Állami főreáliskola, Kassa, 1899

alluvium jellegzése, az egyes formatiók ismertetése, tekintettel az őket alkotó kőzetekre és a bennük előforduló hasznos ásványokra, valamint az egyes formatiók földrajzi elterjedésére. Egy földtani kirándulás Kassa határában. Fizika. Heti óra 4. Tanár: Dietz Lajos. Tankönyv: Dr. Wagner Ala­jos : Physika. Kísérleti alapon és elemi mathematikai bizonyításokkal a kine­matika, dynamika; a merev testek kinetikája, deformatiója; a folyékony tes­tek és gázok mechanikája. A rezgő mozgás ; a hullám keletkezése, tova­terjedése, visszaverődése, törése és találkozása a Hughens elve alapján. A hang, különösen a zenei hang erőssége, magassága, jellege. A fény terjedése, visszaverődése s a tükrök, törése s a lencsék, nagyítók, messzelátók dis­­persiója és színképelemzés. A szem és a látás. A fény találkozás , elhajlása, sarkítása és kettős törés. A physikai fogalmak dimensiója. A C. G. S. mértékrendszer. Ábrázoló geometria. Heti óra 2. Tanár: Gerecz Lajos. Tankönyv: Kiss E. János: „Gyakorlati ábrázoló geometria.“ Sík- és görbelápú testek ábrázolása, egyenessel és síkkal való átmetszése. Érintési feladatok ; • árnyék meghatározások. Szabadkézi rajz. Heti óra 2. Tanár: Handmann Adolf. Az emberi fejnek válogatott rajzminták, jó mesterek reprodukált kézrajzai nyomán való másolása. Gazdagabb domború ékítmények rajzolása, stílszerű oszlopfők, pil­lérek, konzolok ábrázolása különféle rajzmodorban. Tollrajzok és aquarell­­festmények gyakorlása, valamint a haladottabbaknak domború fejminták tel­jes árnyékolással való rajzolása. Testgyakorlat. Heti óra 2. Tanár : Nagy Károly. Tananyag, mint a VI. osztályban. VI. VIII. OSZTÁLY. Magyar nyelv. H. u. 3. Tanár: Bonyhádi Ede. Tankönyv: Beöthy Zs.: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. II. k. Iskolai olvasmányok: Megfelelő szemelvények Kisfaludy K., Katona, Fáy, Vörösmarty, Czuczor, Garay, Bajza, B. Jósika, B. Eötvös, B. Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Szigligeti, Gyulai, Szász K., Madách, Jókai, Széchenyi gr., Kossuth és Deák műveiből. Tananyag : A magyar nemzeti irodalom Kisfaludy Károlytól (1820.) napjainkig. Házi olvasmányok iskolai megbeszéléssel. Kisfaludy K.: Vig­­beszélyei, Iréné, Kérők. Katona: Bánk-bán. Vörösmarty: Zalán futása, Marót bán, Csongor és Tünde, Kisebb költeményei. Czuczor: Botond, Népdalai közül. Br. Jósika: Abafi. Br. Eötvös: A falu jegyzője. Br. Kemény: A rajongók. Tompa, Petőfi és Arany összes művei a tanulók kezébe adattak. Szigligeti: Liliomfi, A lelencz. Tóth Ede : A falu rossza. Gyulai: Vörösmarty életrajza, Emlékbeszédei. Madách: Az ember tragédiája. Csiky drámái és vígjátékai. Jókai: A kedves atyafiak, Uj földesúr. Széchenyi István gróf politikai műveiből. írásbeliek: 1. Pályaválasztás előtt. 2. „Iréné“ meséje és tragikuma. 3. „Zalán futásáénak esztétikai méltatása. 4. Sz. István királyságának szerve­zete. 5. A mágnesség. 6. A renaissance Magyarországban. 7. Arany János epikus művészete. 8. Az alapeszme Madách „Ember tragédiájáéban. Német nyelv. H. u. 2. Tanár: Bonyhádi Ede. Tankönyvek: Heinrich Gusztáv: Német tan- és olvasókönyv Ill. k.; továbbá Goethe: Iphigenie auf Tauris, magyarázta: Haraszti Gy. és Schiller: Wallenstein’s Tod, magy. : Alexander B.: Iskolai olvasmányok: Goethe: Iphigenie auf Tauris, Schau­spiel: Wallensteins Tod, Trauerspiel. Szemelvények Goethe és Schiller iroda­lomtörténeti ismertetéséhez. Költemények: Der Handschuh. Der Spaziergang.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék