Állami főreáliskola, Kassa, 1894

lege. A fény terjedése, visszaverődése s a tükrök­ törése s a lencsék, nagyítók, messzelátók; dispersiója és színképelemzés. A szem és a látás. A fény találkozása, elhajlása, sarkítása és kettős törés. A physikai fogal­mak dimensiója. A C. G. S. mértékrendszer. Ábrázoló geometria. Tanár: Myskovszky Gy. Tank.: Suppan: Ábrázoló geometria. Forgási testek vetülete, azoknak síkmetszése. Pont, vonal, síkidomok és kör vetett árnyékának meghatározása. Síklapú testek, hen­ger, kúp és gömb saját és vetett árnyékának megszerkesztése. Szabadkézi rajz. H. u. 2. Tanár: Greguss Imre. Gazdagabb domború ékítmények rajzolása, stylszerű oszlopfők, pillérek, konzolok ábrázolása, különféle rajzmodorban. Az emberi fejnek válogatott rajzminták, jó mes­terek reprodukált kézrajzai nyomán való másolása. Testgyakorlat. H. ó. 2. Tanár: Bittner József. Tananyag: Mint a VI. osztályban, tekintettel a rend- és szabadgyakorlatok pontos, a szergya­korlatok nagyobb erőt és ügyességet­­ igénylő kivitelére. Tartós futás 1—12 perczig. VIII. OSZTÁLY. Magyar nyelv. H. u. 3. Tanár: Bonyhády Ede. Tankönyv: Beöthy Zs.: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. II. k. Iskolai olvas­mányok: Megfelelő szemelvények Kisfaludy K., Katona, Fáy, Vörösmary, Czuczor, Garay, Bajza, B. Jósika, B. Eötvös, B. Kemény­, Tompa, Petőfi, Arany, Szigligeti, Gyulai, Szász K., Madách, Jókai, Széchen gr., Kossuth és Deák műveiből. Tananyag: A magyar nemzeti irodalom Kisfaludy Károlytól (1820.) napjainkig. Házi olvasmányok iskolai megbeszéléssel. Kisfaludy K.: Sulyosdi Simon, Iréné, Kérők. Katona: Bánk-bán. Vörös­marty : Zalán futása, Marót bán, Csongor és Tünde, Kisebb költeményei. Czuczor: Botond: Népdalai közül. Br. Jósika: Abafi. Br. Eötvös: A falu jegyzője. Br. Kemény: A rajongók. Tompa, Petőfi és Arany összes művei a tanulók kezébe adattak. Szigligeti: Liliomfi, A lelencz. Gyulai: Vörös­marty életrajza, Emlékbeszédei. Madách: Az ember tragédiája. Csiky drámái és vigjátékai. Jókai: A kedves atyafiak, Uj földesur. — Havonkint egy házi írásbeli dolgozat. Német nyelv. H. u. 2. Tanár: Bonyhády Ede. Tankönyvek: Heinrich Gusztáv: Német, tan- és olvasókönyv III. k.; továbbá Goethe: Iphigenie auf Tauris, magyarázta : Haraszti Gy. és Schiller: Wallenstein’s Tod, magy.: Alexander B.: Iskolai olvasmányok: Goethe: Iphigenie auf Tauris, Schauspiel. Über epische und dramatische Dichtung. Schiller: Wallensteins Tod, Trauerspiel. Ueber naive und sentimentale Dichtung. Szemelvények Goethe és Schiller irodalomtörténeti ismertetéséhez. Költemények : Der Hand­schuh. Lore-Lay, die Zauberin. Die Wallfahrt nach Kevlaar. Der Blumen Rache. Die Glocke. Házi olvasmány: Maria Stuart. Jungfrau von Orleans. Willhelm Teil. Tananyag: Az olvasmányok fordítása nyelvi, tárgyi és esztétikai magyarázata. A nyelvtan ismétlő áttekintése. Goethe

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék