Kárpáti Igaz Szó, 2012. július (8. évfolyam, 95-110. szám)

2012-07-21 / 106. szám

AZ IGAZI ORSZÁGOS KÖZÉLETI LAP www.kiszo.net 2012. JULIUS 21., SZOMBAT • MEGJELENIK 1920. JANUAR 31-TOL • VIII.ÉVFOLYAM 106. (1355.) A . : 1.20 A NAP: Eleinte erősen felhős lesz A az ég, és több­et |V- felé várható A****l eső, zápor, né­­hol zivatar. A hőmérséklet hajnalban II-ló, délután 17—32 fok között alakul. Sz^e зі m x ilc і l e i Kárpátalja leghosszabb faluja - 18 kilométer - az ökörmezői járási Alsó­­liidegpatak. licitjei! 1342-ben ezen a napon koronázták meg Székesfe­hérvárott I.(Nagy) Lajost, az 1342. július l()-án trón­ra lépett magyar királyt, Károly Róbert fiát. „Amikor valakivel be­szélsz, sohase azzal kezdd, amiben eltér a vé-4MS7 leményetek. Kezdd l f 1 azzal, hogy kieme­led és hangsúlyozod azo­kat a dolgokat, amikben megegyeztek ”. (Szókra­tész) ESZKÁBA - különböző vas és acélkapcsok régies elnevezése. . J<ef> iL z jmz i <c:z-* í u A gombát csak sértetlen zománca edényben főzzük, mert vassal érintkezve megfeketedik, és kellemet­len mellékíze lesz! rwétjjfi Ha a kakas kevély, tűr­hető = a kevélység kakas­hoz, nem pedig emberhez illő tulajdonság. \zi<c<c;<e Д- ifjú házasok megér­keznek a szállodába.- Egész, hétre szeretném kivenni a szobái — mondja az ifjú férj.- Maga nagyon sze­­rencsés, hölgyem ­­(ШВДП mondja a szálto­­daporrás -, az úr máskor mindig csak egy éjszaká­ra szokott megszállni. DJCffCZ Ki rendezte a Potyomkin páncélos című filmet'! (A megfejtést lásd la­punk 7. oldalán) Föld alatt azEU-ba A helyszínt a rendőrség biztosítja Egy csempészek által ásott alagúttal van tele az ukrán elektronikus és nyomtatott média. A szóban forgó, mintegy 700 méter hosszú föld alatti építmény a kárpátaljai megyeszék­helyről vezet az ukrán­szlovák államhatár túlol­dalára. A kárpátaljai alagút talán még hosszú időre felderítet­len maradt volna, ha nem lép­nek a szlovák rendőrök. Utóbbiak is elcsodálkoztak, amikor a Feisőnémeti-Ung­­vár határátkelőtől alig fél ki­lométernyire megtalálták a lejáratot. A felfedezésről ér­tesítették az ukrán hivatalos szerveket. A helyzetről a helyszínen informálódott Jurij Fedorcsuk. A Csapi Vámhivatal csempészés elle­ni osztályának vezetője a médiának elmondta, a lejárat­ra egy szlovák cég kerítés­sel körülvett telephelyén ta­láltak rá. A90 centiméter át­mérőjű told alatti járat alapo­san fel volt szerelve. Ki volt világítva, a csempészek kis­­nyomtávú vasútvonalat épí­tettek benne, melyen speci­ális vagonokban továbbítot­ták a cigarettát. Az eset súlyosságát jelzi, hogy a szlovák belügymi­niszter is a helyszínre sietett. Robert Kálinak rögtönzött sajtótájékoztatóján elmond­ta, soha nem találkozott ha­sonló, korszerűen felszerelt csempész eszközzel. Szerin­te nagy valószínűséggel a földalatti vasúton cigarettán kívül illegális migránsokatis szállítottak. Acélállomás a felsönémeti vállalkozás te­lephelye volt, míg a kiindu­lópontot a kárpátaljai olda­lon egy családi telken épí­tették ki. A szlovák állomá­son tekintélyes mennyisé­gű cigarettát találtak, amit vékony kőzúzalék alá rejtve teherautókon szállították tovább. A belügyminiszter szerint mindez arra utal, hogy a föld alatti csempész-Zunko Barnabás felvitele útvonal már régóta olajozot­tan működött. A szlovák ha­tóság letartóztatta a telep­hely tulajdonosát és egy gépkocsivezetőt. Nagy erőkkel folytatják a nyomo­zást, hisz valószínű, egy ki­terjedt és jól szervezett bűnszövetkezet áll a háttér­ben. A határ innenső oldalán az illetékesek nem siettek vé­leményt alkotni. A helyszín­re érkezett újságírókkal sem éppen kesztyűs kézzel bán­tak. Végül a botrányos ese­mények kapcsán megszólalt a határőrség és a vámszol­gálat is. (Befejezés a 3. oldalon) Mit kínál a FELSŐOKTATÁS? Kárpátalján számos fel­sőoktatási intézmény és szak között válogathat a to­vábbtanulni vágyó fiatal. A felvételi kampány már javá­ban zajlik, s mondhatnánk, nem csupán a diákok bőré­re megy a játék, hanem va­lahol az intézményekére is. Az Ungvári Nemzeti Egye­tem (UNE) nappali tagoza­tán összesen 961 tandíjmen­tes hely van, 1264-en pedig költségtérítéses formában tanulhatnak. A levelező ta­gozaton ez a szám 138, illet­ve 1362. Nappalin tizenöt tandíjmentes hely jutott az információvédelem, a zsur­nalisztika. a magánvállalko­zás közgazdasága, a földrajz, a szociológia, a politológia, a pszichológia szakokra, va­lamint az erdőmérnökire, az agronómiára és a turisztiká­ra. A kémián 30. a biológián 40. a jogismeret, a gépész­­mérnöki és az építészmérnö­­ki szakon huszonöt, a számítógépmérnökin és az angol nyelv és irodalmon 20-20 ingyenes hely van. Az orvosin viszont 65-en tanul­hatnak államilag finanszí­rozott formában. Az UNE Magyar Tannyel­vű Humán- és Természettu­dományi Karán összesen 51 ösztöndíjas helyre pályáz­hatnak az érdeklődők. Ebből 12-12-reafizikán.a matema­tikán és a magyar nyelv és irodalom szak nappali tago­zatán, tízre a magyar törté­nelmen és európai integrá­ció szak nappali tagozatán, ötre pedig a magyar filoló­gia levelező tagozatán. (Befejezés a 3. oldalon) Szemponté MŰKÖDŐKÉPES-E AZ ÚJ ROMA PROGRAM? A romák helyzetének javításával, felzárkóztatásukkal, integrációjukkal több nemzetközi fórum is foglalkozik. Egy házi, humanitárius és civil szervezetek szintén igye­keznek támogatni a mély szegénységben élő kisebbséget. Már több program, elképzelés született, melyeknek voltak ugyan eredményei, de teljes sikert egyikkel sem értek el. A napokban a Kárpátaljai Megyei Tanács egy újabb, 2015- ig szóló programot fogadott el c kisebbség szociális védel­me, életkörülményeik javítása érdekében, melynek meg­valósítására 1 millió 80 ezer hrivnyára lenne szükség. Ez­zel valóban megoldódik majd a sokat emlegetett roma kér­dés megyénkben?----------------------- - Mi a mostani prog­ramnak a lényege?- Elsősorban a roma ki­sebbség életkörülménye­in hivatott javítani az el­képzelés. Idetartozik, hogy megfelelő lakhelyet kell a számukra biztosíta­ni, ahol van út, vízveze­ték és csatornarendszert. Úgyszintén támogatni kí­vánjuk az amatőr művé­szeti együtteseket, a már hagyományos Papp-Jazz­­fesztivált és a többi kul­turális rendezvényüket. Jurij Huzinec, a megyei állami köz­­igazgatás nemzetiségi osztályának vezetője Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne csak egy program legyen a sok közül, s re­méljük meg is lesz hozzá az anyagi fedezet. Saj­nos, az előző 2004- 2006-os terv megvalósí­tására sem kaptunk egy kopijkát sem.- Pedig az állami költ­ségvetésből is elkülöní­tenek bizonyos összeget. Ebből Kárpátaljára nem jut?- Nem, mert amit a kul­turális minisztérium erre a célra elkülönít, abból csak országos szerveze­tek kaphatnak. Me­gyénkben pedig ilyen nincs. Azt sem állítha­tom, hogy amennyiben megkapjuk az anyagi tá­mogatást, s megvalósul­nak a terveink, egy csa­pásra megoldódik min­den probléma. Ez koránt sincs így. Nemzetközi szinten sem született még eddig olyan terv, megol­dás, amely azonnal orvo­solta volna a romák gond­jait.- Megyénkben más et­nikumok is élnek. Szá­mukra is készülnek ha­sonló programok?-Természetesen, vala­mennyi nemzetiségi ki­sebbséget támogatunk. Érthető módon más anyagi feltételek mel­lett.- Ön optimista a prog­ram megvalósulását ille­tően.- Igen. teljes mérték­ben. Természetesen ab­ban az esetben, ha a szükséges anyagi fede­zetet is megkapjuk hoz­zá. Varga Márta ErrM írunk ma: Magyarázom a ...némaságom 2. old. Újabb gazdasági világválság fenyeget 4. old. Nyaralhat-e egyedül a gyerek? 6. old.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék