ta­nulhatott, mert az erősen rabja volt az alkoholnak. Azzal egyáltalán nem törődött, mi­vel foglalkozik, merre kószál a fia. Ha úgy adódott, hogy a fiú az éhségre panaszkodott, étel helyett inkább itallal kínál­ta. A gyerekben időközben egyre nagyobb méreteket öltött a környezete iránti gyűlölet. Agresszivitása odáig fajult, hogy a legegyszerűbb problé­máinak megoldását is öklének használatában látta. Az ököl­csapásokból nem ritkán anyjá­nak is kijutott. Karavajev néhány hónappal a gyilkosság előtt ismerte meg I.-L A 32 éves, magányos nővel rö­videsen élettársi kapcsolatot lé­tesített. Csakhogy az életében ez sem hozott gyökeres fordulatot. Csupán annyi változott, hogy ezt követően hármasban látogatták a kocsmákat Az újdonsült élettárs ugyanis férjéhez és anyósához hasonlóan nagyon szeretett a po­hár fenekére nézni. A folyama­tos ivászat, a kocsmák szünet nélküli látogatása mindhármó­juknak megfelelt Csak a fiatalasz­­szony 10 éves kisfia szenvedett igazából ettől a dorbézoló élet­módtól. A kisfiúnak ugyanis leginkább a verések jutottak. S ha korábban csak anyja keze járt el, úgy most már hárman töltötték ki rajta bosszújukat. A kisfiú egyetlen barátja egy kiskutya volt. A gyerek az állatnak panaszolta el minden bánatát. Egy nap azonban, amikor panaszkodni mert, hogy nagyon éhes, a mosto­haapa egyszerűen agyonverte a kis négylábút. A lemészárolt állatot pedig a gyerek elé tet­te, hogy azt egye meg... Igaz, Karavajev kegyetlensé­geiből nemcsak a gyerek része­sült, hanem anyja és élettársa is bőven kapott pofonokat, rúgá­sokat. A tragédia napján is »állt a bál« a fura családban. A már délelőtt ittas férfi jókorát rúgott az anyjába, majd a miheztalitás végett két jókora pofont kent le élettársának. Az asszonyok a béke kedvéért estére két fél­­literrel próbáltak hatni Karava­­jevre. Az élettárs azonban a ki­békülést követően váratlanul eltávozott otthonról. A férfiban már korábban is elevenen élt a gyanú, hogy az asszony megcsalja. Az érzés erősen bódult lelkében is feltá­madt és kisvártatva elindult megkeresni a nőt. Órákig ke­reste, mire rátalált a közeli parkban. A nő az eszméletlen­ségig be volt rúgva. A sétány melletti lócák egyikén kókado­­zott. A férfi megragadta és rán­gatta, kérte, hogy menjen vele. Az azonban nem volt képes lábra állni. Erejéből csak egy durva káromkodásra futotta. Kijelentése dühbe hozta Kara­vajevet. A férfi minden erejét összeszedve rúgni és ütni kezd­te a szinte magatehetetlen asz­­szonyt. Az ütlegektől az a föld­re zuhant. Ekkor az élettárs a hajánál fogva megragadta és a lóca betonjához verte a fejét. Karja csak akkor hanyatlott le, amikor asszonya teljesen el­csendesült... A vádlott tagadta bűnössé­­ét. Azt próbálta elhitetni, egy korábbi beismerő val­lomását erőszakkal csikarták ki belőle. A kórbonctani vizs­gálat, a fellelt nyomok és a ta­núvallomások alapján azon­ban egyértelmű bizonyítást nyert Karavajev bűnössége. Az elsőfokú ítéletbe a vádlott nem nyugodott bele és eny­hítésért fellebbezett. A megyei bíróság másodfokon jóvá­hagyta a korábbi ítéletet, melynek értelmében Vaszil Karavajevet 12 évi, szigorított munkatáborban letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta. Balogh Csaba Szombati krimi Halálra vert feleség Tükör Az ősz nem csupán a termés betakarításának az ideje. Ilyenkor tartották az úgy­nevezett »leányvásárokat«. Ezek az utóbbi évszázadok­ban természetesen már csak nevükben voltak »vásárok«, valójában a fiatalok ismer­kedési alkalmai voltak. A vásárokat olyan területe­ken tartották meg, ahol a falun kívüli házasság lehetséges volt. Ugyanis a század első felében igen sok magyar fa­luban szinte teljes endogámia volt, hogy a kis földbirtokok ne aprózódjanak még jobban fel, s csak a falun belüli házasodást nézték jó szem­mel. Erre Kárpátalján Nagy­­dobrony a klasszikus példa. Egyes vidékeken, így a Baranya megyei protestáns falvakban igen gyakoriak voltak a leányvásárok. Ilyen­kor a szomszédos falvak legé­nyei idejöttek, hogy feleséget válasszanak maguknak. Pécs­­váradon még ma is tartanak leányvásárt, de ezek már inkább kultúrműsorral egybe­kötött népünnepélyek. E sorok írójának igen sok érdekes mozzanatot elevenített fel a leányvásárokról Andrásfalvy Bertalan, az ismert néprajz­­kutató. Ő kifejezetten házas­sági körzetekről beszélt. Ezek az egymástól 50—60 kilomé­terre levő központok az év néhány jeles napján nagyszerű ismerkedési alkalmat jelen­tettek. Az ilyen találkozóknak elmaradhatatlan kelléke a tánc, a táncmulatság. Ma már nem értékeljük igazán a tánc Talán furcsán hangzik, de a hatóságok által kiadott nor­matív előírások megfellebbez­­hetők, amennyiben azok nem felelnek meg a hatályos tör­vények előírásainak, ha azok sértik a vállalkozás, vállalat, a magánvállalkozó jogait és érdekeit. Eklatáns példája ennek az Ukrán Állami Adó­ügyi Adminisztráció 2000. június 12-én kelt 306 sz. utasítása, amely szabály- és törvényellenesen módosította volna a vállalati nyereségadó­bevallás rendjét, jelentős veszteségeket idézve elő, így tehát a törvények jogot biztosítanak az állami szervek által kiadott előírások, ren­delkezések, utasítások helyén­valóságának elvitatására. Az ezekben az okmányokban fog­laltakat általában a legfelső és központi hatalmi szervát alkotják meg, és a döntéshozatalnak egyik jogi formáját jelentik, vagyis olyan írásos hivatalos dokumen­tumok, amelyeknek a teljesítése bizonyos jogi következmények­kel jár, szabályozzák a társadalmi viszonyok valamely területét, kötelező érvényűek az e viszo­nyokban részt vevő szubjek­tumokra nézve, jellemközvetítő szerepét. A tánc metanyelv, amelynek révén nemcsak megismerhet­jük, hanem ki is ismerhetjük partnerünket. A régi leányvásárokra a környékbeli lányok eljöttek, természetesen szüleikkel egyetemben, és szinte egész kelengyéjüket magukkal hoz­ták. Ismerős házaknál szálltak meg, ahol lehetőségük volt arra, hogy naponta többször is átöltözzenek, így szinte egész ruhatárukat bemutathatták. A falu főutcáján vásárosok ütöt­ték fel sátraikat. Kétoldalt az utcán álltak a legények szü­leikkel, keresztszüleikkel, középen a lánykák karon fogva fel s alá sétáltak. A legények elsősorban a lányok külsejét, járását (gondoljunk bele, hány népdalunk foglalkozik ezzel) és viselkedését figyelték, a szülők pedig a lány anyagi helyzetéről tudakozódtak. Az ismerkedés nem egyszer há­zassággal végződött. A leány­vásárokhoz sok tréfás népdal fűződik. Mégis a leányvásár név — ha történelmi értelmét nézzük — igen komoly tartalmat fed. A pogány magyaroknál a házasság törvényes formája az ajándékcsere volt a két család között. Tehát a leányokért tényleg »vételárat« fizettek. Ennek az emlékét a magyar nyelv még őrzi: a hajadon nagylányok neve a mai napig is »eladó lány«. A falusi asszony férjének idősebb fivérét a múltban »öregbbik uramnak«, fiata­labb férfitestvérét pedig »ki­sebbik uramnak« szólította. Tudvalevő: a régi magyarok­nál a férj halála után a férj fiútestvéreinek volt köteles­sége, illetve joga az özvegyet feleségül venni. E régi szokás emlékét a szóhasználat a mai napig megőrizte. Dédanyáink korában hamar férjhez mentek a lányok. Egyes vidékeken, például a Sárközben már 15—16 éves korukban, de a huszadik évü­ket már biztos nem várták meg pártában. A nagylány a családban az anyjához volt a legbizalmasabb. A háztartást általában a nagyanya, a szü­li­ke vezette, ő szabta meg az anyának és az unokának is a munkát. Míg az anya a mezőn dolgozott, a nagyanya nevelte az unokákat. Megtanította a kislányt egyes munkákra, ő mondta meg, hogyan kell viselkednie mások társaságá­ban, vagyis a falu által meg­követelt hagyományos rendbe ő vezette be az unokáját. A lányokat némely vidéke­ken nem tartották teljes értékű munkaerőnek. Nehéz fizikai munkát nem végeztettek ve­lük. A nagylány kicsit később kelt, mint a család többi tagja, bár ez m­­t jelentett.A fél hratot­táz ebéd elkészítésénél a nagyanyjá­nak, kitakarította a házat és gyomlált a veteményeskert­ben. A háztartás teendői közül a sütés-főzés és a kenyér­­dagasztás a legfontosabb fel­adat, ezt meg kellett tanulnia. Aki ezt nem tudta, az megér­demelten hallgathatta a legé­nyek csúfolódását: »Nem tud se sütni, se főzni, s rántottét kavarni!« A nagylányt tehát otthon a jövendő anya, feleség és gazdasszony teendőire készítették fel. Ám akkor járunk közel az igazsághoz, ha elismerjük, hogy a múlt szá­zadban és a század elején élt magyar parasztlány életrendje — ahány ház, annyi szokás — kötelező erejű hagyományon belül tág határok között moz­gott. Munkája, napi elfoglalt­sága, ahogy ma mondanánk, leterheltsége nemcsak a falu szokásaitól, a család vagyoni helyzetétől függött, hanem édesanyja és nagyanyja elkép­zeléseitől is. Sok szülő és nagyszülő jól tudta, hogy milyen nehéz élet vár a lányra férjhezmenés után, mennyit kell majd dolgoznia, ezért azon igyekeztek, hogy lány­kodásának pár esztendejét megszépítsék. Ahogy a népdal mondja: Menyecskének bekötik a fejét, Búval tölti az egész életét. Kovács Elemér Kalendárium Leányvásár lesz a héten... Paragrafus A normatív okmányok érvényteleníthetők A jogi és természetes sze­mélyeknek azt a jogát, hogy keresettel éljenek hatósági normatív okmányok hatályon kívül helyezésének ügyében, rögzíti a Döntőbírósági Per­rendtartási Törvénykönyv. Ukraj­na Alkotmánybírósága, jogi szempontból értékelve e jog­szabály 14. cikkelyének 1. pont­ját, határozatilag alátámasztotta, hogy a Legfelső Döntőbírósághoz kereset nyújtható be még az Ukrán Miniszteri Kabinet által kiadott dokumentumok érvénytelenítése céljából is. Hatáskörébe tartozik az Ukrán Nemzeti Bank, a Krím Legfelső Tanácsa és Miniszter­­tanácsa, a megyei állami köz­­igazgatások rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése. Érdemes megemlíteni, hogy a vállalkozó egyik vagy másik okmány érvénytelenítése ügyében megkeresheti a dön­tőbíróságot, még mielőtt az hatályba lépne és vitás kérdé­sek merülnének fel alkal­mazását illetően. Egyébként a kereset benyújtható mind az okmány egészének, mind egyes részeinek érvényte­lenítésére. A bírósághoz fordulva azon­ban meg kell indokolni, hogy a vitatott rendelkezés hogyan, milyen módon sérti a panaszos törvényes jogait. Ellenkező esetben a döntőbíróságnak nincs jogalapja ahhoz, hogy helyt adjon a keresetnek és annak eleget tegyen. A kereset tartalmának és formájának összhangban kell állnia a Döntőbírósági Per­rendtartási Törvénykönyv 54—58. cikkelyeiben foglalt követelményekkel, azt írásban kell megfogalmazni és a vál­lalat, szervezet vezetőjének, a magánvállalkozónak vagy meghatalmazottjaiknak el kell látniuk kézjegyükkel. A ke­reset benyújtása előtt állami illetéket kell befizetni, mely­nek összege öt minimálbér. A döntőbíróság határozata azonnali hatállyal bír és telje­sítése kötelező. Végrehaj­tásának elmaradása esetén a vétkesre akár 1000 adómen­tes minimálbér összegében (17 000 hr.) is kiróható pénz­­büntetés. Amennyiben az állami nyilvántartásban szereplő normatív okmányt jogszerűt­lennek nyilvánította a bíróság, a határozat másolatát meg­küldik az Ukrán Igazságügyi Minisztériumnak vagy va­lamely szervének, és azt annak rendje és módja szerint törlik a normatív okmányok egy­séges állami jegyzékéből. Előfordulhat az is, hogy a bíróság nem a panaszos javára dönt, de a panaszos válto­zatlanul meg van győződve igazáról és kitart mellette. Ilyenkor a döntéshozataltól számított két hónapon belül a Legfelső Döntőbíróságnál kérelmezni lehet a határozat felülvizsgálatát. K. Zs. 2000. október 21., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék